Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0340(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0460/2013

Texte depuse :

A7-0460/2013

Dezbateri :

PV 25/02/2014 - 17
CRE 25/02/2014 - 17

Voturi :

PV 26/02/2014 - 9.11

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0158

Texte adoptate
PDF 520kWORD 199k
Miercuri, 26 februarie 2014 - Strasbourg Ediţie definitivă
Accesibilitatea site-urilor web ale organismelor din sectorul public ***I
P7_TA(2014)0158A7-0460/2013
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 26 februarie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind accesibilitatea site-urilor web ale organismelor din sectorul public (COM(2012)0721 – C7-0394/2012 – 2012/0340(COD)) (Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0721),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0394/2012),

—  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 22 mai 2013(1) ,

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și Comisiei pentru cultură și educație (A7-0460/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 271, 19.9.2013 p. 116.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 26 februarie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesibilitatea site-urilor web internet ale organismelor din sectorul public și a site-urilor internet administrate de entități care îndeplinesc sarcini publice [AM 1]
(Text cu relevanță pentru SEE)
P7_TC1-COD(2012)0340

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1) ,

având în vedere avizul după consultarea Comitetului Regiunilor(2) ,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(3) ,

întrucât:

(1)  Orientarea spre o societate digitală oferă utilizatorilor noi posibilități de accesare a informațiilor și serviciilor. Furnizorii de informații și servicii, cum ar fi organismele din sectorul public, se bazează în mare măsură pe internet pentru producerea, colectarea și furnizarea unei game variate de informații și servicii de bază pentru cetățeni. În acest sens, transmiterea de informații în condiții de securitate și protecția datelor cu caracter personal sunt deosebit de importante. [AM 2]

(2)  Accesibilitatea site-urilor web face trimitere la principiile și tehnicile care trebuie avute în vedere în momentul construirii de site-uri web cu scopul de a face conținutul acestora accesibil tuturor utilizatorilor, în special persoanelor cu limitări funcționale, printre care se numără și persoanele cu handicap. Conținutul site-urilor web include informații textuale și non-textuale, precum și servicii de descărcare de formulare și de interacțiune bidirecțională, de exemplu, prelucrarea de formulare digitale, autentificarea și tranzacțiile online, cum ar fi soluționarea de reclamații sau efectuarea de plăți. [AM 3]

(2a)  Accesibilitatea internetului, mai exact angajamentul asumat de a asigura accesul la toate site-urile internet publice până în 2010, a fost inclusă în Declarația ministerială de la Riga din 11 iunie 2006 referitoare la e-incluziune. [AM 4]

(2b)  Deși prezenta directivă nu se aplică în cazul site-urilor internet ale instituțiilor Uniunii, acestea din urmă ar trebui să respecte cerințele prevăzute în prezenta directivă și să dea un exemplu de bună practică. [AM 5]

(3)  În Comunicarea sa din 15 decembrie 2010 intitulată „ Planul european de acțiune privind guvernarea electronică 2011-2015 al Comisiei(4) - Exploatarea TIC pentru promovarea unei guvernări inteligente, sustenabile și inovatoare”, Comisia prevede a prevăzut luarea de măsuri de dezvoltare a serviciilor de guvernare electronică care să garanteze incluziunea și accesibilitatea. În același timp, sunt necesare eforturi suplimentare pentru implementarea efectivă a politicii de e-incluziune, care vizează reducerea discrepanțelor în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) și promovarea utilizării TIC pentru depășirea excluziunii și îmbunătățirea performanței economice, a șanselor de angajare, a calității vieții, a participării și coeziunii sociale, inclusiv consultările democratice. [AM 6]

(4)  În comunicarea Comunicarea sa din 19 mai 2010 intitulată „O Agendă digitală pentru Europa”(5) , o inițiativă a Strategiei Europa 2020, Comisia a anunțat că site-urile web internet aparținând sectorului public (și site-urile care le oferă servicii de bază cetățenilor) trebuie ar trebui să fie complet accesibile până în 2015. [AM 7]

(4a)  Persoanele în vârstă se confruntă cu riscul excluziunii digitale din cauza unor factori precum lipsa de competențe în domeniul TIC și lipsa accesului la internet. Comunicarea Comisiei din 8 noiembrie 2011 intitulată „Inițiativa europeană i2020 privind e-incluziunea - Participarea la societatea informațională” încearcă să garanteze că toate grupurile de utilizatori beneficiază de cele mai bune oportunități pentru a utiliza internetul și a se familiariza cu TIC. Agenda digitală pentru Europa propune o serie de măsuri de promovare a utilizării noilor TIC de către grupurile de utilizatori dezavantajate, cum ar fi persoanele în vârstă. [AM 8]

(5)  Programul-cadru pentru cercetare și inovare (Orizont 2020)(6) și Programul pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME) (7) sprijină cercetarea și găsirea unor soluții tehnologice la problemele privind accesibilitatea site-urilor internet.

(6)  Prin ratificarea Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap („Convenția ONU”), majoritatea statelor membre și Uniunea s-au angajat „să garanteze accesul persoanelor cu handicap, în condiții de egalitate cu celelalte persoane, la tehnologiile informării și comunicării” și „să ia măsurile adecvate […] pentru a promova accesul persoanelor cu handicap la noile tehnologii și sisteme ale informării și comunicării, inclusiv la internet.”

(6a)  În conformitate cu Convenția ONU, abordarea unei proiectări universale ar trebui să reprezinte o bază pentru dezvoltarea de noi tehnologii. [AM 9]

(7)  Comunicarea Comisiei din 15 noiembrie 2010 intitulată „ Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap(8) : un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere”, care urmărește înlăturarea barierelor care împiedică persoanele cu handicap să participe la viața socială în condiții de egalitate, are la bază Convenția ONU și prevede luarea de măsuri în diferite domenii prioritare, inclusiv accesibilitatea site-urilor web internet , cu scopul de „a asigura accesibilitatea persoanelor cu handicap la bunuri și servicii, inclusiv servicii publice și la dispozitive de asistare”. [AM 10]

(8)  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(9) conține dispoziții privind accesibilitatea TIC. Acesta nu abordează însă și aspecte specifice privind accesibilitatea site-urilor internet.

(8a)  In rezoluția sa din 25 octombrie 2011 (10) Parlamentul European subliniază faptul că economiile inovatoare și bazate pe cunoaștere nu se pot dezvolta fără conținuturi și forme accesibile pentru persoanele cu handicap, de exemplu, pagini de internet accesibile pentru nevăzători și conținuturi subtitrate pentru persoanele cu deficiențe de auz, inclusiv servicii mass-media și servicii online disponibile pentru cei care utilizează limbajul semnelor, aplicații smartphone și asistență tactilă și vocală, prin intermediul unei legislații cu forță juridică obligatorie. [AM 11]

(8b)  Agenda digitală pentru Europa subliniază importanța acțiunilor pozitive prin care persoanele cu handicap sunt ajutate să acceseze conținuturile culturale, care sunt esențiale pentru ca persoanele respective să se poată bucura pe deplin de statutul de cetățeni ai Uniunii, și solicită punerea în aplicare pe deplin a Memorandumului de înțelegere privind accesul digital pentru persoanele cu handicap. Elaborarea de documente precum rapoarte, cărți și acte legislative, puse la dispoziție pe site-uri internet publice pentru a le face pe deplin accesibile, în paralel cu acțiunile de sprijinire a sectorului privat pentru stimularea investițiilor în acest domeniu, ar putea avea o contribuție importantă la îndeplinirea acestui obiectiv și ar putea promova dezvoltarea unor competențe și oportunități pentru furnizorii de servicii în cadrul Uniunii. [AM 12]

(9)  Piața accesibilității site-urilor web internet , care cunoaște o creștere rapidă, cuprinde o serie de operatori economici cum ar fi dezvoltatorii de site-uri web internet sau instrumente software necesare pentru crearea, gestionarea și testarea paginilor web de internet , dezvoltatorii de agenți utilizator, cum ar fi browsere web și tehnologii conexe de asistare, cei care pun în aplicare serviciile de certificare și formatorii și platformele sociale integrate în site-urile internet . În acest sens, eforturile depuse în cadrul Marii coaliții pentru locuri de muncă digitale, care se înscrie în continuarea pachetului privind ocuparea forței de muncă și care se adresează specialiștilor TIC și vizează eliminarea lacunelor în materie de competențe, inclusiv cele din domeniul informatic și cele profesionale în sectorul TIC, au o importanță deosebită . [AM 13]

(10)  Anumite state membre au adoptat o serie de măsuri bazate pe orientările utilizate la nivel internațional în ceea ce privește proiectarea de site-uri internet accesibile, însă indicațiile oferite fac trimitere, de cele mai multe ori, la versiuni sau niveluri diferite de respectare a orientărilor respective; de asemenea, se poate întâmpla să fi fost introduse variații tehnice la nivel național.

(11)  Furnizorii în domeniul accesibilității site-urilor internet includ numeroase întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri). Furnizorii și IMM-urile, în special, sunt descurajate să caute oportunități de afaceri în afara piețelor maționale. Din cauza diferențelor dintre specificațiile și reglementările privind accesibilitatea site-urilor internet, competitivitatea și creșterea acestora este împiedicată de costurile suplimentare pe care ar trebui să le suporte pentru dezvoltarea și comercializarea produselor și serviciilor legate de accesibilitatea transfrontalieră a site-urilor internet.

(11a)  Garanția neutralității rețelei este esențială pentru ca site-urile internet ale organismelor din sectorul public să rămână accesibile în prezent și în viitor și pentru ca internetul să fie deschis. [AM 14]

(12)  Cumpărătorii de site-uri internet și de produse și servicii conexe se confruntă cu prețuri ridicate în ceea ce privește furnizarea de servicii sau cu dependența de un singur furnizor, din cauza concurenței limitate. De multe ori, furnizorii favorizează variații ale „standardelor” brevetate, limitând astfel domeniul de aplicare al interoperabilității agenților utilizator, precum și accesul universal la conținuturi web pe întreg teritoriul Uniunii. Fragmentarea reglementărilor naționale reduce beneficiile care ar putea rezulta în urma împărtășirii experiențelor cu omologii de la nivel național și internațional ca răspuns la progresele societale și tehnologice.

(13)  Pentru a pune capăt acestei fragmentări, este necesară apropierea măsurilor naționale la nivelul Uniunii, pe baza unui acord privind cerințele de accesibilitate a site-urilor web internet aparținând organismelor din sectorul public și a site-urilor internet administrate de entități care îndeplinesc sarcini publice . Aceasta ar reduce incertitudinea pentru dezvoltatorii web și ar promova interoperabilitatea. Utilizarea cerințelor Atunci când scot la licitație contracte pentru conținuturile site-urilor internet, statele membre ar trebui să încurajeze utilizarea unor cerințe de accesibilitate a site-urilor internet adecvate și interoperabile . Cerințele de accesibilitate a site-urilor internet care sunt neutre din punct de vedere tehnologic va conduce la eliminarea piedicilor în calea inovării, aceasta nu vor constitui o piedică în calea inovării , acestea putând fi chiar stimulată să o stimuleze . [AM 15]

(14)  De asemenea, o abordare armonizată ar trebui să permită organismelor din sectorul public și întreprinderilor din cadrul Uniunii să obțină beneficii economice și sociale de pe urma unei furnizări la scară largă a serviciilor online către cetățeni și clienți. Aceasta ar crește potențialul pieței interne pentru produsele și serviciile accesibile online și ar contribui la finalizarea pieței unice digitale . Creșterea implicită a pieței ar permite întreprinderilor să contribuie la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă în cadrul Uniunii. Consolidarea pieței interne ar crește atractivitatea investițiilor în Uniune, iar guvernele ar beneficia de pe urma unei accesibilități mai puțin costisitoare a site-urilor web internet . [AM 16]

(15)  Cetățenii ar trebui să beneficieze de un acces mai extins la serviciile publice online, aparținând sectorului public, ar trebui să poată accesa conținuturi informative, culturale și de divertisment care să le permită o implicare deplină la nivel social și profesional, primind servicii și informații care să le faciliteze viața de zi cu zi și exercitarea drepturilor lor pe teritoriul Uniunii, în special dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul Uniunii, dreptul de acces la informație , precum și dreptul de stabilire și de furnizare de a presta servicii. [AM 17]

(15a)  Serviciile online ocupă un rol din ce în ce mai important în societatea noastră. Internetul este un instrument esențial pentru accesul la informație, educație și participarea socială. Prin urmare, în scopul incluziunii sociale, toate persoanele ar trebui să dispună de acces neîngrădit la site-urile internet ale organismelor publice, precum și la site-urile internet care oferă publicului servicii de bază, cum ar fi principalele site-uri internet de știri și bibliotecile media, serviciile bancare („online banking”) și informațiile și serviciile destinate grupurilor de interese. [AM 18]

(16)  Cerințele privind accesibilitatea site-urilor internet definite în prezenta directivă sunt neutre din punct de vedere tehnologic. Ele indică doar funcționalitățile de bază care ar trebui îndeplinite, astfel încât utilizatorul să perceapă, să navigheze, să opereze, să interacționeze, să citească sau să înțeleagă în mod autonom site-ul internet și conținutul acestuia. Ele nu precizează modul în care ar trebui realizat acest lucru și nici tehnologiile care ar trebui alese pentru un site internet, sau o informație sau aplicație online specifică. Prin urmare, ele nu împiedică inovarea.

(17)  Interoperabilitatea legată de accesibilitatea site-urilor internetar trebui să se bazeze pe specificații adoptate și utilizate în comun care să maximizeze compatibilitatea conținutului web cu actualii și viitorii agenți utilizator și tehnologii de asistare. Mai exact, conținutul web ar oferi agenților utilizator un cod intern comun de limbaj natural, structuri, relații și secvențe, precum și date integrate ale interfeței cu utilizatorul. Prin urmare, interoperabilitatea avantajează utilizatorii, permițându-le să recurgă oriunde la agenții utilizator pentru a accesa site-urile internet. Aceștia pot beneficia, de asemenea, de mai multe oportunități de selecție și de prețuri mai mici pe teritoriul Uniunii. Interoperabilitatea ar avantaja, în egală măsură, furnizorii și cumpărătorii de produse și servicii legate de accesibilitatea site-urilor internet.

(18)  Astfel cum se subliniază în Agenda digitală pentru Europa, autoritățile publice vor trebui la rândul lor să promoveze piețele de conținut online. Guvernele pot stimula piețele de conținut prin punerea la dispoziție a informațiilor din sectorul public în baza unor criterii de transparență, eficacitate și nediscriminare. Aceasta reprezintă o importantă sursă de creștere potențială pentru serviciile online inovatoare.

(18a)  Autoritățile publice din statele membre ar trebui să fie în măsură să impună obligația ca anumite site-uri internet să fie găzduite pe servere din cadrul Uniunii pentru a preveni spionarea de către entități din afara Uniunii sau scurgerile de informații și pentru a garanta că entitățile din afara Uniunii nu pot suspenda servicii importante din motive de securitate. [AM 19]

(19)  Directiva trebuie Prezenta directivă ar trebui să vizeze garantarea accesibilității anumitor tipuri de site-uri web depline a tuturor site-urilor internet ale organismelor din sectorul public, care sunt și a site-urilor internet administrate de entități care îndeplinesc sarcini publice esențiale pentru cetățeni, în conformitate cu o serie de cerințe comune. Astfel pentru persoanele cu handicap pentru a le înlesni o existență autonomă și participarea pe deplin la toate aspectele vieții, astfel cum se menționează în Convenția ONU . Tipurile de site-uri web au fost identificate în exercițiul de referință din 2001 privind guvernarea electronică (11) și au stat la baza listei din internet administrate de entități care îndeplinesc sarcini publice care urmează să fie acoperite de prezenta directivă ar trebui enumerate în anexă. Termenele pentru respectarea cerințelor din prezenta directivă ar trebui să fie progresive, pentru a permite extinderea domeniului de aplicare la toate site-urile internet ale organismelor din sectorul public care prestează servicii direct cetățenilor. [AM 20]

(20)  Prezenta directivă stabilește cerințele privind accesibilitatea site-urilor web pentru anumite tipuri de organisme toate site-urile internet ale organismelor din sectorul public și pentru site-urile internet administrate de entități care îndeplinesc sarcini publice . Pentru a facilita conformitatea cu aceste cerințe a site-urilor web internet în cauză, este necesar să se ofere prezumția de conformitate pentru site-urile web internet respective care respectă standardele armonizate elaborate și publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(12) privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE și a Deciziei nr. 1673/2006/CE , cu scopul de a formula specificații tehnice detaliate pentru cerințele respective. În temeiul regulamentului respectiv, statele membre și Parlamentul European vor putea formula obiecții la standardele armonizate despre care consideră că nu satisfac în întregime cerințele privind accesibilitatea site-urilor web internet prevăzute în prezenta directivă. [AM 21]

(21)  Comisia a emis deja Mandatul M/376(13) pentru organizațiile europene de standardizare, în vederea dezvoltării unui standard european care să specifice cerințele funcționale privind accesibilitatea produselor și serviciilor TIC, inclusiv a conținutului web, și care pot fi utilizate în cadrul achizițiilor publice, precum și în alte scopuri, cum ar fi achizițiile din sectorul privat. În acest sens, organizațiilor europene de standardizare li se solicită să stabilească o cooperare strânsă cu forumurile și consorțiile de standardizare relevante din sectorul industriei, inclusiv Consorțiul World Wide Web (W3C/WAI). Un standard armonizat care să ofere prezumția de conformitate cu cerințele privind accesibilitatea site-urilor internet prevăzute în prezenta directivă ar trebui să se bazeze pe rezultatele acestei activități.

(21a)  În contextul pregătirii și al eventualelor viitoare revizii ale standardelor europene și armonizate pertinente, organizațiile de standardizare europene responsabile ar trebui să fie puternic încurajate să asigure coerența cu standardele internaționale pertinente (în prezent, ISO/IEC 40500), pentru a evita orice fragmentare sau incertitudine juridică. [AM 22]

(22)  Până la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a trimiterilor la un astfel de standard armonizat sau la părți ale acestuia, site-urilor internet care respectă standardele europene sau părți ale acestora, stabilite de Comisie prin intermediul actelor delegate ar trebui să li se aplice prezumția de conformitate cu cerințele privind accesibilitatea site-urilor internet prevăzute în standardele respective sau în părțile din standardele respective. Un astfel de standard amonizat ar putea fi standardul european care ar urma să fie adoptat pe baza mandatului M/376.

(23)  În absența unui astfel de standard european, prezumția de conformitate cu cerințele privind accesibilitatea site-urilor internet ar trebui oferită site-urilor internet în cauză care respectă părțile din standardul ISO/IEC 40500:2012 ce vizează Criteriile și cerințele de succes privind conformitatea de nivel AA. Standardul internațional ISO/IEC 40500:2012 este identic cu Orientările inițiale privind accesibilitatea conținutului web, versiunea 2.0. Criteriile și cerințele de succes privind conformitatea de nivel AA pentru paginile web din versiunea 2.0 a Orientărilor privind accesibilitatea conținutului web (WCAG 2.0) emise de W3C sunt larg recunoscute de părțile interesate atât la nivel internațional, cât și la nivel european, în ceea ce privește furnizarea bazei pentru specificații adecvate privind accesibilitatea site-urilor internet. Acest aspect a fost subliniat în Concluziile Consiliului din 31 martie 2009 privind accesibilitatea societății informaționale.

(24)  Conformitatea cu cerințele privind accesibilitatea site-urilor web internet ar trebui să fie monitorizată continuu, începând cu activitatea inițială de construire a site-urilor web ale organismelor din sectorul public internet în cauză până la totalitatea actualizărilor ulterioare ale conținutului acestora. Desemnarea unei autorități competente în fiecare stat membru, în calitate de organism responsabil de asigurarea respectării aplicării, ar fi o modalitate adecvată de a garanta monitorizarea și punerea în aplicare cu rigurozitate a conformității cu cerințele în materie de accesibilitate internet, implicând îndeaproape părțile interesate prin crearea unui mecanism de înregistrare a plângerilor în cazurile de nerespectare identificate. O metodologie armonizată de monitorizare ar urma să acopere, uniform, modul de verificare la nivelul tuturor statelor membre, a gradului de respectare a cerințelor de accesibilitate de către site-ul web internet în cauză, colectarea eșantioanelor reprezentative și periodicitatea monitorizării. Statele membre furnizează ar trebui să furnizeze din doi în doi ani rapoarte anuale privind rezultatele monitorizării și, în general, o listă cu măsurile adoptate în vederea punerii în aplicare a prezentei directive. [AM 23]

(24a)  Prima metodologie utilizată pentru monitorizarea continuă a conformității site-urilor internet în cauză cu cerințele de accesibilitate la internet ar trebui adoptată prin intermediul actelor de punere în aplicare în termen de cel mult un an de la intrarea în vigoare a prezentei directive. [AM 24]

(25)  Într-un cadru armonizat, industria dezvoltatorilor web ar trebui să întâmpine mai puține piedici în ceea ce privește funcționarea pe piața internă, în timp ce costurile suportate de guverne și alte părți interesate în ceea ce privește achiziționarea de produse și servicii accesibile online ar trebui să fie reduse, fapt ce ar contribui la creșterea economică și la ocuparea forței de muncă . [AM 25]

(26)  Pentru a se asigura accesibilitatea site-urilor web internet în cauză în conformitate cu cerințele privind accesibilitatea site-urilor internet prevăzute de prezenta directivă și pentru a garanta că aceste cerințe sunt clare și ușor de înțeles pentru părțile implicate în punerea în aplicare a directivei, inclusiv pentru dezvoltatorii web externi și pentru personalul intern al organismelor din sectorul public și al altor entități care îndeplinesc sarcini publice , competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei pentru specificarea mai detaliată a oferi detalii suplimentare , dacă este cazul, a cerințelor respective cu privire la aceste cerințe , fără a le modifica și pentru stabilirea standardului european a stabili standardele europene sau a părților părțile din acesta care oferă prezumția de conformitate cu cerințele privind accesibilitatea site‑urilor web internet în cauză ce respectă standardul sau părțile acestuia și pentru a modifica anexa Ia pentru a lua în considerare progresul tehnologic. Este deosebit de important ca în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experţi. Comisia, atunci când pregăteşte şi elaborează acte delegate, ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util şi adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European şi Consiliu. [AM 26]

(27)  Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a dispozițiilor relevante ale prezentei directive, ar trebui conferite competențele de executare Comisiei. Procedura de examinare ar trebui utilizată pentru stabilirea metodologiei pe care statele membre ar trebui să o utilizeze în vederea monitorizării conformității site-urilor web internet în cauză cu cerințele respective. Procedura de consultare ar trebui utilizată pentru stabilirea unui model de declarație privind gradul de accesibilitate și a modalităților de raportare de către statele membre către Comisie. Competențele respective ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului(14) .

(28)  Deoarece obiectivul prezentei directive, și anume crearea unei piețe armonizate pentru accesibilitatea site-urilor web internet ale organismelor din sectorul public și a site-urilor internet administrate de entități care îndeplinesc sarcini publice , nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, întrucât necesită armonizarea diferitelor norme prevăzute în sistemele lor juridice respective, și că acesta poate fi îndeplinit, prin urmare, cu o mai mare eficiență dar, având în vedere amploarea și efectele acțiunii, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității astfel cum este definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este definit la articolul menționat, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului menționat. Adoptarea unei abordări armonizate în ceea ce privește accesibilitatea site-urilor internet în întreaga Uniune ar reduce costurile pentru întreprinderile care dezvoltă site-uri internet și, prin urmare, pentru organismele publice care utilizează serviciile lor. În viitor, accesul la informațiile și serviciile prestate prin intermediul site-urilor internet va fi din ce în ce mai important pentru exercitarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor, inclusiv accesul la un loc de muncă , [AM 27]

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

(1)  Prezenta directivă are drept obiectiv apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la accesibilitatea pentru toți utilizatorii a conținutului site-urilor web internet ale organismelor din sectorul public și a site-urilor internet administrate de entități care îndeplinesc sarcini publice, pentru toți utilizatorii, în special pentru persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap și cele în vârstă . [AM 28]

(1a)  În conformitate cu Convenția ONU, persoanele cu handicap sunt acele persoane care au deficiențe fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale pe termen lung care, în conjuncție cu alte obstacole, pot împiedica participarea lor deplină și efectivă la viața socială în condiții de egalitate cu ceilalți. [AM 29]

(2)  Prezenta directivă prevede normele conform cărora statele membre trebuie să facă accesibil fac accesibile funcționarea și conținutul:

(a)  site-urilor web internet aparținând organismelor din sectorul public; , ale căror tipuri sunt specificate în anexă și

(b)   site-urilor internet administrate de alte entități care îndeplinesc tipurile de sarcini publice menționate în anexa Ia.

Statele membre pot extinde aplicarea prezentei directive și la alte tipuri de sarcini publice decât cele menționate în anexa Ia. [AM 30]

(3)  Statele membre pot extinde sunt încurajate să extindă aplicarea prezentei directive la alte tipuri de site-uri web internet aparținând sectorului public decât cele menționate la alineatul (2). [AM 31]

(3a)  Statele membre pot decide să nu aplice prezenta directivă microîntreprinderilor, astfel cum sunt ele definite în Recomandarea 2003/361/CE (15) , dacă ele îndeplinesc tipurile de sarcini publice menționate în anexa Ia la prezenta directivă. [AM 32]

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

-1a. „organism din sectorul public” înseamnă statul, autoritățile regionale sau locale, organismele de drept public, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) punctul 4 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului (16) , și asociațiile formate din una sau mai multe astfel de autorități sau din unul sau mai multe astfel de organisme de drept public; [AM 33]

-1b. „site-uri internet aparținând organismelor din sectorul public” înseamnă site-uri internet dezvoltate, contractate, întreținute sau cofinanțate de organisme din sectorul public sau cofinanțate din fonduri ale Uniunii; [AM 34]

-1c. „site-uri internet administrate de entități care îndeplinesc sarcini publice” înseamnă site-uri internet administrate de entități care îndeplinesc tipurile de sarcini publice specificate în Anexa 1a; [AM 35]

1.  „site-urile web internet în cauză” înseamnă site-urile web toate versiunile site-urilor internet menționate la articolul 1 alineatul (2) din prezenta directivă , inclusiv cele concepute pentru a fi consultate prin intermediul unui dispozitiv mobil sau prin orice alte mijloace. În cazul în care o aplicație concepută de proprietarii unui site internet oferă servicii în legătură cu site-ul, prezenta definiție se aplică și acesteia ; [AM 36]

2.  „conținutul site-urilor web internet ” înseamnă informațiile și componentele interfeței pentru utilizatori care trebuie comunicate utilizatorului prin intermediul unui agent utilizator, inclusiv codul sau marcajul care definește structura, prezentarea și interacțiunile conținutului. Conținutul site-urilor internet include informații textuale și nontextuale, posibilitatea de a descărca documente și formulare, precum și interacțiunea bidirecțională, de exemplu prelucrarea formularelor digitale și procesele de autentificare, identificare și plată. Acesta include, de asemenea, funcțiile oferite prin intermediul site-urilor care sunt externe site-ului în cauză, de pildă prin utilizarea de link-uri web, cu condiția ca site-ul extern să fie singurul mijloc prin care informațiile sau serviciile sunt furnizate utilizatorului. Conținutul site-urilor include și conținutul generat de utilizatori și, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic, platforme de comunicare socială, dacă acestea sunt integrate în site. Conținutul include nu doar părțile site-ului în cauză care oferă un serviciu specific, ci întregul site legat de acesta ; [AM 37]

2a.  „instrument de creare de conținut” înseamnă orice aplicație online sau offline care poate fi utilizată de către autori (în mod individual sau în colaborare) pentru a crea sau a modifica conținutul web destinat utilizării de către alți autori sau utilizatori finali; [AM 38]

3.  „agent utilizator” înseamnă orice software care recuperează și prezintă conținuturi web pentru utilizatori, inclusiv browsere web, playere media, module de extensie și alte programe care pot contribui la recuperarea, prezentarea și interacțiunea cu conținutul web, indiferent de tipul de dispozitiv utilizat pentru a interacționa cu conținutul, inclusiv dispozitivele mobile ; [AM 39]

3a.  „accesibilitatea site-urilor internet ” înseamnă principiile și tehnicile care trebuie respectate la construirea site-urilor internet în cauză, cu scopul de a face accesibil conținutul acestora tuturor utilizatorilor, în special persoanelor cu handicap și persoanelor în vârstă. Accesibilitatea site-urilor internet se referă în special la principiile și tehnicile care îmbunătățesc percepția, navigarea, utilizarea, interacțiunea, lizibilitatea și înțelegerea utilizatorilor și include utilizarea tehnologiei asistive sau a comunicării ameliorate și alternative; [AM 40]

3b.  „tehnologie asistivă” înseamnă orice hardware sau software care acționează ca un agent utilizator sau alături de un agent utilizator integrat pentru a furniza o funcționalitate care răspunde cerințelor utilizatorilor cu handicap mai extinsă decât cea oferită de agenții utilizatori integrați. Aceasta include prezentări alternative, metode alternative de introducere a datelor, mecanisme suplimentare de navigare sau de orientare și transformări ale conținutului; [AM 41]

3c.  „proiectare universală” înseamnă proiectarea produselor, mediilor, programelor și serviciilor, astfel încât acestea să poată fi utilizate de toată lumea, în cea mai mare măsură posibilă, fără a fi necesare adaptarea sau proiectarea specială, conform definiției din Convenția ONU. Proiectarea universală nu exclude dispozitivele asistive pentru grupurile specifice de persoane cu handicap, acolo unde acestea sunt necesare; [AM 42]

4.  „standard” înseamnă un standard, astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012;

5.  „standard internațional” înseamnă un standard internațional, astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012;

6.  „standard european” înseamnă un standard european, astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012;

7.  „standard armonizat” înseamnă un standard armonizat, astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012.

8.  „organism din sectorul public” înseamnă statul, autoritățile regionale sau locale, organismele de drept public, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (9) din Directiva 2004/18/CE, și asociațiile formate din una sau mai multe astfel de colectivități sau unul sau mai multe organisme de drept public. [AM 43]

Articolul 3

Cerințe privind accesibilitatea site-urilor internet

(1)  Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a garanta accesibilitatea tuturor site‑urilor internet în cauză

(a)  într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, navigarea, operarea, interacționarea, lizibilitatea și înțelegerea lor autonome ale acestora de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă; [AM 44]

(b)  într-o manieră care să faciliteze asigure interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizator utilizatori și tehnologii de asistare asistive la nivelul Uniunii și la nivel internațional; [AM 45]

(ba)  printr-o abordare a proiectării universale. [AM 46]

(2)  Statele membre pun în aplicare dispozițiile de la alineatul (1) până cel târziu la 31 decembrie 2015. [AM 47]

(3)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 8, în vederea specificării mai detaliate pentru a furniza detalii suplimentare , dacă este cazul, a cerințelor referitoare la cerințele privind accesibilitatea site‑urilor web internet menționate la alineatul (1), fără a modifica aceste cerințe . [AM 48]

Articolul 4

Prezumția de conformitate cu standardele armonizate

Site-urile internet în cauză care respectă standardele armonizate sau părți ale acestora, ale căror trimiteri au fost stabilite și publicate de Comisie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene , în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012, sunt considerate a fi în conformitate cu cerințele privind accesibilitatea site-urilor internet vizate de standardele respective sau de părți ale acestora, prevăzute la articolul 3 alineatul (1).

Articolul 5

Prezumția de conformitate cu standardele europene sau internaționale

(1)  Atât timp cât trimiterile la standardele armonizate menționate la articolul 4 nu au fost încă publicate, site-urile internet în cauză care respectă standarde europene sau părți ale acestora stabilite în conformitate cu alineatul (2) de la prezentul articol sunt considerate a fi în conformitate cu cerințele privind accesibilitatea site-urilor internet vizate de standardele respective sau de părți ale acestora, prevăzute la articolul 3 alineatul (1).

(2)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 8, pentru a stabili standardele europene sau părțile acestora menționate la alineatul (1) de la prezentul articol.

(3)  Atât timp cât trimiterile la standardele europene menționate la alineatul (1) nu au fost încă stabilite, site-urile web internet în cauză care respectă părțile din standardul ISO/IEC 40500:2012 standardul tehnic internațional WCAG 2.0. ce vizează Criteriile și cerințele de succes privind conformitatea de nivel AA sunt considerate a fi în conformitate cu cerințele privind accesibilitatea site-urilor web internet prevăzute la articolul 3 alineatul (1) . [AM 49]

Articolul 6

Măsuri suplimentare

(1)  Statele membre solicită site-urilor web se asigură că site-urile internet în cauză să furnizeze furnizează o declarație clară și concisă privind gradul lor de accesibilitate, în special gradul de respectare a prezentei directive, inclusiv informații privind gradul de conformitate cu cerințele în materie de accesibilitate internet legate de conținutul audio live, și posibile informații suplimentare referitoare la gradul lor de accesibilitate, care să vină în sprijinul utilizatorilor la evaluarea gradului de accesibilitate a site-urilor internet în cauză . Aceste informații se furnizează într-un format accesibil .

(1a)  Comisia instituie un model de declarație privind accesibilitatea prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Actele respective de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 9 alineatul (2). [AM 50]

(2)  Statele membre iau măsuri pentru a facilita aplicarea cerințelor privind accesibilitatea site-urilor web, astfel cum sunt definite internet prevăzute la articolul 3 alineatul (1) în cazul tuturor site-urilor web ale organismelor din sectorul public internet , pe lângă cele în cauză, în special, în cazul site-urilor web ale organismelor din sectorul public internet care intră sub incidența legislației naționale existente sau a măsurilor relevante privind accesibilitatea site-urilor web internet . [AM 51]

(2a)  Statele membre promovează și sprijină programele de formare privind accesibilitatea site-urilor internet destinate părților interesate relevante, inclusiv personalului organismelor din sectorul public și entităților care îndeplinesc sarcini publice, pentru a crea, a administra și a actualiza pagini internet, inclusiv conținutul acestora. [AM 52]

(2b)  Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a crește gradul de sensibilizare cu privire la cerințele în materie de accesibilitate a site-urilor internet prevăzute la articolul 3 alineatul (1), cu privire la avantajele acestora pentru utilizatori și pentru proprietarii de site-uri internet și cu privire la posibilitatea de a depune plângeri în cazul nerespectării cerințelor din prezenta directivă, conform dispozițiilor de la articolul 7a. [AM 53]

(2c)  Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a promova utilizarea instrumentelor de creare de conținut care sprijină îndeplinirea obiectivelor prezentei directive. [AM 54]

(3)  Statele membre sprijină mecanismele adecvate de consultare cu părțile interesate relevante și cu organizațiile care reprezintă interesele persoanelor cu handicap și ale persoanelor în vârstă privind accesibilitatea site-urilor web internet și fac publice orice evoluții în cadrul politicii în acest domeniu, precum și experiențele și constatările rezultate în urma punerii în aplicare a conformității cu cerințele privind accesibilitatea site-urilor web internet . [AM 55]

(4)  Statele membre cooperează, la nivel de Uniune național și la nivelul Uniunii, cu partenerii sociali relevanți, cu părțile interesate din cadrul industriei și al societății civile, prin intermediul Comisiei, cu scopul de a revizui reexamina , în sensul raportării anuale menționate la articolul 7 alineatul (4) 7b , evoluția pieței, progresele tehnologice și în materie de accesibilitate a site-urilor internet , precum și în vederea schimbului de cele mai bune practici. [AM 56]

(4a)  Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că partenerii sociali relevanți participă la elaborarea și aplicarea programelor de formare și de creștere a gradului de sensibilizare, menționate la alineatul (2a) și, respectiv, la alineatul (2b). [AM 57]

Articolul 7

Monitorizare și raportare [AM 58]

(1)  Statele membre monitorizează permanent conformitatea site-urilor internet cu cerințele privind accesibilitatea site-urilor internet cu ajutorul metodologiei prevăzute la alineatul (4).

(1a)  Comisia înființează un grup de experți, care se reunește cel puțin o dată la doi ani, la invitația Comisiei, pentru a discuta în legătură cu rezultatele monitorizării, a face schimb de bune practici în ceea ce privește punerea în aplicare a prezentei directive și a evalua necesitatea introducerii unor specificații suplimentare la cerințele în materie de accesibilitate a site-urilor internet definite la articolul 3 alineatul (1). Grupul de experți în cauză este alcătuit din experți guvernamentali și experți proveniți din mediul privat, precum și părțile interesate relevante, printre care persoanele în vârstă, persoanele cu handicap și organizațiile reprezentative ale acestora. [AM 59]

(2)  Statele membre raportează anual rezultatele monitorizării desfășurate în conformitate cu alineatul (4), inclusiv datele privind măsurătorile și, dacă este cazul, lista site-urilor web, menționată la articolul 1 alineatul (3). [AM 60]

(3)  Raportul vizează, de asemenea, acțiunile desfășurate în conformitate cu articolul 6. [AM 61]

(4)  Comisia stabilește, prin intermediul actelor de punere în aplicare, Comisia stabilește metodologia de monitorizare a conformității site-urilor web internet în cauză cu cerințele privind accesibilitatea site-urilor web internet prevăzute la articolul 3 alineatul (1) . Metodologia este transparentă, transferabilă, comparabilă și reproductibilă și se stabilește în urma consultării strânse cu părțile interesate relevante din industrie și din societatea civilă, în special cu organizațiile reprezentative ale persoanelor cu handicap . Actele respective de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 9 alineatul (3). Prima metodologie se adoptă până la… (17) . Metodologia se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene . [AM 62]

(5)  Metodologia menționată la alineatul (4) include:

(a)  periodicitatea monitorizării și a eșantionării site-urilor internet în cauză care fac obiectul monitorizării;

(b)  la nivel de site internet, descrierea modului în care respectarea cerințelor privind accesibilitatea site-urilor internet prevăzute la articolul 3 alineatul (1) urmează să fie demonstrată, cu trimiteri directe – dacă este posibil – la descrierile relevante care figurează în standardul armonizat sau, în absența acestuia, în standardele europene sau internaționale menționate la articolele 4, respectiv, 5; și

(ba)  în conformitate cu metodologia de cercetare care combină analiza efectuată de experți cu experiența utilizatorilor, inclusiv aceea a utilizatorilor cu handicap. [AM 63]

(6)  Metodele de raportare ale statelor membre sunt stabilite de Comisie prin intermediul actelor de punere în aplicare. Actele respective de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 9 alineatul (2). [AM 64]

Articolul 7a

Organismul responsabil de asigurarea respectării aplicării

(1)  Statele membre desemnează o autoritate competentă (organismul responsabil de asigurarea respectării aplicării) responsabilă cu punerea în aplicare a conformității site-urilor internet în cauză cu cerințele în materie de accesibilitate a site-urilor internet prevăzute la articolul 3 alineatul (1). Statele membre se asigură că, în măsura posibilă, organismul responsabil de asigurarea respectării aplicării cooperează îndeaproape cu părțile interesate relevante, inclusiv cu persoanele în vârstă, cu persoanele cu handicap și cu organizațiile reprezentative ale acestora.

(2)  Statele membre se asigură că organismul responsabil de asigurarea respectării aplicării dispune de resursele umane și financiare necesare pentru a îndeplini următoarele sarcini:

(a)  monitorizarea conformității site-urilor internet în cauză cu cerințele în materie de accesibilitate prevăzute la articolul 7;

(b)  instituirea unui mecanism de reclamații pentru a permite tuturor persoanelor fizice sau juridice să notifice orice nerespectare a cerințelor în materie de accesibilitate a site-urilor în cauză; și

(c)  examinarea reclamațiilor depuse.

(3)  Statele membre pot atribui răspunderea pentru punerea în aplicare a măsurilor suplimentare prevăzute la articolul 6 organismului responsabil de asigurarea respectării aplicării.

(4)  Statele membre informează Comisia cu privire la organismul responsabil de asigurarea respectării aplicării desemnat până la … (18) . [AM 65]

Articolul 7b

Raportare

(1)  Statele membre raportează o dată la doi ani Comisiei rezultatele monitorizării efectuate în conformitate cu articolul 7, inclusiv în legătură cu datele privind măsurătorile și, dacă este cazul, lista site-urilor internet menționate la articolul 1 alineatul (3).

(2)  Raportul vizează, de asemenea, măsurile adoptate în temeiul articolului 6, inclusiv posibilele concluzii generale la care au ajuns organismele responsabile de asigurarea respectării aplicării relevante în urma monitorizării.

(3)  Acest raport este pus la dispoziția publicului în formate ușor accesibile.

(4)  Modalitățile de raportare de către statele membre către Comisie se stabilesc prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Actele respective de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 9 alineatul (2). [AM 66]

Articolul 7c

Modificarea anexei Ia

Pentru a ține cont de progresul tehnologic, Comisia este abilitată să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 8, pentru a modifica anexa Ia. [AM 67]

Articolul 7d

Sancțiuni

Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor de drept intern adoptate în temeiul prezentei directive și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a sancțiunilor. Sancțiunile prevăzute sunt eficace, proporționale și disuasive.

Statele membre comunică aceste norme Comisiei până la … (19) și informează fără întârziere Comisia cu privire la orice modificare ulterioară adusă acestora. [AM 74]

Articolul 8

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta actele delegate este conferită Comisiei în condiţiile prevăzute în prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta actele delegate menționată la articolul 3 alineatul (3), la articolul 5 alineatul (2) și la articolul 7c este conferită Comisiei pe o perioadă de timp nedeterminată de la …(20) .

(3)  Delegarea de competență menționată la articolul 3 alineatul (3), la articolul 5 alineatul (2) și la articolul 7c poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competenţe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menţionată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (3), a articolului 5 alineatul (2) și al articolului 7c intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European şi nici Consiliul nu au formulat obiecţiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European şi Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European şi Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecţiuni. Respectivul termen se prelungeşte cu două luni la iniţiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 9

Comitetul

(1)  Comisia este asistată de un comitet. Comitetul respectiv este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(3)  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 10

Transpunere

(1)  Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 30 iunie 2014. Statele membre transmit de îndată Comisiei textul acestor măsuri. Atunci când statele membre adoptă aceste măsuri, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(1a)  Statele membre aplică măsurile menționate la articolul 3 alineatul (1) pentru orice conținut nou al site-urilor în cauză până la … (21) și pentru întreg conținutul existent al site-urilor în cauză până la … (22) * . [AM 75]

(1b)  Termenele-limită privind aplicarea prevăzute la alineatul (1a) se prelungesc cu doi ani pentru cerințele în materie de accesibilitate a site-urilor internet legate de conținutul audio live. [AM 70]

(2)  Statele membre transmit Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 11

Revizuire

Pe baza rapoartelor statelor membre menționate la articolul 7b, Comisia revizuiește reexaminează punerea în aplicare a prezentei directive, în special a anexei Ia, în termen de trei ani de la data intrării în vigoare a acesteia (23) și face publice constatările acestei reexaminări . [AM 71]

Articolul 12

Intrare în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene .

Articolul 13

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre în conformitate cu tratatele.

Adoptată la …,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

ANEXĂ

Tipurile de site-uri web aparținând organismelor din sectorul public

[astfel cum sunt menționate la articolul 1 alineatul (2)]

(1)  Impozite pe venit: declarație, decizie de impunere

(2)  Servicii de căutare a unui loc de muncă oferite de către birourile de ocupare a forței de muncă

(3)  Prestații de asigurări sociale: ajutoare de șomaj, alocații pentru copii, costuri medicale (rambursare sau plată directă), burse pentru studenți

(4)  Documente personale: pașaport sau permis de conducere

(5)  Înmatricularea autovehiculelor

(6)  Cerere de solicitare a autorizației de construcție

(7)  Declarație la poliție, de exemplu, în caz de furt

(8)  Biblioteci publice, de exemplu, cataloage și instrumente de căutare

(9)  Solicitarea și furnizarea certificatelor de naștere sau de căsătorie

(10)  Înscriere în cadrul învățământului superior sau la universități

(11)  Notificarea schimbării de reședință

(12)  Servicii de sănătate: consiliere interactivă cu privire la disponibilitatea serviciilor, servicii online pentru pacienți, programări la medic. [AM 72]

Anexa Ia

Tipurile de sarcini publice menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (b)

(1)  Servicii de rețea: servicii legate de gaz, căldură, electricitate și apă; servicii poștale; rețeaua și serviciile de comunicații electronice;

(2)  Servicii legate de transport;

(3)  Servicii bancare și de asigurări de bază (care includ cel puțin următoarele: contul de plăți de bază, asigurarea bunurilor din locuință și a clădirilor, asigurarea de viață și asigurarea medicală);

(4)  Învățământul primar, secundar, superior și învățământul pentru adulți;

(5)  Sistemele de securitate socială obligatorii și complementare, care acoperă principalele riscuri ale vieții (incluzând cel puțin riscurile legate de sănătate, îmbătrânire, accidente de muncă, șomaj, pensionare și handicap);

(6)  Servicii de sănătate;

(7)  Servicii de îngrijire a copiilor;

(8)  Alte servicii esențiale furnizate direct publicului pentru a facilita incluziunea socială și a proteja drepturile fundamentale;

(9)  Activități culturale și informații turistice.

[AM 73]

(1)JO C 110/26, 9.5.2006 / [COM(2005) 425 final] JO C 271, 19.9.2013, p. 116.
(2) JO C 110/26, 9.5.2006 / [COM(2005) 425 final].
(3)Poziția Parlamentului European din 26 februarie 2014.
(4)COM (2010) 743 final – nepublicată în Jurnalul Oficial.
(5)COM(2010) 245 final/2.
(6)JO L 347, 20.12.2013, p. 104–43 .
(7)JO L 347, 20.12.2013, p. 33 – 40 .
(8)COM(2010) 636 final – nepublicată în Jurnalul Oficial.
(9)Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).
(10) Rezoluția Parlamentului European din 25 octombrie 2011 referitoare la mobilitatea și incluziunea persoanelor cu handicap în Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap (JO C 131 E, 8.5.2013, p. 9).
(11)http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/egovernment-indicators-benchmarking-eeurope
(12) Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 316, 14.11.2012, p. 12).
(13)http://www.mandate376.eu/
(14) Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
(15) Recomandarea Comisiei 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definiția microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 136).
(16) Directiva 2014/24/EU a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 65).
(17) Un an de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
(18) Data transpunerii prezentei directive.
(19) Șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
(20) Data intrării în vigoare a prezentei directive.
(21) Un an de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
(22)* Trei ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
(23) Doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive .

Ultima actualizare: 11 iulie 2017Notă juridică