Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/0049(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0355/2013

Esitatud tekstid :

A7-0355/2013

Arutelud :

PV 15/04/2014 - 7
CRE 15/04/2014 - 7

Hääletused :

PV 15/04/2014 - 17.5

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0383

Vastuvõetud tekstid
PDF 535kWORD 187k
Teisipäev, 15. aprill 2014 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Tarbijatele mõeldud toodete ohutus ***I
P7_TA(2014)0383A7-0355/2013
Resolutsioon
 Terviktekst

Euroopa Parlamendi 15. aprilli 2014. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse tarbijatele mõeldud toodete ohutust ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 87/357/EMÜ ja direktiiv 2001/95/EÜ (COM(2013)0078 – C7-0042/2013 – 2013/0049(COD)) (Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2013)0078),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0042/2013),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 22. mai 2013. aasta arvamust(1) ,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning rahvusvahelise kaubanduse komisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning õiguskomisjoni arvamusi (A7-0355/2013),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 271, 19.09.2013, lk 81.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 15. aprillil 2014. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2014, milles käsitletakse tarbijatele mõeldud toodete ohutust ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 87/357/EMÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/95/EÜ
(EMPs kohaldatav tekst)
P7_TC1-COD(2013)0049

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust(1) ,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt(2)

ning arvestades järgmist:

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3.detsembri 2001. aasta direktiivis 2001/95/EÜ üldise tooteohutuse kohta (3) on sätestatud nõue põhinõue siseturul olevatele toodetele , et tarbekaubad peavad olema ohutud ning et liikmesriikide turujärelevalveasutused peavad võtma tõhusaid meetmeid ohtlikke toodete vastu ja vahetama sellekohast teavet ühenduse kiire teabevahetussüsteemi RAPEX kaudu. Direktiiv 2001/95/EÜ tuleb põhjalikult läbi vaadata, et see täidaks paremini oma otstarvet ja et oleks tagatud selle järjepidevus liidu õigusaktide arengutega turujärelevalve, ettevõtjate kohustuste ja standardimise alal. Selguse huvides tuleks direktiiv 2001/95/EÜ kehtetuks tunnistada ja asendada see käesoleva määrusega. [ME 1]

(2)  Määrus on asjakohane õiguslik vahend, sest sellega sätestatakse selged ja üksikasjalikud eeskirjad, mis välistavad võimaluse liikmesriikidel neid erineval viisil üle võtta ja kohaldada . Määrusega tagatakse õigusnõuete üheaegne kohaldamine kogu liidu piires. [ME 2]

(3)  Kõrgetasemelise tarbijakaitse tagamiseks peaks liit aitama kaasa tarbijate tervise ja ohutuse kaitsmisele. Seoses sellega on käesolev määrus peab väga oluline, et kehtestada ohutute toodete siseturu põhieesmärk, ja see aitab ühtlasi kaasa aitama Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artiklis 169 nimetatud eesmärkide saavutamisele. Eelkõige tuleks sellega tagada ühisturu toimimine seoses tarbijatele mõeldud toodetega. Selleks sätestatakse ühtsed eeskirjad üldise tooteohutuse, hindamiskriteeriumide ja ettevõtjate kohustuste kohta. Võttes arvesse, et turujärelevalve eeskirjad, sealhulgas RAPEXit puudutavad eeskirjad, on sätestatud määruses (EL) nr […/…] [ toodete turujärelevalve kohta ], (4) mida kohaldatakse ka käesoleva määrusega hõlmatud toodete suhtes, ei ole käesolevas määruses enam vaja sätteid turujärelevalve või RAPEXi kohta. [ME 3]

(3a)  Käesoleva määruse eesmärk peaks olema eelkõige tagada siseturu toimimine seoses tarbijatele mõeldud toodetega, sätestades ühtsed eeskirjad üldise tooteohutuse, hindamiskriteeriumide ja ettevõtjate kohustuste kohta. Arvestades, et turujärelevalve eeskirjad, sealhulgas RAPEXit hõlmavad eeskirjad, on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... määruses (EL) nr .../... (5) (6) , ei ole käesolevas määruses vajalikud turujärelevalvet või RAPEXit käsitlevad lisasätted. [ME 4]

(3b)  Tarbijate ohutus sõltub suurel määral liidu tooteohutuse nõuete aktiivsest jõustamisest. Turujärelevalvetegevust riigi ja liidu tasandil tuleks pidevalt parandada ja see peaks muutuma üha tõhusamaks, et tulla toime ülemaailmse turu ja üha keerukamaks muutuva tarneahela pidevalt muutuvate probleemidega. Puudulikud turujärelevalvesüsteemid võivad tekitada konkurentsimoonutusi, seada ohtu tarbijate ohutuse ja vähendada kodanike usaldust siseturu vastu. Seetõttu peaksid liikmesriigid töötama välja süstemaatilised toimimisviisid, et tagada turujärelevalve suurem tõhusus, ja muud jõustamistoimingud ning peaksid tagama oma avatuse üldsusele ja huvitatud isikutele. [ME 5]

(4)  Liidu õigusaktides toidu, sööda ja nendega seotud valdkondade kohta on kehtestatud konkreetne kord nende aktidega hõlmatud toodete ohutuse tagamiseks. Seetõttu ei tuleks käesolevat määrust nimetatud toodete suhtes kohaldada, välja arvatud materjalide ja esemete puhul, mis on ette nähtud toiduga kokkupuutumiseks, kui see on asjakohane nende ohtude puhul, mis ei ole hõlmatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1935/2004(7) või mõne muu toidualase õigusaktiga, mis hõlmab ainult toiduga seotud keemilist ja bioloogilist ohtu.

(5)  Meditsiinitoodete suhtes kohaldatakse turustuseelset hindamist, mis hõlmab riski ja kasulikkuse analüüsi. Seetõttu tuleks need käesoleva määruse reguleerimisalast täielikult välja jätta.

(6)  Käesolevat määrust ei tuleks kohaldada teenuste suhtes. Selleks aga, et kindlustada tarbijate tervise ja ohutuse kaitse, tuleks määrust kohaldada kõigi toodete suhtes, mida kasutatakse, tarnitakse või mis tehakse tarbijatele kättesaadavaks teenuste osutamise käigus, sealhulgas tooted, millega tarbijad teenuste osutamise käigus otseselt kokku puutuvad. Käesoleva määruse reguleerimisalast tuleks välja jätta teenuseosutaja juhitavad vahendid, millel tarbijad sõidavad või reisivad, sest neid tuleb käsitleda seoses osutatava teenuse ohutusega , kui teenusepakkuja neile teenuseid osutab . [ME 6]

(6a)  Tooted, mis on kavandatud üksnes erialaseks kasutamiseks, kuid seejärel liikunud tarbijaturule, peaksid kuuluma käesoleva määruse reguleerimisalasse, sest need tooted võivad kujutada ohtu tarbijate tervisele ja ohutusele, kui neid kasutatakse mõistlikult eeldatavate tingimuste korral. [ME 7]

(6b)  Käesoleva määruse reguleerimisalast tuleks välja jätta teenuseosutaja juhitavad vahendid, millel tarbijad reisivad, sest neid tuleb käsitleda seoses osutatava teenuse ohutusega. [ME 8]

(7)  Liidus on küll välja töötatud valdkondlikke õigusakte, milles käsitletakse konkreetsete toodete või tootekategooriate ohutusaspekte, kuid praktiliselt võimatu on vastu võtta liidu õigusakt, mis käsitleks kõiki tarbijate jaoks mõeldud tooteid, mis on olemas või mis võidakse välja töötada. Seetõttu on ikkagi vaja horisontaalset õigusraamistikku, mis täidaks lüngad ja tagaks muul moel tagamata tarbijakaitse, eelkõige selleks, et saavutada tarbijate tervise ja ohutuse kaitse kõrge tase, nagu on nõutud ELi toimimise lepingu artiklites 114 ja 169.

(8)  Seoses käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvate tarbijatele mõeldud toodetega tuleks määruse erinevate osade kohaldamisala ja valdkondlike liidu ühtlustamisõigusaktide vahele tõmmata selge piir. Üldise tooteohutuse nõuet ja sellega seotud käesoleva määruse I peatüki sätteid tuleks kohaldada kõigi tarbijatele mõeldud toodete suhtes, kuid ettevõtjate kohustusi ei tuleks kohaldada seal, kus liidu ühtlustamisõigusaktid sisaldavad võrdväärseid kohustusi, näiteks liidu õigusaktid kosmeetikatoodete, mänguasjade, elektriliste seadmete või ehitusmaterjalide kohta. [ME 9]

(9)  Selleks, et käesolev määrus oleks ettevõtjate konkreetsete kohustuste osas kooskõlas valdkondlike liidu ühtlustamisõigusaktidega, peaksid sätted, mis käsitlevad ettevõtjaid, nende volitatud esindajaid, importijaid ja levitajaid, põhinema Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta otsuses nr 768/2008/EÜ (toodete turustamise ühise raamistiku kohta) (8) sisalduvatel erisätetel. Sellegipoolest ei tohiks ühtlustatud õigusaktidega kehtestada ettevõtetele asjatut halduskoormust. [ME 10]

(10)  Määruse reguleerimisala ei tohiks piirduda ühegi tarbijatele mõeldud toodete müügiviisiga ja peaks seega hõlmama ka kaugmüüki, näiteks e-kaubandust, e-müüki, müügiplatvorme jne . [ME 11]

(11)  Määrust tuleks kohaldada kasutatud toodete suhtes, mis kaubandusliku tegevuse käigus taas turustusahelasse sisenevad, tingimusel et need on üldse turule lastud, ja kasutatud toodete suhtes, mis algselt lastakse turule pärast käesoleva määruse jõustumist, ning välja arvatud selliste kasutatud toodete suhtes, mille puhul tarbija ei saa mõistlikult eeldada, et need vastaksid ajakohastele ohutusstandarditele, näiteks nagu antiikesemed. [ME 12]

(12)  Määrust tuleks kohaldada ka selliste tarbijatele mõeldud toodete suhtes – ja seega tuleks määrusega keelata nende turustamine, import ja tootmine ja eksport – , mis ei ole küll toiduained, kuid mis sarnanevad toiduainetele ja mida võidakse võivad põhjustada, et inimesed, eriti noored lapsed, peavad neid ekslikult toiduaineks pidada, nii et tarbijad, eriti lapsed , mille tagajärjel nad võivad neid suhu panna, imeda või alla neelata, mille tagajärjel võib tekkida näiteks lämbumine, mürgistus, seedekulgla perforatsioon või ummistus mis võivad seetõttu põhjustada surma või vigastusi . Selliseid toitu imiteerivaid tooteid on siiani reguleeritud nõukogu 25. juuni 1987. aasta direktiiviga 87/357/EMÜ tervist või turvalisust ohustavaid eksitava välimusega tooteid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (9) , mis tuleks kehtetuks tunnistada. [ME 13]

(13)  Toodete ohutuse hindamisel tuleks arvesse võtta kõiki asjakohaseid aspekte, eelkõige nende omadusi, koostist, autentsust, materjale, koostisosi ning toote ja selle pakendi esitust ning samuti tarbijate kategooriaid, kes võivad tõenäoliselt neid tooteid kasutada, võttes arvesse nende haavatavust, eelkõige lapsed, vanurid ja puuetega inimesed. [ME 14]

(13a)  Ettevaatusprintsiip, mis on sätestatud ELi toimimise lepingu artikli 191 lõikes 2 ja mida kirjeldatakse muu hulgas komisjoni 2. veebruari 2000. aasta teatises ettevaatusprintsiibi kohta, on tooteohutuse ja tarbijate ohutuse aluspõhimõte ja seda tuleks tooteohutuse hindamise kriteeriumide kehtestamisel nõuetekohaselt arvesse võtta. [ME 15]

(13b)  Määruses tuleks arvesse võtta nn lastele atraktiivseid tooteid, mille kujundus ja omadused sarnanevad igas mõttes mänguasja või esemega, mis on lastele huvitav või mis on mõeldud kasutamiseks lastele. Lastele atraktiivseid tooteid tuleks lisaks nende riskitasemete suhtes hinnata ning võtta vastavate riskide leevendamiseks sobivaid meetmeid. [ME 16]

(13c)  Toote ohutust hinnates tuleks erilist tähelepanu pöörata sellele, kas toode on põhjustanud määruse (EL) nr .../... (10) alusel kehtestatud üleeuroopalises vigastuste andmebaasis registreeritud vigastusi. [ME 17]

(14)  Selleks, et vältida ohutusnõuete kattumist ja vastuolusid muude liidu õigusaktidega, tuleks käesoleva määruse kohaldamisel ohutuks lugeda toode, mis vastab valdkondlike liidu ühtlustamisõigusaktide nõuetele, mille eesmärk on inimeste tervise ja ohutuse kaitse.

(15)  Tarbijate tervise ja ohutuse kõrgetasemeliseks kaitseks peaksid ettevõtjad vastutama toodete nõuetele vastavuse eest vastavalt oma kohale turustusahelas. Seoses sellega peaksid sätted olema ranges vastavuses ettevõtjate kohustusi käsitlevate sätetega, mis on esitatud otsuses nr 768/2008/EÜ, kuna see tagab liidu ühtlustamisõigusaktidega ja ühtlustamata õigusaktidega hõlmatud ettevõtjatele käesolevas määruses sätestatud kohustustega seoses võrdsed tingimused. [ME 20]

(15a)  Toodete puhul, mille suhtes ei kohaldata liidu ühtlustamisõigusakte, Euroopa standardeid ega liikmesriikide õigusaktides sätestatud tervise- ja ohutusnõudeid, peaksid ettevõtjad hindama toodete ohutust vastavalt konkreetsetele kriteeriumidele, mille alusel nad peaksid määratlema tootega seotud ohutaseme. Turujärelevalveasutused võivad ettevõtjaid ohutuse hindamisel abistada. [ME 21]

(15b)  Selleks et soodustada ohutute toodete turule laskmist, peaks ettevõtjatel ja eelkõige väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel (VKE) olema käesoleva määrusega kehtestatud kohustuste täitmiseks võimalik moodustada konsortsiume, et tagada toodete ohutusnõuete ja kvaliteedistandardite täitmine ning vähendada üksikettevõtetel lasuvaid kulusid ning haldus- ja bürokraatiakoormust. [ME 22]

(16)  Kõik tarne- ja turustamisahelas osalevad ettevõtjad peaksid võtma asjakohaseid meetmeid eesmärgiga teha turul kättesaadavaks ainult ohutuid ja käesoleva määrusega vastavuses olevad tooted. On vaja ette näha selge ja proportsionaalne kohustuste jagunemine, mis vastab iga ettevõtja rollile tarne- ja turustusprotsessis.

(16a)  Tootjad peaksid tagama, et tooted, mille nad turule lasevad, on välja töötatud ja toodetud kooskõlas käesolevas määruses sätestatud ohutusnõuetega. Selleks et selgitada tootja kohustusi ja vähendada kaasnevat halduskoormust, peaks komisjon töötama välja liidu üldise toodete riskihindamise metoodika ja looma kasutajasõbraliku elektroonilise riskianalüüsi vahendi. Metoodika alusel, mis põhineb parimatel tavadel ja sidusrühmade panusel, tuleks luua riskihindamise tõhus vahend, mida tootjad saavad kasutada toodete kavandamisel. [ME 23]

(16b)  Teabevahetuse hõlbustamiseks ettevõtjate, turujärelevalveasutuste ja tarbijate vahel peaksid liikmesriigid ergutama ettevõtjaid esitama lisaks postiaadressile ka oma veebisaidi aadressi. [ME 24]

(17)  Importija vastutab selle eest, et kolmandatest riikidest toodud tooted, mida ta liidu turule laseb, vastaksid käesoleva määruse nõuetele. Seetõttu tuleks konkreetsed importijate kohustused hõlmata käesolevasse määrusesse.

(18)  Levitaja teeb tooted turul kättesaadavaks pärast seda, kui tootja või importija on need turule lasknud, ja ta peaks hoolikalt jälgima, et toodete käitlemine tema poolt ei mõjutaks negatiivselt toodete vastavust käesoleva määruse nõuetele.

(18a)  Levitaja peaks tagama, et tootja ja importija on oma kohustused täitnud, st kontrollinud tootel või selle pakendil olevat märget nime, mudeli nime, kaubamärgi või aadressi kohta, mille abil saab tootja ja importijaga ühendust võtta, ja kinnitanud tootele tootja partiinumbri, seerianumbri või muud elemendid toote tuvastamise eesmärgil. Levitaja ei peaks kontrollima iga toodet eraldi, välja arvatud juhul, kui levitaja arvab, et tootja või importija ei ole kohustusi täitnud. [ME 25]

(19)  Kui ettevõtja laseb toote turule oma nime või kaubamärgi all või muudab toodet selliselt, et see võiks mõjutada toote vastavust käesoleva määruse nõuetele, tuleks teda käsitada tootjana ja talle peaksid laienema tootja kohustused.

(20)  Toote identifitseerimise tagamine ja toodete jälgitavus kogu tarneahelas aitab kindlaks teha ettevõtjaid ja võtta ohtlike toodete suhtes mõjusaid parandusmeetmeid, näiteks nagu suunatud tagasinõudmine. Seega tagab toote identifitseerimine ja jälgitavus, et tarbijad ja ettevõtjad saavad ohtlike toodete puhul täpse teabe, mis suurendab usaldust turu vastu ja hoiab ära mittevajalikud kaubandushäired. Seetõttu peaks tootel olema teave, mis võimaldaks toodet identifitseerida ning teha kindlaks tootja ja vajaduse korral importija. Tootjad peaksid oma toodete jaoks sisse seadma tehnilise dokumentatsiooni, mille jaoks nad võivad valida kõige otstarbekama ja kulutõhusama viisi, näiteks elektroonilised vahendid. Lisaks peaksid ettevõtjad suutma kindlaks teha, kes on neile tooteid tarninud ja kellele nad ise on tooteid tarninud. Käesoleva määruse kohaldamisel kohaldatakse isikuandmete töötlemise suhtes Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 95/46/EÜ(11) .

(20a)  Globaliseerumine, sagenenud allhanked ja rahvusvahelise kaubanduse mahu kasv tähendavad, et maailmaturgudel kaubeldakse suurema arvu toodetega, ja seoses sellega on ülemaailmsete reguleerivate asutuste ja teiste tarbijatele mõeldud toodete valdkonna sidusrühmade tihe koostöö väga tähtis, et lahendada keerukate tarneahelate ja kaubanduse suurema mahuga kaasnevaid probleeme. Komisjoni tuleks eeskätt julgustada pöörama suuremat tähelepanu toodete konstruktsioonist tulenevale ohutusele kahepoolse koostöö abil kolmandate riikide turujärelevalveasutustega. [ME 26]

(20b)  Juba kasutuses olevaid jälgitavuse süsteeme ja tuvastamise menetlusi tuleks tõhusalt jõustada ja parandada. Sellega seoses on tehnoloogiate kasutamise hindamine vajalik selleks, et tagada parem toimimine ja ettevõtjate väiksem halduskoormus. Käesoleva määruse üks eesmärke on ettevõtjatele ja toodetele kehtestatud jälgitavuse süsteemide pidev parandamine. [ME 27]

(20c)  Selleks et tulevikus jälgitavust parandada, peaks komisjon hindama, kuidas lihtsustada konkreetsete jälgimistehnoloogia ja toodete autentimistehnoloogia rakendamist. Sellises hindamises peaksid tehnoloogiad muu hulgas tagama tarbijatele mõeldud toodete ohutuse, parandama jälgimismehhanisme ja vältima liigse halduskoormuse asetamist ettevõtjatele, selleks et ennetada nende kulude ülekandmist tarbijatele. [ME 28]

(20d)  Tuginedes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 764/2008 (12) alusel loodud riiklikele kontaktpunktidele, peaksid tooteohutuse kontaktpunktid toimima liikmesriikides teabekeskustena ettevõtjate jaoks, kes saaksid nõu ja koolitust tooteohutuse nõuete ja seda käsitlevate õigusaktide kohta. [ME 29]

(21)  Viide päritolule täiendab põhilisi jälgitavusnõudeid on vajalik täiendus käesolevas määruses kehtestatud põhilistele jälgitavusnõuetele tootja nime ja aadressi osas. Eelkõige Lisaks aitab viide päritoluriigile teha kindlaks tootmise tegeliku asukoha kõigil neil juhtudel, kui tootjaga ei ole võimalik ühendust võtta, eelkõige juhul, kui või tootja aadress erineb toote tegelikust tootmispaigast, tootja nimi ja aadress üldse puuduvad või kui aadress oli pakendil, mis on kadunud . Selline teave lihtsustab turujärelevalveasutustel toote tegeliku tootmispaiga kindlakstegemist ning võimaldab tarbijatele mõeldud toodete ohutusele suunatud kahe- või mitmepoolse koostöö raames võtta ühendust päritoluriigi asutustega asjakohaste järelmeetmete võtmiseks. [ME 30]

(21a)  Viide toote päritolule muudaks tarbijate jaoks lihtsamaks juurdepääsu teabele tooteahela kohta, parandades seega nende teadlikkuse taset. Eelkõige juhul, kui ettevõtja kohustusi täites viidatakse tootja nimele, on oht eksitada tarbijaid, sest viide tootjale ei pruugi anda tarbijale võimalust teha kindlaks tootjariiki. Seega peaks viide päritolule olema ainus vahend, mille abil tarbijatel on võimalik kindlaks määrata toote tootjariik. [ME 31]

(21b)  Liidu kaubanduspartnerite mitmetes jurisdiktsioonides on viide päritolule toote märgistusel ja tollideklaratsioonides kohustuslik. Päritoluviite kasutuselevõtt käesoleva määruse kohaselt viib liidu vastavusse rahvusvahelise kaubanduse korraga. Peale selle, kuna päritoluviite esitamise nõue hõlmab kõiki toiduks mittekasutatavaid tooteid liidu territooriumil, olgu need imporditud või mitte, on see kooskõlas liidu rahvusvahelise kaubanduse raames võetud kohustustega. [ME 32]

(22)  Käesolevas määruses sätestatud üldise ohutusnõude tõhusa ja järjekindla kohaldamise hõlbustamiseks on oluline kasutada Euroopa standardeid, mis hõlmavad teatavaid tooteid ja ohtusid, nii et toodet, mis vastab sellisele Euroopa standardile, mille viited on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas , loetakse nimetatud nõudele vastavaks.

(23)  Kui komisjon teeb kindlaks vajaduse Euroopa standardi järele, millega tagataks teatavate toodete vastavus käesoleva määruse kohasele üldisele ohutusnõudele, siis peaks ta kohaldama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1025/2012(13) asjakohaseid sätteid, et esitada ühele või mitmele Euroopa standardiorganisatsioonile taotlus koostada või teha kindlaks standard, mis tagab, et sellise standardiga kooskõlas olevate toodete puhul võib eeldada nende ohutust. Selliste Euroopa standardite viited tuleks avaldada Euroopa Liidu Teatajas .

(24)  Käesolevat määrust toetavate Euroopa standardite taotlemise ning nende suhtes ametlike vastuväidete esitamise menetlused tuleks sätestada käesolevas määruses ning need tuleks ühtlustada määrusega (EL) nr 1025/2012. Selleks, et tagada Euroopa standardite üldine järjepidevus, tuleks pärast konsulteerimist liikmesriikide ekspertidega tarbijatele mõeldud toodete ohutuse valdkonnas ja asjaomaste sidusrühmadega Euroopa standardite taotlused ja vastuväited standarditele esitada käesoleva määrusega loodavale komiteele. [ME 33]

(25)  Euroopa standardid, mille viited on avaldatud kooskõlas direktiiviga 2001/95/EÜ, peaksid jätkuvalt võimaldama eeldada, et neile vastavad tooted vastavad ka üldisele ohutusnõudele. Direktiivi 2001/95/EÜ kohaselt antud standardimisvolitused tuleks lugeda käesoleva määruse kohaselt esitatud standardimistaotlusteks.

(26)  Kui toote ohutuse hindamiseks ei ole standardit või muud tunnustatud vahendit, siis tuleks toote ohutuse hindamisel võtta arvesse vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 292 sel eesmärgil vastu võetud komisjoni soovitusi.

(26a)  Tervise ja ohutuse kõrge taseme säilitamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte toodete kohta, millele ei ole nende madala riskitaseme tõttu vaja märkida tootja ega importija nime, registreeritud ärinime, registreeritud kaubamärki ega aadressi, ning määrata inimese tervisele ja ohutusele võimalikku tõsist ohtu kujutavate toodete kategooriaid või toodete gruppe ja täpsustada andmeid, mida ettevõtjad peavad koguma ja säilitama jälgitavussüsteemi abil. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning nõuetekohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(27)  Selleks, et tagada ühesugused tingimused käesoleva määruse rakendamisel, tuleks komisjonile anda rakendusvolitused järgmistes valdkondades: vabastamine kohustusest teatada tuurjärelevalveasutustele ohtlikest toodetest, jälgitavussüsteemi jaoks vajaliku andmekandja tüüp ja selle paigutus tootele, standardimistaotlused Euroopa standardiorganisatsioonidele ja otsused Euroopa standarditele vastuväidete esitamiseks. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/2011(14) .

(28)  Rakendusaktide vastuvõtmiseks, mis käsitlevad otsuseid Euroopa standarditele vastuväidete esitamiseks, mille puhul ei ole viidet Euroopa standardile Euroopa Liidu Teatajas veel avaldatud, tuleks kasutada nõuandemenetlust, sest asjaomase standardi põhjal ei ole hakatud eeldama vastavust käesolevas määruses sätestatud üldisele ohutusnõudele.

(30)  Liikmesriigid peaksid kehtestama eeskirjad käesoleva määruse rikkumiste eest kohaldatavate karistuste kohta ja tagama nende rakendamise. Need karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad ning sõltuma rikkumise tõsidusest, kestusest ning tahtlikust või korduvast olemusest, samuti ettevõtete suurusest töötajate arvu ning asjaomase ettevõtja aastakäibe osas, kusjuures erilist tähelepanu tuleb pöörata VKEdele . Rikkumistega peaksid kaasnema liidu tasandil ühtlustatud halduskaristused. Liikmesriiki tuleks ergutada eraldama sellistest karistustest saadud tulusid turujärelevalvega seotud tegevuseks. [ME 34]

(30a)  Karistuste hoiatava mõju suurendamiseks peaks komisjon need avalikustama. Lisaks tuleks ettevõtjad, kelle puhul on käesoleva määruse tahtlik rikkumine korduvalt tuvastatud, kanda avalikku üleliidulisse musta nimekirja. [ME 35]

(31)  Selleks et võimaldada ettevõtjatel, liikmesriikidel ja komisjonil kohaneda käesoleva määrusega kehtestatud muudatustega, on asjakohane sätestada piisav üleminekuaeg kuni määruse kohaldamise alguseni.

(32)  Kuna käesoleva määruse eesmärki – tagada tarbijatele mõeldud toodete siseturu nõuetekohane toimimine ning tarbijate tervise ja ohutuse kaitse kõrge tase – ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, külla aga on seda meetme ulatuse tõttu parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(33)  Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja järgitakse eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid. Eelkõige soovitakse käesoleva määrusega pidada täielikult kinni kohustusest tagada inimeste tervisekaitse ja tarbijate kaitse kõrge tase ning samuti tagada ettevõtlusvabadus,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese ja eesmärk [ME 36]

Käesoleva määruse eesmärk on tagada siseturu nõuetekohane toimimine, säilitades samas tervisekaitse, ohutuse ja tarbijakaitse kõrge taseme. [ME 37]

Käesoleva määrusega sätestatakse ohutuseeskirjad tarbijatele mõeldud toodete jaoks, mis Euroopa Liidu turule lastud või turul kättesaadavaks tehtud.

Käesoleva määruse sätted põhinevad ettevaatusprintsiibil. [ME 38]

Artikkel 2

Kohaldamisala

1.  Käesolevat määrust kohaldatakse turule lastud või turul, sealhulgas internetiturul, kättesaadavaks tehtud toodete suhtes, mis on toodetud valmistamisprotsessi teel ja on kas uued, kasutatud või uuendatud ning vastavad ühele järgmistest kriteeriumidest: [ME 39]

a)  need on ette nähtud tarbijatele;

b)  tarbijad võivad neid mõistlikult eeldatavate tingimuste korral tõenäoliselt kasutada, isegi kui need ei ole turule lastuna ette nähtud tarbijatele; tarbijad ei kasuta tõenäoliselt tooteid, kui need on mõeldud kasutamiseks ainult professionaalidele ning on sellistena sõnaselgelt märgistatud ja esitletud; [ME 40]

c)  tarbijad puutuvad nendega kokku neile osutatavate neid pakutakse tarbijatele teenuste osutamise käigus olenemata sellest, kas tarbija toodet ise kasutab . [ME 41]

2.  Käesolevat määrust ei kohaldata toodete suhtes, mida tuleb enne kasutamist parandada või uuendada, kui need tooted on sellisena turul kättesaadavaks tehtud, ega kasutatud toodete suhtes, mis on lastud algselt turule enne ... (15) . [ME 42]

3.  Käesolevat määrust ei kohaldata järgmiste toodete suhtes:

a)  inimtervishoius või veterinaarias kasutatavad ravimid;

b)  toit;

c)  toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalid ja esemed, niivõrd kui nende toodetega seotud ohud on reguleeritud määrusega (EÜ) nr 1935/2004 või mõne muu toidu suhtes kohaldatava ELi õigusaktiga;

d)  sööt;

da)  nõukogu direktiivis 90/385/EMÜ (16) , nõukogu direktiivis 93/42/EMÜ (17) , ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 98/79/EÜ (18) osutatud meditsiiniseadmed; [ME 43]

e)  elustaimed ja -loomad, geneetiliselt muundatud organismid ja suletud keskkonnas kasutatavad geneetiliselt muundatud mikroorganismid ning samuti taimedelt ja loomadelt pärit tooted, mis on vahetult seotud nende tulevase paljunemisega;

f)  loomsed kõrvalsaadused ja neist saadud tooted;

g)  taimekaitsevahendid;

h)  teenuseosutaja juhitavad vahendid, millel tarbijad neile osutatava teenuse käigus sõidavad või reisivad;

i)  antiikesemed;

ia)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 305/2011 (19) määratletud ehitustooted. [ME 44]

4.  Määruse II–IV peatükki ei kohaldata toodete suhtes, mille suhtes kohaldatakse liidu ühtlustamisõigusaktides või nende alusel kehtestatud ohutusnõudeid, mis on mõeldud inimeste tervise ja ohutuse kaitseks.

Artikkel 3

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)  „ohutu toode” – iga autentne toode, mis on kooskõlas liidu tervisekaitset ja ohutust käsitlevate ühtlustamisõigusaktidega. Selliste õigusaktide puudumise korral tähendab see iga toodet, mis tavaliste või mõistlikult eeldatavate kasutamistingimuste juures, mis hõlmavad kasutusaega ning vajaduse korral kasutuselevõtmis-, seadistus-, hooldus-, koolitus- ja hooldusnõudeid järelevalvenõudeid , ei põhjusta ohtu või põhjustab toote kasutusele vastavalt minimaalset ohtu, ning mida loetakse aktsepteeritavaks ning inimeste tervise ja ohutuse kaitse kõrgele tasemele vastavaks; [ME 45]

1a)  „tootemudel” – erinevatena käsitletavad tooted, millel on identsed või sarnased olulised omadused ning millel võivad olla erinevused, mis ei mõjuta nende ohutuse taset, välja arvatud juhul, kui tootja või importija tõestab vastupidist; [ME 46]

2)  „turul kättesaadavaks tegemine” – toote pakkumine tasu eest või tasuta liidu turul äritegevuse käigus kas toote levitamiseks, tarbimiseks või kasutamiseks;

3)  „turule laskmine” – toote esmakordne liidu turul kättesaadavaks tegemine;

4)  „tootja” – füüsiline või juriidiline isik, kes valmistab toote või kes laseb toote projekteerida või valmistada ja kes turustab seda toodet oma nime või kaubamärgi all;

5)  „volitatud esindaja” – liidus asuv füüsiline või juriidiline isik, kes on saanud tootjalt kirjaliku volituse tegutseda tema nimel seoses kindlaksmääratud ülesannetega;

6)  „importija” – liidus asuv füüsiline või juriidiline isik, kes laseb liidu turule kolmandast riigist toodud toote;

7)  „levitaja” – tarneahelas osalev füüsiline või juriidiline isik (välja arvatud tootja või importija), kes teeb toote turul kättesaadavaks;

8)  „ettevõtjad” – tootja, volitatud esindaja, importija ja levitaja;

9)  „rahvusvaheline standard” – rahvusvaheline standard, nagu on määratletud määruse (EL) nr 1025/2012 artikli 2 lõike 1 punktis a;

10)  „Euroopa standard” – Euroopa standard, nagu on määratletud määruse (EL) nr 1025/2012 artikli 2 lõike 1 punktis b;

11)  „riiklik standard” – riiklik standard, nagu on määratletud määruse (EL) nr 1025/2012 artikli 2 lõike 1 punktis d;

12)  „Euroopa standardiorganisatsioon” – Euroopa standardiorganisatsioon, nagu on määratletud määruse (EL) nr 1025/2012 artikli 2 lõikes 8;

13)  „turujärelevalveasutus” – turujärelevalveasutus, nagu on määratletud määruse (EL) nr .../...(20) artikli 3 punktis 12;

14)  „tagasinõudmine” – meede, mille eesmärk on võtta turult tagasi toode, mis on seal juba lõpptarbijale kättesaadavaks tehtud;

15)  „kõrvaldamine” – meede, mille eesmärk on tarneahelas oleva toote edasise turul kättesaadavaks tegemise vältimine;

16)  „liidu ühtlustamisõigusakt” – liidu õigusakt, millega ühtlustatakse toodete turustamise tingimusi;

17)  „tõsine oht” – iga tõsine oht, kaasa arvatud selline, mille mõju ei ole vahetu, mis nõuab ametiasutuste kiiret sekkumist ja järelkontrolli, kaasa arvatud juhtumid, mille mõju ei ole vahetu . [ME 47]

Artikkel 4

Üldine ohutusnõue

Ettevõtjad lasevad liidu turule või teevad liidu turul kättesaadavaks ainult ohutud tooted.

Artikkel 4a

Toitu imiteerivate toodete turustamise, impordi ja tootmise või ekspordi keeld

Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et keelustada selliste tarbijatele mõeldud toodete turustamine, import, tootmine või eksport, mis hoolimata sellest, et tegemist ei ole toiduainetega, sarnanevad nendega oma vormi, värvi, välimuse, pakendi, märgistuse, mahu, suuruse või muude omaduste poolest, seades sellega ohtu tarbijate tervise või ohutuse. [ME 48]

Artikkel 5

Ohutuse eeldus

Käesoleva määruse kohaldamisel eeldatakse, et toode vastab artiklis 4 sätestatud üldisele ohutusnõudele järgmistel juhtudel:

a)  ohtude osas, mis on hõlmatud liidu ühtlustamisõigusaktides või nende kohaselt inimeste tervise ja ohutuse kaitseks sätestatud nõuetega – juhul, kui toode vastab nimetatud nõuetele;

aa)  kui toode on ehtne, mis tähendab, et toode või toote esitus ei kanna ilma kaubamärgi omaniku loata kaubamärki, mis on identne või sarnane kõnealuse toote registreeritud kaubamärgiga ja mis eksitab seega tarbijaid toote tegeliku identiteedi osas; [ME 49]

b)  ohtude osas, mille kohta puuduvad käesoleva artikli punktis a nimetatud liidu ühtlustamisõigusaktides või nende kohaselt sätestatud nõuded, kuid mis on hõlmatud Euroopa standarditega – juhul, kui toode vastab asjakohastele Euroopa standarditele või nende osadele, mille viited on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas kooskõlas artiklitega 16 ja 17;

c)  ohtude osas, mille kohta puuduvad punktis a nimetatud liidu ühtlustamisõigusaktides või nende kohaselt sätestatud nõuded ja ka punktis b nimetatud Euroopa standardid, kuid mis on hõlmatud selle liikmesriigi õigusaktides sätestatud tervise- ja ohutusnõuetega, kus toode on turul kättesaadavaks tehtud – juhul, kui toode vastab nimetatud riiklikele nõuetele eeskirjadele, tingimusel et need järgivad liidu õigusakte . [ME 50]

Artikkel 6

Toote ohutuse hindamise kriteeriumid

1.  Kui puuduvad artikli 5 punktides a, aa, b ja c nimetatud liidu ühtlustamisõigusaktid, Euroopa standardid või selle liikmesriigi õigusaktides sätestatud tervise- ja ohutusnõuded, kus toode on turul kättesaadavaks tehtud, võetakse toote ohutuse hindamisel eelkõige arvesse järgmisi kriteeriume:

a)  toote omadused, sealhulgas selle ehtsus, koostis, pakend ning kokkupanemis- ja vajaduse korral seadistus- ning hooldamisjuhendid; [ME 51]

b)  mõju teistele toodetele, kui võib põhjendatult eeldada selle kasutamist koos teiste toodetega;

c)  toote esitusviis, märgistus, toote kasutus- ja hävitamisjuhendid ning muud märkused või teated toote kohta;

d)  tarbijagrupid nende tarbijate eripära , kes on toodet mõistlikult eeldatavate tingimuste korral kasutades ohustatud, eriti haavatavad tarbijad; [ME 52]

e)  toote välimus, eriti juhtudel, kui toode:

i)   ei ole toiduaine, aga on sarnane toiduainega ning seda võib tema kuju, lõhna, värvi, välimuse, pakendi, märgistuse, mahu, suuruse või muude näitajate tõttu ekslikult toiduaineks pidada või

ii)  ei ole kavandatud ega mõeldud lastele kasutamiseks, aga sarnaneb esemega, mida peetakse üldiselt lastele atraktiivseks või mis on mõeldud kasutamiseks lastele selle kujunduse, pakendi ja omaduste tõttu . [ME 53]

Kõrgema ohutustaseme saavutamise võimalikkus või muude, madalama ohutustasemega toodete olemasolu ei ole piisav põhjus pidada toodet ohtlikuks.

2.  Käesoleva artikli lõike 1 kohaldamisel tuleb toote ohutust hinnates võimaluse korral võtta arvesse eriti järgmisi kriteeriume:

a)  tehnika ja tehnoloogia tase; [ME 54]

aa)  tarbija põhjendatud ootused ohutuse suhtes seoses toote iseloomu, koostise ja ettenähtud kasutusviisiga; [ME 55]

b)  muud Euroopa standardid kui need, mille viited on artiklite 16 ja 17 kohaselt avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ;

ba)  Euroopa standardiorganisatsioonidele vastavalt käesoleva määruse artiklile 16 esitatud standardimistaotlustes sisalduvad olulised nõuded, kui komisjon ei ole veel avaldanud viidet ühtlustatud standardile Euroopa Liidu Teatajas; [ME 56]

c)  rahvusvahelised standardid;

d)  rahvusvahelised lepingud;

e)  komisjoni soovitused või suunised toote ohutuse hindamiseks;

f)  selles liikmesriigis koostatud standardid, kus toode on kättesaadavaks tehtud;

g)  kõnealuses sektoris toodete ohutuse suhtes kehtivad head toimimistavad;

ga)  kui toode, tootekategooriad või tooterühmad on põhjustanud määrusega (EL) nr .../... (21) kehtestatud üleeuroopalises vigastuste andmebaasis registreeritud vigastusi; [ME 57]

h)  tarbija põhjendatud ootused ohutuse suhtes. [ME 58]

ha)  tehnika ja tehnoloogia tase. [ME 59]

Artikkel 7

Päritolumärgis

1.  Tootjad ja importijad tagavad, et tooted kannavad märgist toote päritoluriigile, või kui toote suurus või laad seda ei võimalda, siis tuleb see märgis esitada pakendil või tootega kaasas olevas dokumendis.

2.  Käesoleva artikli lõike 1 tähenduses päritoluriigi kindlakstegemiseks kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (EL) nr 952/2013 1 artiklites 23–25 59–62, sealhulgas vastavalt kõnealuse määruse artiklile 62 vastu võetud delegeeritud õigusaktides sätestatud mittesooduspäritolu reegleid. [ME 60]

3.  Kui lõike 2 kohaselt kindlaks tehtud päritoluriik on liidu liikmesriik, siis võivad tootjad ja importijad viidata liidule või konkreetsele liikmesriigile.

3a.  Tootjatel, kes soovivad viidata päritoluriigile, on lubatud seda teha ainult inglise keeles (märkmega „Made in [riik]”), kuna see on tarbijatele kergesti arusaadav. [ME 61]

Artikkel 8

Tootja kohustused

1.  Tootja tagab oma toodete turulelaskmisel, et need on projekteeritud ja toodetud kooskõlas artiklis 4 sätestatud üldise ohutusnõudega.

2.  Tootja tagab, et on olemas menetlused, millega tagatakse, et säilib seeriatoodangu vastavus artiklis 4 sätestatud üldisele ohutusnõudele.

3.  Proportsionaalselt tootest tuleneva võimaliku ohuga teeb tootja tarbijate tervise ja ohutuse kaitseks turul kättesaadavaks tehtud toodete kohtuametniku või muu iga liikmesriigi määratava kvalifitseeritud isiku kontrolli all juhuslikult valitud toodete valimi pistelist kontrolli, uurib kaebusi ja peab registrit kaebuste, nõuetele mittevastavate toodete ja toodete tagasinõudmiste kohta ning teavitab levitajaid sellisest järelevalvest. See teave tuleb teha turujärelevalveasutusele taotluse korral kättesaadavaks. [ME 63]

3a.  Kui turul kättesaadavaks tehtud toodete suhtes on kohaldatud määruse (EL) nr .../... (22) artikli 12 alusel tehtud komisjoni otsust, kontrollivad tootjad või, kui see on asjakohane, importijad tarbijate tervise ja ohutuse kaitseks ning toote võimaliku riskiga proportsionaalselt vähemalt kord aastas pisteliselt turul kättesaadavaks tehtud toodete kohtuametniku või iga liikmesriigi määratud mis tahes kvalifitseeritud isiku kontrolli all valitud esinduslikku valimit. [ME 64]

4.  Proportsionaalselt tootest tuleneva võimaliku ohuga koostab tootja tehnilise dokumentatsiooni. Tehniline dokumentatsioon peab võimaluse korral sisaldama järgmist: [ME 65]

a)  toote üldine kirjeldus ja toote hindamise seisukohalt olulised omadused;

b)  tootega seotud võimalike ohtude ja nende ohtude kõrvaldamiseks või leevendamiseks rakendatud abinõude analüüs, sealhulgas tootja poolt või tema nimel tehtud katsete tulemused;

c)  võimaluse korral artiklis 4 sätestatud üldise ohutusnõude täitmiseks rakendatud Euroopa standardite loetelu, mis on nimetatud artikli 5 punktis b, või artikli 5 punktis c nimetatud tervise- ja ohutusnõuete loetelu, mis on sätestatud selle liikmesriigi õigusaktides, kus toode on turul kättesaadavaks tehtud, või artikli 6 lõikes 2 nimetatud muude kriteeriumide loetelu.

Kui mõni esimese lõigu punktis c nimetatud Euroopa standarditest, tervise- või ohutusnõuetest või muudest kriteeriumidest on kohaldatud ainult osaliselt, siis tuleb need kohaldatud osad ära märkida.

5.  Tootja säilitab tehnilist dokumentatsiooni turujärelevalveasutuste jaoks 10 aastat pärast toote turule laskmist paberil või elektrooniliselt ja teeb turujärelevalveasutuste põhjendatud taotluse korral selle neile kättesaadavaks. [ME 66]

6.  Tootja tagab, et tema tooted kannavad tarbijatele hästi nähtavat ja loetavat tüübi-, partii- või seerianumbrit või muud märget, mis võimaldab toodet tuvastada, või kui toote suurus või laad seda ei võimalda, siis tagab tootja, et nõutud teave on esitatud pakendil või tootega kaasas olevas dokumendis.

Kui teave, mis võimaldab toodet tuvastada, ei ole märgitud otse tootele, märgivad tootjad piisavalt nähtavalt, et selle teabe kandja tuleks alles hoida. [ME 67]

6a.  Selliste toodete tootjad, mille suhtes kohaldatakse määruse (EL) nr .../... (23) artikli 12 alusel vastuvõetud komisjoni otsust, koostavad fotodega tootemudelite loetelu ja teevad selle mis tahes sobival viisil üldsusele ja teistele ettevõtjatele kättesaadavaks.

Tootja esitab taotluse korral turujärelevalveasutustele ja igale ettevõtjale, kellele ta oma tooteid levitab, tõendid, mis kinnitavad tema tootemudelite vahel erinevate oluliste omaduste olemasolu käesoleva määruse artikli 3 punktis 1a toodud määratluse kohaselt. [ME 68]

7.  Tootja märgib oma nime, registreeritud kaubanime või registreeritud kaubamärgi ja kontaktaadressi, millel saab tootjaga ühendust võtta, kas tootele või, kui see ei ole võimalik, siis pakendile või tootega kaasas olevasse dokumenti. Tootjaga ühenduse võtmiseks tuleb märkida üksainus aadress.

8.  Tootja tagab, et tema tootele on lisatud juhendid ja ohutusteave, mis on selgelt ja arusaadavalt adresseeritud tarbijatele ning esitatud tarbijatele kergesti mõistetavas keeles, mille on kindlaks määranud liikmesriik, kus toode kättesaadavaks tehakse, välja arvatud juhtudel, kui toodet saab kasutada ohutult ja tootja poolt ettenähtud viisil ilma selliste juhendite ja ohutusteabeta. [ME 69]

Liikmesriigid teavitavad komisjoni kõigist nende poolt vastuvõetud sätetest, millega määratakse kindlaks nõutav(ad) keel(ed).

9.  Tootja tagab, et ta on kehtestanud menetlused parandusmeetmete rakendamiseks, toodete tagasivõtmiseks või tagasikutsumiseks. Tootja , kes arvab või kellel on põhjust uskuda, et toode, mille ta on turule lasknud, ei ole ohutu või ei vasta muul viisil käesolevale määrusele, võtab viivitamatult vajaliku parandusmeetme toote nõuetega vastavusse viimiseks või vajaduse korral kõrvaldab toote või nõuab selle tagasi ning hoiatab tarbijaid, kes on toote nõuetele mittevastavuse tõttu ohus . Lisaks, kui toode ei ole ohutu, teavitab ta sellest viivitamatult nende liikmesriikide turujärelevalveasutusi, kus ta on toote kättesaadavaks teinud, esitades eelkõige üksikasjad tervise- ja ohutusriskide ning kõikide võetud parandusmeetmete ja nende tulemuste kohta. [ME 70]

Artikkel 9

Volitatud esindaja

1.  Tootja võib kirjaliku volituse alusel määrata volitatud esindaja.

Artikli 8 lõigetes 1 ja 4 sätestatud kohustused ei kuulu volitatud esindaja ülesannete hulka.

2.  Volitatud esindaja täidab ülesandeid tootjalt saadud volituste piires. Volitus võimaldab volitatud esindajal teha vähemalt järgmist:

a)  esitada turujärelevalveasutuse põhjendatud nõudmisel talle kogu teave ja dokumentatsioon, mis tõendab toote vastavust; [ME 71]

b)  teha turujärelevalveasutustega viimaste nõudmise korral koostööd kõikides meetmetes, mis võetakse nende volitustega hõlmatud toodete põhjustatud ohtude ärahoidmiseks.

Artikkel 10

Importija kohustused

1.  Enne toote turule laskmist tagab importija, et toode vastab artiklis 4 sätestatud üldisele ohutusnõudele ning et tootja on täitnud ning artikli 8 lõigetes 4, 6 ja 7 sätestatud nõuded.

2.  Kui importija arvab või tal on põhjust uskuda, et toode ei ole kooskõlas käesoleva määruse nõuetega, siis ei lase ta toodet enne turule, kui see on nõuetega vastavusse viidud. Peale selle, kui toode ei ole ohutu, teavitab importija sellest tootjat ja oma asukoha liikmesriigi turujärelevalveasutusi.

3.  Importija märgib oma nime, registreeritud kaubanime või registreeritud kaubamärgi ja kontaktaadressi kas tootele või, kui see ei ole võimalik, pakendile või tootega kaasas olevasse dokumenti. Ta tagab, et ükski lisasilt ei varja tootja märgisel esitatud kohustuslikku teavet ega ohutusega seotud teavet . [ME 72]

4.  Importija tagab, et tootele on lisatud juhendid ja ohutusteave tarbijatele kergesti mõistetavas keeles, mille on kindlaks määranud liikmesriik, kus toode kättesaadavaks tehakse, välja arvatud juhtudel, kui toodet saab kasutada ohutult ja tootja poolt ettenähtud viisil ilma selliste juhendite ja ohutusteabeta.

Liikmesriigid teavitavad komisjoni kõigist nende poolt vastuvõetud sätetest, millega määratakse kindlaks nõutav(ad) keel(ed).

5.  Importija tagab, et sel ajal, kui toode on tema vastutuse all, ei ohusta selle ladustamise või transpordi tingimused artiklis 4 sätestatud üldise ohutusnõude täitmist ja toote vastavust artikli 8 lõikele 6.

6.  Proportsionaalselt tootest tuleneva võimaliku ohuga, teeb importija selleks, et kaitsta tarbijate tervist ja ohutust, juhuslikult valitud turustatud toodete pistelist kontrolli, uurib kaebusi ja peab registrit kaebuste, nõuetele mittevastavate toodete ja toodete tagasinõudmiste kohta ning teavitab tootjaid ja levitajaid sellisest järelevalvest. [ME 73]

7.  Importija, kes arvab või kellel on põhjust uskuda, et toode, mille ta on turule lasknud, ei ole ohutu või ei vasta muul viisil käesolevale määrusele, võtab viivitamatult vajaliku parandusmeetme toote nõuetega vastavusse viimiseks või vajaduse korral vastavalt vajadusele kõrvaldab toote või nõuab selle tagasi. Lisaks, kui toode ei ole ohutu, teavitab ta sellest viivitamatult nende liikmesriikide turujärelevalveasutusi, kus ta on toote kättesaadavaks teinud, esitades eelkõige üksikasjad tervise- ja ohutusriskide ning kõikide võetud parandusmeetmete ja nende tulemuste kohta. [ME 74]

8.  Importija säilitab tehnilist dokumentatsiooni turujärelevalveasutuste jaoks 10 aastat pärast toote turule laskmist paberil või elektrooniliselt ja teeb turujärelevalveasutuste põhjendatud taotluse korral selle neile kättesaadavaks. [ME 75]

Artikkel 11

Levitaja kohustused

1.  Toodet turul kättesaadavaks tehes peab levitaja arvestama käesoleva määruse nõuetega.

2.  Enne toote turul kättesaadavaks tegemist kontrollib levitaja, kas tootja ja importija on täitnud tootel on esitatud (olenevalt asjaoludest) artikli 8 lõigetes 6, 7 ja 8 ning artikli 10 lõigetes 3 ja 4 sätestatud nõuded teave . Levitaja ei varja tootja või importija esitatud kohustuslikku teavet ega ohutusega seotud teavet. [ME 76]

3.  Kui levitaja arvab või tal on põhjust uskuda, et toode ei ole kooskõlas käesoleva määruse nõuetega, siis ei tee ta toodet turul enne kättesaadavaks, kui see on nõuetega vastavusse viidud. Lisaks, kui toode ei ole ohutu, teavitab levitaja sellest kas tootjat või importijat (olenevalt olukorrast) ning samuti oma asukoha liikmesriigi turujärelevalveasutust.

4.  Levitaja tagab, et sel ajal, kui toode on tema vastutuse all, ei ohusta selle ladustamise või transpordi tingimused artiklis 4 sätestatud üldise ohutusnõude täitmist ja toote vastavust (olenevalt asjaoludest) artikli 8 lõigetele 6, 7 ja 8 ning artikli 10 lõigetele 3 ja 4.

4a.  Proportsionaalselt tootest tuleneva võimaliku ohuga võib levitaja teostada tarbijate tervise ja ohutuse kaitseks turul kättesaadavaks tehtud toodete pistelist kontrolli. [ME 77]

5.  Levitaja, kes arvab või kellel on põhjust uskuda, et toode, mille ta on turul kättesaadavaks teinud, ei ole kooskõlas (olenevalt asjaoludest) artikli 8 lõigetes 6, 7 ja 8 ning artikli 10 lõigetes 3 ja 4 sätestatud nõuetega, tagab viivitamata , et vajaduse korral võetakse vajalikud parandusmeetmed toote nõuetega vastavusse viimiseks, kõrvaldamiseks või tagasinõudmiseks. Lisaks, kui toode ei ole ohutu, teavitab ta sellest viivitamatult kas tootjat või importijat (olenevalt asjaoludest) ning samuti nende liikmesriikide turujärelevalveasutusi, kus ta on toote kättesaadavaks teinud, esitades eelkõige üksikasjad tervise- ja ohutusriskide ning kõikide võetud parandusmeetmete ja nende tulemuste kohta. [ME 78]

Artikkel 12

Juhtumid, mille korral tootja kohustusi kohaldatakse importija ja levitaja suhtes

Käesolevas määruses käsitatakse tootjana importijat või levitajat, kes laseb toote turule oma nime või kaubamärgi all või kes muudab juba turule lastud toodet viisil, mis võib mõjutada vastavust käesoleva määruse nõuetele, ja tema suhtes kohaldatakse tootja kohustusi artikli 8 alusel.

Artikkel 13

Vabastamine teatavatest tootja, importija ja levitaja kohustustest

1.  Kohustust teavitada turujärelevalveasutusi artikli 8 lõike 9, artikli 10 lõigete 2 ja 7 ning artikli 11 lõigete 3 ja 5 kohaselt ei kohaldata, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)  ainult väike kogus hästi identifitseeritavaid tooteid on ohtlikud;

b)  tootja, importija või levitaja võivad tõendada, et oht on täielikult võetud tõhusalt kontrolli all ja toode ei ohusta enam inimeste tervist ega turvalisust alla, et vältida kõikvõimalikke ohte inimeste tervisele ja turvalisusele ; [ME 79]

c)  toote ohtlikkuse põhjus on selline, millest teadmine ei kujuta endast kasulikku teavet ei asutustele ega avalikkusele. [ME 80]

2.  Komisjon võib rakendusaktidega määrata kindlaks olukorrad, mis vastavad käesoleva artikli lõikes 1 esitatud tingimustele. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 19 lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.

3.  Komisjonile antakse volitused võtta kooskõlas artikliga 18a vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks tooted, tootekategooriad või ‑rühmad, mille puhul ei ole vaja artikli 8 lõikes 7 ja artikli 10 lõikes 3 nõutud teavet tootele märkida.

Artikkel 14

Ettevõtjate kindlakstegemine

1.  Ettevõtjad esitavad turujärelevalveasutusele nõudmise korral järgmise teabe, mille alusel on võimalik kindlaks teha järgmist : [ME 81]

a)  iga ettevõtja, kes on neile tooteid tarninud;

b)  iga ettevõtja, keda nad on tootega varustanud.

2.  Ettevõtjad peavad suutma esitada lõikes 1 nimetatud teavet 10 aasta jooksul pärast seda, kui neile toodet tarniti, ja 10 aasta jooksul pärast seda, kui nemad toodet tarnisid.

2a.  Kui ettevõtjad annavad lõikes 1 osutatud teavet, käsitlevad turujärelevalveasutused seda konfidentsiaalse teabena. [ME 82]

Artikkel 15

Toodete jälgitavus

1.  Teatavate toodete, tootekategooriate või ‑rühmade puhul, mis oma iseloomulike omaduste või levitamise või kasutamise iseloomulike tingimuste tõttu võivad kujutada endast tõsist ohtu inimeste tervisele või ohutusele, ning vastavalt vajadusele pärast asjaomaste sidusrühmadega konsulteerimist, võib komisjon nõuda, et ettevõtjad, kes selliseid tooteid turule lasevad ja turul kättesaadavaks teevad, looksid toodete jälgitavuse süsteemi või liituksid juba olemasoleva süsteemiga. [ME 83]

2.  Jälgitavussüsteem hõlmab andmete elektroonilist kogumist ja säilitamist, mis võimaldab toodet ja tarneahelas osalevat ettevõtjat identifitseerida, ning samuti tootele, selle pakendile või tootega kaasas olevatesse dokumentidesse sellise andmekandja paigutamist, mis võimaldab andmetele ligipääsu.

3.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 18a vastu delegeeritud õigusakte, milles:

a)  määratakse kindlaks tooted, tootekategooriad või ‑rühmad, mis võivad kujutada endast tõsist ohtu inimeste tervisele või ohutusele, nagu on märgitud käesoleva artikli lõikes 1. Komisjon märgib asjaomastes delegeeritud õigusaktides, kas ta kasutas komisjoni otsuses 2010/15/EL (24) ettenähtud riskianalüüsimeetodit, või, kui see meetod ei ole asjaomase toote jaoks sobiv, kirjeldab üksikasjalikult kasutatavat meetodit ; [ME 84]

b)  määratakse kindlaks andmed, mida ettevõtjad peavad koguma ja säilitama käesoleva artikli lõikes 2 nimetatud jälgitavussüsteemi vahendusel.

4.  Komisjon võib rakendusaktidega määrata kindlaks käesoleva artikli lõikes 2 nimetatud andmekandja ja selle paigutuse. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 19 lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.

5.  Kui komisjon võtab lõigetes 3 ja 4 nimetatud meetmed vastu, võtab ta eelkõige arvesse:

a)  meetmete kulutasuvust, sealhulgas nende mõju ettevõtetele, eelkõige väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele;

b)  ühilduvust rahvusvahelisel tasandil olemasolevate jälgitavussüsteemidega.

Artikkel 15a

Tooteohutuse kontaktpunktid

1.  Liikmesriigid määravad oma territooriumil tooteohutuse kontaktpunktid ning edastavad nende kontaktandmed teistele liikmesriikidele ja komisjonile.

2.  Komisjon koostab tooteohutuse kontaktpunktide loetelu ja uuendab seda korrapäraselt ning avaldab selle Euroopa Liidu Teatajas. Komisjon avaldab selle teabe ka oma veebilehel. [ME 85]

Artikkel 15b

Tooteohutuse kontaktpunktide ülesanded

1.  Tooteohutuse kontaktpunktid annavad muu hulgas teise liikmesriigi ettevõtja või pädeva asutuse taotluse korral järgmist teavet:

a)  konkreetset liiki toote suhtes kohaldatavad tehnilised eeskirjad territooriumil, kus need tooteohutuse kontaktpunktid on asutatud, ja teave selle kohta, kas seda liiki toote suhtes kehtib asjaomase liikmesriigi seaduste järgi eelloa nõue, ning teave vastastikuse tunnustamise põhimõtte, nagu on ette nähtud määruses (EÜ) nr 764/2008, ja nimetatud määruse kohaldamise kohta asjaomase liikmesriigi territooriumil;

b)  selle liikmesriigi pädevate asutuste kontaktandmed, mille abil saab nendega otse ühendust võtta, sealhulgas asjaomase liikmesriigi territooriumil kõnealuste tehniliste eeskirjade rakendamise järelevalve eest vastutavate asutuste andmed;

c)  selle liikmesriigi territooriumil pädevate asutuste ja ettevõtja vahelise vaidluse korral üldiselt kättesaadavad õiguslikud vahendid.

2.  Tooteohutuse kontaktpunktid vastavad 15 tööpäeva jooksul alates taotluse kättesaamisest, nagu on osutatud lõikes 1.

3.  Tooteohutuse kontaktpunktid võivad liikmesriigis, kus asjaomane ettevõtja on seaduslikult turustanud kõnealust toodet, anda ettevõtjale või pädevale asutusele kogu asjakohase teabe või tähelepanekud, nagu on osutatud määruse (EÜ) nr 764/2008 artiklis 6.

4.  Liikmesriigid asutavad tooteohutuse kontaktpunktide bürood, et hõlbustada koolitust tooteohutust käsitlevate õigusaktide ja üldiselt nõuete valdkonnas ja edastada teavet kõikidele tööstussektoritele ja ettevõtjatele, et toetada ettevõtjate tooteohutust käsitlevate nõuete alast haridust.

5.  Tooteohutuse kontaktpunktid ei võta lõikes 1 osutatud teabe andmise eest tasu. [ME 86]

Artikkel 16

Euroopa standardiorganisatsioonidele esitatavad standardimistaotlused

1.  Komisjon võib esitada ühele või mitmele Euroopa standardiorganisatsioonile taotluse koostada või teha kindlaks Euroopa standard, mille eesmärk on tagada, et sellise standardi või selle osadega kooskõlas olevad tooted vastavad artiklis 4 sätestatud nõuetele. Võttes vastavalt olukorrale arvesse sidusrühmade seisukohti, määrab komisjon määrab kindlaks koostatava Euroopa standardi sisule esitatavad nõuded ja selle vastuvõtmise tähtpäeva. [ME 87]

Komisjon võtab käesoleva lõike esimeses lõigus nimetatud taotluse vastu rakendusaktiga. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 19 lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.

2.  Asjaomane Euroopa standardiorganisatsioon peab ühe kuu jooksul pärast lõikes 1 osutatud taotluse kättesaamist vastama, kas ta võtab selle vastu.

3.  Kui esitatakse rahastamistaotlus, teatab komisjon asjaomasele Euroopa standardiorganisatsioonile kahe kuu jooksul pärast lõikes 2 osutatud nõusoleku kättesaamist toetuse andmisest Euroopa standardi koostamiseks.

4.  Euroopa standardiorganisatsioonid teatavad komisjonile lõikes 1 osutatud Euroopa standardi koostamiseks ettevõetud toimingutest. Komisjon hindab koos Euroopa standardiorganisatsioonidega Euroopa standardiorganisatsioonide koostatud või nende poolt kindlaksmääratud Euroopa standardite vastavust esialgsele taotlusele.

5.  Kui Euroopa standard vastab eesmärkidele, mida ta peab täitma, ning artiklis 4 sätestatud üldisele tooteohutusnõudele, avaldab komisjon viivitamata viite sellisele Euroopa standardile Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 17

Ametlikud vastuväited Euroopa standarditele

1.  Kui liikmesriik või Euroopa Parlament leiab, et artiklis 16 nimetatud Euroopa standard ei vasta täielikult nõuetele, mida ta peab eesmärgi kohaselt täitma, ega artiklis 4 sätestatud üldisele ohutusnõudele, teatab ta sellest komisjonile, lisades üksikasjaliku selgituse, ning komisjon otsustab rakendusaktiga järgmist:

a)  avaldada viited asjaomasele Euroopa standardile Euroopa Liidu Teatajas , jätta need avaldamata või avaldada need seal piirangutega;

b)  säilitada Euroopa Liidu Teatajas viited asjaomasele Euroopa standardile, säilitada piirangutega viited või kõrvaldada need viited.

2.  Komisjon avaldab oma veebilehel neid Euroopa standardeid käsitleva teabe, mille kohta on tehtud lõikes 1 osutatud otsus.

3.  Komisjon teatab lõikes 1 osutatud otsusest asjaomasele Euroopa standardiorganisatsioonile ja taotleb vajaduse korral asjaomase Euroopa standardi läbivaatamist.

4.  Käesoleva artikli lõike 1 punktis a osutatud otsus võetakse vastu artikli 19 lõikes 2 osutatud nõuandemenetluse kohaselt.

5.  Käesoleva artikli lõike 1 punktis b osutatud otsus võetakse vastu artikli 19 lõikes 3 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Artikkel 18

Karistused

1.  Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad, milles sätestatakse käesoleva määruse sätete rikkumise korral kohaldatavate karistuste kohta kohaldatavad nõuetekohased karistused ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Kehtestatud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teavitavad komisjoni neist sätetest hiljemalt [ sisesta kuupäev – 3 kuud enne käesoleva määruse kohaldamist ] ... (25) ja teavitavad komisjoni viivitamata kõikidest järgnevatest sätetesse tehtavatest muudatustest. [ME 88]

2.  Lõikes 1 nimetatud Kehtestatud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Karistuste puhul võetakse arvesse ettevõtete suurust ja eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate olukorda. Karistusi võib suurendada, kui rikkumise tõsidust, kestust ning vajaduse korral tahtlikku olemust. Lisaks tuleb karistuste puhul arvestada, kas asjaomane ettevõtja on varem toime pannud sarnase rikkumise, ning tõsiste rikkumiste puhul võidakse rakendada kriminaalkaristust . [ME 89]

2a.  Rikkumiste korral kohaldatavate halduskaristustega tuleb vähemalt tasaarvestada rikkumisega taotletud majanduslik kasu, kuid see ei tohi ületada 10% aastakäivest või selle prognoosist. Kehtestatud karistused võivad ületada 10% aastakäivest või selle prognoosist, kui see on vajalik rikkumisega taotletud majandusliku kasu tasaarvestamiseks. Tõsiste rikkumiste puhul võivad karistused hõlmata kriminaalkaristusi. [ME 90]

2b.  Liikmesriigid teatavad komisjonile käesoleva määruse raames kehtestatud karistuste liigi ja suuruse, tuvastavad käesoleva määruse tegelikud rikkumised ning näitavad ära nende ettevõtjate isiku, kelle suhtes on kehtestatud karistused. Komisjon teeb selle teabe põhjendamatu viivituseta üldsusele kättesaadavaks elektrooniliselt ning vajaduse korral muude vahenditega.

Komisjon avaldab esimese lõigu alusel saadud teabe põhjal selliste ettevõtjate üleliidulise musta nimekirja, kes on korduvalt ja tahtlikult rikkunud käesoleva määruse sätteid, ja ajakohastab seda. [ME 91]

Artikkel 18a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 13 lõikes 3 ja artikli 15 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile antakse määramata ajaks alates ...(26) .

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 13 lõikes 3 ja artikli 15 lõikes 3 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Niipea, kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

5.  Artikli 13 lõike 3 ja artikli 15 lõike 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 19

Komiteemenetlus

1.  Komisjoni abistab komitee. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

Käesoleva määruse artiklite 16 ja 17 kohaldamisel aitab komisjoni määruse (EL) nr 1025/2012 alusel loodud komitee. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

2.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 4.

3.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

4.  Kui lõike 1 teises lõigus osutatud komitee arvamus saadakse kirjaliku menetlusega, lõpetatakse nimetatud menetlus ilma tulemust saavutamata, kui arvamuse esitamiseks ettenähtud tähtaja jooksul komitee eesistuja nii otsustab või lihtenamus komitee liikmetest seda taotleb.

Artikkel 21

Hindamine

Hiljemalt ...(27) ning seejärel iga viie aasta tagant hindab komisjon selle kohaldamist ja esitab hindamisaruande Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Kõnealuses aruandes hinnatakse, kas määrus on täitnud oma eesmärgid, eelkõige seoses tarbijate parema kaitsega ohtlike toodete eest käesoleva määruse artikli 4 tähenduses , võttes arvesse selle mõju ettevõtetele ja eelkõige väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele VKE-dele . Selles aruandes hinnatakse samuti määruse (EL) nr 1025/2012 mõju käesoleva määruse reguleerimisalale. [ME 92]

Artikkel 22

Kehtetuks tunnistamine

1.  Direktiiv 2001/95/EÜ tunnistatakse kehtetuks alates ...(28) .

2.  Direktiiv 87/357/EMÜ tunnistatakse kehtetuks alates ...*.

3.  Viiteid direktiivile 2001/95/EÜ ja direktiivile 87/357/EMÜ tõlgendatakse viidetena käesolevale määrusele ja loetakse vastavalt lisas esitatud vastavustabelile.

Artikkel 23

Üleminekusätted

1.  Liikmesriigid ei tohi takistada direktiiviga 2001/95/EÜ reguleeritud toodete turul kättesaadavaks tegemist, kui need vastavad nimetatud direktiivi nõuetele ning kui need on turule lastud enne ...*.

2.  Euroopa standardid, mille viited on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas kooskõlas direktiiviga 2001/95/EÜ, loetakse käesoleva määruse artikli 5 punktis b nimetatud Euroopa standarditeks.

3.  Komisjonilt kooskõlas direktiiviga 2001/95/EÜ Euroopa standardiorganisatsioonidele antud volitused, loetakse käesoleva määruse artikli 15 lõikes 1 nimetatud standardimistaotlusteks.

Artikkel 24

Jõustumine

1.  Käesolev määrus jõustub ...(29) .

2.  Määrust kohaldatakse alates ...(30) * .

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

...,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

LISA

Vastavustabel

Direktiiv 2001/95/EÜ

Direktiiv 87/357/EMÜ

Käesolev määrus

Artikli 1 lõige 1

Artikkel 1

Artikli 1 lõike 2 esimene lõik

Artikli 2 lõige 1

Artikli 1 lõike 2 teine lõik

Artikli 2 lõige 4

Artikkel 2

Artikkel 3

Artikli 2 punkti b alapunktid i–iv

Artikli 6 lõige 1

Artikli 3 lõige 1

Artikkel 4

Artikli 3 lõige 2

Artikkel 5

Artikli 3 lõige 3

Artikli 6 lõige 2

Artikli 3 lõige 4

-

Artikkel 4

Artiklid 16 ja 17

Artikli 5 lõike 1 esimene lõik

Artikli 8 lõige 8

Artikli 5 lõike 1 teine lõik

-

Artikli 5 lõike 1 kolmas lõik

Artikli 8 lõige 9

Artikli 5 lõike 1 neljas lõik

Artikli 8 lõiked 3, 6 ja 7

Artikli 5 lõike 1 viies lõik

-

Artikli 5 lõige 2

Artikkel 11

Artikli 5 lõike 3 esimene lõik

Artikli 8 lõige 9 ja artikli 11 lõige 5

Artikli 5 lõike 3 teine lõik

-

Artikli 5 lõige 4

-

Artikli 6 lõige 1

-

Artikli 6 lõiked 2 ja 3

-

Artikkel 7

Artikkel 18

Artikli 8 lõike 1 punkt a

-

Artikli 8 lõike 1 punktid b–f

-

Artikli 8 lõike 2 esimene lõik

-

Artikli 8 lõike 2 teine lõik

-

Artikli 8 lõike 2 kolmas lõik

-

Artikli 8 lõige 3

-

Artikli 8 lõige 4

-

Artikli 9 lõige 1

-

Artikli 9 lõige 2

-

Artikkel 10

-

Artikkel 11

-

Artikkel 12

-

Artikkel 13

-

Artikkel 14

-

Artikkel 15

Artikkel 19

Artikkel 16

-

Artikkel 17

-

Artikli 18 lõige 1

-

Artikli 18 lõige 2

-

Artikli 18 lõige 3

-

Artikli 19 lõige 1

-

Artikli 19 lõige 2

Artikkel 21

Artikkel 20

-

Artikkel 21

-

Artikkel 22

Artikkel 22

Artikkel 23

Artikkel 24

I lisa 1. jagu

Artikli 8 lõige 9 ja artikli 11 lõige 5

I lisa 2. jao esimene lause

-

I lisa 2. jao teine lause

Artikli 13 lõiked 1 ja 2

I lisa 3. jagu

-

II lisa

-

III lisa

-

IV lisa

Lisa

Artikkel 1

Artikli 6 lõike 1 punkt e

Artiklid 2 kuni 7

-

(1)ELT C 271, 19.9.2013, lk 81.
(2) Euroopa Parlamendi 15. aprilli 2014. aasta seisukoht.
(3)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri 2001. aasta direktiiv 2001/95/EÜ üldise tooteohutuse kohta (EÜT L 11, 15.1.2002, lk 4).
(4)ELT L , , lk .
(5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... määrus (EL) nr .../... toodete turujärelevalve kohta ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 1999/5/EÜ, 2000/9/EÜ, 2000/14/EÜ, 2001/95/EÜ, 2004/108/EÜ, 2006/42/EÜ, 2006/95/EÜ, 2007/23/EÜ, 2008/57/EÜ, 2009/48/EÜ, 2009/105/EÜ, 2009/142/EÜ, 2011/65/EL, määrust (EÜ) nr 764/2008, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 765/2008 ning määrust (EL) nr 305/2011 (ELT L ...).
(6) Määruse (2013/0048(COD)) number põhjendusse ning määruse number, vastuvõtmise kuupäev ja avaldamisviide allmärkusesse.
(7)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 1935/2004 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete kohta ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 80/590/EMÜ ja 89/109/EMÜ (ELT L 338, 13.11.2004, lk 4).
(8)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta otsus nr 768/2008/EÜ toodete turustamise ühise raamistiku kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 93/465/EMÜ( ELT L 218, 13.8.2008, lk 82) .
(9)Nõukogu 25. juuni 1987. aasta direktiiv 87/357/EMÜ tervist või turvalisust ohustavaid eksitava välimusega tooteid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ( EÜT L 192, 11.7.1987, lk 49) .
(10) Määruse number (2013/0048(COD)).
(11)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31).
(12) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 764/2008, milles sätestatakse menetlused seoses teatavate riiklike tehniliste eeskirjade kohaldamisega teises liikmesriigis seaduslikult turustatavate toodete suhtes ning tunnistatakse kehtetuks otsus nr 3052/95/EÜ (ELT L 218, 13.8.2008, lk 21).
(13)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 1025/2012, mis käsitleb Euroopa standardimist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 2009/105/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 87/95/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1673/2006/EÜ (ELT L 316, 14.11.2012, lk 12).
(14)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).
(15) Käesoleva määruse jõustumise kuupäev.
(16) Nõukogu 20. juuni 1990. aasta direktiiv 90/385/EMÜ aktiivseid siiratavaid meditsiiniseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 189, 20.7.1990, lk 17).
(17) Nõukogu 14. juuni 1993. aasta direktiiv 93/42/EMÜ meditsiiniseadmete kohta (EÜT L 169, 12.7.1993, lk 1).
(18) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 1998. aasta direktiiv 98/79/EÜ meditsiiniliste in vitro diagnostikavahendite kohta (EÜT L 331, 7.12.1998, lk 1).
(19) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2011. aasta määrus (EL) nr 305/2011, millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ (ELT L 88, 4.4.2011, lk 5).
(20) Määruse number (2013/0048(COD)).
(21) Määruse number (2013/0048(COD)).
(22) Määruse number (2013/0048(COD)).
(23) Määruse number (2013/0048(COD)).
(24) Komisjoni 16. detsembri 2009. aasta otsus 2010/15/EL, milles sätestatakse haldamise suunised direktiivi 2001/95/EÜ (üldise tooteohutuse direktiiv) artikliga 12 ette nähtud ühenduse kiire teabevahetuse süsteemi RAPEX ja artikliga 11 ette nähtud teavitamise korra haldamise suunised (ELT L 22, 26.1.2010, lk 1).
(25) Kolm kuud enne käesoleva määruse kohaldamiskuupäeva.
(26) Käesoleva määruse jõustumise kuupäev.
(27) Viis aastat pärast käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva.
(28) Käesoleva määruse kohaldamise kuupäev.
(29) Käesoleva määruse jõustumise kuupäev (2013/0048(COD)).
(30)* Käesoleva määruse kohaldamise kuupäev (2013/0048(COD)).

Viimane päevakajastamine: 30. mai 2017Õigusalane teave