Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0366(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0276/2013

Predkladané texty :

A7-0276/2013

Rozpravy :

PV 08/10/2013 - 5
CRE 08/10/2013 - 5

Hlasovanie :

PV 08/10/2013 - 9.8
CRE 08/10/2013 - 9.8
PV 26/02/2014 - 9.13
CRE 26/02/2014 - 9.13

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0398
P7_TA(2014)0160

Prijaté texty
PDF 287kWORD 74k
Streda, 26. februára 2014 - Štrasburg Finálna verzia
Výroba, prezentácia a predaj tabakových a súvisiacich výrobkov ***I
P7_TA(2014)0160A7-0276/2013
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 26. februára 2014 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov (COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD)) (Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0788),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0420/2012),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3, článok 53 ods. 1, článok 62 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k používaniu delegovaných aktov

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská, ktoré v rámci protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality predložili česká poslanecká snemovňa, dánsky parlament, grécky parlament, talianska poslanecká snemovňa, taliansky senát, portugalský parlament, rumunská poslanecká snemovňa a švédsky parlament a v ktorých sa uvádza, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 4. júla 2013(1) ,

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 3. júla 2013(2) ,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 18. decembra 2013, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 55, 37 a 37a rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanoviská Výboru pre medzinárodný obchod, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Výboru pre právne veci (A7-0276/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(3) ;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 327, 12.11.2013, s. 65.
(2) Ú. v. EÚ C 280, 27.9.2013, s. 57.
(3) Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce návrhy prijaté 8. októbra 2013 (Prijaté texty, P7_TA(2013)0398).


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 26. februára 2014 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/.../EÚ o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES
P7_TC1-COD(2012)0366
(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici 2014/40/EÚ.)

Posledná úprava: 11. júla 2017Právne oznámenie