Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0049(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0355/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0355/2013

Συζήτηση :

PV 15/04/2014 - 7
CRE 15/04/2014 - 7

Ψηφοφορία :

PV 15/04/2014 - 17.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0383

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 720kWORD 316k
Τρίτη 15 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων ***I
P7_TA(2014)0383A7-0355/2013
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 87/357/EΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2001/95/EΚ (COM(2013)0078 - C7-0042/2013 – 2013/0049(COD)) (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0078),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0042/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 22ας Μαΐου 2013(1) ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0355/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 271 της 19.9.2013, σ. 81.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Απριλίου 2014 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 87/357/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
P7_TC1-COD(2013)0049

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1) ,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(2) ,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η oδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (3) ορίζει τη θεμελιώδη για τα προϊόντα στην εσωτερική αγορά απαίτηση ότι τα καταναλωτικά προϊόντα πρέπει να είναι ασφαλή και ότι οι αρχές εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών πρέπει να αναλαμβάνουν αποτελεσματική δράση κατά των επικίνδυνων προϊόντων και να ανταλλάσσουν εν προκειμένω πληροφορίες μέσω του κοινοτικού συστήματος ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών RAPEX. Η οδηγία 2001/95/ΕΚ πρέπει να αναθεωρηθεί εκ βάθρων, ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία της και να εξασφαλιστεί η συνοχή με τις εξελίξεις στη νομοθεσία της Ένωσης όσον αφορά την εποπτεία της αγοράς, τις υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων και την τυποποίηση. Για λόγους σαφήνειας, η οδηγία 2001/95/ΕΚ θα πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από τον παρόντα κανονισμό. [Τροπολογία 1]

(2)  Ο κανονισμός είναι η ενδεδειγμένη νομική πράξη, επειδή επιβάλλει σαφείς και λεπτομερείς κανόνες που δεν αφήνουν περιθώρια για αποκλίνουσα μεταφορά και εφαρμογή της πράξης στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών. Ο κανονισμός εξασφαλίζει ότι οι νομικές απαιτήσεις εφαρμόζονται ταυτόχρονα σε όλη την Ένωση. [Τροπολογία 2]

(3)  Ο παρών κανονισμός πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 169 της ΣΛΕΕ. Ειδικότερα, θα πρέπει να αποσκοπεί στη διασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά τα προϊόντα που προορίζονται για τους καταναλωτές, με τη θέσπιση ομοιόμορφων κανόνων όσον αφορά τη γενική απαίτηση ασφάλειας, τα κριτήρια αξιολόγησης και τις υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων. Δεδομένου ότι οι κανόνες για την εποπτεία της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων σχετικά με το RAPEX, ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […/…] [ για την εποπτεία των προϊόντων στην αγορά ] (4) ο οποίος ισχύει επίσης για τα προϊόντα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, δεν χρειάζονται περαιτέρω διατάξεις σχετικά με την εποπτεία της αγοράς ή το RAPEX στον παρόντα κανονισμό. Για να εξασφαλιστεί υψηλός βαθμός προστασίας των καταναλωτών, η Ένωση θα πρέπει να συμβάλει στην προστασία της υγείας και της ασφάλειάς τους. Στο πλαίσιο αυτό, ο παρών κανονισμός έχει ουσιαστική σημασία για την επίτευξη του θεμελιώδους στόχου για μια εσωτερική αγορά με ασφαλή προϊόντα, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 169 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). [Τροπολογία 3]

(3α)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει, ειδικότερα, να αποσκοπεί στην εξασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά τα προϊόντα που προορίζονται για τους καταναλωτές, με τη θέσπιση ομοιόμορφων κανόνων όσον αφορά τη γενική απαίτηση ασφάλειας, τα κριτήρια αξιολόγησης για την ασφάλεια των προϊόντων και τις υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων. Δεδομένου ότι οι κανόνες για την εποπτεία της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων σχετικά με το RAPEX, ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) (6) , δεν χρειάζονται περαιτέρω διατάξεις σχετικά με την εποπτεία της αγοράς ή το RAPEX στον παρόντα κανονισμό. [Τροπολογία 4]

(3β)  Η ασφάλεια των καταναλωτών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αποτελεσματική επιβολή των απαιτήσεων της Ένωσης σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων. Οι δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να βελτιώνονται σε διαρκή βάση και να καθίστανται αποτελεσματικότερες, για να ανταποκρίνονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες προκλήσεις μιας παγκόσμιας αγοράς και σε μια προοδευτικά πιο σύνθετη αλυσίδα εφοδιασμού. Τα αναποτελεσματικά συστήματα εποπτείας της αγοράς θα μπορούσαν να προκαλέσουν στρέβλωση του ανταγωνισμού, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των καταναλωτών και να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στην εσωτερική αγορά. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθιερώσουν συστηματικές προσεγγίσεις για να εξασφαλίζουν διαρκώς καλύτερη αποτελεσματικότητα της εποπτείας της αγοράς και άλλων δραστηριοτήτων επιβολής των επιταγών ασφαλείας, όπως επίσης θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι είναι προσιτές στο κοινό και στα ενδιαφερόμενα μέρη. [Τροπολογία 5]

(4)  Η νομοθεσία της Ένωσης για τα τρόφιμα, τις ζωοτροφές και τους σχετικούς τομείς προβλέπει τη σύσταση ενός ειδικού καθεστώτος που να εξασφαλίζει την ασφάλεια των προϊόντων που καλύπτονται από αυτήν. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει, επομένως, να μην εφαρμόζεται στα προϊόντα αυτά, με εξαίρεση τα υλικά και είδη που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, εφόσον υπάρχουν κίνδυνοι που δεν καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7) ή από άλλη νομοθεσία για τα τρόφιμα η οποία καλύπτει μόνο τους χημικούς και βιολογικούς κινδύνους σχετικά με τα τρόφιμα.

(5)  Τα φαρμακευτικά προϊόντα υπόκεινται σε αξιολόγηση πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά, η οποία περιλαμβάνει ειδική ανάλυση κινδύνου/οφέλους. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να αποκλειστούν εντελώς από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(6)  Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να καλύπτει τις υπηρεσίες. Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί η επίτευξη της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, θα πρέπει να εφαρμόζεται στα σε όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται, παρέχονται ή διατίθενται στους καταναλωτές στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων στα οποία οι καταναλωτές εκτίθενται άμεσα κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών από πάροχο υπηρεσιών . Οι εξοπλισμοί με τους οποίους κυκλοφορούν ή ταξιδεύουν οι καταναλωτές και τους οποίους χειρίζονται οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, δεδομένου ότι πρέπει να εξετάζονται σε συνδυασμό με την ασφάλεια της παρεχόμενης υπηρεσίας. [Τροπολογία 6]

(6α)  Προϊόντα σχεδιασμένα αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, τα οποία έχουν εισέλθει στην αγορά προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, θα πρέπει να υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό, διότι η χρήση τους υπό εύλογα προβλέψιμες συνθήκες μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών. [Τροπολογία 7]

(6β)  Εξοπλισμός για τη μεταφορά καταναλωτών, τον οποίο χειρίζεται πάροχος υπηρεσιών, θα πρέπει να εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, δεδομένου ότι πρέπει να αντιμετωπίζεται σε συνδυασμό με την ασφάλεια της παρεχόμενης υπηρεσίας. [Τροπολογία 8]

(7)  Παρά την ανάπτυξη τομεακής εναρμονιστικής νομοθεσίας της Ένωσης η οποία καλύπτει τις πτυχές ασφάλειας συγκεκριμένων προϊόντων ή κατηγοριών προϊόντων, είναι πρακτικά αδύνατον να θεσπιστεί νομοθεσία της Ένωσης για όλα τα καταναλωτικά προϊόντα που υπάρχουν ή ενδέχεται να αναπτυχθούν. Κατά συνέπεια, εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για ένα νομοθετικό πλαίσιο οριζόντιου χαρακτήρα που θα καλύπτει τα κενά και θα εξασφαλίζει την προστασία των καταναλωτών η οποία δεν εξασφαλίζεται διαφορετικά, ιδίως με σκοπό να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, όπως απαιτείται από τα άρθρα 114 και 169 ΣΛΕΕ.

(8)  Όσον αφορά τα καταναλωτικά προϊόντα που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό, το πεδίο εφαρμογής των διαφόρων μερών του θα πρέπει να είναι σαφώς οριοθετημένο σε σχέση με την τομεακή εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης. Ενώ η γενική απαίτηση ασφάλειας των προϊόντων και οι σχετικές διατάξεις του κεφαλαίου Ι του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να ισχύουν για όλα τα καταναλωτικά προϊόντα, οι υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται όταν η εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης περιλαμβάνει ισοδύναμες υποχρεώσεις, όπως η νομοθεσία της Ένωσης για τα καλλυντικά, τα παιχνίδια, τις ηλεκτρικές συσκευές ή τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών. [Τροπολογία 9]

(9)  Για να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ του παρόντος κανονισμού και της τομεακής εναρμονιστικής νομοθεσίας της Ένωσης όσον αφορά τις ειδικές υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων, οι διατάξεις σχετικά με τους κατασκευαστές, τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, τους εισαγωγείς και τους διανομείς θα πρέπει να βασίζονται στις διατάξεις αναφοράς που περιλαμβάνονται στην απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων (8) . Ωστόσο, η εναρμονισμένη νομοθεσία δεν θα πρέπει να επιβάλλει περιττό διοικητικό φόρτο στις επιχειρήσεις. [Τροπολογία 10]

(10)  Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε καμία τεχνική πώλησης καταναλωτικών προϊόντων και, συνεπώς, θα πρέπει να καλύπτονται και οι πωλήσεις εξ αποστάσεως, μεταξύ άλλων οι ηλεκτρονικές πωλήσεις, οι διαδικτυακές πωλήσεις και οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες πώλησης . [Τροπολογία 11]

(11)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στα μεταχειρισμένα προϊόντα που επανέρχονται στην αλυσίδα εφοδιασμού στο πλαίσιο μιας εμπορικής δραστηριότητας, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τεθεί στην αγορά ως μεταχειρισμένα, και σε μεταχειρισμένα προϊόντα που τίθενται αρχικά στην αγορά μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, εκτός από τα μεταχειρισμένα προϊόντα για τα οποία ο καταναλωτής δεν μπορεί εύλογα να προσδοκά ότι πληρούν τα πλέον εξελιγμένα πρότυπα ασφάλειας, όπως τα αντικείμενα αρχαιολογικής αξίας. [Τροπολογία 12]

(12)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται επίσης στα καταναλωτικά προϊόντα τα οποία, αν και δεν είναι τρόφιμα, μοιάζουν με τρόφιμα και είναι δυνατόν να εκληφθούν οι άνθρωποι, ειδικότερα τα μικρά παιδιά, να τα εκλάβουν ως τρόφιμα κατά τρόπον ώστε να υπάρχει ενδεχόμενο οι καταναλωτές, ειδικά τα παιδιά, και κατά συνέπεια να τα βάλουν στο στόμα τους, να τα γλείψουν ή να τα καταπιούν, με κίνδυνο να προκληθεί π.χ. ασφυξία, δηλητηρίαση, διάτρηση ή απόφραξη του πεπτικού συστήματος θάνατος ή τραυματισμός, προϊόντα των οποίων κατά συνέπεια απαγορεύει την εμπορία, την εισαγωγή, την παραγωγή ή την εξαγωγή . Τα εν λόγω προϊόντα απομίμησης τροφίμων ρυθμίζονται μέχρι σήμερα από την οδηγία 87/357/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1987, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τα προϊόντα που, επειδή δεν εμφανίζονται υπό την πραγματική τους μορφή, θέτουν σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια των καταναλωτών (9) , η οποία θα πρέπει να καταργηθεί. [Τροπολογία 13]

(13)  Η ασφάλεια των προϊόντων θα πρέπει να αξιολογείται με βάση όλες τις σχετικές πτυχές, ιδίως τα χαρακτηριστικά, τη σύνθεση, την αυθεντικότητα, τα υλικά, τα συστατικά μέρη και την παρουσίασή τους του προϊόντος και της συσκευασίας του , καθώς και τις κατηγορίες των καταναλωτών που ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα, συνεκτιμώντας τον ευάλωτο χαρακτήρα των εν λόγω κατηγοριών, ιδίως των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία. [Τροπολογία 14]

(13a)  Η αρχή της προφύλαξης, όπως καθορίζεται στο άρθρο 191 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ και περιγράφεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Φεβρουαρίου 2000 με τίτλο: «προσφυγή στην αρχή της πρόφύλαξης», συνιστά θεμελιώδη αρχή για την ασφάλεια των προϊόντων και την ασφάλεια των καταναλωτών και θα πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη κατά τον καθορισμό των κριτηρίων για την αξιολόγηση της ασφάλειας ενός προϊόντος. [Τροπολογία 15]

(13β)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα «ελκυστικά για τα παιδιά προϊόντα», η σχεδίαση και τα χαρακτηριστικά των οποίων καθ’ οιονδήποτε τρόπο ομοιάζουν με παιχνίδι ή αντικείμενο που είναι ελκυστικό για τα παιδιά ή προορίζεται για χρήση από αυτά. Τα ελκυστικά για τα παιδιά προϊόντα θα πρέπει περαιτέρω να αξιολογούνται ως προς το επίπεδο επικινδυνότητάς τους, θα πρέπει δε να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προς μετριασμό της εν λόγω επικινδυνότητας. [Τροπολογία 16]

(13γ)  Κατά την αξιολόγηση της ασφάλειας ενός προϊόντος, θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στο εάν το συγκεκριμένο προϊόν έχει προκαλέσει τραυματισμούς κοινοποιημένους στην πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων τραυματισμών που έχει θεσπισθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… (10) . [Τροπολογία 17]

(14)  Για να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη των απαιτήσεων ασφάλειας και η μη συμβατότητα με τη λοιπή νομοθεσία της Ένωσης, ένα προϊόν που συμμορφώνεται με την τομεακή εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης η οποία έχει στόχο την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων θα πρέπει να τεκμαίρεται ότι είναι ασφαλές βάσει του παρόντος κανονισμού.

(15)  Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να φέρουν την ευθύνη για τη συμμόρφωση των προϊόντων, σε σχέση με τους αντίστοιχους ρόλους τους στην αλυσίδα εφοδιασμού, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών. Προς τούτο, θα πρέπει να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες οι διατάξεις σχετικά με τις υποχρεώσεις των οικονομικών παραγόντων που καθορίζονται στην απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ, καθόσον τούτο θα παρέχει ίσους όρους ανταγωνισμού ως προς τις υποχρεώσεις μεταξύ των οικονομικών παραγόντων που καλύπτονται από εναρμονισμένη νομοθεσία και εκείνων που καλύπτονται από μη εναρμονισμένη νομοθεσία δυνάμει του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 20]

(15a)  Στην περίπτωση προϊόντων που δεν υπόκεινται στην ενωσιακή νομοθεσία περί εναρμονίσεως, τα ευρωπαϊκά πρότυπα ή την εθνική νομοθεσία περί απαιτήσεων υγείας και ασφαλείας, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να εκτιμούν την ασφάλεια των προϊόντων σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια με βάση τα οποία θα πρέπει να ορίζουν τον βαθμό του κινδύνου που συνδέεται με το προϊόν. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς μπορεί να βοηθούν τους οικονομικούς φορείς στην πραγματοποίηση της εκτίμησης ασφάλειας. [Τροπολογία 21]

(15β)  Για να καθίσταται ευκολότερη η διάθεση ασφαλών προϊόντων στην αγορά, οι οικονομικοί φορείς, ειδικότερα οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), θα πρέπει να μπορούν να ικανοποιούν τις υποχρεώσεις που τους επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού μέσω της δημιουργίας ομίλων με τον διπλό στόχο τόσο της εξασφάλισης συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις για την ασφάλεια των προϊόντων και τις προδιαγραφές υψηλής ποιότητας όσο και της μείωσης του κόστους και του γραφειοκρατικού άχθους που επιβαρύνουν τις μεμονωμένες επιχειρήσεις. [Τροπολογία 22]

(16)  Όλοι οι οικονομικοί φορείς που παρεμβαίνουν στην αλυσίδα προσφοράς και διανομής θα πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι καθιστούν διαθέσιμα στην αγορά μόνο προϊόντα που είναι ασφαλή και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί σαφής και αναλογική κατανομή των υποχρεώσεων, που να ανταποκρίνεται στον ρόλο κάθε οικονομικού φορέα στη διαδικασία προσφοράς και διανομής.

(16α)  Οι κατασκευαστές θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που θέτουν στην αγορά έχουν σχεδιαστεί και παραχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή και να ελαχιστοποιηθεί η σχετική διοικητική επιβάρυνση, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει γενική μεθοδολογία αξιολόγησης κινδύνου για τα προϊόντα και να δημιουργήσει φιλικά προς τον χρήστη ηλεκτρονικά μέσα ανάλυσης κινδύνου. Βασιζόμενη στις βέλτιστες πρακτικές και τη διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους κύκλους συμφερόντων, η εν λόγω μεθοδολογία θα πρέπει να καθιερώσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο αξιολόγησης κινδύνου το οποίο να μπορούν να χρησιμοποιούν οι κατασκευαστές στη σχεδίαση των προϊόντων. [Τροπολογία 23]

(16β)  Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των οικονομικών φορέων, των αρχών εποπτείας της αγοράς και των καταναλωτών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους οικονομικούς φορείς να περιλαμβάνουν και διεύθυνση στο Διαδίκτυο, επιπλέον της ταχυδρομικής διεύθυνσης. [Τροπολογία 24]

(17)  Οι εισαγωγείς φέρουν την ευθύνη για τη συμμόρφωση των προϊόντων καταγωγής από τρίτες χώρες που διαθέτουν στην αγορά της Ένωσης με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Συνεπώς, οι ειδικές υποχρεώσεις των εισαγωγέων θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον παρόντα κανονισμό.

(18)  Οι διανομείς καθιστούν προϊόντα διαθέσιμα στην αγορά αφού πρώτα τα προϊόντα αυτά έχουν διατεθεί στην αγορά από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα και θα πρέπει να ενεργούν με τη δέουσα προσοχή, ώστε να εξασφαλίζουν ότι ο τρόπος με τον οποίο χειρίζονται το προϊόν δεν επηρεάζει αρνητικά τη συμμόρφωση του προϊόντος με τον παρόντα κανονισμό.

(18α)  Ο διανομέας θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις τους, δηλαδή να επαληθεύει ότι στο προϊόν ή στη συσκευασία του υπάρχουν το όνομα, το όνομα μοντέλου, το εμπορικό σήμα ή η διεύθυνση επικοινωνίας με τον κατασκευαστή και τον εισαγωγέα, και ότι υπάρχει επίσης ο αριθμός παρτίδας, ο αριθμός σειράς ή άλλο στοιχείο του κατασκευαστή για την ταυτοποίηση του προϊόντος. Ο διανομέας δεν θα πρέπει να ελέγχει κάθε προϊόν μεμονωμένα, εκτός εάν θεωρεί ότι ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας δεν έχουν ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις που τους επιβάλλονται. [Τροπολογία 25]

(19)  Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας διαθέτει προϊόν στην αγορά με τη δική του επωνυμία ή εμπορικό σήμα ή τροποποιεί προϊόν κατά τρόπον ώστε να επηρεαστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να θεωρείται ότι είναι ο κατασκευαστής και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή.

(20)  Η διασφάλιση της ταυτοποίησης και της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού συμβάλλει στην ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων και στην εφαρμογή αποτελεσματικών διορθωτικών δράσεων κατά των μη ασφαλών προϊόντων, όπως οι στοχευμένες ανακλήσεις προϊόντων. Συνεπώς, η ταυτοποίηση και η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων εξασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές και οι οικονομικοί φορείς λαμβάνουν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα μη ασφαλή προϊόντα, πράγμα που ενισχύει την εμπιστοσύνη στην αγορά και εξασφαλίζει την αποφυγή άσκοπων διαταραχών στις εμπορικές συναλλαγές. Συνεπώς, τα προϊόντα θα πρέπει να φέρουν πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίησή τους και τον προσδιορισμό του κατασκευαστή τους και, κατά περίπτωση, του εισαγωγέα τους. Οι κατασκευαστές θα πρέπει να καταρτίζουν επίσης τεχνική τεκμηρίωση όσον αφορά τα προϊόντα τους, για την οποία θα πρέπει να επιλέγουν τον πιο κατάλληλο και μη δαπανηρό τρόπο, όπως τα ηλεκτρονικά μέσα. Επιπλέον, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποχρεούνται να δηλώνουν τους επιχειρηματίες που τους προμήθευσαν καθώς και εκείνους στους οποίους αυτοί προμήθευσαν το προϊόν. Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11) εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

(20α)  Η παγκοσμιοποίηση, η αυξανόμενη εξωτερική ανάθεση και η αύξηση του διεθνούς εμπορίου συνεπάγονται ότι περισσότερα προϊόντα τυγχάνουν εμπορίας στις αγορές παγκοσμίως και στο πλαίσιο αυτό η στενή συνεργασία μεταξύ των παγκόσμιων ρυθμιστικών φορέων και άλλων ενδιαφερομένων στον τομέα της ασφάλειας των καταναλωτικών προϊόντων έχει καθοριστική σημασία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων των σύνθετων αλυσίδων εφοδιασμού και της αύξησης του όγκου του εμπορίου. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρυνθεί να αυξήσει την προσοχή που δίδεται στην ασφάλεια των προϊόντων από τη σχεδίασή τους μέσω διμερούς συνεργασίας με τις αρχές εποπτείας της αγοράς τρίτων χωρών. [Τροπολογία 26]

(20β)  Τα τρέχοντα συστήματα ιχνηλασιμότητας και οι ήδη υφιστάμενες διαδικασίες ταυτοποίησης θα πρέπει να ενισχυθούν και να βελτιωθούν ουσιαστικά. Για τούτο, είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν εκτιμήσεις και αξιολογήσεις σχετικά με τη χρήση των διαθέσιμων τεχνολογιών, για να εξασφαλίζονται καλύτερες επιδόσεις και να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση για τους οικονομικούς φορείς. Ένας από τους στόχους του παρόντος κανονισμού είναι η διαρκής βελτίωση των συστημάτων ιχνηλάτησης που επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς και τα προϊόντα. [Τροπολογία 76]

(20γ)  Για να βελτιωθεί μελλοντικά η ιχνηλασιμότητα, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει πώς μπορεί να διευκολύνει την εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνολογιών ιχνηλάτησης και ταυτοποίησης προϊόντων. Στην αξιολόγηση αυτή, οι αξιολογούμενες τεχνολογίες θα πρέπει να εξασφαλίζουν μεταξύ άλλων την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων, να βελτιώνουν τους μηχανισμούς ιχνηλάτησης και να αποφεύγουν να επιβαρύνουν τους οικονομικούς φορείς με περιττά διοικητικά εμπόδια για να μην μετακυλίεται το κόστος στους καταναλωτές. [Τροπολογία 28]

(20δ)  Αξιοποιώντας την καθιέρωση των εθνικών σημείων επαφής δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 764/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (12) , τα σημεία επαφής για την ασφάλεια των προϊόντων θα πρέπει να λειτουργήσουν ως κέντρα πληροφόρησης στα κράτη μέλη για τους οικονομικούς φορείς, για να παρέχουν στους εν λόγω φορείς καθοδήγηση και κατάρτιση σχετικά με τις απαιτήσεις και τη νομοθεσία για την ασφάλεια των προϊόντων. [Τροπολογία 29]

(21)  Η ένδειξη καταγωγής συμπληρώνει είναι αναγκαίο συμπλήρωμα στις τις βασικές απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό σχετικά με το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή. Ειδικότερα Επιπλέον , η ένδειξη της χώρας καταγωγής βοηθά στον προσδιορισμό του πραγματικού τόπου κατασκευής σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες ο κατασκευαστής δεν μπορεί να εντοπιστεί ή , ειδικότερα όπου η αναγραφόμενη διεύθυνσή του διαφέρει από τον πραγματικό τόπο κατασκευής, όπου το όνομα και η διεύθυνση του κατασκευαστή λείπουν τελείως ή όπου η διεύθυνση ήταν γραμμένη στη συσκευασία που έχει απολεσθεί . Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να διευκολύνουν το έργο των αρχών εποπτείας της αγοράς κατά τον προσδιορισμό του πραγματικού τόπου κατασκευής του προϊόντος και να επιτρέψουν την επαφή με τις αρχές των χωρών καταγωγής στο πλαίσιο της διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων, ώστε να μπορούν να αναληφθούν οι ενδεδειγμένες ενέργειες παρακολούθησης. [Τροπολογία 30]

(21α)  Η ένδειξη καταγωγής του προϊόντος θα διευκολύνει τους καταναλωτές στην πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την αλυσίδα του προϊόντος, ώστε να επιτυγχάνουν ανωτέρου επίπεδου επίγνωση. Ειδικότερα, με την ένδειξη του ονόματος του κατασκευαστή σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων υπάρχει κίνδυνος παραπλάνησης των καταναλωτών, καθόσον η ένδειξη του κατασκευαστή δεν επιτρέπει κατ’ ανάγκη στον καταναλωτή να διαπιστώσει τη χώρα παραγωγής. Έτσι, η ένδειξη της καταγωγής θα πρέπει να είναι το μόνο μέσο με το οποίο οι καταναλωτές θα μπορούν να διαπιστώσουν τη χώρα παραγωγής ενός προϊόντος. [Τροπολογία 31]

(21β)  Σε ορισμένες δικαιοδοσίες εμπορικών εταίρων της Ένωσης, η ένδειξη της καταγωγής είναι υποχρεωτική στη σήμανση των προϊόντων και στις τελωνειακές διασαφήσεις. Η καθιέρωση της ένδειξης της καταγωγής σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό θα ευθυγραμμίσει την Ένωση με το διεθνές εμπορικό καθεστώς. Επιπλέον, η απαίτηση για την ένδειξη καταγωγής, δεδομένου ότι καλύπτει όλα τα μη εδώδιμα προϊόντα στο έδαφος της Ένωσης, εισαγόμενα και μη, συνεπάγεται τη συμμόρφωση της Ένωσης προς τις διεθνείς εμπορικές υποχρεώσεις της. [Τροπολογία 32]

(22)  Για να διευκολυνθεί η αποτελεσματική και συνεκτική εφαρμογή της γενικής απαίτησης ασφάλειας που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό, είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται τα ευρωπαϊκά πρότυπα που καλύπτουν ορισμένα προϊόντα και κινδύνους κατά τρόπον ώστε ένα προϊόν που είναι σύμφωνο με ένα τέτοιο ευρωπαϊκό πρότυπο, τα στοιχεία του οποίου έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης , να τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται με την εν λόγω απαίτηση.

(23)  Όταν η Επιτροπή επισημαίνει την ανάγκη για ένα ευρωπαϊκό πρότυπο που διασφαλίζει τη συμμόρφωση ορισμένων προϊόντων με τη γενική απαίτηση ασφάλειας βάσει του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13) , ώστε να ζητείται από έναν ή περισσότερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης είτε να καταρτίσουν είτε να προσδιορίσουν ένα πρότυπο κατάλληλο για να εξασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που συμμορφώνονται με αυτό τεκμαίρεται ότι είναι ασφαλή. Τα στοιχεία αναφοράς των εν λόγω ευρωπαϊκών προτύπων θα πρέπει να δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

(24)  Οι διαδικασίες έκδοσης αιτημάτων για ευρωπαϊκά πρότυπα προς υποστήριξη του παρόντος κανονισμού και οι διαδικασίες προβολής επίσημων αντιρρήσεων σχετικά με τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και να ευθυγραμμίζονται με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012. Συνεπώς, για να διασφαλιστεί η συνολική συνεκτικότητα σε θέματα ευρωπαϊκής τυποποίησης, τα αιτήματα για ευρωπαϊκά πρότυπα ή οι αντιρρήσεις σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πρότυπο θα πρέπει να παραπέμπονται στην επιτροπή που συστάθηκε με τον εν λόγω κανονισμό, έπειτα από κατάλληλη διαβούλευση με εμπειρογνώμονες των κρατών μελών στον τομέα της ασφάλειας των καταναλωτικών προϊόντων και με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς . [Τροπολογία 33]

(25)  Τα ευρωπαϊκά πρότυπα των οποίων τα στοιχεία αναφοράς έχουν δημοσιευτεί σύμφωνα με την οδηγία 2001/95/EΚ θα πρέπει να εξακολουθήσουν να παρέχουν τεκμήριο συμμόρφωσης με τη γενική απαίτηση ασφάλειας. Οι εντολές τυποποίησης που εκδίδονται από την Επιτροπή σύμφωνα με την οδηγία 2001/95/ΕΚ θα πρέπει να θεωρούνται αιτήματα τυποποίησης που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

(26)  Όταν δεν υπάρχουν σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα ή άλλα αναγνωρισμένα μέσα για την αξιολόγηση της ασφάλειας των προϊόντων, η αξιολόγηση της ασφάλειας των προϊόντων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις της Επιτροπής που θεσπίζονται για τον σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 292 της ΣΛΕΕ.

(26α)  Για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, θα πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, όσον αφορά τον προσδιορισμό των προϊόντων, των κατηγοριών ή των ομάδων προϊόντων, για τα οποία το όνομα, η καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το κατατεθειμένο εμπορικό σήμας και η διεύθυνση του κατασκευαστή και του εισαγωγέα δεν χρειάζεται να αναγράφονται επάνω στο ίδιο το προϊόν, λόγω της χαμηλής επικινδυνότητας των προϊόντων αυτών, και όσον αφορά τον προσδιορισμό των προϊόντων, των κατηγοριών ή των ομάδων προϊόντων, που ενδέχεται να εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια προσώπων και όσον αφορά τον προσδιορισμό των στοιχείων τα οποία πρέπει να συλλέγου και να αποθηκεύουν οι οικονομικοί φορείς μέσω του συστήματος ιχνηλασιμότητας. Η Επιτροπή επιβάλλεται να προβεί στις κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και ενδεδειγμένη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(27)  Για να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να εκχωρηθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά την απαλλαγή από την υποχρέωση ενημέρωσης των αρχών εποπτείας της αγοράς σχετικά με τα προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο, όσον αφορά τον τύπο του φορέα δεδομένων και την τοποθέτησή του στο προϊόν για τους σκοπούς του συστήματος ιχνηλασιμότητας, όσον αφορά τα αιτήματα τυποποίησης σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης και όσον αφορά τις αποφάσεις για επίσημες αντιρρήσεις σχετικά με ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14) .

(28)  Η συμβουλευτική διαδικασία θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων όσον αφορά τις αποφάσεις για επίσημες αντιρρήσεις σχετικά με ευρωπαϊκό πρότυπα και όταν τα στοιχεία αναφοράς στα εκάστοτε ευρωπαϊκά πρότυπα δεν έχουν ακόμα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης , δεδομένου ότι το σχετικό πρότυπο δεν έχει ακόμη οδηγήσει στο τεκμήριο συμμόρφωσης με τη γενική απαίτηση ασφάλειας που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό.

(30)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που θα ισχύουν για τις παραβάσεις του παρόντος κανονισμού και θα εξασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές και να εξαρτώνται από τη σοβαρότητα, τη διάρκεια, τον εσκεμμένο ή επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα της παράβασης καθώς και από το μέγεθος της επιχείρησης με όρους αριθμού απασχολούμενων από τον σχετικό οικονομικό φορέα και ύψους του ετησίου κύκλου εργασιών του, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις ΜΜΕ. Οι παραβάσεις θα πρέπει να συνεπάγονται διοικητικές κυρώσεις εναρμονισμένες στο επίπεδο της Ένωσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να χορηγούν τις προσόδους από αυτές τις κυρώσεις σε δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς . [Τροπολογία 34]

(30α)  Για να ενισχυθεί ο αποτρεπτικός χαρακτήρας των κυρώσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να τις δημοσιοποιεί. Επιπλέον, οι οικονομικοί φορείς για τους οποίους έχει διαπιστωθεί επανειλημμένα ότι έχουν εσκεμμένα παραβεί τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να εγγράφονται σε δημόσια, πανενωσιακή μαύρη λίστα. [Τροπολογία 35]

(31)  Για να δοθεί στους οικονομικούς φορείς, στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή η δυνατότητα να προσαρμοστούν στις αλλαγές που επιφέρει ο παρών κανονισμός, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί επαρκής μεταβατική περίοδος έως ότου αρχίσουν να εφαρμόζονται οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

(32)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, που είναι η εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά τα προϊόντα που προορίζονται για τους καταναλωτές, με την παράλληλη εξασφάλιση υψηλού επιπέδου της υγείας, της ασφάλειας και της προστασίας των καταναλωτών, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας της δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η οποία διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(33)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στη διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης όσον αφορά την υποχρέωση να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου και προστασίας των καταναλωτών, καθώς και της ελευθερίας άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και στόχος [Τροπολογία 36]

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, διατηρώντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο υγείας, ασφάλειας και προστασίας των καταναλωτών. [Τροπολογία 37]

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων που διατίθενται ή καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά της Ένωσης.

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού βασίζονται στην αρχή της προφύλαξης. [Τροπολογία 38]

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα προϊόντα που παράγονται μέσω μεταποιητικής διεργασίας τα οποία διατίθενται ή καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά, περιλαμβανομένης και της αγοράς μέσω διαδικτύου, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για καινούργια, μεταχειρισμένα ή ανασυσκευασμένα, και τα οποία πληρούν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα κριτήρια: [Τροπολογία 39]

α)  προορίζονται για τους καταναλωτές·

β)  είναι πιθανό, υπό ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες, να χρησιμοποιούνται από καταναλωτές ακόμη και αν δεν προορίζονται προορίζονταν κατά τη διάθεσή τους στην αγορά για χρήση από αυτούς· προϊόντα δεν είναι πιθανόν να χρησιμοποιηθούν από καταναλωτές εάν προορίζονται για αποκλειστική χρήση από επαγγελματίες και φέρουν ρητή προς τούτο σήμανση και παρουσιάζονται ως προϊόντα για αποκλειστική χρήση από επαγγελματίες· [Τροπολογία 40]

γ)  οι παρέχονται στους καταναλωτές εκτίθενται σ’ αυτά στο πλαίσιο κατά την παροχή μιας υπηρεσίας που τους παρέχεται , είτε το προϊόν χρησιμοποιείται από τον ίδιο τον καταναλωτή είτε όχι . [Τροπολογία 41]

2.  Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε προϊόντα που πρέπει να επισκευαστούν ή να ανασυσκευαστούν πριν από τη χρήση τους, όταν τα εν λόγω προϊόντα καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά με τη μορφή αυτή ούτε σε μεταχειρισμένα προϊόντα που τέθηκαν για πρώτη φορά στην αγορά πριν τις ... (15) . [Τροπολογία 42]

3.  Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)  στα φάρμακα που προορίζονται για χρήση από τον άνθρωπο ή για κτηνιατρική χρήση·

β)  στα τρόφιμα·

γ)  στα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, εφόσον οι κίνδυνοι που συνδέονται με τα προϊόντα αυτά καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 ή από άλλη νομοθεσία της Ένωσης που ισχύει για τα τρόφιμα·

δ)  στις ζωοτροφές·

δα)  ιατροτεχνολογικά προϊόντα δυνάμει της οδηγίας 90/385/ΕΟΚ του Συμβουλίου (16) , της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου (17) και της οδηγίας 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (18) · [Τροπολογία 43]

ε)  στα ζώντα φυτά και ζώα, στους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς και στους γενετικώς τροποποιημένους μικροοργανισμούς σε περιορισμένη χρήση, καθώς και στα προϊόντα φυτών και ζώων που σχετίζονται άμεσα με τη μελλοντική αναπαραγωγή τους·

στ)  στα ζωικά υποπροϊόντα και στα παράγωγα προϊόντα·

ζ)  στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα·

η)  στους εξοπλισμούς με τους οποίους κυκλοφορούν ή ταξιδεύουν οι καταναλωτές και τους οποίους χειρίζονται οι πάροχοι υπηρεσιών στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσίας στους καταναλωτές·

θ)  στα αντικείμενα αρχαιολογικής αξίας,

θα)  προϊόντα του τομέα δομικών κατασκευών δυνάμει του κανονισμού (EΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (19) . [Τροπολογία 44]

4.  Τα κεφάλαια II έως IV του παρόντος κανονισμού δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα τα οποία υπόκεινται σε απαιτήσεις που αποσκοπούν στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας του ανθρώπου και που προβλέπονται από εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης ή έχουν θεσπιστεί δυνάμει αυτής.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)  «ασφαλές προϊόν»: κάθε γνήσιο προϊόν το οποίο συμμορφώνεται με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης για την υγεία και την ασφάλεια. Σε περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιου είδους νομοθεσίας, κάθε προϊόν το οποίο , υπό τις συνήθεις ή ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες χρήσης του, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας χρήσης και, ενδεχομένως, των απαιτήσεων σχετικά με τη θέση του σε λειτουργία, την εγκατάσταση, και τη συντήρηση, την κατάρτιση και την εποπτεία του, δεν παρουσιάζει κανέναν κίνδυνο ή παρουσιάζει μόνο ελάχιστους κινδύνους που συμβιβάζονται με τη χρήση του προϊόντος και οι οποίοι θεωρείται ότι είναι αποδεκτοί και ότι συνάδουν με την επίτευξη υψηλού βαθμού προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων· [Τροπολογία 45]

1α)  «μοντέλο προϊόντος»: προϊόντα που θεωρούνται ξεχωριστά, υπό την έννοια ότι παρουσιάζουν ίδια ή παρόμοια ουσιώδη χαρακτηριστικά, με διαφορές, ενδεχομένως, που δεν επηρεάζουν το επίπεδο ασφαλείας τους, εκτός εάν αποδεικνύεται διαφορετικά από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα. [Τροπολογία 46]

2)  «διαθεσιμότητα στην αγορά»: κάθε προσφορά προϊόντος για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην ενωσιακή αγορά στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν·

3)  «διάθεση στην αγορά»: η πρώτη φορά κατά την οποία ένα προϊόν καθίσταται διαθέσιμο στην αγορά της Ένωσης·

4)  «κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ένα προϊόν ή αναθέτει σε άλλους τον σχεδιασμό ή την κατασκευή ενός προϊόντος και διοχετεύει στην αγορά το προϊόν αυτό υπό την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του·

5)  «εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Ένωση, που έχει λάβει γραπτή εντολή από κατασκευαστή να ενεργεί εξ ονόματός του για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων·

6)  «εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση που διαθέτει προϊόν τρίτης χώρας στην αγορά της Ένωσης·

7)  «διανομέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού, διαφορετικό από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, το οποίο καθιστά διαθέσιμο ένα προϊόν στην αγορά·

8)  «οικονομικοί φορείς»: ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, ο εισαγωγέας και ο διανομέας·

9)  «διεθνές πρότυπο»: ένα διεθνές πρότυπο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012·

10)  «ευρωπαϊκό πρότυπο»: ένα ευρωπαϊκό πρότυπο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012·

11)  «εθνικό πρότυπο»: ένα εθνικό πρότυπο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012·

12)  «ευρωπαϊκός οργανισμός τυποποίησης»: ένας ευρωπαϊκός οργανισμός τυποποίησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012·

13)  «αρχή εποπτείας της αγοράς»: μια αρχή εποπτείας της αγοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/…(20) ·

14)  «ανάκληση»: κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην επιστροφή προϊόντος που έχει ήδη καταστεί διαθέσιμο στον τελικό χρήστη·

15)  «απόσυρση»: κάθε μέτρο που αποσκοπεί να αποτρέψει την περαιτέρω διαθεσιμότητα στην αγορά ενός προϊόντος που βρίσκεται στην αλυσίδα εφοδιασμού·

16)  «εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης»: κάθε νομοθεσία της Ένωσης η οποία εναρμονίζει τους όρους εμπορίας των προϊόντων·

17)  «σοβαρός κίνδυνος»: κάθε σοβαρός κίνδυνος ο οποίος απαιτεί ταχεία παρέμβαση και παρακολούθηση , συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες οι κινδύνων που δεν έχουν άμεσες επιπτώσεις μπορεί να μην είναι άμεσες , ο οποίος απαιτεί ταχεία επέμβαση των δημοσίων αρχών . [Τροπολογία 47]

Άρθρο 4

Γενική απαίτηση ασφάλειας

Οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν ή καθιστούν διαθέσιμα στην αγορά της Ένωσης μόνο ασφαλή για τον καταναλωτή προϊόντα.

Άρθρο 4α

Απαγόρευση της εμπορίας, εισαγωγής και παραγωγής ή εξαγωγής προϊόντων απομιμήσεων τροφίμων

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την απαγόρευση της εμπορίας, εισαγωγής, παραγωγής και εξαγωγής καταναλωτικών προϊόντων που, μολονότι δεν είναι τρόφιμα, μοιάζουν με τρόφιμα και μπορεί να εκληφθούν ως τρόφιμα λόγω του σχήματος, της οσμής, του χρώματος, της εξωτερικής εμφάνισης, της συσκευασίας, της σήμανσης, του όγκου, του μεγέθους ή άλλων χαρακτηριστικών τους και με τον τρόπο αυτόν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια των καταναλωτών. [Τροπολογία 48]

Άρθρο 5

Τεκμήριο ασφάλειας

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ένα προϊόν τεκμαίρεται ότι πληροί τη γενική απαίτηση ασφάλειας που προβλέπεται στο άρθρο 4 στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)  όσον αφορά τους κινδύνους που καλύπτονται από απαιτήσεις που αποσκοπούν στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας του ανθρώπου και που προβλέπονται από εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης ή έχουν θεσπιστεί δυνάμει αυτής: αν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις αυτές·

αα)  αν είναι αυθεντικό, δηλαδή το προϊόν ή οποιαδήποτε παρουσίαση του προϊόντος δεν φέρει εμπορική επωνυμία ταυτόσημη ή όμοια με καταγεγραμμένη εμπορική επωνυμία για τέτοιο προϊόν χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη της, παραπλανώντας με τον τρόπο αυτό τους καταναλωτές όσον αφορά την αληθινή ταυτότητα του προϊόντος· [Τροπολογία 49]

β)  ελλείψει απαιτήσεων που προβλέπονται από εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης ή έχουν θεσπιστεί δυνάμει αυτής, όπως αναφέρεται στο στοιχείο α) του παρόντος άρθρου, όσον αφορά τους κινδύνους που καλύπτονται από ευρωπαϊκά πρότυπα: αν συμμορφώνεται με τα οικεία ευρωπαϊκά πρότυπα ή μέρη αυτών, τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17·

γ)  ελλείψει απαιτήσεων που προβλέπονται από εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης ή έχουν θεσπιστεί δυνάμει αυτής, όπως αναφέρεται στο στοιχείο α), και ευρωπαϊκών προτύπων που αναφέρονται στο στοιχείο β), όσον αφορά τους κινδύνους που καλύπτονται από απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας οι οποίες προβλέπονται από το δίκαιο του κράτους μέλους στην αγορά του οποίου καθίσταται διαθέσιμο το προϊόν: αν συμμορφώνεται με τις εν λόγω εθνικές απαιτήσεις εάν τηρεί τους εν λόγω εθνικούς κανόνες, υπό τον όρο ότι συνάδουν με τη νομοθεσία της Ένωσης . [Τροπολογία 50]

Άρθρο 6

Πτυχές για την αξιολόγηση της ασφάλειας των προϊόντων

1.  Ελλείψει εναρμονιστικής νομοθεσίας της Ένωσης, ευρωπαϊκών προτύπων ή απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας που προβλέπονται από το δίκαιο του κράτους μέλους στην αγορά του οποίου καθίσταται διαθέσιμο το προϊόν, όπως αναφέρεται στα στοιχεία α), αα, β) και γ) του άρθρου 5, κατά την αξιολόγηση του αν ένα προϊόν είναι ασφαλές λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες πτυχές, και ιδίως:

α)  τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της γνησιότητάς του, της σύνθεσής του, της συσκευασία του, των οδηγιών συναρμολόγησης, και, ενδεχομένως, εγκατάστασης και συντήρησής του· [Τροπολογία 51]

β)  η επίδραση που έχει το προϊόν αυτό σε άλλα, όταν είναι ευλόγως δυνατόν να προβλεφθεί ότι το προϊόν αυτό θα χρησιμοποιηθεί μαζί με άλλα προϊόντα·

γ)  η παρουσίαση του προϊόντος, η επισήμανσή του, οι προειδοποιήσεις και οι οδηγίες χρήσης και διάθεσής του, καθώς και κάθε άλλη οδηγία ή πληροφορία σχετική με το προϊόν·

δ)  οι κατηγορίες τα χαρακτηριστικά καταναλωτών που αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο κατά τη χρήση του προϊόντος, ιδίως οι ευάλωτοι καταναλωτές υπό ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες, ιδίως των ευάλωτων καταναλωτών · [Τροπολογία 52]

ε)  η εμφάνιση του προϊόντος και ιδίως όταν ένα προϊόν, :

i)   αν και δεν είναι τρόφιμο, μοιάζει με τρόφιμο και είναι δυνατόν να εκληφθεί ως τρόφιμο λόγω της μορφής, της μυρωδιάς, του χρώματος, της όψης, της συσκευασίας, της επισήμανσης, του όγκου, του μεγέθους ή άλλων χαρακτηριστικών του, ή

ii)  μολονότι δεν είναι σχεδιασμένο ή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ομοιάζει με αντικείμενο που κατά κοινή παραδοχή είναι ελκυστικό για τα παιδιά ή προορίζεται για χρήση από παιδιά, λόγω της σχεδίασής του, της συσκευασίας και των χαρακτηριστικών του . [Τροπολογία 53]

Η δυνατότητα επίτευξης υψηλότερου βαθμού ασφάλειας ή η διαθεσιμότητα άλλων προϊόντων που παρουσιάζουν μικρότερο κίνδυνο δεν συνιστά επαρκή λόγο για τον χαρακτηρισμό ενός προϊόντος ως μη ασφαλούς.

2.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, κατά την αξιολόγηση του αν ένα προϊόν είναι ασφαλές, λαμβάνονται υπόψη, εφόσον είναι διαθέσιμα, τα ακόλουθα στοιχεία, και ιδίως:

α)  οι υφιστάμενες γνώσεις και τεχνικές· [Τροπολογία 54]

αα)  η ασφάλεια την οποία δικαιούνται ευλόγως να προσδοκούν οι καταναλωτές όσον αφορά τη φύση, τη σύνθεση και την προβλεπόμενη χρήση του προϊόντος· [Τροπολογία 55]

β)  τα ευρωπαϊκά πρότυπα, εκτός εκείνων τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17·

βα)  οι βασικές απαιτήσεις που προβλέπονται στα αιτήματα τυποποίησης προς τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 16 εφόσον η Επιτροπή δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει τα στοιχεία του εναρμονισμένου προτύπου στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· [Τροπολογία 56]

γ)  τα διεθνή πρότυπα·

δ)  οι διεθνείς συμφωνίες·

ε)  οι συστάσεις ή οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την αξιολόγηση της ασφάλειας των προϊόντων·

στ)  τα εθνικά πρότυπα που ισχύουν στο κράτος μέλος στην αγορά του οποίου διατίθεται το προϊόν·

ζ)  οι κώδικες ορθής πρακτικής για την ασφάλεια των προϊόντων, οι οποίοι ισχύουν στον συγκεκριμένο τομέα·

ζα)  εάν το προϊόν, οι κατηγορίες ή οι ομάδες προϊόντων έχουν προκαλέσει τραυματισμούς κοινοποιημένους στην πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων τραυματισμών που δημιουργείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… (21) · [Τροπολογία 57]

η)  η ασφάλεια την οποία δικαιούνται ευλόγως να προσδοκούν οι καταναλωτές. [Τροπολογία 58]

ηα)  οι πλέον προηγμένες γνώσεις και τεχνικές. [Τροπολογία 59]

Άρθρο 7

Ένδειξη καταγωγής

1.  Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα φέρουν ένδειξη της χώρας καταγωγής του προϊόντος ή, όταν το μέγεθος ή η φύση του προϊόντος δεν το επιτρέπουν, μεριμνούν ώστε η ένδειξη αυτή να αναγράφεται στη συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν.

2.  Για τους σκοπούς του προσδιορισμού της χώρας καταγωγής κατά την έννοια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου , εφαρμόζονται οι κανόνες μη προτιμησιακής καταγωγής οι οποίοι προβλέπονται στα άρθρα 23 έως 25 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (22) 59 έως 62 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1 , συμπεριλαμβανομένων των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 62 του εν λόγω κανονισμού . [Τροπολογία 61]

3.  Όταν η χώρα καταγωγής που προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 είναι κράτος μέλος της Ένωσης, οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς μπορούν να κάνουν αναφορά στην Ένωση ή σε συγκεκριμένο κράτος μέλος.

3α.  Οι κατασκευαστές εξουσιοδοτούνται να αναγράφουν τη χώρα καταγωγής μόνο σε γλώσσα αγγλική («Made in [χώρα]»), καθόσον τούτο είναι άμεσα κατανοητό από τους καταναλωτές. [Τροπολογία 62]

Άρθρο 8

Υποχρεώσεις των κατασκευαστών

1.  Όταν διαθέτουν τα προϊόντα τους στην αγορά, oι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι αυτά είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με τη γενική απαίτηση ασφάλειας που προβλέπεται στο άρθρο 4.

2.  Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται οι κατάλληλες διαδικασίες ώστε η μαζική παραγωγή να συμμορφώνεται με τη γενική απαίτηση ασφάλειας που προβλέπεται στο άρθρο 4.

3.  Ανάλογα με τους πιθανούς κινδύνους που παρουσιάζει ένα προϊόν, οι κατασκευαστές διενεργούν, για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, δειγματοληπτικές δοκιμές στα προϊόντα σε τυχαία επιλεγμένο δείγμα προϊόντων που έχουν διατεθεί στην αγορά και τα οποία επιλέγονται υπό τον έλεγχο δικαστικού επιμελητή ή οιουδήποτε ειδικευμένου προσώπου που ορίζεται από κάθε κράτος μέλος , ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες, τηρούν αρχείο για τις καταγγελίες, τα μη συμμορφούμενα προϊόντα και τις ανακλήσεις προϊόντων και ενημερώνουν τους διανομείς για τις έρευνες τους. Οι ως άνω πληροφορίες διατίθενται στις αρχές εποπτείας της αγοράς κατόπιν σχετικού αιτήματος. [Τροπολογία 63]

3α.  Όταν τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά έχουν αποτελέσει αντικείμενο απόφασης της Επιτροπής βάσει του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../.... (23) , οι κατασκευαστές ή, ανάλογα με την περίπτωση, οι εισαγωγείς διενεργούν, για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών και αναλογικά προς τους δυνατούς κινδύνους ενός προϊόντος, τουλάχιστον μία φορά ετησίως, δοκιμές σε αντιπροσωπευτικό δείγμα των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά το οποίο επιλέγεται υπό τον έλεγχο δικαστικού επιμελητή ή οιουδήποτε ειδικευμένου προσώπου που ορίζεται από κάθε κράτος μέλος. [Τροπολογία 64]

4.  Ανάλογα με τους πιθανούς κινδύνους που παρουσιάζει ένα προϊόν, οι κατασκευαστές καταρτίζουν τεχνικό φάκελο. Ο τεχνικός φάκελος περιέχει, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα: [Τροπολογία 65]

α)  γενική περιγραφή του προϊόντος και των βασικών ιδιοτήτων του που έχουν σημασία για την αξιολόγηση της ασφάλειάς του·

β)  ανάλυση των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται με το προϊόν και των λύσεων που έχουν επιλεγεί για την εξάλειψη ή τον μετριασμό των κινδύνων αυτών, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων τυχόν δοκιμών που διενεργήθηκαν από τον κατασκευαστή ή από άλλο μέρος για λογαριασμό του·

γ)  κατά περίπτωση, κατάλογο των ευρωπαϊκών προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 5 στοιχείο β) ή τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που προβλέπονται από το δίκαιο του κράτους μέλους στην αγορά του οποίου καθίσταται διαθέσιμο το προϊόν, που αναφέρονται στο άρθρο 5 στοιχείο γ), ή τις άλλες πτυχές που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, οι οποίες εφαρμόστηκαν για να ικανοποιηθεί η γενική απαίτηση ασφάλειας που προβλέπεται στο άρθρο 4.

Όταν οποιοδήποτε από τα ευρωπαϊκά πρότυπα, τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας ή τις άλλες πτυχές που αναφέρονται στο στοιχείο γ) του πρώτου εδαφίου εφαρμόστηκε μόνο εν μέρει, προσδιορίζονται τα μέρη που έχουν εφαρμοστεί.

5.  Οι κατασκευαστές τηρούν τον τεχνικό φάκελο του προϊόντος σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη διάθεση των αρχών εποπτείας της αγοράς επί 10 έτη από τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά και τον θέτουν στη διάθεση των αρχών εποπτείας της αγοράς, αν τους τον ζητήσουν παρέχουν στις εν λόγω αρχές κατόπιν αιτιολογημένου σχετικού αιτήματος . [Τροπολογία 66]

6.  Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους φέρουν αριθμό τύπου, παρτίδας ή σειράς ή άλλο στοιχείο που επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος και το οποίο είναι εύκολα ορατό και ευανάγνωστο για τους καταναλωτές, ή, αν το μέγεθος ή η φύση του προϊόντος δεν το επιτρέπουν, εξασφαλίζουν ότι οι απαιτούμενες πληροφορίες αναγράφονται στη συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν.

Όταν οι πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίηση ενός προϊόντος δεν παρέχονται απευθείας επί του προϊόντος, οι κατασκευαστές επισημαίνουν κατά επαρκώς ορατό τρόπο ότι το υλικό στο οποίο αναγράφονται αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να διατηρηθεί. [Τροπολογία 67]

6α.  Οι κατασκευαστές προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο απόφασης της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 12 του κανονισμού ΕΕ αριθ. …/… (24) καταρτίζουν κατάλογο μοντέλων προϊόντων, συνοδευόμενων από φωτογραφία, και τον θέτουν στη διάθεση του κοινού και άλλων οικονομικών φορέων με κάθε κατάλληλο μέσο.

Ο κατασκευαστής παρέχει κατόπιν σχετικού αιτήματος στις αρχές εποπτείας της αγοράς καθώς και σε οιονδήποτε οικονομικό φορέα στον οποίο διανέμει τα προϊόντα του, αποδεικτικά στοιχεία που υποστηρίζουν την ύπαρξη διαφορετικών ουσιωδών χαρακτηριστικών μεταξύ των μοντέλων του κατά την έννοια του ορισμού που παρέχεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1α του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 68]

7.  Οι κατασκευαστές αναγράφουν στο προϊόν ή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία του ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν, το όνομά τους, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους ή το κατατεθειμένο εμπορικό σήμα τους και τη διεύθυνση στην οποία μπορεί κανείς να έρθει σε επαφή μαζί τους. Η διεύθυνση πρέπει να υποδεικνύει ένα μοναδικό σημείο στο οποίο μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή με τον κατασκευαστή.

8.  Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το προϊόν τους συνοδεύεται από οδηγίες και από πληροφορίες ασφάλειας οι οποίες απευθύνονται προς τους καταναλωτές και είναι διατυπωμένες κατά τρόπο σαφή και κατανοητό σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους καταναλωτές, η οποία καθορίζεται από το κράτος μέλος στο οποίο διατίθεται το προϊόν, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια και σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή χρήση του χωρίς τέτοιες οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας. [Τροπολογία 69]

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τυχόν διατάξεις που θεσπίζουν για τον προσδιορισμό της απαιτούμενης γλώσσας ή των απαιτούμενων γλωσσών.

9.  Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι έχουν θεσπίσει διαδικασίες για τη λήψη διορθωτικών μέτρων, την απόσυρση ή την ανάκληση των προϊόντων τους. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν είναι ασφαλές ή δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό για κάποιον άλλο λόγο λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση, και να προειδοποιήσουν τους καταναλωτές που κινδυνεύουν από τη μη συμμόρφωση του προϊόντο . Επιπλέον, αν το προϊόν δεν είναι ασφαλές, οι κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως για το θέμα αυτό τις αρχές εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών στα οποία διέθεσαν το προϊόν, παραθέτοντας λεπτομερή στοιχεία ιδίως σχετικά με τον κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια και σχετικά με τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν . [Τροπολογία 70]

Άρθρο 9

Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι

1.  Οι κατασκευαστές μπορούν να ορίζουν, με γραπτή εντολή, εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Οι υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 4 δεν αποτελούν μέρος της εντολής του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

2.  Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ασκεί τα καθήκοντα που προσδιορίζονται στην εντολή την οποία λαμβάνει από τον κατασκευαστή. Η εντολή επιτρέπει στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τουλάχιστον τα εξής:

α)  να παρέχει στην αρχή εποπτείας της αγοράς, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός της, κάθε πληροφορία και τεκμηρίωση που απαιτείται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση ενός προϊόντος· [Τροπολογία 71]

β)  να συνεργάζεται με τις αρχές εποπτείας της αγοράς, κατόπιν αιτήματός τους, για κάθε ενέργεια που γίνεται προς εξάλειψη των κινδύνων τους οποίους εγκυμονούν τα προϊόντα που καλύπτει η εντολή τους.

Άρθρο 10

Υποχρεώσεις των εισαγωγέων

1.  Προτού διαθέσουν ένα προϊόν στην αγορά, οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τη γενική απαίτηση ασφάλειας που προβλέπεται στο άρθρο 4 και ότι ο κατασκευαστής έχει τηρήσει τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 4, 6 και 7.

2.  Αν ένας εισαγωγέας θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει ότι ένα προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό, δεν το διαθέτει στην αγορά έως ότου το προϊόν συμμορφωθεί με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις. Επιπλέον, αν το προϊόν δεν είναι ασφαλές, ο εισαγωγέας ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή και τις αρχές εποπτείας της αγοράς του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος.

3.  Οι εισαγωγείς αναγράφουν στο προϊόν ή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία του ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν, το όνομά τους, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους ή το κατατεθειμένο εμπορικό σήμα τους και τη διεύθυνση στην οποία μπορεί κανείς να έρθει σε επαφή μαζί τους. Εξασφαλίζουν ότι τυχόν πρόσθετη επισήμανση δεν κρύβει Δεν κρύβουν κανένα από τα υποχρεωτικά στοιχεία που περιέχονται στην επισήμανση που παρέχεται ή τις πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια που παρέχονται από τον κατασκευαστή. [Τροπολογία 72]

4.  Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι το προϊόν συνοδεύεται από οδηγίες και από πληροφορίες ασφάλειας σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους καταναλωτές, η οποία καθορίζεται από το κράτος μέλος στο οποίο διατίθεται το προϊόν, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια και σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή χρήση του χωρίς τέτοιες οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τυχόν διατάξεις που θεσπίζουν για τον προσδιορισμό της απαιτούμενης γλώσσας ή των απαιτούμενων γλωσσών.

5.  Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι, ενόσω το προϊόν βρίσκεται υπό την ευθύνη τους, οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του με τη γενική απαίτηση ασφάλειας που προβλέπεται στο άρθρο 4 και τη συμμόρφωσή του με το άρθρο 8 παράγραφος 6.

6.  Ανάλογα με τους τυχόν κινδύνους που παρουσιάζει το προϊόν, οι εισαγωγείς, για να προστατεύσουν την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων, διενεργούν δειγματοληπτικές δοκιμές στα προϊόντα σε δείγμα τυχαία επιλεγμένων προϊόντων που έχουν διατεθεί στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες, τηρούν αρχείο για τις καταγγελίες, τα μη συμμορφούμενα προϊόντα και τις ανακλήσεις προϊόντων και ενημερώνουν τον κατασκευαστή και τους διανομείς για τις δραστηριότητές τους αυτές. [Τροπολογία 73]

7.  Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν είναι ασφαλές ή δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό για κάποιον άλλο λόγο λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. Επιπλέον, αν το προϊόν δεν είναι ασφαλές, οι εισαγωγείς ενημερώνουν αμέσως για το θέμα αυτό τις αρχές εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών στα οποία κατέστησαν διαθέσιμο το προϊόν, παραθέτοντας λεπτομερή στοιχεία ιδίως σχετικά με τον κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια και σχετικά με τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν καθώς και σχετικά με τα αποτελέσματα των εν λόγω διορθωτικών μέτρων . [Τροπολογία 74]

8.  Οι εισαγωγείς τηρούν τον τεχνικό φάκελο του προϊόντος σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη διάθεση των αρχών εποπτείας της αγοράς επί 10 έτη από τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά και τον θέτουν στη διάθεση των αρχών εποπτείας της αγοράς, αν τους τον ζητήσουν παρέχουν στις εν λόγω αρχές κατόπιν αιτιολογημένου σχετικού αιτήματος . [Τροπολογία 75]

Άρθρο 11

Υποχρεώσεις των διανομέων

1.  Ο διανομέας, όταν καθιστά διαθέσιμο ένα προϊόν στην αγορά, ενεργεί με τη δέουσα επιμέλεια σε σχέση με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

2.  Πριν καταστήσουν διαθέσιμο ένα προϊόν στην αγορά, οι διανομείς επαληθεύουν ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις το προϊόν φέρει τις υποχρεωτικές πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 6, 7 και 8 και στο άρθρο 10 παράγραφοι 3 και 4, κατά περίπτωση. Οι διανομείς δεν κρύβουν τις υποχρεωτικές πληροφορίες ή τις σχετικές με την ασφάλεια πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα. [Τροπολογία 76]

3.  Αν ένας διανομέας θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει ότι ένα προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό, δεν το καθιστά διαθέσιμο στην αγορά έως ότου το προϊόν συμμορφωθεί με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις. Επιπλέον, αν το προϊόν δεν είναι ασφαλές, ο διανομέας ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, κατά περίπτωση, καθώς και την αρχή εποπτείας της αγοράς του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο διανομέας.

4.  Οι διανομείς εξασφαλίζουν ότι, ενόσω το προϊόν βρίσκεται υπό την ευθύνη τους, οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του με τη γενική απαίτηση ασφάλειας που προβλέπεται στο άρθρο 4 και τη συμμόρφωσή του με το άρθρο 8 παράγραφοι 6, 7 και 8 και το άρθρο 10 παράγραφοι 3 και 4, κατά περίπτωση.

4α.  Συναρτήσει των κινδύνων που πιθανόν να παρουσιάζει ένα προϊόν και για να προστατεύσουν την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, οι διανομείς μπορούν να διενεργούν δοκιμές στα προϊόντα που έχουν διατεθεί στην αγορά λαμβάνοντας τυχαία δείγματα. [Τροπολογία 77]

5.  Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν λόγους να πιστεύουν ότι ένα προϊόν που έχουν καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά δεν είναι ασφαλές ή δεν συμμορφώνεται με το άρθρο 8 παράγραφοι 6, 7 και 8 και το άρθρο 10 παράγραφοι 3 και 4, κατά περίπτωση, εξασφαλίζουν αμέσως ότι λαμβάνονται τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για τη συμμόρφωση του προϊόντος ή μεριμνούν για την απόσυρση ή την ανάκλησή του, κατά περίπτωση. Επιπλέον, αν το προϊόν δεν είναι ασφαλές, οι διανομείς ενημερώνουν αμέσως για το θέμα αυτό τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, κατά περίπτωση, καθώς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών στα οποία κατέστησαν διαθέσιμο το προϊόν, παραθέτοντας λεπτομερή στοιχεία ιδίως σχετικά με τον κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια και σχετικά με τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν, καθώς και σχετικά με τα αποτελέσματα των εν λόγω διορθωτικών μέτρων . [Τροπολογία 78]

Άρθρο 12

Περιπτώσεις στις οποίες οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών εφαρμόζονται στους εισαγωγείς και στους διανομείς

Ένας εισαγωγέας ή διανομέας θεωρείται κατασκευαστής για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και υπόκειται στις υποχρεώσεις που προβλέπονται για τον κατασκευαστή σύμφωνα με το άρθρο 8, όταν διαθέτει ένα προϊόν στην αγορά με τη δική του επωνυμία ή το δικό του εμπορικό σήμα ή όταν τροποποιεί προϊόν που έχει ήδη διατεθεί στην αγορά κατά τρόπο που μπορεί να θίξει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 13

Απαλλαγή των κατασκευαστών, των εισαγωγέων και των διανομέων από ορισμένες υποχρεώσεις

1.  Η υποχρέωση ενημέρωσης των αρχών εποπτείας της αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 9, το άρθρο 10 παράγραφοι 2 και 7 και το άρθρο 11 παράγραφοι 3 και 5, δεν εφαρμόζεται, αν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α)  μόνο ένας περιορισμένος αριθμός σαφώς προσδιορισμένων προϊόντων δεν είναι ασφαλή·

β)  ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο διανομέας μπορεί να αποδείξει ότι ο κίνδυνος η επικινδυνότητα έχει ελεγχθεί πλήρως και δεν μπορεί πλέον να απειλήσει αποτελεσματικά ώστε να προλαμβάνονται οιοιδήποτε κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων. [Τροπολογία 79]

γ)  η αιτία της επικινδυνότητας του προϊόντος είναι τέτοια που η γνώση της δεν αποτελεί χρήσιμη πληροφορία για τις αρχές ή το κοινό . [Τροπολογία 80]

2.  Η Επιτροπή μπορεί να καθορίζει με εκτελεστικές πράξεις τις περιστάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 3.

3.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α για να προσδιορίσει τα προϊόντα, τις κατηγορίες ή τις ομάδες προϊόντων για τα οποία, λόγω της χαμηλής τους επικινδυνότητας, δεν χρειάζεται να αναγράφονται στο ίδιο το προϊόν οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 7 και στο άρθρο 10 παράγραφος 3.

Άρθρο 14

Ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων

1.  Οι οικονομικοί φορείς γνωστοποιούν παρέχουν , αν τους ζητηθεί, τα ακόλουθα στοιχεία τις ακόλουθες πληροφορίες στις αρχές εποπτείας της αγοράς: [Τροπολογία 81]

α)  κάθε οικονομικό φορέα ο οποίος τους έχει προμηθεύσει το προϊόν·

β)  κάθε οικονομικό φορέα στον οποίο έχουν προμηθεύσει το προϊόν.

2.  Οι οικονομικοί φορείς είναι σε θέση να παρέχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο επί 10 έτη αφότου έχουν προμηθευτεί το προϊόν και επί 10 έτη αφότου έχουν προμηθεύσει το προϊόν.

2α.  Οσάκις οι οικονομικοί φορείς παρέχουν τις πληροφορίες της παραγράφου 1, οι αρχές εποπτείας της αγοράς μεταχειρίζονται τις εν λόγω πληροφορίες ως εμπιστευτικές. [Τροπολογία 82]

Άρθρο 15

Ιχνηλασιμότητα των προϊόντων

1.  Για ορισμένα προϊόντα, κατηγορίες ή ομάδες προϊόντων που, λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών τους ή των ειδικών όρων διανομής ή χρήσης τους, ενδέχεται να εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων και αφού διενεργήσει διαβούλευση με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, ανάλογα με την περίπτωση , η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τους οικονομικούς φορείς που διαθέτουν και καθιστούν διαθέσιμα τα εν λόγω προϊόντα στην αγορά να θεσπίσουν ή να προσχωρήσουν σε σύστημα ιχνηλασιμότητας. [Τροπολογία 83]

2.  Το σύστημα ιχνηλασιμότητας συνίσταται, αφενός, στη συλλογή και την αποθήκευση, με ηλεκτρονικά μέσα, δεδομένων που καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση του προϊόντος και των οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα εφοδιασμού του και, αφετέρου, στην τοποθέτηση ενός φορέα δεδομένων στο προϊόν, στη συσκευασία του ή στα συνοδευτικά του έγγραφα που να επιτρέπει την πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα.

3.  Η Επιτροπή δικαιούται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 18α:

α)  για να προσδιορίσει τα προϊόντα, τις κατηγορίες ή τις ομάδες προϊόντων που ενδέχεται να εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή δηλώνει στις σχετικές κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εάν έχει χρησιμοποιήσει τη μέθοδο ανάλυσης κινδύνου που προβλέπεται στην απόφαση 2010/15/ΕΕ της Επιτροπής (25) ή, εάν η εν λόγω μέθοδος δεν ενδείκνυται για το σχετικό προϊόν, περιγράφει αναλυτικά τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε · [Τροπολογία 84]

β)  για να προσδιορίσει τα στοιχεία τα οποία πρέπει να συλλέγουν και να αποθηκεύουν οι οικονομικοί φορείς μέσω του συστήματος ιχνηλασιμότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

4.  Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να καθορίζει το είδος και την τοποθέτηση του φορέα δεδομένων για τον οποίο γίνεται λόγος στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 3.

5.  Κατά την έκδοση των πράξεων των μέτρων που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα:

α)  τη σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας των πράξεων, καθώς και τον αντίκτυπό τους στις επιχειρήσεις, και ιδίως τις ΜΜΕ·

β)  τη συμβατότητα με συστήματα ιχνηλασιμότητας διαθέσιμα σε διεθνές επίπεδο.

Άρθρο 15α

Σημεία επαφής για την ασφάλεια των προϊόντων

1.  Τα κράτη μέλη ορίζουν σημεία επαφής για την ασφάλεια των προϊόντων στο έδαφός τους και ανακοινώνουν στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή τα λεπτομερή στοιχεία των εν λόγω σημείων επαφής.

2.  Η Επιτροπή καταρτίζει και ενημερώνει τακτικά ένα κατάλογο των σημείων επαφής για την ασφάλεια των προϊόντων και τον δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί επίσης τις πληροφορίες αυτές στον ιστότοπό της. [Τροπολογία 85]

Άρθρο 15β

Καθήκοντα των σημείων επαφής για την ασφάλεια των προϊόντων

1.  Τα σημεία επαφής για την ασφάλεια των προϊόντων παρέχουν, μετά από αίτηση, μεταξύ άλλων, ενός οικονομικού φορέα ή της αρμόδιας αρχής άλλου κράτους μέλους, τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)  τους τεχνικούς κανόνες που ισχύουν για συγκεκριμένο είδος προϊόντος στην επικράτεια στην οποία έχουν εγκατασταθεί τα εν λόγω σημεία επαφής για την ασφάλεια των προϊόντων, πληροφορίες για το κατά πόσον ο συγκεκριμένος τύπος προϊόντος υπόκειται σε απαίτηση προηγούμενης άδειας σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους τους, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 764/2008 και την εφαρμογή του συγκεκριμένου κανονισμού στην επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους·

β)  τα λεπτομερή στοιχεία επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές εντός του εν λόγω κράτους μέλους, τα οποία να καθιστούν δυνατή την άμεση επικοινωνία μ’ αυτές, συμπεριλαμβανομένης της παροχής των στοιχείων των αρχών που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της εφαρμογής των συγκεκριμένων τεχνικών κανόνων στην επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους·

γ)  τα μέσα έννομης προστασίας που είναι γενικά διαθέσιμα στην επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των αρμόδιων αρχών και οικονομικού φορέα·

2.  Τα σημεία επαφής για την ασφάλεια των προϊόντων απαντούν εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή αίτησης αναφερόμενης στην παράγραφο 1.

3.  Ένα σημείο επαφής για την ασφάλεια των προϊόντων στο κράτος μέλος στο οποίο ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας έχει νομίμως διαθέσει το συγκεκριμένο προϊόν στην αγορά μπορεί να παρέχει οιαδήποτε σχετική πληροφορία ή παρατηρήσεις στον οικονομικό φορέα ή την αρμόδια αρχή όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 764/2008.

4.  Τα κράτη μέλη καθιερώνουν υπηρεσίες στο πλαίσιο των σημείων επαφής για την ασφάλεια των προϊόντων με σκοπό να διευκολύνουν την κατάρτιση σχετικά με τη νομοθεσία για την ασφάλεια των προϊόντων και τις απαιτήσεις εν γένει και για τη διαβίβαση πληροφοριών στους διάφορους κλάδους, με σκοπό την υποστήριξη της εκπαίδευσης των οικονομικών φορέων σχετικά με τις απαιτήσεις ασφάλειας των προϊόντων.

5.  Τα σημεία επαφής για την ασφάλεια των προϊόντων παρέχουν δωρεάν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1. [Τροπολογία 86]

Άρθρο 16

Αιτήματα τυποποίησης σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης

1.  Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από έναν ή περισσότερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν ή να εντοπίσουν ένα ευρωπαϊκό πρότυπο που να εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα που συμμορφώνονται με το εν λόγω πρότυπο ή τα μέρη τους συμμορφώνονται με τη γενική απαίτηση ασφάλειας που προβλέπεται στο άρθρο 4. Λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, ανάλογα με την περίπτωση, η Επιτροπή καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το περιεχόμενο του ζητούμενου ευρωπαϊκού προτύπου και τάσσει προθεσμία για την έγκρισή του. [Τροπολογία 87]

Η Επιτροπή διατυπώνει το αίτημα για το οποίο γίνεται λόγος στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 3.

2.  Ο σχετικός ευρωπαϊκός οργανισμός τυποποίησης δηλώνει, μέσα σε ένα μήνα από την παραλαβή του αιτήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 1, αν το αποδέχεται.

3.  Αν υποβληθεί αίτηση για χρηματοδότηση, η Επιτροπή ενημερώνει τους σχετικούς ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, εντός δύο μηνών από την παραλαβή της δήλωσης αποδοχής του αιτήματος για την οποία γίνεται λόγος στην παράγραφο 2, σχετικά με τη χορήγηση επιδότησης για την κατάρτιση ευρωπαϊκού προτύπου.

4.  Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις ενέργειες που έκαναν για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού προτύπου που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, αξιολογεί τη συμμόρφωση των ευρωπαϊκών προτύπων που έχουν καταρτιστεί ή εντοπιστεί από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης προς το αρχικό της αίτημα.

5.  Αν το ευρωπαϊκό πρότυπο ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις που επιδιώκει να καλύψει και τη γενική απαίτηση ασφάλειας που προβλέπεται στο άρθρο 4, η Επιτροπή δημοσιεύει αμελλητί τα στοιχεία αναφοράς του εν λόγω ευρωπαϊκού προτύπου στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Άρθρο 17

Επίσημες αντιρρήσεις για ευρωπαϊκά πρότυπα

1.  Αν ένα κράτος μέλος ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι ένα ευρωπαϊκό πρότυπο που αναφέρεται στο άρθρο 16 δεν ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις που επιδιώκει να καλύψει και τη γενική απαίτηση ασφάλειας που προβλέπεται στο άρθρο 4, ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή, παρέχοντας λεπτομερείς εξηγήσεις, και η Επιτροπή αποφασίζει μέσω εκτελεστικών πράξεων:

α)  να δημοσιεύσει, να μη δημοσιεύσει ή να δημοσιεύσει με περιορισμούς τα στοιχεία αναφοράς του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ·

β)  να διατηρήσει, να διατηρήσει με περιορισμούς ή να αποσύρει τα στοιχεία αναφοράς του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου στην ή από την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

2.  Η Επιτροπή δημοσιεύει στον ιστότοπό της πληροφορίες για τα ευρωπαϊκά πρότυπα που έχουν αποτελέσει αντικείμενο της απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

3.  Η Επιτροπή ενημερώνει τον σχετικό ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης για την απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και, αν χρειαστεί, ζητά την αναθεώρηση του οικείου ευρωπαϊκού προτύπου.

4.  Η απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου εκδίδεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2.

5.  Η απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 3.

Άρθρο 18

Κυρώσεις

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες που ορίζουν κατάλληλες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή έως [ημερομηνία — 3 μήνες πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού] ... (26) και κοινοποιούν αμελλητί στην Επιτροπή κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση που τις επηρεάζει. [Τροπολογία 88]

2.  Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Οι κυρώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 λαμβάνουν υπόψη το μέγεθος των επιχειρήσεων, και ιδίως την κατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. τη σοβαρότητα, τη διάρκεια και κατά περίπτωση τον εσκεμμένο χαρακτήρα της παράβασης. Επιπροσθέτως οι κυρώσεις μπορεί να επαυξηθούν αν ο σχετικός λαμβάνουν υπόψη το εάν ο αντίστοιχος οικονομικός φορέας έχει διαπράξει στο παρελθόν παρόμοια παράβαση και μπορεί να συμπεριλαμβάνουν και ποινικές κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις . [Τροπολογία 89]

2α.  Οι διοικητικές κυρώσεις που ισχύουν για παραβάσεις τουλάχιστον αντισταθμίζουν το οικονομικό όφελος που επιδιώκεται με την παράβαση, δεν υπερβαίνουν όμως το 10 % του ετησίου κύκλου εργασιών ή εκτίμησης αυτού του ποσού. Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις μπορεί να είναι υψηλότερες του 10 % του ετησίου κύκλου εργασιών ή εκτίμησης αυτού του ποσού, οσάκις απαιτείται για να αντισταθμισθεί το οικονομικό όφελος που επιδιώκεται με την παράβαση. Οι κυρώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν ποινικές κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις. [Τροπολογία 90]

2β.  Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τον τύπο και το μέγεθος των κυρώσεων που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, προσδιορίζουν τις πραγματικές παραβάσεις του παρόντος κανονισμού και υποδεικνύουν την ταυτότητα των οικονομικών φορέων στους οποίους έχουν επιβληθεί κυρώσεις. Η Επιτροπή θέτει αυτές τις πληροφορίες χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διάθεση του κοινού ηλεκτρονικά και, όπου ενδείκνυται, με άλλα μέσα.

Βάσει των πληροφοριών που έλαβε δυνάμει του πρώτου εδαφίου, η Επιτροπή δημοσιεύει και επικαιροποιεί μαύρη λίστα οικονομικών φορέων στην Ένωση που διαπιστώνεται κατ’ επανάληψη ότι εσκεμμένως παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 91]

Άρθρο 18α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 και στο άρθρο 15 παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από ...(27) .

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 και στο άρθρο 15 παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η ανάκληση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται στην απόφαση. Δεν επηρεάζει το κύρος καμίας από τις ήδη ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

4.  Μόλις εκδώσει πράξη κατ’ εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

5.  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 3 και του άρθρου 15 παράγραφος 3 αρχίζουν να ισχύουν μόνο αν δεν εκφράσει σχετική αντίρρηση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίησή τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν από την παρέλευση της εν λόγω χρονικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν σκοπεύουν να προβάλουν αντίρρηση. Το εν λόγω χρονικό διάστημα μπορεί να παραταθεί κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 19

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Ωστόσο, για τους σκοπούς των άρθρων 16 και 17 του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012. Η εν λόγω επιτροπή είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

3.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

4.  Αν η επιτροπή που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 πρέπει να γνωμοδοτήσει με έγγραφη διαδικασία, η εν λόγω διαδικασία περατώνεται χωρίς αποτέλεσμα αν, εντός της προθεσμίας για την παροχή της γνωμοδότησης, το αποφασίσει ο πρόεδρος της επιτροπής ή το ζητήσει η απλή πλειοψηφία των μελών της επιτροπής.

Άρθρο 21

Αξιολόγηση

Το αργότερο ...(28) , και εν συνεχεία ανά πενταετία , η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει έκθεση αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η εν λόγω έκθεση αξιολογεί αν ο παρών κανονισμός πέτυχε τους στόχους του, ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών από τα μη ασφαλή προϊόντα κατά την έννοια του άρθρου 4 του παρόντος κανονισμού , λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπό του στις επιχειρήσεις και ιδίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ΜΜΕ . Η εν λόγω έκθεση επίσης αξιολογεί τις συνέπειες και τη συμβολή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 92]

Άρθρο 22

Κατάργηση

1.  Η οδηγία 2001/95/ΕΚ καταργείται από ...(29) .

2.  Η οδηγία 87/357/ΕΟΚ καταργείται από ...* .

3.  Οι παραπομπές στην οδηγία 2001/95/ΕΚ και την οδηγία 87/357/ΕΟΚ νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 23

Μεταβατικές διατάξεις

1.  Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν να καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά τα προϊόντα που καλύπτονται από την οδηγία 2001/95/ΕΚ τα οποία συμμορφώνονται με την εν λόγω οδηγία και διατέθηκαν στην αγορά πριν από ...* .

2.  Τα ευρωπαϊκά πρότυπα τα στοιχεία των οποίων δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την οδηγία 2001/95/ΕΚ θεωρούνται ευρωπαϊκά πρότυπα κατά την έννοια του άρθρου 5 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού.

3.  Οι εντολές που δίνονται από την Επιτροπή σε ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης σύμφωνα με την οδηγία 2001/95/ΕΚ θεωρούνται αιτήματα τυποποίησης κατά την έννοια του άρθρου 15 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 24

Έναρξη ισχύος

1.  Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει ...(30) .

2.  Εφαρμόζεται από ...(31) * .

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

....,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας αντιστοιχίας

Οδηγία 2001/95/ΕΚ

Οδηγία 87/357/ΕΟΚ

Ο παρών κανονισμός

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 1

Άρθρο 1 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 2 παράγραφος 4

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 2 στοιχείο β) σημεία i) - iv)

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 4

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 5

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 4

-

Άρθρο 4

Άρθρα 16 και 17

Άρθρο 5 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 8 παράγραφος 8

Άρθρο 5 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

-

Άρθρο 5 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 8 παράγραφος 9

Άρθρο 5 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 8 παράγραφοι 3, 6 και 7

Άρθρο 5 παράγραφος 1 πέμπτο εδάφιο

-

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 11

Άρθρο 5 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 8 παράγραφος 9 και άρθρο 11 παράγραφος 5

Άρθρο 5 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

-

Άρθρο 5 παράγραφος 4

-

Άρθρο 6 παράγραφος 1

-

Άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3

-

Άρθρο 7

Άρθρο 18

Άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α)

-

Άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχεία β) - στ)

-

Άρθρο 8 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

-

Άρθρο 8 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

-

Άρθρο 8 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο

-

Άρθρο 8 παράγραφος 3

-

Άρθρο 8 παράγραφος 4

-

Άρθρο 9 παράγραφος 1

-

Άρθρο 9 παράγραφος 2

-

Άρθρο 10

-

Άρθρο 11

-

Άρθρο 12

-

Άρθρο 13

-

Άρθρο 14

-

Άρθρο 15

Άρθρο 19

Άρθρο 16

-

Άρθρο 17

-

Άρθρο 18 παράγραφος 1

-

Άρθρο 18 παράγραφος 2

-

Άρθρο 18 παράγραφος 3

-

Άρθρο 19 παράγραφος 1

-

Άρθρο 19 παράγραφος 2

Άρθρο 21

Άρθρο 20

-

Άρθρο 21

-

Άρθρο 22

Άρθρο 22

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Παράρτημα Ι τμήμα 1

Άρθρο 8 παράγραφος 9 και άρθρο 11 παράγραφος 5

Παράρτημα I τμήμα 2 πρώτη περίοδος

-

Παράρτημα Ι τμήμα 2 δεύτερη περίοδος

Άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 2

Παράρτημα Ι τμήμα 3

-

Παράρτημα II

-

Παράρτημα ΙΙΙ

-

Παράρτημα IV

Παράρτημα

Άρθρο 1

Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε)

Άρθρα 2 έως 7

-

(1)ΕΕ C 271 της 19.9.2013, σ. 81.
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014.
(3)Οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 2001 για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων ( ΕΕ L 11 της 15.1.2002, σ. 4) .
(4)ΕΕ L της , σ. .
(5) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ..., για την εποπτεία της αγοράς προϊόντων και την τροποποίηση των οδηγιών 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 1999/5/ΕΚ, 2000/9/ΕΚ, 2000/14/ΕΚ, 2001/95/ΕΚ, 2004/108/ΕΚ, 2006/42/ΕΚ, 2006/95/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2008/57/ΕΚ, 2009/48/ΕΚ, 2009/105/ΕΚ, 2009/142/ΕΚ, 2011/65/ΕΕ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 764/2008, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L ... )
(6) Ο αριθμός του κανονισμού σχετικά με την εποπτεία της αγοράς προϊόντων (2013/0048(COD)) στην αιτιολογική σκέψη καθώς και ο αριθμός, η ημερομηνία εκδόσεως και η παραπομπή δημοσίευσης στη υποσημείωση.
(7)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ (ΕΕ L 338 της 13.11.2004, σ. 4).
(8)Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και για την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 82) .
(9)Οδηγία 87/357/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1987, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τα προϊόντα που, επειδή δεν εμφανίζονται υπό την πραγματική τους μορφή, θέτουν σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια των καταναλωτών ( ΕΕ L 192 της 11.7.1987, σ. 42) .
(10) Ο αριθμός του κανονισμού (2013/0048(COD)).
(11)Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).
(12) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 764/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τη θέσπιση διαδικασιών σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων εθνικών τεχνικών κανόνων στα προϊόντα που κυκλοφορούν νομίμως στην αγορά άλλου κράτους μέλους και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 3052/95/ΕΚ (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 21).
(13)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12).
(14)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(15) Ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(16) Οδηγία 90/385/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1990, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα (ΕΕ L 189 της 20.7.1990, σ. 17).
(17) Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΕΕ L 169 της 12.7.1993, σ. 1).
(18) Οδηγία 98/79/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 1998, για τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση in vitro (ΕΕ L 331 της 7.12.1998, σ. 1).
(19) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου (EE L 88 της 4.4.2011, σ. 5).
(20) Ο αριθμός του κανονισμού (2013/0048(COD)).
(21) Ο αριθμός του κανονισμού (2013/0048(COD)).
(22) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1).
(23) Ο αριθμός του κανονισμού (2013/0048(COD)).
(24) Ο αριθμός του κανονισμού (2013/0048(COD)).
(25) Απόφαση 2010/15/ΕΕ της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2009, σχετικά με τον καθορισμό των κατευθυντηρίων γραμμών για τη διαχείριση του κοινοτικού συστήματος ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών (RAPEX) που θεσπίστηκε δυνάμει του άρθρου 12 και της διαδικασίας κοινοποίησης που θεσπίστηκε δυνάμει του άρθρου 11 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ (οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων) (ΕΕ L 22 της 26.1.2010, σ. 1).
(26) Τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
(27) Ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(28) [Πέντε] έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
(29) Ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
(30) Ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού (2013/0048(COD)).
(31)* Ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (2013/0048(COD)).

Τελευταία ενημέρωση: 30 Μαΐου 2017Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου