Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0340(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0460/2013

Ingivna texter :

A7-0460/2013

Debatter :

PV 25/02/2014 - 17
CRE 25/02/2014 - 17

Omröstningar :

PV 26/02/2014 - 9.11

Antagna texter :

P7_TA(2014)0158

Antagna texter
PDF 496kWORD 130k
Onsdagen den 26 februari 2014 - Strasbourg Slutlig utgåva
Tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser ***I
P7_TA(2014)0158A7-0460/2013
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 26 februari 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser (COM(2012)0721 – C7-0394/2012 – 2012/0340(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0721),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0394/2012),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 22 maj 2013(1) ,

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och yttrandena från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för kultur och utbildning (A7-0460/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 271, 19.9.2013, s. 116.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 26 februari 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/.../EU om tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser och webbplatser som drivs av enheter som utför offentliga uppdrag [Ändr. 1]
(Text av betydelse för EES)
P7_TC1-COD(2012)0340

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1) ,

efter att ha hörtmed beaktande av Regionkommitténs yttrande (2) ,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(3) , och

av följande skäl:

(1)  Utvecklingen mot ett digitalt samhälle ger användarna nya sätt att få tillgång till information och tjänster. Tillhandahållarna av information och tjänster, såsom offentliga myndigheter, använder sig allt mer av internet för att producera, samla in och tillhandahålla olika slag av information och tjänster som är nödvändiga för allmänheten. I det sammanhanget är säkerheten vid översändande av information och skyddet för personuppgifter av stor betydelse. [Ändr. 2]

(2)  Webbtillgänglighet handlar om de principer och den teknik som ska iakttas när man bygger webbplatser, i syfte att göra webbplatsernas innehåll tillgängligt för alla användare, särskilt dem med funktionella begränsningar, inbegripet personer med funktionsnedsättning. Webbplatsernas innehåll omfattar såväl text som icke-textuell information samt nedladdning av blanketter och tvåvägsinteraktion, dvs. behandling av digitala blanketter, autentisering och transaktioner såsom ärendehantering och betalningar. [Ändr. 3]

(2a)  Webbtillgänglighet, framför allt ett åtagande om att göra samtliga av den offentliga sektorns webbplatser tillgängliga senast 2010, ingick i ministerförklaringen från Riga av den 11 juni 2006 om e‑integration. [Ändr. 4]

(2b)  Även om detta direktiv inte är tillämpligt på EU-institutionernas webbplatser bör dessa institutioner uppfylla kraven i detta direktiv och föregå med gott exempel på god praxis. [Ändr. 5]

(3)  I sitt meddelande av den 15 december 2010 med titeln EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2011–2015 (4) 2011–2015 – Utnyttja IKT för att skapa en smart, hållbar och innovativ förvaltning uppmanade kommissionen till åtgärder för att utveckla e-förvaltningstjänster som garanterar integration och tillgänglighet. Samtidigt måste man göra mer för att effektivt genomföra politiken för e-integration, som syftar till att minska klyftorna i fråga om användningen av informations- och kommunikationsteknik (IKT) och främja användningen av IKT för att få bukt med utestängning och till att förbättra de ekonomiska resultaten, sysselsättningsmöjligheterna, livskvaliteten samt den sociala delaktigheten och sammanhållningen, inklusive demokratiska samråd . [Ändr. 6]

(4)  I sitt meddelande av den 19 maj 2010 En digital agenda för Europa(5) , ett initiativ inom ramen för Europa 2020-strategin, meddelade kommissionen att den offentliga sektorns webbplatser (och webbplatser som tillhandahåller allmänheten grundläggande tjänster) bör vara helt tillgängliga senast 2015. [Ändr. 7]

(4a)  Äldre riskerar att drabbas av digital utestängning på grund av faktorer som bristande färdigheter i IKT och bristande tillgång till internet. Syftet med kommissionens meddelande av den 8 november 2011 med titeln 'det europeiska i2010-initiativet för e‑integration – ”Att vara en del av informationssamhället”' är att se till att alla användargrupper har så bra möjligheter som möjligt att använda internet och bekanta sig med IKT. I den digitala agendan för Europa föreslås en rad åtgärder för att främja användningen av ny IKT bland missgynnade användargrupper, till exempel äldre. [Ändr. 8]

(5)  Ramprogrammet för forskning och innovation (Horisont 2020)(6) samt programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (Cosme)(7) stöder forskning om och utveckling av tekniska lösningar på problem som rör tillgängligheten.

(6)  Genom att ratificera Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (nedan kallad FN-konventionen) har en majoritet av medlemsstaterna samt unionen, genom ingående av konventionen, åtagit sig att ”säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång på lika villkor som andra till [bland annat] informations- och kommunikationsteknik” samt ”vidta ändamålsenliga åtgärder för att […] främja tillgång för personer med funktionsnedsättning till ny informations- och kommunikationsteknik och nya system, däribland internet.”

(6a)  I överensstämmelse med FN:s konvention bör universell utformning vara utgångspunkten för utveckling av ny teknik. [Ändr. 9]

(7)  Kommissionens meddelande av den 15 november 2010 med titeln 'EU:s handikappstrategi 2010–2020 (8) 2010–2020: Nya åtgärder för ett hinderfritt samhälle i EU', som syftar till att undanröja hindren för jämlikt deltagande i samhället för personer med funktionsnedsättning, bygger på FN-konventionen och innehåller åtgärder inom flera prioriterade områden, inbegripet webbtillgänglighet, vilka syftar till att ”skapa tillgänglighet till varor, tjänster (även offentliga tjänster) och hjälpmedel för människor med funktionsnedsättning”. [Ändr. 10]

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013(9) innehåller bestämmelser om tillgängligheten till IKT. Den innehåller dock inga specifika bestämmelser om webbtillgänglighet.

(8a)  I Europaparlamentets resolution av den 25 oktober 2011 (10) betonas att innovativa och kunskapsbaserade ekonomier inte kan utvecklas om inte innehåll och utformningar görs tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, och att föreskrifter om detta måste finnas i bindande lagstiftning. Det behövs till exempel tillgängliga webbplatser för synskadade och textat innehåll för hörselskadade personer, inbegripet massmedietjänster, onlinetjänster för personer som använder teckenspråk, smartphoneapplikationer samt taktila hjälpmedel och talhjälpmedel i offentliga medier. [Ändr. 11]

(8b)  Inom den digitala agendan för Europa framhålls positiva åtgärder för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få tillgång till kulturellt innehåll som en nyckel till ett fullständigt utövande av unionsmedborgarskapet, och man efterlyser ett fullständigt genomförande av samförståndsavtalet om digital tillgänglighet för personer med funktionshinder. Om dokument, till exempel rapporter, böcker och rättsakter, som görs tillgängliga på offentliga webbplatser framställs på ett sätt som gör dem helt tillgängliga, jämte de stödåtgärder för den privata sektorn som har efterlysts i syfte att främja investeringar på området, skulle man på ett betydelsefullt sätt kunna bidra till förverkligandet av det målet och främja utvecklingen av kompetens och tjänsteföretag inom unionen. [Ändr. 12]

(9)  Den snabbväxande marknaden för webbtillgänglighet omfattar en rad olika ekonomiska aktörer såsom de som utvecklar webbplatser eller mjukvaruverktyg för att skapa, underhålla och testa webbsidor, de som utvecklar användarprogram såsom webbläsare och hjälpmedel samt de som genomför certifieringstjänster eller tillhandahåller utbildning och flöden till sociala medier som integreras på webbplatserna . Av stor vikt i det avseendet är de insatser som gjorts inom ramen för den breda koalitionen för digitala arbetstillfällen, som är en uppföljning av sysselsättningspaketet, riktar sig till specialister inom IKT och syftar till att minska kompetensunderskotten, bland annat i fråga om digital kompetens och arbetsfärdigheter inom IKT-sektorn . [Ändr. 13]

(10)  Flera medlemsstater har antagit åtgärder baserade på internationellt använda riktlinjer för design av tillgängliga webbplatser, men den vägledningen som tillhandahålls avser ofta olika versioner eller nivåer av överensstämmelse med riktlinjerna, eller också har tekniska varianter införts på nationell nivå.

(11)  Leverantörerna av webbtillgänglighet omfattar ett stort antal små och medelstora företag. Leverantörerna, och särskilt de små och medelstora företagen, avskräcks från att gå med i affärsprojekt utanför den inhemska marknaden. På grund av skillnaderna i specifikationer och regler om webbtillgänglighet skulle deras konkurrenskraft och tillväxt hämmas av de ytterligare kostnader de skulle åsamkas vid utveckling och marknadsföring av gränsöverskridande produkter och tjänster för webbtillgänglighet.

(11a)  Garanterad nätneutralitet är avgörande för att offentliga myndigheters webbplatser ska förbli tillgängliga nu och i framtiden, liksom för ett öppet internet. [Ändr. 14]

(12)  Köpare av webbplatser och tillhörande produkter och tjänster ställs inför höga priser för tjänsterna eller beroende av en enda leverantör på grund av den begränsade konkurrensen. Leverantörerna väljer ofta varianter av patentskyddade ”standarder”, vilket försvårar senare interoperabilitet med användarprogram och tillgången till webbplatsinnehåll i hela unionen. Fragmenteringen av de nationella reglerna minskar fördelarna med att utbyta erfarenheter med nationella och internationella kolleger i syfte att anpassa sig till den sociala och tekniska utvecklingen.

(13)  En tillnärmning av de nationella åtgärderna på unionsnivå, grundad på en överenskommelse om tillgänglighetskraven avseende offentliga myndigheters webbplatser och webbplatser som drivs av enheter som utför offentliga uppdrag , är nödvändig för att få ett slut på fragmenteringen. Det skulle minska osäkerheten för webbutvecklarna och skulle främja interoperabiliteten. Genom att använda Medlemsstaterna bör uppmuntra användningen av lämpliga och interoperabla webbtillgänglighetskrav som är när de upphandlar webbplatsinnehåll. Teknikneutrala kommer tillgänglighetskrav hämmar inte innovationer inte att hämmas, utan , och kan kanske rent av stimuleras stimulera den . [Ändr. 15]

(14)  En harmoniserad strategi bör även göra det möjligt för offentliga myndigheter och företag i unionen att vinna ekonomiska och sociala fördelar genom att utöka sina onlinetjänster till fler medborgare och kunder. Detta bör öka potentialen på den inre marknaden för produkter och tjänster relaterade till webbtillgänglighet och bidra till fullbordandet av den digitala inre marknaden . Den marknadstillväxt som detta leder till bör ge företagen möjlighet att bidra till den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen i unionen. En förstärkning av den inre marknaden bör göra investeringar i unionen mer lockande. Förvaltningarna bör få tillgång till billigare tjänster för webbtillgänglighet. [Ändr. 16]

(15)  Medborgarna bör få bättre tillgång till offentliga sektorns onlinetjänster och bör , bör kunna få tillgång till innehåll i form av nyheter, kultur och underhållning som gör det möjligt för dem att delta fullt ut i samhälls- och arbetslivet samt erhålla tjänster och information som underlättar deras vardag och gör det lättare för dem att åtnjuta sina rättigheter i hela unionen, särskilt rätten att fritt röra sig och bosätta sig inom unionens territorium, rätten till tillgång till information samt friheten att etablera sig och tillhandahålla tjänster. [Ändr. 17]

(15a)  Onlinetjänster spelar en allt viktigare roll i samhället. Internet är ett viktigt verktyg för tillgång till information, utbildning och deltagande i samhället. För den sociala integrationens skull bör det därför finnas tillgänglighet för alla till offentliga myndigheters webbplatser och till webbplatser som tillhandahåller allmänheten grundläggande tjänster, till exempel viktiga nyhetssidor och mediatek, banktjänster (internetbanker) samt information och tjänster från intressegrupper. [Ändr. 18]

(16)  De webbtillgänglighetskrav som formuleras i detta direktiv är teknikneutrala. De anger bara vilka grundläggande funktioner som måste vara uppfyllda för att användaren självständigt kan uppfatta, navigera på, hantera, interagera med, läsa och begripa en webbplats och dess innehåll. De specificerar inte hur detta ska uppnås eller vilken teknik som bör väljas för en särskild webbplats, onlineinformation eller tillämpning. De hämmar således inte innovationer.

(17)  Interoperabiliteten i samband med webbtillgänglighet bör grunda sig på gemensamt antagna och använda specifikationer som maximerar webbinnehållets kompatibilitet med nuvarande och framtida användarprogram och hjälpmedel. Mer specifikt bör webbinnehållet tillhandahålla användarprogrammen en gemensam intern kodning av naturligt språk, strukturer, relationer och sekvenser, samt data om eventuella inbäddade användargränssnittskomponenter. Interoperabilitet gynnar således användarna, eftersom den gör det möjligt för dem att överallt komma in på webbplatser med sina användarprogram. De kan också få större valmöjligheter och lägre priser i hela unionen. Interoperabilitet kommer också att gynna leverantörerna och köparna av produkter och tjänster relaterade till webbtillgänglighet.

(18)  Som det betonas i den digitala agendan för Europa bör de offentliga organen satsa på att främja marknader för onlineinnehåll. Förvaltningar kan främja innehållsmarknader genom att göra information från den offentliga sektorn tillgänglig enligt öppet redovisade, effektiva och icke-diskriminerande villkor. Det här är en viktig källa till potentiell tillväxt för innovativa onlinetjänster.

(18a)  Medlemsstaternas offentliga myndigheter bör kunna kräva att vissa webbplatser ligger på servrar inom unionen i syfte att förhindra spionage från parter utanför unionen eller informationsläckor samt för att säkerställa att parter utanför unionen inte kan stänga av tjänster som är viktiga ur säkerhetssynpunkt. [Ändr. 19]

(19)  Direktivet Detta direktiv bör syfta till att alla webbplatser som drivs av offentliga myndigheter respektive enheter som utför offentliga uppdrag och är väsentliga för allmänheten görs fullständigt tillgängliga för personer med funktionsnedsättning för att underlätta för dem att leva ett självständigt liv och fullt ut delta i alla aspekter av livet i enlighet med FN-konventionen. De säkerställa att vissa typer av webbplatser som drivs av enheter som utför offentliga myndigheter och är nödvändiga för allmänheten görs tillgängliga i enlighet med gemensamma krav. Sådana typer av webbplatser identifierades i samband med benchmarkingen av e-förvaltningen (11) 2001 och har använts som grund för förteckningen uppdrag och som ska omfattas av detta direktiv bör förtecknas i bilagan. Tidsfristerna för att uppfylla kraven i detta direktiv bör läggas upp så, att direktivets tillämpningsområde kan utökas till alla webbplatser som drivs av offentliga myndigheter och som direkt tillhandahåller allmänheten tjänster. [Ändr. 20]

(20)  I detta direktiv fastställs krav om webbtillgänglighet för vissa typer av alla webbplatser som drivs av offentliga myndigheter och för webbplatser som drivs av enheter som utför offentliga uppdrag . För att underlätta för de berörda webbplatserna att uppnå överensstämmelse med dessa krav bör överensstämmelse förutsättas för de berörda webbplatser som överensstämmer med harmoniserade standarder som tas fram och offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012(12) om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut 1673/2006/EG och som innehåller detaljerade tekniska specifikationer för dessa krav. Enligt den förordningen ska medlemsstaterna och Europaparlamentet kunna invända mot de harmoniserade standarder som de anser inte helt uppfylla de krav om webbtillgänglighet som fastställs i detta direktiv. [Ändr. 21]

(21)  Kommissionen har redan utfärdat ett mandat (M/376(13) ) för de europeiska standardiseringsorganen att utveckla en europeisk standard som specificerar funktionella tillgänglighetskrav för IKT-produkter och -tjänster, inbegripet webbinnehåll, som kan användas vid offentlig upphandling och även för andra syften, såsom upphandling i den privata sektorn. För att uppnå detta måste de europeiska standardiseringsorganen etablera ett nära samarbete med relevanta forum och konsortier för branschstandarder, däribland World Wide Web Consortium (W3C/WAI). Det bör tas fram en harmoniserad standard som kan ligga till grund för förutsatt överensstämmelse med de krav om webbtillgänglighet som anges i detta direktiv, som bygger på resultaten av detta arbete.

(21a)  Vid utarbetandet och eventuella framtida översyner av relevanta europeiska och harmoniserade standarder bör de ansvariga europeiska standardiseringsorganisationerna starkt uppmuntras att säkerställa överensstämmelse med de relevanta internationella standarderna (för närvarande ISO/IEC 40500) i syfte att undvika fragmentering eller rättsliga oklarheter. [Ändr. 22]

(22)  Tills hänvisningar till en sådan harmoniserad standard eller delar av den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning bör förutsatt överensstämmelse med kraven om webbtillgänglighet fastställas för de berörda webbplatser som uppfyller europeiska standarder eller delar av dem, vilka har fastställts av kommissionen genom delegerade akter. Ett alternativ skulle kunna vara den europeiska standard som bör antas på grundval av mandat M/376.

(23)  I avsaknad av en sådan europeisk standard bör förutsatt överensstämmelse med kraven om webbtillgänglighet fastställas för de berörda webbplatser som uppfyller de delar av den internationella standarden ISO/IEC 40500:2012 som omfattar framgångskriterierna och kraven för överensstämmelse på nivå AA. Den internationella standarden ISO/IEC 40500:2012 är exakt samma som den ursprungliga Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0). De framgångskriterier och krav för överensstämmelse på nivå AA som specificeras för webbsidor i version 2.0 av Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), som är de riktlinjer för tillgänglighet till webbinnehåll som har utarbetats av W3C, erkänns allmänt bland aktörer på internationell såväl som europeisk nivå kunna utgöra grund för tillräckliga specifikationer för webbtillgänglighet. Detta betonades av rådet i dess slutsatser av den 31 mars 2009 om ett tillgängligt informationssamhälle.

(24)  Överensstämmelsen med kraven om webbtillgänglighet bör övervakas kontinuerligt från den ursprungliga konstruktionen av en offentlig myndighets webbplats den berörda webbplatsen till alla efterföljande uppdateringar av innehållet. Att utse en behörig myndighet till verkställighetsorgan i varje medlemsstat skulle vara ett lämpligt sätt att se till att efterlevnaden av kraven på webbtillgänglighet övervakas och kontrolleras strikt, med ett nära deltagande av berörda aktörer genom en mekanism för klagomål i konstaterade fall av bristande efterlevnad. En harmoniserad metod för övervakning bör omfatta ett sätt att i alla medlemsstater på enhetlig grund kontrollera webbplatsens grad av överensstämmelse med i vilken utsträckning den berörda webbplatsen uppfyller kraven avseende webbtillgänglighet, samt anvisningar om hur ett representativt urval av webbplatser ska göras och med vilken periodicitet övervakning ska ske. Medlemsstaterna bör årligen vartannat år rapportera om resultatet av övervakningen och mer allmänt om vilka åtgärder som har vidtagits för att genomföra detta direktiv. [Ändr. 23]

(24a)  Den första metod som används för att kontinuerligt övervaka de berörda webbplatsernas efterlevnad av kraven på webbtillgänglighet bör antas med hjälp av genomförandeakter senast ett år efter detta direktivs ikraftträdande. [Ändr. 24]

(25)  Med ett harmoniserat regelverk bör webbutvecklingsbranschen möta färre hinder för verksamhet på den inre marknaden, samtidigt som kostnaderna för förvaltningarna och andra som tillhandahåller upphandlar produkter och tjänster för webbtillgänglighet bör minska, något som skulle bidra till ekonomisk tillväxt och sysselsättning . [Ändr. 25]

(26)  I syfte att garantera att de berörda webbplatserna görs tillgängliga i enlighet med de krav avseende webbtillgänglighet som fastställs i detta direktiv, och i syfte att se till att dessa krav är tydliga och lättbegripliga för de aktörer som deltar i genomförandet av direktivet, inbegripet externa webbutvecklare och intern personal på offentliga myndigheter och enheter som utför offentliga uppdrag, bör befogenhet befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen för med avseende på att vid behov närmare specificera ange dessa krav, utan att förändra dem, och fastställa den de europeiska standarden standarder eller delar av denna som, dessa som i avsaknad av harmoniserade standarder, skulle kunna ligga till grund för förutsatt överensstämmelse med kraven om webbtillgänglighet för de berörda webbplatser som uppfyller en sådan standard eller delar av den och för att ändra bilaga Ia i syfte att beakta tekniska framsteg. Det är av yttersta vikt särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt det förberedande arbete, inbegripet på expertnivå arbetet, även med experter . När kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och samtidigt, i god tid på lämpligt sätt. [Ändr. 26]

(27)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av relevanta bestämmelser i detta direktiv bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Granskningsförfarandet bör användas för att fastställa den metod som medlemsstaterna bör använda för att övervaka de berörda webbplatsernas överensstämmelse med kraven. Det rådgivande förfarandet bör användas för att fastställa närmare bestämmelser om medlemsstaternas rapportering om övervakningsresultaten till kommissionen. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011(14) .

(28)  Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att inrätta en harmoniserad marknad för tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser och webbplatser som drivs av enheter som utför offentliga uppdrag , inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, eftersom det kräver en harmonisering av de nuvarande olika reglerna i deras respektive rättsordningar, och det därför bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål. Ett gemensamt synsätt på webbtillgänglighet i hela unionen skulle minska kostnaderna för webbutvecklingsföretag och därmed också för de offentliga myndigheter som anlitar deras tjänster. I framtiden kommer tillgången till information och tjänster som tillhandahålls via webbplatser att bli allt viktigare för allmänhetens utövande av sina grundläggande rättigheter, inbegripet tillgång till sysselsättning. [Ändr. 27]

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.  Detta direktiv syftar till tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillgänglighet för alla användare till innehållet på offentliga myndigheters webbplatser och på webbplatser som drivs av enheter som utför offentliga uppdrag , särskilt personer med funktionella begränsningar, inbegripet personer med funktionsnedsättning och äldre personer . [Ändr. 28]

1a.  Enligt FN-konventionen omfattar personer med funktionsnedsättning bland annat personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, som i samspel med andra hinder i omgivningen kan begränsa personernas möjlighet att till fullo delta i samhället på samma villkor som andra. [Ändr. 29]

2.  I detta direktiv fastställs bestämmelser enligt vilka medlemsstaterna ska göra följande tillgängligt:

a)  Funktionerna och innehållet på webbplatser som drivs av offentliga myndigheter tillgängligt; typerna av webbplatser specificeras i bilagan .

b)  Funktionerna och innehållet på webbplatser som drivs av andra enheter som utför de typer av offentliga uppdrag som anges i bilaga Ia.

Medlemsstaterna får utvidga tillämpningen av detta direktiv så att den går utöver de typer av offentliga uppdrag som anges i bilaga Ia. [Ändr. 30]

3.   Medlemsstaterna får ska uppmuntras att utvidga tillämpningen av detta direktiv till att omfatta andra typer av webbplatser som drivs av offentliga myndigheter än de som avses i punkt 2. [Ändr. 31]

3a.  Medlemsstaterna får besluta att inte tillämpa detta direktiv på mikroföretag enligt definitionen i kommissionens rekommendation 2003/361/EG (15) när dessa utför de typer av offentliga uppdrag som anges i bilaga Ia i detta direktiv. [Ändr. 32]

Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv avses med

(-1a) offentlig myndighet: statliga, regionala eller lokala myndigheter, offentligrättsliga organ enligt definitionen i punkt 4 i artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (16) eller sammanslutningar av en eller flera sådana myndigheter eller ett eller flera sådana offentligrättsliga organ. [Ändr. 33]

(-1b) webbplatser som drivs av offentliga myndigheter: webbplatser som utvecklas, upphandlas, underhålls eller delfinansieras av offentliga myndigheter eller delfinansieras med EU-medel. [Ändr. 34]

(-1c) webbplatser som drivs av enheter som utför offentliga uppdrag: webbplatser som drivs av enheter som utför de typer av offentliga uppdrag som anges i bilaga Ia. [Ändr. 35]

(1)  berörda webbplatser : alla versioner av de webbplatser som avses i artikel 1.2 i detta direktiv , inklusive sådana som utformats för åtkomst från en mobil anordning eller på varje annat sätt . Om en applikation som utformats av ägarna till en webbplats erbjuder tjänster med koppling till webbplatsen gäller denna definition även sådana applikationer. [Ändr. 36]

(2)  innehåll på webbplatser : information som är avsedd att och användargränssnittskomponenter som ska kommuniceras till användaren med hjälp av ett användarprogram, inbegripet kod eller uppmärkning som definierar innehållets struktur, presentation och interaktion. Innehåll på webbplatser omfattar såväl text som icke-textuell information och möjligheter till nedladdning av dokument och formulär samt tvåvägsinteraktion, såsom behandling av digitala formulär och processer för autentisering, identifiering och betalning. Det omfattar också funktioner som tillhandahålls genom webbplatser som är externa i förhållande till den berörda webbplatsen, till exempel genom användande av webblänkar, på villkor att den externa webbplatsen är det enda sätt på vilket informationen eller tjänsten tillhandahålls användaren. Innehåll på webbplatser omfattar även användargenererat innehåll och, där så är tekniskt möjligt, sociala medier, vid inbäddning på en webbplats. Det omfattar inte bara de delar av den berörda webbplatsen som erbjuder en specifik tjänst, utan hela den webbplats som är relaterad till denna. [Ändr. 37]

(2a)  författarverktyg: alla webbaserade eller icke webbaserade applikationer som kan användas av upphovsmän (ensamma eller i samarbete) för att skapa eller ändra webbinnehåll för användning av andra upphovsmän eller slutanvändare. [Ändr. 38]

(3)  användarprogram : all mjukvara som hämtar och presenterar webbinnehåll för användare, inbegripet webbläsare, mediaspelare, insticksprogram och andra program som hjälper till att hämta, återge och interagera med webbinnehåll, oavsett vilken typ av anordning som används för att interagera med innehållet, alltså även mobila enheter . [Ändr. 39]

(3a)  webbtillgänglighet: de principer som ska iakttas och den teknik som ska användas vid konstruktionen av de berörda webbplatserna i syfte att göra deras innehåll tillgängligt för alla användare, i synnerhet personer med funktionsnedsättning och äldre personer. Webbtillgänglighet avser i synnerhet principer och teknik som stärker användarnas möjlighet att uppfatta, navigera på, hantera, interagera med och begripa webbplatser, och omfattar användning av tekniska hjälpmedel eller förstorande och alternativ kommunikation. [Ändr. 40]

(3b)  tekniska hjälpmedel: all hårdvara eller mjukvara som fungerar som ett användarprogram eller tillsammans med ett standardanvändarprogram för att tillhandahålla funktioner som uppfyller kraven från användare med funktionsnedsättning utöver de funktioner som erbjuds av standardanvändarprogrammen. Detta omfattar alternativa uppställningar, alternativa inmatningsmetoder, ytterligare verktyg för navigering eller orientering samt omvandling av innehåll. [Ändr. 41]

(3c)  universell utformning: utformning av produkter, miljöer, program och tjänster så, att de i största möjliga utsträckning kan användas av alla utan att någon anpassning eller specialutformning behövs, i enlighet med definitionen i FN‑konventionen. Begreppet utesluter inte hjälpmedel för enskilda grupper av personer med funktionsnedsättning där sådana behövs. [Ändr. 42]

(4)  standard : en standard enligt definitionen i artikel 2.1 i förordning EU nr 1025/2012,

(5)  internationell standard : en internationell standard enligt definitionen i artikel 2.1 a i förordning EU nr 1025/2012.

(6)  europeisk standard : en europeisk standard enligt definitionen i artikel 2.1 b i förordning EU nr 1025/2012.

(7)  harmoniserad standard : en harmoniserad standard enligt definitionen i artikel 2.1 c i förordning EU nr 1025/2012.

(8)  offentlig myndighet : statliga, regionala eller lokala myndigheter, offentligrättsliga organ enligt definitionen i artikel 1.9 i direktiv 2004/18/EG samt sammanslutningar av en eller flera sådana myndigheter eller ett eller flera sådana organ. [Ändr. 43]

Artikel 3

Krav avseende webbtillgänglighet

1.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de berörda webbplatserna görs tillgängliga

(a)  ) på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna självständigt kan uppfatta, navigera på, hantera, interagera med, läsa och begripa dem, inbegripet så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, [Ändr. 44]

(b)  på ett sätt som underlättar säkerställer interoperabiliteten med många olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå, [Ändr. 45]

(ba)  enligt en princip om universell utformning. [Ändr. 46]

2.  Medlemsstaterna ska tillämpa bestämmelserna i punkt 1 senast den 31 december 2015. [Ändr. 47]

3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt i enlighet med artikel 8 för att vid behov ytterligare specificera närmare ange de krav avseende webbtillgänglighet som avses i punkt 1, utan att ändra dessa krav . [Ändr. 48]

Artikel 4

Förutsatt överensstämmelse med harmoniserade standarder

De berörda webbplatser som överensstämmer med de harmoniserade standarder eller delar av dem till vilka hänvisningar har utarbetats och offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med förordning (EU) nr 1025/2012 ska förutsättas överensstämma med de krav avseende webbtillgänglighet som omfattas av dessa standarder eller delar av dem och som anges i artikel 3.1.

Artikel 5

Förutsatt överensstämmelse med europeiska eller internationella standarder

1.  Så länge som hänvisningarna till de harmoniserade standarder som avses i artikel 4 ännu inte har offentliggjorts ska de berörda webbplatser som uppfyller europeiska standarder eller delar därav som har fastställts i enlighet med punkt 2 i denna artikel förutsättas överensstämma med de krav avseende webbtillgänglighet som omfattas av dessa standarder eller delar av dem och som anges i artikel 3.1.

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 8 för att fastställa de europeiska standarder eller delar därav som avses i punkt 1 i denna artikel.

3.  Så länge hänvisningarna till de europeiska standarder som avses i punkt 1 i denna artikel ännu inte har fastställts ska de berörda webbplatser som uppfyller de delar av ISO/IEC 40500:2012 den internationella tekniska standarden WCAG 2.0., som omfattar framgångskriterierna och kraven för överensstämmelse på nivå AA förutsättas överensstämma med de krav avseende webbtillgänglighet som anges i artikel 3.1 . [Ändr. 49]

Artikel 6

Ytterligare åtgärder

1.  Medlemsstaterna ska främja se till att de berörda webbplatserna innehåller ett uttalande om deras webbplatsernas tillgänglighet, särskilt klart och tydligt anges, i synnerhet deras förenlighet överensstämmelse med detta direktiv, inbegripet uppgifter om i vilken utsträckning de uppfyller kraven på webbtillgänglighet i fråga om direktsändning av ljudinnehåll, och eventuell ytterligare information om tillgängligheten som stöd för att användarna ska kunna bedöma vilken grad av tillgänglighet de berörda webbplatserna erbjuder . Denna information ska ges i ett lättillgängligt format.

1a.  Kommissionen ska ta fram en mall för information om tillgänglighet med hjälp av genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 9.2. [Ändr. 50]

2.  Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att underlätta tillämpningen av kraven om de krav på webbtillgänglighet enligt som anges i artikel 3 3.1 på alla offentliga myndigheters webbplatser, det vill säga även webbplatser som inte är utöver de berörda webbplatser , i synnerhet offentliga myndigheters webbplatser som omfattas av nationella lagar och andra författningar eller relevanta åtgärder om webbtillgänglighet. [Ändr. 51]

2a.  Medlemsstaterna ska främja och stödja program för utbildning i webbtillgänglighet för berörda aktörer, bland annat personal på offentliga myndigheter och enheter som utför offentliga uppdrag, om hur man skapar, underhåller och uppdaterar webbsidor, inklusive deras innehåll. [Ändr. 52]

2b.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att öka medvetenheten om de krav på webbtillgänglighet som anges i artikel 3.1, deras nytta för användare och webbplatsägare och om möjligheten att inge klagomål i fall av bristande efterlevnad av kraven i detta direktiv enligt artikel 7a. [Ändr. 53]

2c.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att främja användningen av författarverktyg som bidrar till uppnåendet av målen för detta direktiv. [Ändr. 54]

3.  Medlemsstaterna ska stödja lämpliga mekanismer för samråd om webbtillgänglighet med berörda aktörer och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och äldre samt offentliggöra all utveckling inom webbtillgänglighetspolitiken tillsammans med erfarenheter och resultat från genomförandet av överensstämmelse i fråga om kraven om webbtillgänglighe. [Ändr. 55]

4.  Medlemsstaterna ska på nationell nivå och unionsnivå, med stöd av kommissionen, samarbeta med relevanta arbetsmarknadsparter, näringslivet och det civila samhället för att inför den årliga rapportering som avses i artikel 7.4 7b undersöka utvecklingen på marknaden, den tekniska utvecklingen och framstegen mot webbtillgänglighet samt för att utbyta bästa praxis. [Ändr. 56]

4a.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att relevanta arbetsmarknadsparter deltar i utformningen och tillämpningen av de utbildningsprogram och åtgärder för ökad medvetenhet som avses i punkt 2a respektive punkt 2b. [Ändr. 57]

Artikel 7

Övervakning och rapportering [Ändr. 58]

1.  Medlemsstaterna ska med användning av den metod som anges i punkt 4 kontinuerligt övervaka de berörda webbplatsernas överensstämmelse med kraven avseende webbtillgänglighet.

1a.  Kommissionen ska inrätta en expertgrupp som ska mötas minst vartannat år på kommissionens inbjudan för att diskutera resultaten av övervakningen, utbyta bästa praxis med avseende på genomförandet av detta direktiv och bedöma behovet av eventuella ytterligare specifikationer för kraven på webbtillgänglighet enligt artikel 3.1. Denna expertgrupp ska bestå av statliga och privata experter och berörda aktörer, däribland äldre personer, personer med funktionsnedsättning och organisationer som företräder dem. [Ändr. 59]

2.  Medlemsstaterna ska årligen rapportera om resultatet av den övervakning som utförs i enlighet med punkt 4, inbegripet mätdata och i förekommande fall en förteckning över de webbplatser som avses i artikel 1.3. [Ändr. 60]

3.  Rapporten ska också omfatta de åtgärder som har genomförts i enlighet med artikel 6. [Ändr. 61]

4.  Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa en metod för övervakning av att de berörda webbplatserna överensstämmer med de krav avseende webbtillgänglighet som anges i artikel 3 artikel 3.1 . Denna metod ska vara insynsvänlig, överförbar, jämförbar och reproducerbar, och den ska utarbetas i nära samråd med relevanta aktörer från näringslivet och det civila samhället, inklusive i synnerhet organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 9.3. Den första metoden kommer att ska antas senast den ... (17) . Metoden ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning . [Ändr. 62]

5.  Den metod som avses i punkt 4 ska omfatta

(a)  periodicitet för övervakningen och urval av berörda webbplatser som ska vara föremål för övervakning,

(b)  på webbplatsnivå, en beskrivning av hur överensstämmelse med de krav avseende webbtillgänglighet som anges i artikel 3.1 ska visas, med direkt hänvisning till relevanta beskrivningar – när sådana är tillgängliga – i de harmoniserade standarder eller, om sådana saknas, i de europeiska eller internationella standarder som avses i artiklarna 4 respektive 5, samt

(ba)  en forskningsmetod som förenar expertanalys med erfarenheter från användarna, däribland användare med funktionsnedsättning. [Ändr. 63]

6.  Närmare bestämmelser om medlemsstaternas rapportering till kommissionen ska fastställas av kommissionen genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 9.2. [Ändr. 64]

Artikel 7a

Verkställighetsorgan

1.  Medlemsstaterna ska utse en behörig myndighet (ett verkställighetsorgan) som ska ansvara för att se till att de berörda webbplatserna uppfyller kraven på webbtillgänglighet enligt vad som anges i artikel 3.1. Medlemsstaterna ska se till att verkställighetsorganet i möjligaste mån samarbetar nära med berörda aktörer, däribland äldre personer, personer med funktionsnedsättning och organisationer som företräder dem.

2.  Medlemsstaterna ska se till att verkställighetsorganet har de mänskliga och ekonomiska resurser som krävs för att fullgöra följande uppgifter:

a)  Övervakning av att de berörda webbplatserna uppfyller kraven på webbtillgänglighet enligt vad som anges i artikel 7.

b)  Inrättande av en klagomålsmekanism genom vilken alla fysiska och juridiska personer kan anmäla bristande efterlevnad av kraven på webbtillgänglighet för de berörda webbplatserna.

c)  Prövning av alla inlämnade klagomål.

3.  Medlemsstaterna får överlåta ansvaret för genomförandet av ytterligare åtgärder enligt artikel 6 till verkställighetsorganet.

4.  Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om sina utsedda verkställighetsorgan senast den ... (18) . [Ändr. 65]

Artikel 7b

Rapportering

1.  Medlemsstaterna ska vartannat år rapportera till kommissionen om resultatet av den övervakning som utförts i enlighet med artikel 7, bland annat i förhållande till mätdata, och i förekommande fall med en förteckning över de webbplatser som avses i artikel 1.3.

2.  Rapporteringen ska också omfatta de åtgärder som antagits i enlighet med artikel 6, inbegripet eventuella allmänna slutsatser som dragits av de relevanta verkställighetsorganen på grundval av övervakningen.

3.  Dessa rapporter ska offentliggöras i lättillgängliga format.

4.  Närmare bestämmelser om medlemsstaternas rapportering till kommissionen ska fastställas med hjälp av genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 9.2. [Ändr. 66]

Artikel 7c

Ändring av bilaga Ia

I syfte att beakta tekniska framsteg ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8 för att ändra bilaga Ia. [Ändr. 67]

Artikel 7d

Sanktioner

Medlemsstaterna ska fastställa bestämmelser om tillämpliga påföljder för överträdelser av de nationella bestämmelser som antagits i enlighet med detta direktiv och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de genomförs. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

Medlemsstaterna ska anmäla dessa bestämmelser till kommissionen senast den ... (19) och ska utan dröjsmål meddela eventuella senare ändringar som påverkar bestämmelserna. [Ändr. 74]

Artikel 8

Delegeringens utövande

1.  Befogenhet att anta delegerade akter ska ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Befogenheten att anta de delegerade akter som avses i artiklarna 3.3, 5.2 och 7c ska ges till kommissionen på obestämd tid från och med ...(20) .

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3.3, 5.2 och 7c får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.3, 5.2 och 7c ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 9

Kommittéförfarande

1.  Kommissionen ska biträdas av en kommitté. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

3.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Artikel 10

Införlivande

1.  Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 30 juni 2014. De ska genast underrätta kommissionen om detta. När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

1a.  Medlemsstaterna ska tillämpa de åtgärder som avses i artikel 3.1 för allt nytt innehåll på berörda webbplatser senast den ... (21) och för allt befintligt innehåll på berörda webbplatser senast den ... (22) * . [Ändr. 75]

1b.  De frister för tillämpning som anges i punkt 1a ska förlängas med två år när det gäller kraven på webbtillgänglighet för direktsänt ljudinnehåll. [Ändr. 70]

2.  Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 11

Översyn

På grundval av de rapporter från medlemsstaterna som avses i artikel 7b ska kommissionen ska genomföra en översyn av tillämpningen av detta direktiv, i synnerhet bilaga Ia, inom ... (23) och offentliggöra resultatet av denna översyn. [Ändr. 71]

Artikel 12

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning .

Artikel 13

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdat i ... den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

BILAGA

Typer av webbplatser som drivs av offentliga myndigheter

(som avses i artikel 1.2)

(1)  Inkomstskatter: deklaration, skattebesked.

(2)  Arbetsförmedlingarnas jobbsökartjänster.

(3)  Socialförsäkringsförmåner: arbetslöshetsunderstöd, barnbidrag, medicinska kostnader (återbetalning eller direkt subventionering), studiebidrag.

(4)  Personliga handlingar: pass eller körkort.

(5)  Bilregistrering.

(6)  Ansökan om bygglov.

(7)  Polisanmälan, t.ex. vid stöld.

(8)  Offentliga bibliotek, t.ex. kataloger och sökverktyg.

(9)  Ansökan om och erhållande av födelsebevis eller äktenskapsbevis.

(10)  Inskrivning vid högskola eller universitet.

(11)  Flyttanmälan.

(12)  Hälsorelaterade tjänster: interaktiv rådgivning om tillgängliga tjänster, onlinetjänster för patienter, tidsbeställning. [Ändr. 72]

Bilaga Ia

Typer av offentliga uppdrag som avses i artikel 1.2 b

1)  Nättjänster: gas-, värme-, el- och vattentjänster; posttjänster; nät och tjänster för elektronisk kommunikation.

2)  Transportrelaterade tjänster.

3)  Grundläggande bank- och försäkringstjänster (inkl. åtminstone grundläggande betalkonto, hem- och fastighetsförsäkringar, livförsäkringar samt sjukförsäkringar).

4)  Grundskola, gymnasium, högre utbildning och vuxenutbildning.

5)  Lagstadgade och kompletterande socialförsäkringssystem som täcker de huvudsakliga riskerna i livet (inkl. åtminstone sådana som är kopplade till ohälsa, åldrande, arbetsolycksfall, arbetslöshet, pensionering och funktionsnedsättning).

6)  Hälso- och sjukvårdstjänster.

7)  Barnomsorgstjänster.

8)  Andra väsentliga tjänster som tillhandahålls allmänheten direkt i syfte att underlätta social integration och skydda de grundläggande rättigheterna.

9)  Kulturverksamhet och turistinformation. [Ändr. 73]

(1) EUT C 271, 19.9.2013, s. 116.
(2)EUT C 9, 11.1.2012, s. 65.
(3) Europaparlamentets ståndpunkt av den 26 februari 2014.
(4)KOM(2010) 743 slutlig – Inte offentliggjord i EUT.
(5)KOM(2010) 245 slutlig /2.
(6)EUT L 347, 20.12.2013, s. 104.
(7)EUT L 347, 20.12.2013, s. 33.
(8)KOM(2010) 636 slutlig – Inte offentliggjord i EUT.
(9)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).
(10) Europaparlamentets resolution av den 25 oktober 2011 om rörlighet och integrering av personer med funktionsnedsättning och EU:s handikappstrategi 2010–2020 (EUT C 131 E, 8.5.2013, s. 9).
(11)http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/egovernment-indicators-benchmarking-eeurope .
(12) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 1673/2006/EG (EUT L 316, 14.11.2012, s. 12).
(13)http://www.mandate376.eu/.
(14) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
(15) Kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 136).
(16) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65).
(17) Ett år efter ikraftträdandet av detta direktiv.
(18) Datum för genomförande av direktivet.
(19) Sex månader från dagen för detta direktivs ikraftträdande.
(20) Dagen för detta direktivs ikraftträdande.
(21) Ett år från dagen för detta direktivs ikraftträdande.
(22)* Tre år från dagen för detta direktivs ikraftträdande.
(23) tre Två år från dess dagen för detta direktivs ikraftträdande.

Senaste uppdatering: 11 juli 2017Rättsligt meddelande