Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0122/2014

Внесени текстове :

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/03/2014 - 8.24

Приети текстове :

P7_TA(2014)0231

Приети текстове
PDF 533kWORD 66k
сряда, 12 март 2014 г. - Страсбург Окончателна версия
Оценка на правосъдието във връзка с наказателното правосъдие и принципите на правовата държава
P7_TA(2014)0231A7-0122/2014

Резолюция на Европейския парламент от 12 март 2014 г. относно оценка на правосъдието в областта на наказателното правосъдие и на принципите на правовата държава (2014/2006(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално членове 2, 6 и 7 от него,

—  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 70, 85, 258, 259 и 260 от него,

—  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 6 от Европейската конвенция за правата на човека,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 27 март 2013 г., озаглавено „Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието — Инструмент за насърчаване ефективността на правосъдието и растежа“ (COM(2013)0160),

—  като взе предвид писмото от 6 март 2013 г., изпратено от министрите на външните работи на Германия, Дания, Финландия и Нидерландия до председателя на Комисията Жозе Мануел Барозу, в което се призовава за създаването на механизъм за насърчаване на спазването на основните ценности в държавите членки,

—  като взе предвид Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки,

—  като взе предвид предложението на Комисията за създаване на Европейска прокуратура (COM(2013)0534), с което се отговаря на необходимостта от създаване на пространство на наказателно правосъдие на ЕС,

—  като взе предвид дейностите, годишните доклади и проучванията на Агенцията за основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид дейностите и докладите на Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианската комисия), а именно нейния доклад относно принципите на правовата държава (CDL-AD(2011)003rev), нейния доклад относно независимостта на съдебната система — част I: независимост на съдиите (CDL-AD (2010) 004), както и нейния доклад относно европейските стандарти във връзка с независимостта на съдебната система — част II: прокуратура (CDL-AD(2010)040),

—  като взе предвид Меморандума за разбирателство между Съвета на Европа и Европейския съюз,

—  като взе предвид преразгледания устав на Европейската комисия за демокрация чрез право,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 13 ноември 2013 г., озаглавено „Годишен обзор на растежа за 2014 г.“ (COM(2013)0800),

—  като взе предвид дейностите и докладите на Европейската комисия за ефикасност на правосъдието (ЕКЕП), а именно последния й доклад за оценка на европейските съдебни системи (2012 г.),

—  като взе предвид своите резолюции относно положението, стандартите и практиките във връзка с основните права в Европейския съюз, както и всички относими резолюции в областта на принципите на правовата държава и на правосъдието, в това число резолюциите относно корупцията и относно европейската заповед за арест(1) ,

—  като взе предвид член 48 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по правни въпроси (A7‑0122/2014),

A.  като има предвид, че в областта на наказателното правосъдие оценката повишава взаимното доверие, и като има предвид, че взаимното доверие е от ключово значение за ефикасното изпълнение на инструментите за взаимно признаване; като има предвид, че в Стокхолмската програма оценката е посочена като един от основните инструменти за интеграция в областта на свободата, сигурността и правосъдието;

Б.  като има предвид, че Договорите предоставят необходимата основа за оценяване на политиките в областта на свободата, сигурността и правосъдието, както и на зачитането на основните ценности на Съюза, в т.ч. на принципите на правовата държава; като има предвид, че качеството, независимостта и ефикасността на съдебните системи са също така приоритети, набелязани в рамките на европейския семестър — новия годишен цикъл на ЕС за координиране на икономическите политики;

В.  като има предвид, че в момента информационното табло в областта на правосъдието се разглежда в контекста на европейския икономически семестър, с което се поставя твърде голям акцент върху икономическата стойност на правосъдието; като има предвид, че правосъдието е ценност само по себе си и следва да бъде достъпно за всички, независимо от икономическите интереси;

Г.  като има предвид, че съществува необходимост от сътрудничество между националните органи и от общо разбиране на законодателството на ЕС в областта на наказателното право;

Д.  като има предвид, че информационното табло в областта на правосъдието за 2013 г. разглежда единствено гражданското, търговското и административното правосъдие, но следва да включва и наказателното правосъдие, тъй като функционирането и интегритетът на наказателното правосъдие имат значителни последици върху основните права и освен това са тясно свързани с принципите на правовата държава;

Е.  като има предвид, че в своя годишен доклад за 2012 г., в главата „Достъп до ефикасно и независимо правосъдие“, Агенцията на Европейския съюз за основните права изрази загриженост във връзка със състоянието на принципите на правовата държава, и по-конкретно във връзка с независимостта на съдебната система, в някои държави членки и в това отношение — във връзка с основното право на достъп до правосъдие, което беше значително засегнато от финансовата криза;

Ж.  като има предвид, че прекомерната продължителност на съдебното производство остава основната причина Европейският съд по правата на човека да осъжда държавите — членки на ЕС;

З.  като има предвид, че от създаването си през 2002 г. Европейската комисия за ефикасност на правосъдието (ЕКЕП) е изградила собствен експертен опит в анализа на различни национални съдебни системи и е осигурила безпрецедентна база от знания с реална добавена стойност, като съдейства на държавите членки за по-доброто оценяване и функциониране на техните съдебни системи; като има предвид, че нейната схема за оценка, която понастоящем е в своя пети кръг, обхваща всички области на правосъдието и включва в анализа различни категории, като например демографски и икономически данни, справедлив съдебен процес, достъп до правосъдие и професионално развитие на съдии, прокурори и адвокати, и др.;

И.  като има предвид, че в последния си доклад относно принципите на правовата държава Венецианската комисия изброи шест елемента, по които има консенсус и които съставляват основните стълбове на принципите на правовата държава: законност, в т.ч. прозрачен, отговорен и демократичен процес на правоприлагане; правна сигурност; недопускане на произвол; достъп до правосъдие пред независими и безпристрастни съдилища, в т.ч. съдебен контрол на административни актове; спазване на правата на човека; недискриминация и равенство пред закона;

Й.  като има предвид, че работата на институциите на ЕС следва да се основава на тясно сътрудничество и взаимодействие и следва да използва най-добрите практики и експертния опит на други международни органи, в т.ч. на специализираните органи на Съвета на Европа, така че да се избягва припокриване и дублиране на дейностите и да се осигури ефективно използване на ресурсите;

К.  като има предвид, че Съветът на Европа и Европейският съюз потвърдиха отново своя ангажимент да укрепят своето сътрудничество в области от общ интерес, по-специално в областта на насърчаването и опазването на плуралистичната демокрация, зачитането на правата на човека, на основните свободи и на принципите на правовата държава, да използват пълноценно специализираните органи като Венецианската комисия и да разработват подходящи форми на сътрудничество в отговор на новите предизвикателства;

Л.  като има предвид, че Парламентът многократно призова за укрепване на съществуващите механизми, за да се гарантира, че ценностите на Съюза, определени в член 2 от ДЕС, се спазват, защитават и насърчават, а също и за да се гарантира преодоляването на кризисни ситуации в Съюза и в държавите членки по бърз и ефективен начин; като има предвид, че понастоящем в рамките на Парламента, Съвета и Комисията тече дебат за създаване на „нов механизъм“;

М.  като има предвид, че независимостта на съдебната система, както и на съдиите и на прокурорите в държавите членки трябва да бъде опазена от всякаква политическа намеса;

Н.  като има предвид, че всяко решение по този въпрос следва да осигурява, във възможно най-кратки срокове, правилното прилагане на член 2 от ДЕС и да гарантира, че всички решения се вземат въз основа на обективни критерии и оценка, за да се преодолеят критиките за двойни стандарти, разлики в третирането и политическа пристрастност;

O.  като има предвид, че прилагането на инструментите на Съюза в областта на наказателното правосъдие, включително, в тази връзка, зачитането на основните права, както и изграждането на пространство на наказателно правосъдие зависят от ефективното функциониране на националните системи за наказателно правосъдие;

П.  като има предвид, че съществува необходимост от съгласувано и цялостно правораздаване, тъй като разликите в наказателноправните системи на държавите членки не трябва да се използват от престъпниците, пресичащи границите;

Разработване на информационно табло в областта на правосъдието по наказателноправни въпроси

1.  Приветства изготвеното от Комисията информационно табло на ЕС в областта на правосъдието; при все това изразява съжаление, че то разглежда само гражданското, търговското и административното правосъдие;

2.  Подчертава, че съставянето на информационно табло в областта на наказателноправните въпроси ще даде основен принос за изграждането на общо разбиране на законодателството на ЕС в областта на наказателното право сред съдиите и прокурорите, като така ще укрепи взаимното доверие;

3.  Поради това призовава Комисията постепенно да разшири обхвата на информационното табло, така че то да стане отделно и всеобхватно информационно табло в областта на правосъдието, което оценява — посредством използването на обективни показатели — всички области на правосъдието, в т.ч. наказателното правосъдие и всички хоризонтални въпроси, свързани с правосъдието, като например независимостта, ефикасността и интегритета на съдебната система, професионалното развитие на съдиите и спазването на процесуалните права; призовава Комисията да привлече всички заинтересовани участници и да използва техния опит и извлечените поуки, както и резултатите от работата, която органите на Съвета на Европа вече са извършили по отношение на оценяването на принципите на правовата държава и на правосъдните системи, а също и резултатите от работата на Агенцията на Европейския съюз за основните права;

Роля на националните парламенти и на Европейския парламент

4.  Призовава Комисията и Съвета да гарантират, че Европейският парламент и националните парламенти участват в процеса, както е предвидено в Договорите, и че резултатите от оценките редовно им се представят;

Участие на държавите членки

5.  Изразява съжаление във връзка с липсата на налични данни за националните правосъдни системи и поради това призовава държавите членки да си сътрудничат в пълна степен с институциите на ЕС и на Съвета на Европа и редовно да събират и да предоставят безпристрастни, надеждни, обективни и сравними данни за своите правосъдни системи;

Принципи на правовата държава и основни права

6.  Призовава Комисията да разгледа многократно отправяното от Парламента искане и да предложи:

   ефективен механизъм за редовна оценка на спазването от страна на държавите членки на основните ценности на ЕС, определени в член 2 от ДЕС, който да предостави основа за инструмент за ранно предупреждение; както и
   механизъм за кризисни ситуации, включващ подходящи форми на намеса, по-ефективни производства за установяване на неизпълнение на задължения и възможността за санкции в случай на системни нарушения на принципите на демокрацията и на правовата държава, както и в случай че системата за взаимен контрол и възпиране в дадена държава членка не функционира правилно;

7.  Отново заявява, че всеки подобен механизъм трябва да се прилага за всички държави членки по прозрачен начин на единна и равна основа и трябва да се стреми към постигане на взаимно допълване с работата на други международни институции, като например Съвета на Европа, и в частност неговата Венецианска комисия; призовава за това Агенцията на ЕС за основните права да участва в оценяването;

8.  Призовава за засилено сътрудничество между Европейския парламент и Венецианската комисия; приканва Парламента и Съвета на Европа да разработят подходящ механизъм за отправяне на искания до Венецианската комисия за становище по въпроси от особено значение и да гарантират участието на Парламента като наблюдател в работата на Венецианската комисия;

9.  Счита, че е необходимо да се задълбочи още повече сътрудничеството между компетентните комисии на Парламента и на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа в съответствие с член 199, по-специално под формата на редовни и ad hoc срещи, както и да се предвидят координационни центрове от двете страни;отправя постоянна покана към представителите на Съвета на Европа (съответните комитети на ПАСЕ, Венецианската комисия, ЕПЕК, комисаря за правата на човека) да присъстват на съответните заседания на комисиите на ЕП;

10.  Призовава за актуализация на Споразумението за засилване на сътрудничеството между Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и Европейския парламент от 2007 г., за да се вземат под внимание по най-добър начин промените след влизането в сила на Договора от Лисабон; призовава Председателския съвет, въз основа на член 199 от Правилника за дейността на Парламента, да покани ПАСЕ да започне дискусии с оглед на включването в тази обща рамка на практически мерки за сътрудничество между съответните органи;

11.  Отбелязва, че Меморандумът за разбирателство между Съвета на Европа и Европейския съюз също трябва да подлежи на редовни оценки;

12.  Призовава Съвета и държавите членки да поемат изцяло задълженията си по отношение на основните права, утвърдени в Хартата и в съответните членове от Договорите, по-конкретно членове 2, 6 и 7 от ДЕС; счита, че това е предварително условие, за да може ЕС да се справя ефективно със ситуации, при които принципите на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права са ограничени от държави членки;

13.  Подчертава, че Комисията има правомощия да изправи пред Съда на Европейския съюз държава членка, която не изпълнява някое от задълженията си по Договорите;

o
o   o

14.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) Приети текстове, P7_TA(2012)0500, P7_TA(2013)0315, P7_TA(2011)0388, P7_TA(2013)0444, P7_TA(2014)0173 и P7_TA(2014)0174.

Последно осъвременяване: 21 ноември 2017 г.Правна информация