Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2183(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0009/2014

Předložené texty :

A7-0009/2014

Rozpravy :

PV 03/02/2014 - 17
CRE 03/02/2014 - 17

Hlasování :

PV 04/02/2014 - 8.1
CRE 04/02/2014 - 8.1

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0062

Přijaté texty
PDF 294kWORD 80k
Úterý 4. února 2014 - Štrasburk Konečné znění
Plán proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity
P7_TA(2014)0062A7-0009/2014

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. února 2014 o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity (2013/2183(INI))

Evropský parlament,

—  s ohledem na článek 2 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

—  s ohledem na články 8 a 10 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

—  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, zejména na její článek 21,

—  s ohledem na Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod,

—  s ohledem na doporučení CM/Rec(2010)5 Výboru ministrů Rady Evropy členským státům týkající se prostředků k boji proti diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity přijaté dne 31. března 2010,

—  s ohledem na sdělení Komise nazvané „Strategie účinného uplatňování Listiny základních práv Evropskou unií“ (COM(2010)0573),

—  s ohledem na zprávu Komise o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie za rok 2012 (COM(2013)0271) a na doprovodné pracovní dokumenty útvarů Komise,

—  s ohledem na návrh směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci (COM(2008)0426) a na jeho postoj k tomuto návrhu ze dne 2. dubna 2009(1) ,

—  s ohledem na obecné zásady pro prosazování a ochranu požívání veškerých lidských práv lesbickými, gay, bisexuálními, transgender a intersexuálními (LGBTI) osobami, které přijala Rada Evropské unie na svém zasedání dne 24. června 2013,

—  s ohledem na zprávu Agentury Evropské unie pro základní práva z listopadu 2010 o homofobii, transfobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity,

—  s ohledem na výsledky průzkumu mezi lesbickými, gay, bisexuálními a transgender osobami, který provedla Agentura pro základní práva (FRA) a který zveřejnila dne 17. května 2013,

—  s ohledem na stanovisko agentury FRA ze dne 1. října 2013 k situaci v oblasti rovnosti v Evropské unii deset let po zahájení uplatňování směrnic o rovném zacházení,

—  s ohledem na své usnesení ze dne 24. května 2012 o boji proti homofobii v Evropě(2) ,

—  s ohledem na své usnesení ze dne 12. prosince 2012 o stavu dodržování základních práv v Evropské unii (v letech 2010–2011)(3) ,

—  s ohledem na své usnesení ze dne 14. března 2013 o posílení boje proti rasismu, xenofobii a zločinům z nenávisti(4) ,

—  s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a na stanovisko Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A7-0009/2014),

A.  vzhledem k tomu, že Evropská unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin,

B.  vzhledem k tomu, že Evropská unie má při vymezování a provádění svých politik a činností za cíl bojovat proti diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace;

C.  vzhledem k tomu, že v červnu 2013 přijala Rada Evropské unie pevné zásady k prosazování a ochraně požívání veškerých lidských práv LGBTI osobami za hranicemi Evropské unie a že by měla zajistit, aby tyto osoby byly účinně chráněny uvnitř EU;

D.  vzhledem k tomu, že Evropská unie již koordinuje své činnosti pomocí komplexních politik v oblasti rovnosti a nediskriminace skrze „rámcovou strategii pro nediskriminaci a rovné příležitosti pro všechny“, v oblasti rovnosti pohlaví skrze „strategii v oblasti rovnosti žen a mužů 2010–2015“, v oblasti zdravotního postižení skrze „evropskou strategii pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020“ a v oblasti rovných příležitostí pro Romy skrze „rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020“;

E.  vzhledem k tomu, že ve své „Strategii účinného uplatňování listiny základních práv Evropskou unií“ uznala Komise nezbytnost vytváření individuálních politik pro některá specifická základní práva na základě Smluv;

F.  vzhledem k tomu, že průzkum EU mezi LGBT osobami v roce 2013, který provedla Agentura pro základní práva (FRA), ukázal, že v celé Unii se během roku předcházejícího průzkumu jedna ze dvou LGBT dotazovaných osob cítila být diskriminována nebo obtěžována na základě své sexuální orientace, jedna ze tří zažila diskriminaci v oblasti přístupu ke zboží a službám, jedna ze čtyř byla fyzicky napadena a jedna z pěti musela čelit nerovnému zacházení v zaměstnání nebo povolání;

G.  vzhledem k tomu, že agentura FRA doporučila EU a členským státům, aby vypracovaly akční plány s cílem posílit respekt k LGBT osobám a chránit jejich základní práva;

H.  vzhledem k tomu, že v květnu 2013 jedenáct evropských ministrů(5) odpovědných za rovné zacházení vyzvalo Komisi, aby vypracovala komplexní strategii EU pro oblast rovnosti LGBT osob, a že deset členských států(6) již podobnou politiku přijalo nebo o ní právě diskutuje na vnitrostátní a regionální úrovni;

I.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament již desetkrát žádal o vytvoření komplexního nástroje politiky Evropské unie pro oblast rovnosti na základě sexuální orientace a genderové identity;

Obecná východiska

1.  důrazně odsuzuje jakoukoli diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity a vyjadřuje hlubokou lítost nad tím, že základní práva lesbických, gay, bisexuálních, transgender a intersexuálních (LGBTI) osob nejsou dosud v Evropské unii vždy plně chráněna;

2.  je přesvědčen, že Evropská unie v současné době postrádá komplexní politiku ochrany základních práv LGBTI osob;

3.  uznává, že odpovědnost za ochranu základních práv nesou společně Evropská komise a členské státy; vyzývá Komisi, aby v maximální možné míře využívala svých pravomocí, mj. aby usnadňovala výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy; vyzývá členské státy, aby plnily své povinnosti podle práva EU a doporučení Rady Evropy ohledně prostředků k boji proti diskriminaci na základě sexuální orientace nebo genderové identity;

Obsah plánu

4.  vyzývá Evropskou komisi, členské státy a příslušné agentury, aby společně spolupracovaly na vytvoření komplexní a víceleté politiky zaměřené na ochranu základních práv LGBTI osob, tj. plánu, strategie nebo akčního plánu zabývajících se níže uvedenými tématy a cíli;

  A. Horizontální akce k realizaci plánu
   i) Komise by se měla snažit o zajištění stávajících práv v celé své práci a ve všech oblastech, které spadají do její působnosti, a to pomocí začlenění otázky základních práv LGBTI osob do všech relevantních oblastí své činnosti – například při koncipování budoucích politik a návrhů nebo sledování uplatňování práva EU;
   ii) Komise by měla usnadnit, koordinovat a sledovat výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy otevřenou metodou koordinace;
   iii) příslušné agentury Evropské unie, včetně Agentury pro základní práva (FRA), Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE), Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound), Evropské policejní akademie (CEPOL), Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust), Evropské justiční sítě (EJN) a Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO), by měly začlenit otázky týkající se sexuální orientace a genderové identity do své agendy a i nadále Komisi a členským státům předkládat fakticky podložená doporučení týkající se základních práv LGBTI osob;
   iv) Komise a členské státy, jakož i příslušné agentury a Eurostat by měly být vybízeny k tomu, aby pravidelně sbíraly podstatné a porovnatelné údaje o situaci LGBTI osob v EU, a přitom zcela dodržovaly předpisy EU na ochranu údajů;
   v) společně s příslušnými agenturami by Komise a členské státy měly prosazovat vzdělávání a vytváření kapacit pro vnitrostátní orgány, instituce a další organizace, které se zabývají rovností, lidskými právy a podporou a prosazováním základních práv LGBTI osob;
   vi) společně s příslušnými agenturami by se Komise a členské státy měly snažit, aby byli občané obeznámeni s právy LGBTI osob;
  B. Obecná opatření v oblasti rovných příležitostí
   i) členské státy by měly upevnit stávající právní rámec EU tím, že budou usilovat o přijetí navržené směrnice o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci a o objasnění oblasti působnosti této směrnice a nákladů spojených s jejím prováděním;
   ii) Komise, členské státy a příslušné agentury by měly věnovat zvýšenou pozornost zkušenostem, které mají lesbické ženy s vícenásobnou diskriminací a násilím (na základě pohlaví i sexuální orientace), a v souladu s tím vytvořit a provádět politiky nediskriminace;
  C. Nediskriminace v zaměstnání
   i) Komise by se měla při dohledu nad uplatňováním směrnice 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, mimo jiné konkrétně zaměřit na otázku sexuální orientace(7) a při dohledu nad uplatňováním směrnice 2006/54/ES o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání by se měla soustředit na problematiku genderové identity(8) ;
   ii) Komise by společně s příslušnými agenturami měla vydat pokyny upřesňující, že na transgender a intersexuální osoby se podle směrnice 2006/54/ES o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání vztahuje pojem „pohlaví“;
   iii) orgány zabývající se rovností by měly být motivovány k tomu, aby LGBTI osoby informovaly o jejich právech a aby o těchto právech informovaly rovněž odbory a organizace zaměstnavatelů;
  D. Nediskriminace ve vzdělávání
   i) Komise by měla ve svých programech zaměřených na mládež a vzdělávání prosazovat rovnost a zákaz diskriminace na základě sexuální orientace a genderové identity;
   ii) Komise by měla členským státům usnadnit sdílení osvědčených postupů v oblasti formálního vzdělávání prostřednictvím nezávazné otevřené metody koordinace, a to včetně sdílení výukových materiálů a postupů pro boj proti šikaně a diskriminaci;
   iii) Komise by měla usnadnit sdílení osvědčených postupů mezi členskými státy v jejich odvětvích spojených s mládeží a vzděláváním, včetně sociálních služeb pro mládež a sociální péče, a to prostřednictvím nezávazné otevřené metody koordinace;
  E. Nediskriminace v přístupu ke zdravotní péči
   i) Komise by měla zahrnout zdravotní otázky týkající se komunity LGBTI do příslušného širšího rámce strategických zdravotních politik, včetně přístupu ke zdravotní péči, rovnosti v oblasti zdraví a celosvětové úlohy EU v otázkách souvisejících se zdravím;
   ii) Komise by měla v rámci Světové zdravotnické organizace nadále usilovat o vyřazení poruch pohlavní identity ze seznamu duševních poruch a poruch chování a při jednáních o 11. verzi Mezinárodní klasifikace nemocí (ICD-11) by se měla snažit zajistit, aby tyto poruchy nebyly nadále klasifikovány jako patologické;
   iii) Komise by měla podporovat členské státy ve vzdělávání zdravotnického personálu;
   iv) Komise a členské státy by měly zajistit výzkum v oblasti zdravotních otázek specifických pro LGBTI osoby;
   v) členské státy by měly zohlednit LGBTI osoby v národních plánech zdraví a zdravotních politikách a zajistit, aby studijní plány pro odbornou přípravu, zdravotní politiky a průzkumy týkající se zdraví braly ohled na specifické zdravotní otázky spojené s LGBTI komunitou;
   vi) členské státy by měly zavést nebo přehodnotit postupy právního uznávání pohlaví s cílem plně respektovat práva transgender osob na důstojnost a tělesnou integritu;
  F. Nediskriminace v přístupu ke zboží a službám
   i) Komise by v rámci monitorování provádění směrnice 2004/113/ES o zavedení zásady rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování měla věnovat zvláštní pozornost přístupu transgender osob ke zboží a službám(9) ;
  G. Specifické činnosti týkající se transgender a intersexuálních osob
   i) Komise by měla zajistit zahrnutí genderové identity mezi zakázané důvody diskriminace v rámci všech budoucích právních předpisů o rovnosti, včetně přepracovaných znění;
   ii) Komise by měla zahrnout specifická témata týkající se transgender a intersexuálních osob do příslušných politik EU po vzoru přístupu přijatého v rámci strategie pro rovné postavení žen a mužů;
   iii) členské státy by měly zajistit, aby byly subjekty prosazující rovnost informovány a vyškoleny v oblasti práv a specifických otázek týkajících se transgender a intersexuálních osob;
   iv) Komise, členské státy a příslušné agentury by se měly zabývat stávajícím nedostatkem znalostí, výzkumů a příslušných právních předpisů, které by se týkaly lidských práv intersexuálních osob;
  H. Občanství, rodina a svoboda pohybu
   i) Komise by měla vypracovat pokyny s cílem zajistit, aby při provádění směrnice 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států(10) a směrnice 2003/86/ES o právu na sloučení rodiny(11) byly respektovány všechny formy rodiny právně uznané vnitrostátními právními předpisy členských států;
   ii) Komise by měla předložit návrhy ohledně vzájemného uznávání platnosti všech dokladů o občanském stavu v rámci celé EU s cílem omezit diskriminující právní a správní překážky, s nimiž se potýkají občané a jejich rodiny využívající svého práva na volný pohyb;
   iii) Komise a členské státy by měly prostudovat, zda omezení zavedená v souvislosti se změnou dokladů o občanském stavu a totožnosti transgender osob neoslabují jejich možnost využívat práva na volný pohyb;
   iv) členské státy, které přijaly právní předpisy týkající se nesezdaného soužití, registrovaného partnerství nebo manželství párů stejného pohlaví, by měly uznat podobná ustanovení přijatá v jiných členských státech;
  I. Svoboda shromažďování a projevu
   i) členské státy by měly zajistit, aby byla zaručena práva na svobodu projevu a shromažďování – především v souvislosti s pochody za rovnoprávnost a podobnými akcemi –, a to tak, že zajistí, aby se tyto akce konaly v souladu se zákonem a jejich účastníci byli účinně chráněni;
   ii) členské státy by neměly přijímat zákony omezující svobodu projevu ve vztahu k sexuální orientaci a genderové identitě, a pokud takové zákony mají, měly by zvážit jejich přepracování;
   iii) Komise a Rada Evropské unie by měly vzít v potaz, že členské státy, které přijímají zákony omezující svobodu projevu ve vztahu k sexuální orientaci a genderové identitě, porušují hodnoty, na nichž je Evropská unie založena, a náležitě podle toho jednat;
  J. Nenávistné verbální projevy a nenávistně motivované trestné činy
   i) Komise by měla sledovat uplatňování směrnice 2012/29/EU o právech, podpoře a ochraně obětí trestného činu a poskytovat členským státům související pomoc v konkrétních otázkách, které se týkají sexuální orientace, genderové identity a jejího vyjádření(12) , především pokud za spáchanými trestnými činy stojí předsudky nebo diskriminační motivy, které se mohou vztahovat k osobní charakteristice obětí;
   ii) Komise by měla předložit návrh přepracovaného znění rámcového rozhodnutí Rady o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva, který do rozhodnutí zahrne další formy trestných činů páchaných na základě předsudků a podněcování k nenávisti, včetně činů páchaných z důvodu sexuální orientace a genderové identity;
   iii) společně s příslušnými agenturami by Komise měla umožnit výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy týkající se odborné přípravy a vzdělávání policejních sil, zaměstnanců státních zastupitelství, soudců a služeb pro podporu obětí;
   iv) Agentura pro základní práva by měla členským státům pomáhat lépe shromažďovat porovnatelné údaje o trestných činech motivovaných homofobní a transfobní nenávistí;
   v) členské státy by měly zaznamenávat a vyšetřovat nenávistně motivované trestné činy namířené proti LGBTI osobám a přijmout trestně-právní předpisy zakazující podněcování k nenávisti na základě sexuální orientace a genderové identity;
  K. Azyl
   i) společně s Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu (EASO) a příslušnými agenturami a v rámci oblasti působnosti stávajících právních předpisů a judikatury EU by Komise měla konkrétní témata spojená se sexuální orientací a genderovou identitou zahrnout do uplatňování a sledování právních předpisů v oblasti azylu, včetně směrnice 2013/32/EU o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany(13) a směrnice 2011/95/EU o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany(14) ;
   ii) společně s příslušnými agenturami by Komise a členské státy měly zajistit, aby se azylovým pracovníkům včetně tazatelů a tlumočníků dostalo odpovídajícího odborného školení – včetně stávajícího školení – tak, aby byli dostatečně obeznámeni s konkrétními otázkami vztahujícími se k LGBTI osobám;
   iii) společně s EASO a ve spolupráci s Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ) by Komise a členské státy měly zajistit, aby právní a sociální situace LGBTI osob v zemích jejich původu byla systematicky dokumentována a aby tyto informace byly dostupné lidem, kteří rozhodují o udělení azylu, jako součást informací o zemi původu;
  L. Rozšíření a vnější činnost
   i) Komise by měla pokračovat ve sledování témat vztahujících se k sexuální orientaci a genderové identitě v přistupujících zemích;
   ii) Komise, Evropská služba pro vnější činnost, zvláštní zástupce EU pro lidská práva a členské státy by měli systematicky používat pokyny Rady týkající se podpory a ochrany požívání všech lidských práv LGBTI osobami a zastávat jednotný postoj v reakci na porušování těchto práv;
   iii) Komise a Evropská služba pro vnější činnost by měly informace získané delegacemi EU o situaci LGBTI osob ve třetích zemích poskytovat Evropskému podpůrnému úřadu pro otázky azylu a členským státům;

5.  zdůrazňuje, že tato komplexní politika musí respektovat pravomoci Evropské unie a jejích agentur a pravomoci členských států;

6.  připomíná, že by v souladu se zásadou myšlenkového pluralismu a za předpokladu, že nedochází k podněcování k nenávisti, násilí nebo diskriminaci, měla být respektována svoboda vyjadřovat a dávat najevo své přesvědčení a názory;

o
o   o

7.  pověřuje předsedu, aby předal toto usnesení Radě Evropské unie, Evropské komisi, Evropské službě pro vnější činnost, vládám a parlamentům členských států, všem agenturám uvedeným v této zprávě a Radě Evropy.

(1) Úř. věst. C 137 E, 27.5.2010, s. 68.
(2) Úř. věst. C 264 E, 13.9.2013, s. 54.
(3) Přijaté texty, P7_TA(2012)0500.
(4) Přijaté texty, P7_TA(2013)0090.
(5) Belgie, Dánska, Finska, Francie, Chorvatska, Itálie, Lucemburska, Malty, Nizozemska, Rakouska a Švédska.
(6) Belgie, Francie, Chorvatsko, Itálie, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Spojené království, Španělsko.
(7) Úř. věst. L 303, 2.12.2000, s. 16.
(8) Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 23.
(9) Úř. věst. L 373, 21.12.2004, s. 37.
(10) Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77.
(11) Úř. věst. L 251, 3.10.2003, s. 12.
(12) Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 57.
(13) Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 60.
(14) Úř. věst. L 337, 20.12.2011, s. 9.

Poslední aktualizace: 30. května 2017Právní upozornění