Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/0340(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0460/2013

Esitatud tekstid :

A7-0460/2013

Arutelud :

PV 25/02/2014 - 17
CRE 25/02/2014 - 17

Hääletused :

PV 26/02/2014 - 9.11

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0158

Vastuvõetud tekstid
PDF 395kWORD 111k
Kolmapäev, 26. veebruar 2014 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Avaliku sektori asutuste veebisaitide käideldavus ***I
P7_TA(2014)0158A7-0460/2013
Resolutsioon
 Terviktekst

Euroopa Parlamendi 26. veebruari 2014. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv avaliku sektori asutuste veebisaitide käideldavuse kohta (COM(2012)0721 – C7-0394/2012 – 2012/0340(COD)) (Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2012)0721),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 114 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7‑0394/2012),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 22. mai 2013. aasta arvamust(1) ,

–  pärast Regioonide Komiteega konsulteerimist,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni ja kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamusi (A7-0460/2013),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 271, 19.9.2013, lk 116.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 26. veebruaril 2014. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/…/EL, avaliku sektori asutuste veebisaitide ja avalikke ülesandeid täitvate eraõiguslike isikute hallatavate veebisaitide käideldavuse kohta [ME 1]
(EMPs kohaldatav tekst)
P7_TC1-COD(2012)0340

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 114 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

pärast õigusakti eelnõu esitamist liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust(1) ,

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt(2)

ning arvestades järgmist:

(1)  Liikumine digitaalühiskonna poole pakub kasutajatele uusi viise teabele ja teenustele juurdepääsemiseks. Teabe pakkujad ja teenuste osutajad, nagu avaliku sektori asutused, sõltuvad üha enam internetist, et toota, koguda ja pakkuda seal mitmesugust inimestele olulist teavet ning teenuseid. Seetõttu on teabe edastamise turvalisus ja isikuandmete kaitse äärmiselt olulised. [ME 2]

(2)  Veebi käideldavus hõlmab põhimõtteid ja tehnikaid, mida tuleb järgida veebisaidi konstrueerimisel, et teha kõnealuste veebisaitide sisu käideldavaks kõikidele kasutajatele, eelkõige piiratud funktsionaalse võimekusega, sealhulgas puuetega inimestele. Veebisaitide sisu hõlmab nii tekstilist kui ka mittetekstilist teavet, vormide allalaadimist ja kahesuunalist suhtlust, nt digitaalsete vormide töötlemine, autentimine ning tehingud, nagu juhtumite käsitlemine ja maksed. [ME 3]

(2a)  Veebi käideldavust, täpsemalt kohustust teha kõik avaliku sektori veebisaidid 2010. aastaks käideldavaks, sisaldas ka 11. juunil 2006. aastal Riias vastu võetud ministrite deklaratsioon e-kaasatuse kohta. [ME 4]

(2b)  Kuigi käesolevat direktiivi ei kohaldata liidu institutsioonide veebisaitidele, peaksid need institutsioonid täitma direktiivi nõudeid ja näitama hea tava osas eeskuju. [ME 5]

(3)  Komisjon kutsub oma Komisjoni 15. detsembri 2010. aasta teatises pealkirjaga „Euroopa e-valitsuse tegevuskavaga tegevuskava 2011–2015(3) – IKT-lahendused aruka, jätkusuutliku ja innovaatilise valitsemise edendamiseks” kutsutakse üles võtma meetmeid kaasatust ja käideldavust tagavate e-valitsuse teenuste väljatöötamiseks. Samal ajal on rohkem vaja ära teha e-kaasamise poliitika tõhusaks rakendamiseks, eesmärgiga vähendada lünki info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kasutamises ja edendada IKT kasutamist, et nii võidelda tõrjutuse vastu, parandada majandustulemusi, tööhõivevõimalusi, elukvaliteeti, osalemist ühiskonnaelus ja sotsiaalset ühtekuuluvust, sh demokraatlikke konsultatsioone. [ME 6]

(4)  Oma 19. mai 2010. aasta teatises pealkirjaga „Euroopa digitaalne tegevuskava”(4) (mis on üks strateegia „Euroopa 2020” algatusi) märkis komisjon, et avaliku sektori veebisaidid (ja kodanikele põhiteenuseid osutavad veebisaidid) peaksid olema 2015. aastaks täielikult käideldavad. [ME 7]

(4a)  Eakaid ohustab digitaalne tõrjutus, kuna neil puuduvad IKT-alased oskused ja juurdepääs internetile. Komisjoni 8. novembri 2011. aasta e-kaasatust käsitleva Euroopa algatuse i2010 „Infoühiskonnas osalemine” eesmärk on tagada, et kõigil kasutajarühmadel oleksid võimalikult head interneti kasutamise ning IKTga tutvumise võimalused. Euroopa digitaalne tegevuskava sisaldab hulgaliselt meetmeid uue info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutuse edendamiseks ebasoodsas olukorras olevate elanikkonnarühmade seas, nagu eakad. [ME 8]

(5)  Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi („Horisont 2020”)(5) ning ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programmiga (COSME)(6) toetatakse teadusuuringuid käideldavusprobleemidele tehnoloogiliste lahenduste leidmiseks ning kõnealuste lahenduste väljatöötamist.

(6)  Enamik liikmesriike, kes on ratifitseerinud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsiooni (edaspidi „ÜRO konventsioon”) ja Euroopa Liit, kes on selle sõlminud, on võtnud endale kohustuse, „millega puuetega inimestele tagatakse teistega võrdsetel alustel juurdepääs […] muu hulgas info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatele” ning kohustuse „edendada puuetega inimeste juurdepääsu uutele info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatele ja -süsteemidele, kaasa arvatud internetile”.

(6a)  Kooskõlas ÜRO konventsiooniga peaks uute tehnoloogiate väljatöötamisel olema aluseks universaaldisaini põhimõte. [ME 9]

(7)  Komisoni 15. novembri 2010. aasta teatis pealkirjaga „ Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010–2020(7) : uued sammud tõketeta Euroopa suunas”, mille eesmärk on kõrvaldada takistused, mis ei lase puuetega inimestel osaleda ühiskonnaelus teistega samadel alustel, põhineb ÜRO konventsioonil ja hõlmab eri prioriteetsete valdkondade, sealhulgas veebi käideldavusega seotud meetmeid, et „tagada puuetega inimestele juurdepääs toodetele, teenustele, sealhulgas avalikele teenustele ja abivahenditele”. [ME 10]

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013(8) sisaldab IKT käideldavust käsitlevaid sätteid. Selles ei käsitleta siiski veebi käideldavuse eripära.

(8a)  Euroopa Parlament rõhutab oma 25. oktoobri 2011. aasta resolutsioonis (9) , et innovatiivne ja teadmistepõhine majandus ei saa kujuneda ilma puuetega inimestele juurdepääsetava sisu ja vormita, mida reguleerivad siduvad õigusaktid, näiteks pimedatele ligipääsetavad veebisaidid ja subtiitritega varustatud sisu kuulmispuudega inimestele, sealhulgas massimeediateenused, viipekeelt kasutavatele inimestele mõeldud internetipõhised teenused, nutitelefoni rakendused ning puute- ja häälega avaliku meedia abiseadmed. [ME 11]

(8b)  Digitaalarengu tegevuskavas rõhutatakse, kui oluline on võtta positiivseid meetmeid, et aidata puuetega isikutel saada juurdepääs kultuurisisule, kuna see on liidu täieõiguslikuks kodanikuks olemise põhiaspekt, ning kutsutakse üles täielikult rakendama põhimõtteid, mis on sätestatud vastastikuse mõistmise memorandumis, mis käsitleb puuetega inimeste digitaalset juurdepääsu. Avalikel veebisaitidel avaldatavate dokumentide (aruanded, raamatud, õigusaktid) kättesaadavaks tegemine viisil, mis tagab täieliku juurdepääsu, lisaks erasektori toetamisele, mida on soovitud, et innustada investeerimist sellesse valdkonda, võib kõnealuse eesmärgi saavutamisele oluliselt kaasa aidata, arendada oskusi ning soodustada teenuseosutajate tegevust liidu tasandil. [ME 12]

(9)  Kiiresti kasvav veebi käideldavuse turg hõlmab paljusid ettevõtjaid, nagu veebisaitide või veebilehtede loomiseks, haldamiseks ja testimiseks kasutatavate tarkvaravahendite arendajad, kasutajaagentide, nagu veebibrauserid ja seotud tugitehnoloogiad, väljatöötajad, sertifitseerimisteenuste rakendajad ning , koolitajad ja veebisaitidesse integreeritud sotsiaalmeediakanalid . Seetõttu on väga olulised jõupingutused, mida tehakse digitaaltöökohtade edendamise suure koalitsiooni raames, mis on tööhõivepaketi jätkumeede ning on suunatud IKT asjatundjatele, selle eesmärk on lahendada kutseoskuste vajakajäämisega seotud probleeme, sh digitaalse kirjaoskuse ja tööoskustega seotud probleeme IKT valdkonnas . [ME 13]

(10)  Paljud liikmesriigid on vastu võtnud käideldavate veebisaitide kavandamist käsitlevatel rahvusvahelistel eeskirjadel põhinevad meetmed, kuid antud suunised osutavad sageli kõnealuste eeskirjade eri versioonidele või vastavustasemetele või on riiklikul tasandil kasutusele võetud erinevad tehnilised lahendused.

(11)  Veebi käideldavuse tarnijate hulka kuulub arvukalt väikesi ja keskmise suurusega ettevõtjaid (VKEd). Tarnijad ja eelkõige VKEd ei söanda tegeleda ettevõtlusprojektidega väljaspool oma koduturgu. Veebi käideldavust käsitlevate nõuete ja eeskirjade erinevuste tõttu pärsivad nende konkurentsivõimet ja majanduskasvu lisakulud, mida neil tuleks kanda piiriüleste veebi käideldavusega seotud toodete ja teenuste väljatöötamisel ja turustamisel.

(11a)  Võrgu neutraalsuse tagamine on avaliku sektori asutuste veebisaitide puhul oluline, et olla käideldavad praegu ja ka edaspidi ning see on tähtis ka interneti avatuse seisukohalt. [ME 14]

(12)  Piiratud konkurentsi tõttu peavad veebisaitide ning seotud toodete ja teenuste ostjad maksma teenuste eest kõrget hinda või sõltuvad ainult ühest tarnijast. Tarnijad soosivad sageli ettevõttesisesete standardite variatsioone, piirates seega kasutajaagentide koostalitlusvõimet ja asukohast sõltumatut liiduülest juurdepääsu veebisaitide sisule. Riiklike õigusaktide killustatus vähendab kasu, mida võidakse saada kodu- ja välismaiste kolleegidega kogemuste vahetamisest ühiskondlike ja tehnoloogiliste arengutega toimetuleku alal.

(13)  Killustatuse kõrvaldamiseks on vaja ühtlustada riigisiseseid meetmeid liidu tasandil, toetudes avaliku sektori asutuste veebisaitide ja avalikke ülesandeid täitvate eraõiguslike isikute hallatavate veebisaitide käideldavuse nõudeid käsitlevale kokkuleppele. See vähendaks veebisaitide arendajate ebakindlust ja soodustaks koostalitlust. Liikmesriigid peaksid soodustama kohaste ja koostalitusvõimeliste veebi käideltavuse nõuete esitamist veebisisu puudutavate lepingu sõlmimise pakkumiste väljakuulutamisel. Kasutades tehnoloogianeutraalseid käideldavusnõudeid, ei pidurdata Tehnoloogianeutraalsed käideldavusnõuded ei pidurdata innovatsiooni, vaid pigem soodustatakse ja võivad seda isegi soodustada . [ME 15]

(14)  Ühtne lähenemisviis peaks võimaldama liidu avaliku sektori asutustel ja ettevõtjatel saada majanduslikku ja ühiskondlikku kasu, kui internetiteenuste osutamist laiendatakse suurema hulga kodanike ja klientide kaasamiseks. See peaks suurendama veebi käideldavusega seotud toodete ja teenuste siseturu potentsiaali ja edendama digitaalse ühtse turu väljakujundamist . Sellest tulenev turu kasv peaks võimaldama ettevõtjatel anda oma panus liidu majanduskasvu ja töökohtade loomisse. Siseturu tugevdamine peaks muutma ELi investeerimise ligitõmbavamaks. Valitsused saaksid kasu veebi käideldavuse odavamast pakkumisest. [ME 16]

(15)  Kodanikud saaksid avaliku sektori avalikele internetiteenustele laialdasema juurdepääsu ning juurdepääsu uudistele, kultuuri- ja meelelahutuslikule sisule, mis võimaldab nende täielikku sotsiaalset ja ametialast osalust, ning neile osutataks teenuseid ja antaks teavet, mis hõlbustab nende igapäevaelu ja võimaldab nautida kõikjal liidus oma õigusi, eelkõige õigust liikuda ja elada vabalt liidu territooriumil, õigust pääseda ligi teabele ning asutamisvabadust ja vabadust osutada teenuseid. [ME 17]

(15a)  Internetipõhistel teenustel on meie ühiskonnas üha suurem tähtsus. Internet on põhiline vahend, mis tagab juurdepääsu teabele, haridusele ja sotsiaalsele suhtlusele. Sotsiaalset kaasatust silmas pidades tuleks seega võimaldada kõikidele inimestele takistusteta juurdepääs avaliku sektori asutuste veebisaitidele ning veebisaitidele, mille kaudu osutatakse üldsusele põhiteenuseid, näiteks olulistele uudisteportaalidele ja meediateekidele, pangateenustele (internetipangandus) ning huvirühmade teabele ja teenustele. [ME 18]

(16)  Käesolevas direktiivis määratletud veebi käideldavuse nõuded on tehnoloogianeutraalsed. Nendega osutatakse üksnes, milliseid põhifunktsioonid peavad olema täidetud, et kasutaja iseseisvalt tajuks, navigeeriks, kasutaks, looks interaktsiooni, loeks ja mõistaks veebisaiti ja selle sisu. Kriteeriumides ei täpsustata, kuidas nimetatud eesmärki saavutada või millist tehnoloogiat konkreetse veebisaidi, internetiteabe või rakenduse jaoks valida. Seega ei takistata nendega innovatsiooni.

(17)  Veebi käideldavusega seotud koostalitlusvõime peaks põhinema ühiselt vastu võetud ja kasutatavatel nõuetel, millega maksimeeritakse veebisisu kokkusobivust praeguste ja tulevaste kasutajaagentide ning tugitehnoloogiatega. Täpsemalt peaks kasutajaagentidele veebisisu edastama üldises sisemises kodeeringus, mis hõlmab nii loomuliku keele, struktuuride, relatsioonide ja jadastatuse kui ka mis tahes kasutajaliidesesse põimitud komponentide kodeeringut. Koostalitlusest saavad seega kasu kasutajad, kellel on võimalik kasutada kõikjal oma kasutajaagente veebisaitide käitlemiseks, ning samuti võivad nad saada kasu suuremast valikust ja madalamatest hindadest kõikjal liidus. Veebi käideldavusega seotud toodete ja teenuste tarnijad ning ostjad saavad samuti koostalitlusest kasu.

(18)  Nagu on rõhutatud Euroopa digitaalarengu tegevuskavas, peaks avalikel asutustel olema oma osa internetipõhise infosisu turgude edendamisel. Valitsused saavad stimuleerida infosisuturge, tehes avaliku sektori teabe kättesaadavaks läbipaistvatel, tõhusatel ja mittediskrimineerivatel tingimustel. See on innovaatiliste internetiteenuste võimaliku kasvu oluline allikas.

(18a)  Liikmesriikide ametiasutused peaksid saama nõuda, et teatavad veebisaidid peavad asuma liidu territooriumile paigaldatud serverites, et vältida liiduväliste isikute spionaaži või andmelekkeid ning tagada, et liiduvälised isikud ei saaks lõpetada turvalisuse seisukohast oluliste teenuste osutamist. [ME 19]

(19)  Käesoleva direktiivi eesmärk peaks olema tagada, et teatavat tüüpi kõik avaliku sektori asutuste veebisaidid ja avalikke ülesandeid täitvate eraõiguslike isikute hallatavad veebisaidid , mis on avalikkusele väga olulised, tehakse täielikult käideldavaks ühistel tingimustel. Kõnealused veebisaiditüübid määrati kindlaks 2001. aasta e-valitsust käsitlevas võrdlusuuringus, (10) mida on kasutatud lisas esitatud loetelu alusena puuetega inimestele, nii et neil on võimalus iseseisvaks eluks ja täielikuks osaluseks kõigis eluvaldkondades, nagu on sätestatud ÜRO konventsioonis . Nende veebisaitide tüübid, mida haldavad eraõiguslikud isikud, kes täidavad käesoleva direktiiviga hõlmatud avalikke ülesandeid, tuleks loetleda lisas. Käesoleva direktiivi nõuete täitmise tähtajad peaksid olema astmelised, et võimaldada laiendada direktiivi kohaldamisala kõikidele nende avaliku sektori asutuste veebisaitidele, mis osutavad teenuseid vahetult üldsusele . [ME 20]

(20)  Käesoleva direktiiviga nähakse ette veebi käideldavuse nõuded teatavat tüüpi kõigile avaliku sektori asutuste veebisaitidele ning avalikke ülesandeid täitvate eraõiguslike isikute hallatavatele veebisaitidele . Asjaomaste veebisaitide kõnealustele nõuetele vastavuse hõlbustamiseks on vaja ette näha asjaomaste veebisaitide vastavuseeldus, kui need on kooskõlas ühtlustatud standarditega, mis on kõnealuseid nõudeid käsitlevate üksikasjalike tehniliste kirjelduste väljendamiseks koostatud ja avaldatud Euroopa Liidu Teatajas vastavalt Euroopa standardimist käsitlevale Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1025/2012, millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 2009/105/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks otsus 87/95/EMÜ ja otsus nr 1673/2006/EÜ (11) . Kõnealuse määruse kohaselt võivad liikmesriigid ja Euroopa Parlament esitada vastuväiteid ühtlustatud standarditele, mis ei vasta nende hinnangul täielikult käesolevas direktiivis sätestatud veebi käideldavuse nõuetele. [ME 21]

(21)  Komisjon on juba välja andnud volituse M/376(12) Euroopa standardiorganisatsioonidele, et töötada välja Euroopa standard, millega täpsustatakse funktsionaalsed käideldavuse nõuded selliste IKT-toodete ja -teenuste, sealhulgas veebisisu jaoks, mida oleks võimalik kasutada riigihangetes ning ka muudel eesmärkidel, näiteks erahangetes. Selleks peavad Euroopa standardiorganisatsioonid algatama tiheda koostöö asjaomaste tööstusharude standardifoorumite ja konsortsiumidega, sealhulgas Veebikonsortsiumiga. Kõnealuse töö põhjal tuleks välja töötada ühtlustatud standard, millega peaks ette nägema käesolevas direktiivis sätestatud veebi käideldavuse nõuetele vastavuse eelduse.

(21a)  Asjaomaste Euroopa ja ühtlustatud standardite ettevalmistamisel ja võimalikul tulevasel läbivaatamisel tuleks vastutavaid Euroopa standardiorganisatsioone tungivalt ergutada tagama kooskõla asjaomaste rahvusvaheliste standarditega (praegu ISO/IEC 40500), et vältida killustatust või õiguslikku ebakindlust. [ME 22]

(22)  Kuni nimetatud ühtlustatud standardite või nende osade viitenumbrite avaldamiseni Euroopa Liidu Teatajas tuleks ette näha veebi käideldavuse nõuetele vastavuse eeldus asjaomastele veebisaitidele, mis vastavad Euroopa standarditele või nende osadele, mille komisjon on kindlaks määranud delegeeritud õigusaktidega. Ühtlustatud standardiks võib olla Euroopa standard, mis tuleks vastu võtta volituse M/376 alusel.

(23)  Kõnealuse Euroopa standardi puudumisel tuleks ette näha veebi käideldavuse nõuetele vastavuse eeldus asjaomastele veebisaitidele, mis vastavad rahvusvahelise standardi ISO/IEC 40500:2012 AA-taseme edukriteeriume ja nõudeid hõlmavatele osadele. Rahvusvaheline standard ISO/IEC 40500:2012 on täpselt sama mis esialgne veebisisu juurdepääsusuuniste versioon 2.0. Nii rahvusvahelise kui ka Euroopa tasandi sidusrühmad tunnustavad Veebikonsortsiumi väljaantud veebisisu juurdepääsusuuniste versiooni 2.0 AA-taseme edukriteeriume ja nõudeid asjakohaste veebi käideldavusega seotud nõuete alusena. Seda on rõhutatud nõukogu 31. märtsi 2009. aasta järeldustes käideldava infoühiskonna kohta.

(24)  Vastavust veebi käideldavuse nõuetele tuleks pidevalt seirata nii avaliku sektori asutuse asjaomase veebisaidi esialgsel konstrueerimisel kui ka selle sisu edasisel värskendamisel. Igas liikmesriigis pädeva asutuse määramine täitevasutuseks tagaks sobival viisil, et vastavust veebi käideldavuse nõuetele seiratakse ja jõustatakse rangelt, ning sidusrühmade aktiivseks kaasamiseks luuakse tuvastatud mittevastavuse puhuks kaebuste esitamise mehhanism. Ühtlustatud seiremetoodika hõlmab asjaomase veebisaidi käideldavuse nõuetele vastavuse kontrolli, mida tehakse kõikides liikmesriikides ühtsetel alustel, representatiivse valimi kontrolli ja seire korrapärasust. Liikmesriigid peavad esitama igal aastal iga kahe aasta tagant aruande seire tulemuste ja üldisemalt käesoleva direktiivi kohaldamisel võetud meetmete kohta. [ME 23]

(24a)  Asjaomaste veebisaitide veebi käideldavuse nõuetele vastavuse pidevaks seireks kasutatav esimene metoodika tuleks rakendusaktidega vastu võtta hiljemalt ühe aasta jooksul pärast käesoleva direktiivi jõustumist. [ME 24]

(25)  Ühtlustatud raamistikus oleks veebisaitide arendajatel veebiarenduse valdkonnas vähem tõkkeid siseturul tegutsemiseks ning samas väheneksid valitsuste ja muude veebi käideldavusega seotud toodete ja teenuste hankeid korraldavate asutuste kulud, mis toetaks majanduskasvu ja tööhõivet . [ME 25]

(26)  Selleks et tagada, et asjaomased veebisaidid tehakse käideldavaks käesolevas direktiivis sätestatud veebi käideldavuse nõuete kohaselt ning tagada, et need nõuded on kõigi direktiivi rakendamisse kaasatud sidusrühmade, sealhulgas koosseisuväliste veebiarendajate, avaliku sektori asutuste ja avalikke ülesandeid täitvate eraõiguslike isikute koosseisuliste töötajate jaoks selged ja mõistetavad , peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte eesmärgiga täpsustada lisada vajaduse korral kõnealuseid nõudeid täiendavaid üksikasju seoses kõnealuste nõuetega, ilma neid muutmata, ja määrata kindlaks Euroopa standard või selle standardid või nende osad, millele vastavus loob ühtlustatud standardi puudumisel eelduse, et asjaomased veebisaidid vastavad veebi käideldavuse nõuetele. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning nõuetekohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule. [ME 26]

(27)  Selleks et tagada käesoleva direktiivi asjaomaste sätete rakendamiseks ühetaolised tingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused. Kontrollimenetlust tuleks kasutada selleks, et määrata kindlaks metoodika, mida liikmesriigid peavad kasutama asjaomaste veebisaitide kõnealustele nõuetele vastavuse seireks. Nõuandemenetlust tuleks kasutada käideldavuse kinnituse näidise ja liikmesriikidelt komisjonile esitatava aruandluse korra kehtestamiseks. Kõnealuseid rakendamisvolitusi tuleks teostada vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 182/2011(13) .

(28)  Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, nimelt avaliku sektori asutuste veebisaitide ja avalikke ülesandeid täitvate eraõiguslike isikute hallatavate veebisaitide käideldavuse ühtlustatud turu loomist, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, sest see nõuab praegu liikmesriikide õigussüsteemides kehtivate paljude erinevate eeskirjade ühtlustamist, ning küll aga saab saab seeda meetme ulatuse ja toime tõttu paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale. Kogu liidus ühtlustatud lähenemisviis veebisaitide käideldavusele vähendab veebisaite arendavate ettevõtete ja järelikult nende teenuseid kasutavate avalike asutuste kulusid. Tulevikus on veebisaitide kaudu pakutava teabe ja teenuste kättesaadavus kodanikele üha olulisem, et teostada oma põhiõigusi, kuhu kuulub juurdepääs tööle, [ME 27]

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Reguleerimisese ja -ala

1.  Käesoleva direktiivi eesmärk on ühtlustada liikmesriikide õigus- ja haldusnorme, milles käsitletakse avaliku sektori asutuste veebisaitide ja üldsusele suunatud avalikke ülesandeid täitvate eraõiguslike isikute hallatavate veebisaitide käideldavust kõikide kasutajate, eelkõige piiratud funktsionaalse võimekusega, sealhulgas puuetega inimeste ja eakate jaoks. [ME 28]

1a.  ÜRO konventsiooni kohaselt hõlmab puuetega inimeste mõiste isikuid, kellel on pikaajaline füüsiline, vaimne, intellektuaalne või meeleline kahjustus, mis võib koostoimel erinevate takistustega tõkestada nende täielikku ja tõhusat osalemist ühiskonnaelus teistega võrdsetel alustel. [ME 29]

2.  Käesolevas direktiivis sätestatakse eeskirjad, mille kohaselt liikmesriigid teevad funktsioonid ja sisu kättesaadavaks selliste :

a)   avaliku sektori asutustele kuuluvate veebisaitidele, mille tüübid on täpsustatud lisas ning .

b)   Ia lisas loetletud tüüpi avalikke ülesandeid täitvatele eraõiguslike isikute hallatavate veebisaitidele.

Liikmesriigid võivad laiendada käesoleva direktiivi reguleerimisala muudele kui Ia lisas loetletud tüüpi avalikele ülesannetele. [ME 30]

3.  Liikmesriigid võivad laiendada Liikmesriike ergutatakse laiendama käesoleva direktiivi reguleerimisala muudele kui lõikes 2 osutatud tüüpi avaliku sektori veebisaitidele. [ME 31]

3a.  Liikmesriigid võivad otsustada mitte kohaldada käesolevat direktiivi mikroettevõtjate suhtes, kes on määratletud komisjoni soovituses 2003/361/EÜ (14) , kui nad täidavad käesoleva direktiivi Ia lisas loetletud tüüpi avalikke ülesandeid. [ME 32]

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

(-1a) „avaliku sektori asutus” – riigi, piirkondlikud või kohalikud asutused, avalik-õiguslikud isikud, nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/24/EL (15) artikli 2 lõike 1 punktis 4, ning ühest või mitmest kõnealusest asutusest või avalik-õiguslikust isikust koosnevad ühendused; [ME 33]

(-1b) „avaliku sektori asutustele kuuluvad veebisaidid” – avaliku sektori asutuste välja töötatud, hangitud, hallatavad või kaasfinantseeritud või liidu fondide kaasfinantseeritud veebisaidid; [ME 34]

(-1c) „avalikke ülesandeid täitvate eraõiguslike isikute hallatavad veebisaidid” – I a lisas loetletud tüüpi avalikke ülesandeid täitvate eraõiguslike isikute hallatavad veebisaidid; [ME 35]

(1)  „asjaomased veebisaidid” – käesoleva direktiivi kõik artikli 1 lõikes 2 osutatud veebisaidid veebisaitide versioonid, sealhulgas need, mis on kavandatud juurdepääsuks mobiilseadmega või mõne muu vahendiga. Kui veebisaidi omanike välja töötatud rakendus pakub veebisaidiga seotud teenuseid, kohaldatakse käesolevat määratlust ka sellele rakendusele ; [ME 36]

(2)  „veebisaitide sisu” – teave ja kasutajaliidese komponendid , mis edastatakse kasutajale kasutajaagendi kaudu, sealhulgas kood või märgistus, millega määratletakse sisu struktuur, esitus ja vastastikune mõju. Veebisaitide sisu hõlmab tekstilist ja mittetekstilist teavet, dokumentide ja vormide allalaadimise võimalust ning kahesuunalist suhtlust, nt digitaalsete vormide töötlemine ning autentimis-, identimis- ja makseprotsesside lõpuleviimine. See hõlmab ka veebisaidi pakutavaid funktsioone, mis on asjaomase veebisaidi välised ja mida pakutakse näiteks veebilinkide kaudu, tingimusel, et väline veebisait on ainuke vahend kasutajale teabe edastamiseks või teenuse osutamiseks. Veebisaitide sisu hõlmab ka kasutajate loodud sisu ning – tehnilise võimalikkuse korral – sotsiaalmeediat, kui see on veebisaiti manustatud. See ei hõlma üksnes konkreetset teenust pakkuvaid veebisaidi osi, vaid kogu sellega seotud veebisaiti ; [ME 37]

(2a)  „loomevahend” – mis tahes veebipõhine või mitteveebipõhine rakendus, mida autorid (üksi või koostöös) saavad kasutada teiste autorite või lõppkasutajate poolt tarbitava veebisisu loomiseks või muutmiseks; [ME 38]

(3)  „kasutajaagent” – tarkvara, mis otsib välja ja esitab veebisisu kasutajatele veebisisu , sealhulgas veebibrauserid, meediapleierid meediamängijad , lisandmoodulid ja muud programmid, mis aitavad veebisisu välja otsida, tajustada tajutavaks muuta ja sellega suhelda, sõltumata seadme tüübist, mida kasutatakse sisuga suhtlemiseks, sealhulgas mobiilseadmed ; [ME 39]

(3a)  „veebi käideldavus” – põhimõtted ja tehnilised lahendused, mida tuleb järgida asjaomaste veebisaitide koostamisel, et teha kõnealuste veebisaitide sisu käideldavaks kõikidele kasutajatele, eelkõige puuetega inimestele ja eakatele. Veebi käideldavus viitab eelkõige põhimõtetele ja tehnikatele, millega edendatakse kasutajapoolset tajumist, navigeerimist, toimimist, interaktsiooni, loetavust ja mõistmist, ning mis hõlmab tugitehnoloogia või toetavate ja asendavate suhtlusvahendite kasutamist. [ME 40]

(3b)  „tugitehnoloogia” – mis tahes riist- või tarkvara, mis toimib kasutajaagendina või koos laialt levinud kasutajaagendiga, et tagada puuetega kasutajate vajadustele vastav funktsionaalsus, mis ületab laialt levinud kasutajaagentide pakutava funktsionaalsuse. See hõlmab alternatiivseid esitusi, alternatiivseid sisestusmeetodeid, täiendavaid navigeerimis- või orienteerumismehhanisme ning sisu muundamist; [ME 41]

(3c)  „universaaldisain” – vastavalt ÜRO konventsiooni määratlusele toodete, keskkonna, programmide ja teenuste disainimine sellisel viisil, mis muudab nad suurimal võimalikul määral kõigile inimestele kasutatavaks ilma vajaduseta teha kohandusi või kasutada eridisaini. Universaaldisain ei välista vajaduse korral abiseadmeid kindlatele puuetega inimeste rühmadele; [ME 42]

(4)  „standard” – standard, nagu on määratletud määruse (EL) nr 1025/2012 artikli 2 punktis 1;

(5)  „rahvusvaheline standard” – rahvusvaheline standard, nagu on määratletud määruse (EL) nr 1025/2012 artikli 2 punkti 1 alapunktis a;

(6)  „Euroopa standard” – Euroopa standard, nagu on määratletud määruse (EL) nr 1025/2012 artikli 2 punkti 1 alapunktis b;

(7)  „ühtlustatud standard” – ühtlustatud standard, nagu on määratletud määruse (EL) nr 1025/2012 artikli 2 punkti 1 alapunktis c;

(8)  „avaliku sektori asutus” – riigi, piirkondlikud või kohalikud asutused, avalik-õiguslikud isikud, nagu on määratletud direktiivi 2004/18/EÜ artikli 1 punktis 9, ning ühest või mitmest kõnealusest asutusest või avalik-õiguslikust isikust koosnevad ühendused. [ME 43]

Artikkel 3

Veebi käideldavuse nõuded

1.  Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et tagada asjakohaste veebisaitide käideldavus

a)  järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset sõltumatut tajumist, navigeerimist , kasutamist, interaktsiooni, loetavust ja mõistmist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral käideldava elektroonilise alternatiivi; [ME 44]

b)  viisil, mis võimaldab koostalitlust tagab koostalitluse paljude erinevate kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil; [ME 45]

ba)  rakendades universaaldisaini põhimõtet. [ME 46]

2.  Liikmesriigid kohaldavad lõike 1 sätted hiljemalt 31. detsembriks 2015. [ME 47]

3.  Komisjonile antakse volitused võtta artikli 8 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, et täpsustada lisada vajaduse korral täiendavalt täiendavaid üksikasju seoses lõikes 1 osutatud veebi käideldavuse nõuetega ilma neid nõudeid muutmata . [ME 48]

Artikkel 4

Ühtlustatud standarditele vastavuse eeldus

Asjaomaseid veebisaite, mis vastavad ühtlustatud standarditele või nende osadele, mille viitenumbrid on komisjon koostanud ja avaldanud Euroopa Liidu Teatajas kooskõlas määrusega (EL) nr 1025/2012, käsitatakse kõnealuste standardite või nende osadega hõlmatud, artikli 3 lõikes 1 sätestatud veebi käideldavuse nõuetele vastavatena.

Artikkel 5

Euroopa või rahvusvahelistele standarditele vastavuse eeldus

1.  Nii kaua, kuni artiklis 4 osutatud ühtlustatud standardite viitenumbreid ei ole veel avaldatud, eeldatakse, et käesoleva artikli lõike 2 kohaselt kindlaksmääratud Euroopa standarditele või nende osadele vastavad asjaomased veebisaidid vastavad kõnealuste standardite või nende osadega hõlmatud, artikli 3 lõikes 1 sätestatud veebi käideldavuse nõuetele.

2.  Komisjonile antakse volitused võtta artikli 8 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, et määrata kindlaks käesoleva artikli lõikes 1 osutatud Euroopa standardid või nende osad.

3.  Nii kaua, kuni käesoleva artikli lõikes 1 osutatud Euroopa standardite viitenumbreid ei ole veel kindlaks määratud, eeldatakse, et standardi ISO/IEC 40500: 2012 AA-taseme edukriteeriume ja nõudeid hõlmavatele osadele vastavusnõudeid käsitlevale rahvusvahelisele tehnilisele standardile WCAG 2.0 (veebi sisu juurdepääsetavussuunised) vastavad asjaomased veebisaidid vastavad artiklis artikli 3 lõikes 1 sätestatud veebi käideldavuse nõuetele. [ME 49]

Artikkel 6

Lisameetmed

1.  Liikmesriigid kannavad hoolt tagavad , et asjaomased veebisaidid esitaksid selge ja täpse kinnituse oma käideldavuse, eelkõige käesoleva direktiivi nõuetele vastavuse kohta, mis sisaldaks teavet veebi käideldavusnõuetele vastavuse ulatuse kohta reaalajas edastatava helisisu seisukohalt, ja annaksid kasutajatele võimaluse korral käideldavusega seotud täiendavat teavet, mis aitaks kasutajatel hinnata asjaomaste veebisaitide käideldavuse taset . Teave esitatakse juurdepääsetavas vormis .

1a.  Komisjon kehtestab rakendusaktidega käideldavuse kinnituse näidise. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu vastavalt artikli 9 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusele. [ME 50]

2.  Liikmesriigid peavad võtma meetmeid, et soodustada artiklis artikli 3 punktis 1 sätestatud veebi käideldavuse nõuete kohaldamist lisaks asjaomastele veebisaitidele ka kõikide muude avaliku sektori asutuste veebisaitide suhtes ja eelkõige selliste avaliku sektori asutuste veebisaitide suhtes, mis kuuluvad kehtivate siseriiklike õigusaktide või veebi käideldavust käsitlevate asjakohaste meetmete kohaldamisalasse. [ME 51]

2a.  Liikmesriigid edendavad ja toetavad veebi käideldavuse alaseid koolituskavu asjaomastele sidusrühmadele, nende hulgas avaliku sektori asutuste töötajatele ja avalikke ülesandeid täitvate eraõiguslike isikute töötajatele, veebilehtede ja veebisisu loomise, haldamise ja uuendamise alal. [ME 52]

2b.  Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid, et tõsta teadlikkust artikli 3 lõikes 1 sätestatud veebi käideldavuse nõuete alal, neist nõuetest kasutajatele ja veebisaitide omanikele tõusva kasu alal ja võimaluse kohta esitada käesoleva direktiivi nõuetele mittevastavuse korral kaebuseid, nagu on sätestatud artiklis 7a. [ME 53]

2c.  Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid, et edendada selliste loomevahendite kasutamist, mis toetavad käesoleva direktiivi eemärkide saavutamist. [ME 54]

3.  Liikmesriigid peavad toetama asjakohaseid mehhanisme, et korraldada asjaomaste sidusrühmadega ja puuetega inimeste ning eakate huve esindavate organisatsioonidega veebi käideldavust käsitlevaid konsultatsioone ja avalikustada veebi käideldavuse poliitika võimalikke arengusuundi ning veebi käideldavuse nõuetele vastavuse rakendamisega seotud kogemusi ja tähelepanekuid. [ME 55]

4.  Liikmesriigid peavad tegema komisjoni kaasabil liikmesriigi ja liidu tasandil koostööd asjaomaste sotsiaalpartnerite, sektori ja kodanikuühiskonna sidusrühmadega, et vaadata artikli 7 lõikes 4 artiklis 7b osutatud iga-aastase aruandluse eesmärgil läbi turu- ja tehnoloogiaarengud ja veebi käideldavuse alased edusammud ning vahetada parimaid tavasid. [ME 56]

4a.  Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et tagada asjaomaste sotsiaalpartnerite osalus vastavalt lõigetes 2a ja 2b viidatud koolituskavade ja teadlikkuse tõstmise kavade väljatöötamises ja rakendamises. [ME 57]

Artikkel 7

Seire ja aruandlus [ME 58]

1.  Liikmesriigid seiravad pidevalt asjakohaste veebisaitide vastavust veebi käideldavuse nõuetele, kasutades lõikes 4 sätestatud metoodikat.

1a.  Komisjon moodustab eksperdirühma, mis tuleb komisjoni kutsel kokku vähemalt kord iga kahe aasta järel, et arutada seire tulemusi, vahetada käesoleva direktiivi rakendamise parimaid tavasid ning hinnata vajadust artikli 3 lõikes 1 sätestatud veebi käideldavuse nõuete lisatäpsustuste järele. Eksperdirühma kuuluvad valitsuseksperdid ja erasektori eksperdid ning asjaomased sidusrühmad, kelle hulgas on puuete inimesi, eakaid ja nende esindusorganisatsioone. [ME 59]

2.  Liikmesriigid peavad esitama lõike 4 kohaselt tehtud kontrollimiste tulemuste kohta igal aastal aruande, mis sisaldab mõõtmisandmeid ja vajaduse korral artikli 1 lõikes 3 osutatud veebisaitide loetelu. [ME 60]

3.  Kõnealune aruanne hõlmab ka artikli 6 kohaselt võetud meetmeid. [ME 61]

4.  Komisjon kehtestab rakendusaktidega metoodika, et seirata asjaomaste veebisaitide vastavust artiklis artikli 3 lõikes 1 sätestatud veebi käideldavuse nõuetele. See metoodika peab olema läbipaistev, ülekantav, võrreldav ja korratav ning välja töötatud tihedas koostöös asjaomase sektori ja kodanikuühiskonna sidusrühmadega, sealhulgas eeskätt puuetega inimeste esindusorganisatsioonidega. Need Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 9 lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega. Esimene metoodika võetakse vastu … (16) . Kõnealune metoodika avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas . [ME 62]

5.  Lõikes 4 osutatud metoodika hõlmab:

a)  seire korrapärasust ja representatiivset valimit asjaomastel veebisaitidel, mida seiratakse;

b)  veebisaidi tasandil kirjeldust selle kohta, kuidas tuleb tõestada vastavust artikli 3 lõikes 1 osutatud veebi käideldavuse nõuetele, viidates võimaluse korral otse asjaomasele kirjeldusele ühtlustatud standardis või, sellise kirjelduse puudumisel, Euroopa või rahvusvahelises standardis, nagu on osutatud vastavalt artiklites 4 ja 5; ning

ba)  vastavuses uurimismetoodikaga, milles on ühendatud eksperdianalüüs kasutajate, sealhulgas puuetega kasutajate kogemusega. [ME 63]

6.  Liikmesriikidelt komisjonile esitatava aruandluse korra kehtestab komisjon rakendusaktidega. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu vastavalt artikli 9 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusele. [ME 64]

Artikkel 7a

Täitevasutus

1.  Liikmesriigid määravad pädeva asutuse (täitevasutuse), mis peab tagama, et asjaomased veebisaidid järgiksid artikli 3 lõikes 1 sätestatud veebi käideldavusnõudeid. Liikmesriigid tagavad, et täitevasutus teeb võimalikult tihedalt koostööd asjaomaste sidusrühmadega, sealhulgas eakate, puuetega inimeste ja nende esindusorganisatsioonidega.

2.  Liikmesriigid tagavad, et täitevasutusel on vajalik personal ja rahalised ressursid, et täita järgmisi ülesandeid:

a)  seirata vastavalt artiklile 7 asjaomaste veebisaitide vastavust veebi käideldavuse nõuetele;

b)  kehtestada kaebuste esitamise mehhanism, mis võimaldaks igal füüsilisel või juriidilisel isikul teatada asjaomaste veebisaitide poolsest veebi käideldavuse nõuete rikkumisest; ning

c)  vaadata läbi esitatud kaebused.

3.  Liikmesriigid võivad teha täitevasutusele ülesandeks artiklis 6 kehtestatud lisameetmete rakendamise.

4.  Liikmesriigid teavitavad komisjoni määratud täitevasutusest … (17) . [ME 65]

Artikkel 7b

Aruanded

1.  Liikmesriigid esitavad komisjonile iga kahe aasta tagant artikli 7 kohaselt läbiviidud seire tulemuste kohta aruande, mis sisaldab mõõtmisandmeid ja vajaduse korral artikli 1 lõikes 3 osutatud veebisaitide loetelu.

2.  Aruandes käsitletakse ka artikli 6 kohaselt võetavaid meetmeid, sealhulgas asjaomaste täitevasutuste poolt seire alusel tehtavaid võimalikke üldisi järeldusi.

3.  Aruanne avaldatakse hõlpsasti juurdepääsetavas vormis.

4.  Liikmesriikidelt komisjonile esitatava aruandluse kord kehtestatakse rakendusaktidega. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu vastavalt artikli 9 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusele. [ME 66]

Artikkel 7c

Ia lisa muutmine

Eesmärgiga võtta arvesse tehnoloogia edusamme antakse komisjonile volitused võtta artikli 8 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte Ia lisa muutmiseks. [ME 67]

Artikkel 7d

Karistused

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva direktiivi alusel vastuvõetud riiklike sätete rikkumise korral, ning võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada nende rakendamine. Karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Liikmesriigid teevad need sätted hiljemalt … (18) komisjonile teatavaks ja teavitavad teda viivitamata kõikidest hilisematest muudatustest. [ME 74]

Artikkel 8

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 3 lõikes 3, artikli 5 lõikes 2 ja artiklis 7c osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile kindlaksmääramata ajaks alates …(19) .

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 3 lõikes 3, artikli 5 lõikes 2 ja artiklis 7c osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

5.  Kooskõlas artikli 3 lõikega 3, artikli 5 lõikega 2 ja artikliga 7c vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast kõnealuse õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on mõlemad enne nimetatud tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 9

Komitee

1.  Komisjoni abistab komitee. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

2.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 4.

3.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

Artikkel 10

Ülevõtmine

1.  Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 30. juuniks 2014. Nad edastavad nimetatud normide teksti viivitamata komisjonile. Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

1a.  Liikmesriigid kohaldavad artikli 3 lõikes 1 osutatud meetmeid asjaomaste veebisaitide uuele sisule hiljemalt … (20) ja asjaomaste veebisaitide kogu olemasolevale sisule hiljemalt … (21) * . [ME 75]

1b.  Lõikes 1a kehtestatud kohaldamistähtaegu pikendatakse kahe aasta võrra reaalajas edastatavat helisisu käsitlevate veebi käideldavusnõuete jaoks. [ME 70]

2.  Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 11

Läbivaatamine

Artiklis 7b osutatud liikmesriikide aruannete põhjal vaatab komisjon vaatab käesoleva direktiivi ja eelkõige selle Ia lisa kohaldamise läbi kolme aasta jooksul alates selle jõustumisest (22) ja teeb läbivaatamise tulemused üldsusele kättesaadavaks . [ME 71]

Artikkel 12

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas .

Artikkel 13

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele kooskõlas aluslepingutega.

…,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

LISA

Avaliku sektori asutuste veebisaitide tüübid

(nimetatud artikli 1 lõikes 2)

(1)  Tulumaks: deklaratsioon, maksuteade

(2)  Tööhõiveametite osutatavad tööotsimise teenused

(3)  Sotsiaalkindlustushüvitised: töötushüvitised, lapsetoetused, ravikulud (hüvitamine või otsene hüvitamine), stipendiumid

(4)  Isiklikud dokumendid: passid või juhiload

(5)  Mootorsõidukite registreerimine

(6)  Ehitusloa taotlus

(7)  Politseiavaldus, nt varguse korral

(8)  Avalikud raamatukogud, nt kataloogid ja otsinguvahendid

(9)  Sünni- või abielutunnistuste taotlemine ja väljastamine

(10)  Kõrgkooli või ülikooli astumine

(11)  Teade elukoha muutmise kohta

(12)  Terviseteenused: interaktiivne nõustamine teenuste kättesaadavuse kohta, internetiteenused patsientidele, vastuvõtuaegade registreerimine. [ME 72]

Ia lisa

Artikli 1 lõike 2 punktis b osutatud avalike ülesannete tüübid

(1)  Võrguteenused: gaasi-, kütte-, elektri- ja veevarustusteenused; postiteenused; elektroonilise side võrgud ja teenused

(2)  Transpordiga seotud teenused

(3)  Põhilised panga- ja kindlustusteenused (sealhulgas vähemalt järgmised: põhimaksekontod, koduvara ja hoonekindlustus, elu- ja tervisekindlustus)

(4)  Alg-, kesk- ja kõrgharidus ning täiskasvanuharidus

(5)  Õigusaktidest tulenevad ning täiendavad sotsiaalse kaitse süsteemid, mis pakuvad kaitset põhiliste eluriskide puhul (sealhulgas vähemalt tervishoiu, vanaduse, tööõnnetuste, töötuse, pensioni ja puuetega seotud riskid)

(6)  Tervishoiuteenused

(7)  Lastehoiuteenused

(8)  Muud vahetult üldsusele osutatavad olulised teenused, mis hõlbustavad sotsiaalset kaasamist ja kaitsevad põhiõigusi

(9)  Kultuuriline tegevus ja turismiinfo [ME 73]

(1)ELT C 110, 9.5.2006, lk 26, KOM(2005) 425 (lõplik) ELT C 271, 19.9.2013, lk 116.
(2) Euroopa Parlamendi 26. veebruari 2014. aasta seisukoht.
(3)KOM(2010) 743 (lõplik), Euroopa Liidu Teatajas avaldamata.
(4)KOM(2010) 245 (lõplik/2).
(5)ELT L 347, 20.12.2013, lk 104.
(6)ELT L 347, 20.12.2013, lk 33.
(7)KOM(2010) 636 (lõplik), Euroopa Liidu Teatajas avaldamata.
(8)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320).
(9) Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2011. aasta resolutsioon puuetega isikute liikuvuse ja kaasamise ning Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010–2020 kohta (ELT C 131 E, 8.5.2013, lk 9).
(10)http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/egovernment-indicators-benchmarking-eeurope
(11) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 1025/2012, mis käsitleb Euroopa standardimist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 2009/105/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 87/95/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1673/2006/EÜ (ELT L 316, 14.11.2012, lk 12).
(12)http://www.mandate376.eu/
(13) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).
(14) Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus 2003/361/EÜ mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratlemise kohta (ELT L 124, 20.5.2003, lk 136).
(15) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/18/EÜ (ELT L 94, 28.3.2014, lk 65).
(16) Üks aasta pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva.
(17) Käesoleva direktiivi ülevõtmise kuupäev.
(18) Kuue kuu jooksul pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva.
(19) Käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev.
(20) Aasta jooksul pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva.
(21)* Kolme aasta jooksul pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva.
(22) Kahe aasta jooksul pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva .

Viimane päevakajastamine: 11. juuli 2017Õigusalane teave