Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0366(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0276/2013

Ingediende teksten :

A7-0276/2013

Debatten :

PV 08/10/2013 - 5
CRE 08/10/2013 - 5

Stemmingen :

PV 08/10/2013 - 9.8
CRE 08/10/2013 - 9.8
PV 26/02/2014 - 9.13
CRE 26/02/2014 - 9.13

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0398
P7_TA(2014)0160

Aangenomen teksten
PDF 203kWORD 98k
Woensdag 26 februari 2014 - Straatsburg Definitieve uitgave
Productie, presentatie en verkoop van tabaks- en aanverwante producten ***I
P7_TA(2014)0160A7-0276/2013
Resolutie
 Geconsolideerde tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 26 februari 2014 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten (COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD)) (Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2012)0788),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7‑0420/2012),

–  gezien het advies van de Commissie juridische zaken over de voorgestelde rechtsgrondslag,

–  gezien artikel 294, lid 3, artikel 53, lid 1, en de artikelen 62 en 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van de Commissie juridische zaken betreffende het gebruik van gedelegeerde handelingen,

–  gezien het gemotiveerde advies dat in het kader van protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid is uitgebracht door de Tsjechische Kamer van Afgevaardigden, het Deense Parlement, het Griekse Parlement, de Italiaanse Kamer van Afgevaardigden, de Italiaanse Senaat, het Portugese Parlement, de Roemeense Kamer van Afgevaardigden, de Zweedse Rijksdag, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 4 juli 2013(1) ,

–  gezien het advies van het Comité van de Regio's van 3 juli 2013(2) ,

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 18 december 2013 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikelen 55, 37 en 37 bis van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en de adviezen van de Commissie internationale handel, Commissie industrie, onderzoek en energie, Commissie interne markt en consumentenbescherming, de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en de Commissie juridische zaken (A7-0276/2013),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast(3) ;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 327 van 12.11.2013, blz. 65.
(2) PB C 280 van 27.9.2013, blz. 57.
(3) Dit standpunt vervangt de amendementen die zijn aangenomen op 8 oktober 2013 (Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0398).


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 26 februari 2014 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2014/.../EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten en tot intrekking van Richtlijn 2001/37/EG
P7_TC1-COD(2012)0366
(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Richtlijn 2014/40/EU.)

Laatst bijgewerkt op: 11 juli 2017Juridische mededeling