Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2183(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0009/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0009/2014

Keskustelut :

PV 03/02/2014 - 17
CRE 03/02/2014 - 17

Äänestykset :

PV 04/02/2014 - 8.1
CRE 04/02/2014 - 8.1

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0062

Hyväksytyt tekstit
PDF 141kWORD 57k
Tiistai 4. helmikuuta 2014 - Strasbourg Lopullinen painos
Homofobia ja seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuva syrjintä
P7_TA(2014)0062A7-0009/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. helmikuuta 2014 homofobian ja seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän vastaisesta EU:n etenemissuunnitelmasta (2013/2183(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 8 ja 10 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 21 artiklan,

–  ottaa huomioon yleissopimuksen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi,

–  ottaa huomioon 31. maaliskuuta 2010 hyväksytyn Euroopan neuvoston ministerikomitean suosituksen CM/Rec(2010)5 jäsenvaltioille toimenpiteistä seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän torjumiseksi,

–  ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan unionin strategiasta perusoikeuskirjan panemiseksi tehokkaasti täytäntöön (COM(2010)0573),

–  ottaa huomioon komission kertomuksen EU:n perusoikeuskirjan soveltamisesta vuodelta 2012 (COM(2013)0271) sekä sen liitteenä olevat komission yksiköiden valmisteluasiakirjat,

–  ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston direktiiviksi uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta (COM(2008)0426) sekä 2. huhtikuuta 2009 esittämänsä kannan kyseisestä ehdotuksesta(1) ,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin neuvoston kokouksessaan 24. kesäkuuta 2013 hyväksymät suuntaviivat, jotka on tarkoitettu edistämään ja suojelemaan homo- ja biseksuaalien, transihmisten sekä intersukupuolisten henkilöiden (HLBTI) oikeutta nauttia kaikista ihmisoikeuksista,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston raportin homofobiasta, transfobiasta ja seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvasta syrjinnästä (marraskuu 2010),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston teettämän kyselytutkimuksen, johon osallistui homo- ja biseksuaaleja sekä transihmisiä Euroopan unionissa ja joka julkaistiin 17. toukokuuta 2013,

–  ottaa huomioon perusoikeusviraston 1. lokakuuta 2013 antaman lausunnon tasa-arvotilanteesta Euroopan unionissa 10 vuotta tasa-arvodirektiivien ensimmäisen täytäntöönpanon jälkeen,

–  ottaa huomioon 24. toukokuuta 2012 antamansa päätöslauselman homofobian torjunnasta Euroopassa(2) ,

–  ottaa huomioon 12. joulukuuta 2012 antamansa päätöslauselman perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa (2010–2011)(3) ,

–  ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2013 antamansa päätöslauselman rasismin, muukalaisvihan ja viharikosten torjunnan tehostamisesta(4) ,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnon (A7‑0009/2014),

A.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina;

B.  toteaa, että Euroopan unioni pyrkii politiikkojensa ja toimiensa määrittelyssä ja toteuttamisessa torjumaan kaiken sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän;

C.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin neuvosto hyväksyi kesäkuussa 2013 painokkaat suuntaviivat, jotka on tarkoitettu edistämään ja suojelemaan unionin ulkopuolella HLBTI-ihmisten oikeutta nauttia kaikista ihmisoikeuksista, ja että olisi varmistettava, että niitä suojellaan tosiasiallisesti EU:ssa;

D.  toteaa, että Euroopan unioni koordinoi jo nyt toimintojaan eri tavoin tasa-arvon ja syrjintäkiellon alalla (Syrjinnän torjuminen ja yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille – puitestrategia), sukupuolten välisen tasa-arvon alalla (naisten ja miesten tasa-arvostrategia vuosiksi 2010–2015), vammaisten osalta (Euroopan vammaisstrategia vuosiksi 2010–2020) sekä romanien osalta (EU:n puitekehys vuoteen 2020 ulottuville romanien kansallisille integrointistrategioille);

E.  panee merkille, että komissio ottaa tiedonannossaan ”Euroopan unionin strategia perusoikeuskirjan panemiseksi tehokkaasti täytäntöön” huomioon, että on jatkettava tiettyjä perusoikeuksia koskevien yksittäisten toimintatapojen kehittämistä perussopimusten perusteella;

F.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin perusoikeusviraston vuonna 2013 teettämässä kyselytutkimuksessa, johon osallistui homo- ja biseksuaaleja sekä transihmisiä (HLBT) todetaan, että tutkimusta edeltävänä vuonna koko unionissa yksi kahdesta HLBT-vastaajasta tunsi joutuneensa syrjityksi tai häirityksi seksuaalisen suuntautumisensa perusteella, yhtä kolmesta oli syrjitty hänen hankkiessaan tuotteita tai palveluja, yksi neljästä oli kokenut fyysistä väkivaltaa ja yksi viidestä oli joutunut syrjityksi työpaikallaan tai ammatissaan;

G.  ottaa huomioon, että perusoikeusvirasto suositti, että EU ja sen jäsenvaltiot kehittävät toimintasuunnitelmia, joilla edistetään HLBT-ihmisten kunnioittamista ja heidän perusoikeuksiensa suojelua;

H.  toteaa, että toukokuussa 2013 yksitoista tasa-arvoministeriä(5) kehotti komissiota laatimaan kattavan unionin politiikan, joka koskee HLBT-ihmisten tasa-arvoa, ja kymmenen jäsenvaltiota(6) on jo hyväksynyt vastaavan politiikan kansallisella tasolla ja alueellisilla tasoilla tai keskustelee siitä;

I.  toteaa, että Euroopan parlamentti on kymmenen kertaa pyytänyt luomaan kattavan Euroopan unionin politiikan välineen, jolla edistetään seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvää tasa-arvoa;

Yleisiä huomioita

1.  tuomitsee jyrkästi kaikenlaisen syrjinnän, joka perustuu seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin, ja pitää erittäin valitettavana, että HLBTI-ihmisten perusoikeuksia ei vieläkään täysin hyväksytä Euroopan unionissa;

2.  katsoo, että unionilla ei tällä hetkellä ole kattavaa politiikkaa HLBTI-ihmisten perusoikeuksien suojelemiseksi;

3.  toteaa, että vastuu perusoikeuksien suojelusta on yhteisesti komissiolla ja jäsenvaltioilla; kehottaa komissiota käyttämään toimivaltaansa täysimääräisesti, mukaan lukien hyvien käytäntöjen vaihdon helpottaminen jäsenvaltioiden välillä; kehottaa jäsenvaltioita täyttämään EU:n lainsäädännön mukaiset velvoitteensa samoin kuin ne velvoitteet, jotka niille kuuluvat toimenpiteistä seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän torjumiseksi annetun Euroopan neuvoston suosituksen perusteella;

Etenemissuunnitelman sisältö

4.  kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja asianomaisia virastoja toimimaan yhdessä, jotta saadaan aikaan kattavat monivuotiset toimintatavat HLBTI-ihmisten perusoikeuksien suojelemiseksi, toisin sanoen etenemissuunnitelma, strategia tai toimintasuunnitelma, johon sisältyvät seuraavat aiheet ja tavoitteet;

  A. Horisontaaliset toimet etenemissuunnitelman täytäntöönpanemiseksi
   (i) Komission olisi pyrittävä työssään siihen, että nykyiset oikeudet varmistetaan kaikessa sen työssä ja kaikilla aloilla, joilla se on toimivaltainen, ottamalla HLBTI-ihmisten perusoikeuksiin liittyvät asiat mukaan kaikkeen komission asiaa koskevaan toimintaan, esimerkiksi kun laaditaan tulevia toimintatapoja ja ehdotuksia tai seurataan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoa.
   (ii) Komission olisi helpotettava, koordinoitava ja seurattava jäsenvaltioiden välistä hyvien käytäntöjen vaihtoa avoimen koordinointimenetelmän välityksellä.
   (iii) Asianomaisten Euroopan unionin virastojen, mukaan lukien Euroopan perusoikeusvirasto (FRA), Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE), Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound), Euroopan poliisiakatemia (CEPOL), Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust), Euroopan oikeudellinen verkosto (EJN) sekä Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO), olisi sisällytettävä työhönsä seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyviä asioita ja annettava jatkossakin komissiolle ja jäsenvaltioille näyttöön perustuvaa opastusta HLBTI-ihmisten perusoikeuksista.
   (iv) Komissiota ja jäsenvaltioita olisi kannustettava keräämään säännöllisesti merkityksellistä ja vertailukelpoista tietoa HLBTI-ihmisten tilanteesta EU:ssa yhdessä asianomaisten virastojen ja Eurostatin kanssa noudattaen täysimääräisesti EU:n tietosuojasäännöksiä.
   (v) Komission ja jäsenvaltioiden olisi yhdessä asianomaisten virastojen kanssa kannustettava kansallisten tasa-arvoelinten, ihmisoikeuselinten ja muiden sellaisten elinten koulutusta ja valmiuksien kehittämistä, joiden tehtävänä on HLBTI-ihmisten perusoikeuksien edistäminen ja suojelu.
   (vi) Komission ja jäsenvaltioiden olisi yhdessä asianomaisten virastojen kanssa pyrittävä saattamaan kansalaiset tietoisiksi HLBTI-ihmisten oikeuksista.
  B. Syrjintäkieltoa koskevat yleiset määräykset
   (i) Jäsenvaltioiden olisi konsolidoitava EU:n olemassa oleva oikeudellinen kehys pyrkimällä hyväksymään uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta annettu direktiiviehdotus, myös täsmentäen sen säännösten soveltamisalaa ja niistä aiheutuvia kustannuksia.
   (ii) Komission, jäsenvaltioiden ja asianomaisten virastojen olisi kiinnitettävä erityistä huomiota lesbojen kokemaan moninkertaiseen syrjintään ja väkivaltaan (sekä sukupuolen että seksuaalisen suuntautumisen perusteella) ja tämän johdosta laadittava ja pantava täytäntöön syrjinnän vastaisia politiikkoja.
  C. Syrjintäkielto työelämässä
   (i) Komission olisi tarkasteltava erityisesti sukupuolista suuntautumista valvottaessa yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista annetun direktiivin 2000/78/EY(7) täytäntöönpanoa ja sukupuoli-identiteettiä valvottaessa miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa annetun direktiivin 2006/54/EY täytäntöönpanoa(8) .
   (ii) Komission olisi yhdessä asianomaisten virastojen kanssa annettava suuntaviivoja, joissa täsmennetään, että miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa annetussa direktiivissä 2006/54/EY käytetyllä sanalla ”sukupuoli” katetaan myös transihmiset ja intersukupuoliset.
   (iii) Tasa-arvoelimiä samoin kuin ammattijärjestöjä ja työnantajajärjestöjä olisi kannustettava tiedottamaan HLBTI-ihmisille heidän oikeuksistaan.
  D. Syrjintäkielto koulutuksessa
   (i) Komission olisi edistettävä tasa-arvoa ja seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän vastaisuutta sen nuoriso- ja koulutusohjelmissa.
   (ii) Komission olisi helpotettava ei-sitovan avoimen koordinointimenetelmän avulla hyvien käytäntöjen jakamista jäsenvaltioiden välillä muodollisessa koulutuksessa, opetusmateriaali mukaan luettuna, sekä kiusaamisen ja syrjinnän vastaisessa politiikassa.
   (iii) Komission olisi helpotettava ei-sitovan avoimen koordinointimenetelmän avulla hyvien käytäntöjen jakamista jäsenvaltioiden välillä niiden nuoriso- ja opetusaloilla, mukaan lukien nuorten hyvinvointipalvelut ja sosiaalihuolto.
  E. Syrjintäkielto terveydenhuollossa
   (i) Komission olisi otettava HLBTI-ihmisten terveydelliset huolenaiheet huomioon osana asiaankuuluvia laajempia strategisia terveyspolitiikkoja, mukaan lukien terveydenhoidon piiriin pääsy ja tasa-arvoinen kohtelu terveydenhoidon alalla, ja EU:n maailmanlaajuista asemaa terveyteen liittyvissä asioissa.
   (ii) Komission olisi jatkettava yhteistyötä Maailman terveysjärjestön kanssa, jotta sukupuoli-identiteetin häiriöt poistetaan mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden luettelosta ja jotta huolehditaan siitä, että kansainvälisen tautiluokituksen (ICD-11) 11. versiota koskevissa neuvotteluissa otetaan käyttöön uusi luokittelu, jossa luovutaan patologisoinnista.
   (iii) Komission olisi tuettava jäsenvaltioita terveydenhoitoalan ammattilaisten koulutuksessa.
   (iv) Komission ja jäsenvaltioiden olisi tutkittava HLBTI-ihmisiä koskevia erityisiä terveysongelmia.
   (v) Jäsenvaltioiden olisi otettava HLBTI-ihmiset huomioon kansallisissa terveydenhoitosuunnitelmissa ja ‑politiikoissa varmistaen, että opetusohjelmissa, terveyspolitiikassa ja terveystutkimuksissa otetaan huomioon HLBTI-ihmisiä koskevat erityiset terveysongelmat.
   (vi) Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön tai tarkistettava sukupuolen vahvistamiseen liittyviä oikeudellisia menettelyjä, jotta niissä otetaan täysimääräisesti huomioon transihmisten oikeus ihmisarvoiseen kohteluun ja ruumiilliseen koskemattomuuteen.
  F. Syrjintäkielto tuotteiden ja palvelujen alalla
   (i) Komission olisi tarkasteltava erityisesti tavaroiden ja palvelujen saatavuutta transihmisten kannalta valvottaessa miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla annetun direktiivin 2004/113/EY täytäntöönpanoa(9) .
  G. Transihmisiä ja intersukupuolisia koskevat erityistoimet
   (i) Komission olisi varmistettava, että sukupuoli-identiteetti sisällytetään kiellettyihin syrjintäperusteisiin tulevassa tasa-arvoa koskevassa lainsäädännössä, mukaan lukien uudelleenlaaditut toisinnot.
   (ii) Komission olisi valtavirtaistettava erityisesti transihmisiä ja intersukupuolisia henkilöitä koskevat kysymykset kaikissa asiaa koskevissa EU:n politiikoissa ilmentäen lähestymistapaa, joka on hyväksytty sukupuolten tasa-arvoa koskevassa strategiassa.
   (iii) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tasa-arvoelimille tiedotetaan ja niitä koulutetaan transihmisten ja intersukupuolisten henkilöiden oikeuksien ja heitä koskevien erityiskysymysten alalla.
   (iv) Komission, jäsenvaltioiden ja asianomaisten virastojen olisi puututtava intersukupuolisten henkilöiden ihmisoikeuksia koskevan tiedon, tutkimuksen ja lainsäädännön tämänhetkisiin puutteisiin.
  H. Kansalaisuus, perheet ja liikkumisen vapaus
   (i) Komission olisi laadittava suuntaviivoja, jotta varmistetaan, että Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella annettu direktiivi 2004/38/EY(10) ja oikeudesta perheenyhdistämiseen annettu direktiivi 2003/86/EY(11) pannaan täytäntöön siten, että kunnioitetaan kaikkia perhemuotoja, jotka on oikeudellisesti tunnustettu jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä.
   (ii) Komission olisi tehtävä ehdotuksia väestörekisteriasiakirjojen vaikutusten vastavuoroisesta tunnustamisesta EU:ssa, jotta oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen käyttävien kansalaisten ja heidän perheidensä tiellä olevia syrjiviä oikeudellisia ja hallinnollisia esteitä voidaan vähentää.
   (iii) Komission ja jäsenvaltioiden olisi tutkittava, vaikeuttavatko käytössä olevat rajoitukset, jotka koskevat transihmisten henkilötietojen ja henkilöllisyystodistusten muuttamista, heidän mahdollisuuksiaan käyttää oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen.
   (iv) Jäsenvaltioissa, joissa on hyväksytty avoliittoa, rekisteröityjä parisuhteita tai samaa sukupuolta olevien avioliittoja koskevaa lainsäädäntöä, olisi tunnustettava muissa jäsenvaltioissa hyväksytyt vastaavat säädökset.
  I. Kokoontumis- ja ilmaisunvapaus
   (i) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että erityisesti Pride-kulkueiden ja vastaavien tapahtumien yhteydessä taataan ilmaisun- ja kokoontumisvapauteen liittyvät oikeudet varmistaen, että tapahtumien yhteydessä noudatetaan lainsäädäntöä ja taataan osallistujien tosiasiallinen suojelu.
   (ii) Jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä hyväksymästä lainsäädäntöä, jolla rajoitetaan seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvää ilmaisunvapautta, ja niiden olisi tarkasteltava uudelleen tällaista voimassa olevaa lainsäädäntöä.
   (iii) Komission ja Euroopan unionin neuvoston olisi otettava huomioon, että jäsenvaltiot, joissa hyväksytään lainsäädäntöä seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvän ilmaisunvapauden rajoittamiseksi, rikkovat Euroopan unionin perusarvoja, ja ryhdyttävä asian johdosta toimenpiteisiin.
  J. Vihapuhe ja viharikokset
   (i) Komission olisi valvottava seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun liittyviä kysymyksiä sekä tarjottava jäsenvaltioille tukea näissä kysymyksissä pantaessa täytäntöön rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista annettua direktiiviä 2012/29/EU(12) , erityisesti, kun rikoksen motiivina on ennakkoluulo tai syrjintä, joka voi perustua uhrin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.
   (ii) Komission olisi ehdotettava, että neuvoston puitepäätös rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmentymien torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin laaditaan uudelleen siten, että siihen sisällytetään muita, muun muassa seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvia viharikosten ja vihaan yllyttämisen muotoja.
   (iii) Komission olisi yhdessä asianomaisten virastojen kanssa helpotettava hyvien käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioissa poliisivoimien, syyttäjälaitoksen, tuomareiden ja uhrien tukijärjestöjen koulutuksen alalla.
   (iv) Perusoikeusviraston olisi avustettava jäsenvaltioita tehostamaan vertailukelpoisten tietojen keräämistä homofobisista ja transfobisista viharikoksista.
   (v) Jäsenvaltioiden olisi rekisteröitävä HLBTI-ihmisiin kohdistuvat viharikokset ja tutkittava niitä sekä hyväksyttävä rikoslainsäädäntöä, jolla kielletään vihaan yllyttäminen seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin perusteella.
  K. Turvapaikka-asiat
   (i) Komission olisi yhdessä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) ja asianomaisten virastojen kanssa sekä EU:n olemassa olevan lainsäädännön ja oikeuskäytännön soveltamisalalla sisällytettävä seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyviä erityiskysymyksiä turvapaikkalainsäädännön täytäntöönpanoon ja valvontaan, mukaan lukien kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä annettu direktiivi 2013/32/EU(13) ja vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi annettu direktiivi 2011/95/EU(14) .
   (ii) Komission ja jäsenvaltioiden olisi yhdessä asianomaisten virastojen kanssa varmistettava, että turvapaikka-alan ammattilaisille, kuten haastattelijoille ja tulkeille, annetaan asianmukaista koulutusta – olemassa oleva koulutus mukaan lukien – erityisesti HLBTI-ihmisiin liittyvien kysymysten käsittelemiseksi.
   (iii) Komission ja jäsenvaltioiden olisi yhdessä EASOn ja yhteistyössä Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa varmistettava, että HLBTI-ihmisten oikeudellista ja sosiaalista tilannetta alkuperämaissa dokumentoidaan järjestelmällisesti ja että mainitut tiedot asetetaan turvapaikkahakemuksia käsittelevien tahojen saataville osana alkuperämaata koskevia tietoja.
  L. Laajentuminen ja ulkoinen toiminta
   (i) Komission olisi jatkossakin valvottava seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyviä kysymyksiä liittymisneuvotteluja käyvissä maissa.
   (ii) Komission, Euroopan ulkosuhdehallinnon, ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin erityisedustajan ja jäsenvaltioiden olisi järjestelmällisesti hyödynnettävä neuvoston suuntaviivoja edistääkseen ja suojatakseen HLBTI-ihmisten mahdollisuutta nauttia kaikista ihmisoikeuksista ja noudatettava yhteistä linjaa vastattaessa näiden oikeuksien loukkauksiin.
   (iii) Komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon olisi annettava EASOlle ja jäsenvaltioille EU:n edustustoilta saatuja tietoja HLBTI-ihmisten tilanteesta kolmansissa valtioissa;

5.  painottaa, että tässä kattavassa politiikassa on kunnioitettava Euroopan unionin, sen virastojen ja jäsenvaltioiden toimivaltaa;

6.  korostaa, että on tärkeää olla rajoittamatta sananvapautta ja vapautta ilmaista ajatusten monimuotoisuudesta kumpuavia käsityksiä tai mielipiteitä, kunhan ne eivät johda vihaan, väkivaltaan tai syrjintään;

o
o   o

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, kaikille tässä asiakirjassa mainituille virastoille sekä Euroopan neuvostolle.

(1)EUVL C 137 E, 27.5.2010, s. 68.
(2)EUVL C 264 E, 13.9.2013, s. 54.
(3)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0500.
(4)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0090.
(5)Alankomaat, Belgia, Italia, Itävalta, Kroatia, Luxemburg, Malta, Ranska, Ruotsi, Suomi ja Tanska.
(6)Alankomaat, Belgia, Espanja, Italia, Kroatia, Malta, Portugali, Ranska, Saksa ja Yhdistynyt kuningaskunta.
(7)EUVL L 303, 2.12.2000, s. 16.
(8)EUVL L 204, 26.7.2006, s. 23.
(9)EUVL L 373, 21.12.2004, s. 37.
(10)EUVL L 158, 30.4.2004, s. 77.
(11)EUVL L 251, 3.10.2003, s. 12.
(12)EUVL L 315, 14.11.2012, s. 57.
(13)EUVL L 180, 29.6.2013, s. 60.
(14)EUVL L 337, 20.12.2011, s. 9.

Päivitetty viimeksi: 30. toukokuuta 2017Oikeudellinen huomautus