Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0366(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0276/2013

Teksty złożone :

A7-0276/2013

Debaty :

PV 08/10/2013 - 5
CRE 08/10/2013 - 5

Głosowanie :

PV 08/10/2013 - 9.8
CRE 08/10/2013 - 9.8
PV 26/02/2014 - 9.13
CRE 26/02/2014 - 9.13

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0398
P7_TA(2014)0160

Teksty przyjęte
PDF 284kWORD 105k
Środa, 26 lutego 2014 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Produkcja, prezentowanie i sprzedaż wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów ***I
P7_TA(2014)0160A7-0276/2013
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów (COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD)) (Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2012)0788),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0420/2012),

–  uwzględniając opinię Komisji Prawnej dotyczącą proponowanej podstawy prawnej,

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 oraz art. 53 ust. 1, art. 62 i art. 144 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Komisji Prawnej dotyczącą zastosowania aktów delegowanych,

–  uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez czeską Izbę Poselską, parlament Danii, parlament Grecji, włoską Izbę Deputowanych, włoski Senat, Zgromadzenie Republiki Portugalii, rumuńską Izbę Deputowanych i szwedzki Riksdag, w których to opiniach stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 4 lipca 2013 r.(1) ,

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 3 lipca 2013 r.(2) ,

–  uwzględniając zobowiązanie do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu przekazane przez przedstawiciela Rady pismem z dnia 18 grudnia 2013 r. zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art.55, 37 i 37a Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Handlu Międzynarodowego, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Prawnej (A7-A7-0276/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu(3) ;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 327 z 12.11.2013, s. 65.
(2) Dz.U. C 280 z 27.9.2013, s. 57.
(3) Niniejsze stanowisko zastępuje poprawki przyjęte w dniu 8 października 2013 r. (teksty przyjęte P7_TA(2013)0398).


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 26 lutego 2014 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/.../UE w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylająca dyrektywę 2001/37/WE
P7_TC1-COD(2012)0366
(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy 2014/40/UE.)

Ostatnia aktualizacja: 11 lipca 2017Informacja prawna