Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Priimti tekstai
Antradienis, 2014 m. balandžio 15 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija
Vartojimo gaminių sauga ***I
P7_TA-PROV(2014)0383A7-0355/2013

2014 m. balandžio 15 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl vartojimo gaminių saugos, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 87/357/EEB ir Direktyva 2001/95/EB (COM(2013)0078 – C7-0042/2013 – 2013/0049(COD)) (Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas ,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013)0078),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0042/2013),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 22 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1) ,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Tarptautinės prekybos komiteto, Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto bei Teisės reikalų komiteto nuomones (A7–0355/2013),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis
(1) 2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos 13 nustatyta , kad vartojimo gaminiai turi būti saugūs, o valstybių narių rinkos priežiūros institucijos privalo imtis veiksmų prieš nesaugius gaminius ir tuo tikslu keistis informacija naudodamosi Bendrijos skubaus keitimosi informacija sistema (RAPEX). Direktyvą 2001/95/EB reikia iš esmės keisti siekiant pagerinti jos taikymą ir užtikrinti, kad ji nuosekliai derėtų su Sąjungos teisės aktų pokyčiais rinkos priežiūros, ekonominės veiklos vykdytojų prievolių ir standartizacijos srityse. Dėl aiškumo Direktyva 2001/95/EB turėtų būti panaikinta ir pakeista šiuo reglamentu;
(1)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/95/EB13 nustatytas esminis vidaus rinkoje esantiems gaminiams taikomas reikalavimas , kad vartojimo gaminiai turi būti saugūs, o valstybių narių rinkos priežiūros institucijos privalo imtis efektyvių veiksmų prieš nesaugius gaminius ir tuo tikslu keistis informacija naudodamosi Bendrijos skubaus keitimosi informacija sistema (RAPEX). Direktyvą 2001/95/EB reikia iš esmės keisti siekiant pagerinti jos taikymą ir užtikrinti, kad ji nuosekliai derėtų su Sąjungos teisės aktų pokyčiais rinkos priežiūros, ekonominės veiklos vykdytojų prievolių ir standartizacijos srityse. Dėl aiškumo Direktyva 2001/95/EB turėtų būti panaikinta ir pakeista šiuo reglamentu;
13 OL L 11, 2002 1 15, p. 4.

13 2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos ( OL L 11, 2002 1 15, p. 4).

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
(2) reglamentas yra tinkama teisinė priemone, nes juo nustatomos aiškios ir išsamios taisyklės, kuriomis valstybėms narėms neleidžiama į nacionalinę teisę perkelti skirtingų nuostatų. Reglamentu užtikrinama, kad visoje Sąjungoje teisiniai reikalavimai būtų taikomi vienu metu;
(2) reglamentas yra tinkama teisinė priemone, nes juo nustatomos aiškios ir išsamios taisyklės, kuriomis valstybėms narėms neleidžiama į nacionalinę teisę perkelti ir taikyti skirtingų nuostatų. Reglamentu užtikrinama, kad visoje Sąjungoje teisiniai reikalavimai būtų taikomi vienu metu;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
(3) šis reglamentas turi padėti pasiekti SESV 169 straipsnyje nurodytus tikslus. Visų pirma juo, nustačius vienodas taisykles dėl bendrojo saugos reikalavimo, vertinimo kriterijų ir ekonominės veiklos vykdytojų prievolių, turėtų būti siekiama užtikrinti, kad vartotojams skirtiems gaminiams būtų taikomas vidaus rinkos mechanizmas. Kadangi rinkos priežiūros taisyklės, įskaitant RAPEX taisykles, yra nustatytos Reglamente (ES) Nr. […/…] [dėl gaminių rinkos priežiūros] 14 , kuris taikomas ir šiame reglamente nustatytiems gaminiams, šiame reglamente nebūtina nustatyti jokių papildomų rinkos priežiūros ar RAPEX nuostatų ;
(3) kad būtų užtikrintas aukštas vartotojų apsaugos lygis, Sąjunga turi prisidėti prie vartotojų sveikatos ir saugos apsaugos. Atsižvelgiant į tai, šis reglamentas būtinas siekiant pagrindinio tikslo – sukurti saugių gaminių vidaus rinką drauge padedant siekti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ( SESV) 169 straipsnyje nurodytų tikslų ;
14 OL L ..., p. ... .
(Žr. 2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos 4 konstatuojamosios dalies formuluotę.)
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(3a) šiuo reglamentu, nustačius vienodas taisykles dėl bendrojo saugos reikalavimo, vertinimo kriterijų ir ekonominės veiklos vykdytojų prievolių, visų pirma turėtų būti siekiama užtikrinti, kad vartotojams skirtiems gaminiams būtų taikomas vidaus rinkos mechanizmas. Kadangi rinkos priežiūros taisyklės, įskaitant RAPEX taisykles, yra nustatytos [.... m. ...... d. Europos Parlamento ir Tarybos] Reglamente (ES) Nr. …/… 1 *, šiame reglamente nebūtina nustatyti jokių papildomų rinkos priežiūros ar RAPEX nuostatų;
1 ... Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr .../... dėl gaminių rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB, direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 1999/5/EB, 2000/9/EB, 2000/14/EB, 2001/95/EB, 2004/108/EB, 2006/42/EB, 2006/95/EB, 2007/23/EB, 2008/57/EB, 2009/48/EB, 2009/105/EB, 2009/142/EB, 2011/65/ES, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, Reglamentas (EB) Nr. 764/2008 ir Reglamentas (EB) Nr. 765/2008 (OL L ...).
* OL: prašom konstatuojamojoje dalyje įrašyti reglamento (2013/0048(COD)) numerį, o išnašoje – reglamento numerį, priėmimo datą ir paskelbimo nuorodą.
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(3b) vartotojų sauga labai priklauso nuo veiksmingo Sąjungos gaminių saugos reikalavimų vykdymo. Rinkos priežiūra nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis turėtų būti nuolat gerinama ir būti vis veiksmingesnė, kad būtų galima spręsti kintančius globalios rinkos ir palaipsniui vis sudėtingesnės tiekimo grandinės uždavinius. Dėl neveikiančių rinkos priežiūros sistemų galėtų būti iškraipoma konkurencija, sukeliamas pavojus vartotojų saugai ir prarandamas piliečių pasitikėjimas vidaus rinka. Todėl valstybės narės turėtų sukurti sisteminius metodus rinkos priežiūros veiksmingumui bei kitiems vykdymo priežiūros veiksmams užtikrinti ir turėtų garantuoti jų atvirumą visuomenei bei suinteresuotoms šalims;
(Žr. 2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos 24 konstatuojamosios dalies formuluotę.)
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
(6) šis reglamentas neturėtų būti taikomas paslaugoms. Tačiau, kad vartotojų saugos ir sveikatos apsaugos tikslai būtų tikrai pasiekti, jis turėtų būti taikomas gaminiams, kurie vartotojams tiekiami arba siūlomi kartu su teikiamomis paslaugomis, įskaitant gaminius, su kuriais vartotojai susiduria tiesiogiai, kai jiems teikiamos paslaugos. Į šio reglamento taikymo sritį neturėtų būti įtraukti įrenginiai, kuriais vartotojai važiuoja ar keliauja ir kuriuos naudoja paslaugos teikėjas, kadangi jie turėtų būti vertinami kartu su teikiamos paslaugos sauga ;
(6) šis reglamentas neturėtų būti taikomas paslaugoms. Tačiau, kad vartotojų saugos ir sveikatos apsaugos tikslai būtų tikrai pasiekti, jis turėtų būti taikomas visiems naudojamiems gaminiams, kurie vartotojams tiekiami arba siūlomi kartu su teikiamomis paslaugomis, įskaitant gaminius, su kuriais vartotojai susiduria tiesiogiai, kai paslaugų teikėjai jiems teikia paslaugas ;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(6a) gaminiams, sukurtiems tik profesionaliam naudojimui, bet palaipsniui patekusiems į vartotojų rinką, turėtų būti taikomas šis reglamentas, nes jie gali kelti riziką vartotojų sveikatai ir saugai, kai yra naudojami galimomis iš anksto pagrįstai numatyti sąlygomis;
(Žr. 2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos 10 konstatuojamosios dalies formuluotę.)
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(6b) į šio reglamento taikymo sritį neturėtų būti įtraukti įrenginiai, kuriais vartotojai keliauja ir kuriuos naudoja paslaugos teikėjas, kadangi jie turėtų būti vertinami kartu su teikiamos paslaugos sauga;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
(8) kalbant apie vartojimo gaminius, kuriems taikomas šis reglamentas, įvairių jo dalių taikymo sritys turėtų būti aiškiai atskirtos nuo konkrečius sektorius reglamentuojančių Sąjungos derinamųjų teisės aktų. Nors bendrasis gaminių saugos reikalavimas ir susijusios nuostatos turėtų būti taikomos visiems vartojimo gaminiams, ekonominės veiklos vykdytojams neturėtų būti nustatyta prievolių, kai Sąjungos derinamuosiuose teisės aktuose, kaip antai dėl kosmetikos gaminių, žaislų, elektros prietaisų ar statybos produktų, yra nustatytos lygiavertės prievolės;
(8) kalbant apie vartojimo gaminius, kuriems taikomas šis reglamentas, įvairių jo dalių taikymo sritys turėtų būti aiškiai atskirtos nuo konkrečius sektorius reglamentuojančių Sąjungos derinamųjų teisės aktų. Nors šio reglamento I skyriuje nurodytas bendrasis gaminių saugos reikalavimas ir susijusios nuostatos turėtų būti taikomos visiems vartojimo gaminiams, ekonominės veiklos vykdytojams neturėtų būti nustatyta prievolių, kai Sąjungos derinamuosiuose teisės aktuose, kaip antai dėl kosmetikos gaminių, žaislų, elektros prietaisų ar statybos produktų, yra nustatytos lygiavertės prievolės;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
(9) siekiant užtikrinti šio reglamento ir konkrečius sektorius reglamentuojančių Sąjungos derinamųjų teisės aktų nuostatų dėl konkrečių ekonominės veiklos vykdytojų prievolių nuoseklumą, nuostatos dėl gamintojų, įgaliotų atstovų, importuotojų ir platintojų turėtų būti pagrįstos 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos 16 pavyzdinėmis nuostatomis;
(9) siekiant užtikrinti šio reglamento ir konkrečius sektorius reglamentuojančių Sąjungos derinamųjų teisės aktų nuostatų dėl konkrečių ekonominės veiklos vykdytojų prievolių nuoseklumą, nuostatos dėl gamintojų, įgaliotų atstovų, importuotojų ir platintojų turėtų būti pagrįstos Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 768/2008/EB16 pavyzdinėmis nuostatomis. Vis dėlto suderinti teisės aktai neturėtų užkrauti verslo įmonėms nereikalingos administracinės naštos;
16 OL L 218, 2008 8 13, p. 82.

16 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos ir panaikinantis Sprendimą 93/465/EEB ( OL L 218, 2008 8 13, p. 82).

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
(10) šio reglamento taikymo sritis neturėtų apsiriboti tik kuriuo nors vienu vartojimo gaminių pardavimo būdu, todėl reikėtų įtraukti ir elektroninę prekybą;
(10) šio reglamento taikymo sritis neturėtų apsiriboti tik kuriuo nors vienu vartojimo gaminių pardavimo būdu, todėl reikėtų įtraukti ir nuotolinę prekybą, pvz., elektroninę prekybą, pardavimus internetu ir prekybos platformas ;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
(11) šis reglamentas turėtų būti taikomas naudotiems gaminiams, kurie vykdant komercinę veiklą vėl patenka į tiekimo grandinę, išskyrus tokius naudotus gaminius, kaip antikvariniai daiktai, kurių atveju vartotojas negali pagrįstai tikėtis, kad jų sauga atitiks naujausius standartus;
(11) šis reglamentas turėtų būti taikomas naudotiems gaminiams, kurie vykdant komercinę veiklą vėl patenka į tiekimo grandinę, jeigu jie kaip tokie buvo pateikti rinkai, ir naudotiems gaminiams, kurie iš pradžių buvo pateikti rinkai po to, kai įsigaliojo šis reglamentas, išskyrus tokius naudotus gaminius, kaip antikvariniai daiktai, kurių atveju vartotojas negali pagrįstai tikėtis, kad jų sauga atitiks naujausius standartus;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
(12) šis reglamentas taip pat turėtų būti taikomas vartojimo gaminiams, kurie nėra maisto produktai, tačiau yra panašūs į juos ir gali būti su jais taip supainioti , kad vartotojai, ypač vaikai, jas gali įsidėti į burną, čiulpti arba nuryti ir dėl to, pvz ., gali paspringti, apsinuodyti, pradurti ar užkimšti virškinamąjį traktą. Iki šiol tuos į maistą panašius gaminius reglamentavo 1987 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 87/357/EEB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų gaminiams, kurie, atrodydami kitokie, nei yra iš tikrųjų, kelia pavojų vartotojų sveikatai ar saugai, suderinimo 17 , kuri turėtų būti panaikinta;
(12) šis reglamentas taip pat turėtų būti taikomas vartojimo gaminiams, kurie nėra maisto produktai, tačiau yra panašūs į juos ir yra tikimybė , kad žmonės, visų pirma maži vaiki, laikys juos maistu ir dėl to gali juos įsidėti į burną, čiulpti ar nuryti, tokiu būdu galėtų būti sukeliama mirtis ar asmens sužeidimas, taigi pagal jį turėtų būti draudžiama parduoti, importuoti ir gaminti ar eksportuoti tokius gaminius . Iki šiol tuos į maistą panašius gaminius reglamentavo Tarybos direktyva 87/357/EEB17 , kuri turėtų būti panaikinta;
17 OL L 192, 1987 7 11, p. 42.
17 1987 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 87/357/EEB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų gaminiams, kurie, atrodydami kitokie, nei yra iš tikrųjų, kelia pavojų vartotojų sveikatai ar saugai, suderinimo ( OL L 192, 1987 7 11, p. 42) .
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
(13) gaminių sauga turėtų būti vertinama atsižvelgiant į visus susijusius aspektus, ypač į gaminių savybes ir pateikimą, taip pat į juos galinčių naudoti vartotojų, pirmiausia vaikų, pagyvenusių žmonių ir neįgaliųjų, grupes, atsižvelgiant į jų pažeidžiamumą;
(13) gaminių sauga turėtų būti vertinama atsižvelgiant į visus susijusius aspektus, ypač į gaminių sandarą, autentiškumą, savybes, medžiagas, sudėtines dalis ir gaminio bei jo pakuotės pateikimą, taip pat į juos galinčių naudoti vartotojų, pirmiausia vaikų, pagyvenusių žmonių ir neįgaliųjų, grupes, atsižvelgiant į jų pažeidžiamumą;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(13a) atsargumo principas, kaip nustatyta SESV 191 straipsnio 2 dalyje ir pabrėžta, be kita ko, 2000 m. vasario 2 d. Komisijos komunikate dėl atsargumo principo, yra pagrindinis gaminių ir vartotojų saugos užtikrinimo principas ir į jį turėtų būti deramai atsižvelgiama nustatant gaminio saugos vertinimo kriterijus;
(Žr. 2000 m. vasario 2 d. Komisijos komunikatą dėl atsargumo principo (COM(2000) 1)).
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(13b) šiame reglamente reikėtų atsižvelgti į vadinamuosius vaikams patrauklius gaminius, kurių dizainas ir savybės kokiu nors būdu labai primena žaislą ar kitą daiktą, kuris patinka vaikams ar skirtas jiems naudoti. turėtų būti įvertinamas vaikams patrauklių gaminių rizikos lygis ir turėtų būti imamasi atitinkamų veiksmų tai rizikai sumažinti;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
13 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(13c) vertinant gaminio saugą reikėtų ypač atsižvelgti į tai, ar gaminys lėmė sužalojimus, apie kuriuos buvo pranešta Visos Europos duomenų apie sužalojimus bazėje, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. .../...*;
OL: prašom įrašyti Reglamento dėl gaminių rinkos priežiūros (COD 2013/0048) numerį.

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
(15) ekonominės veiklos vykdytojai, atsižvelgiant į atitinkamas jų funkcijas tiekimo grandinėje, turėtų būti atsakingi už gaminių atitiktį, kad būtų užtikrinta aukšto lygio vartotojų sauga ir sveikatos apsauga;
(15) ekonominės veiklos vykdytojai, atsižvelgiant į atitinkamas jų funkcijas tiekimo grandinėje, turėtų būti atsakingi už gaminių atitiktį, kad būtų užtikrinta aukšto lygio vartotojų sauga ir sveikatos apsauga; Šiuo atžvilgiu nuostatos, susijusios su ekonominės veiklos vykdytojų prievolėmis, nustatytomis Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 768/2008/EB 1 , turėtų būti griežtai suderintos, nes taip bus sudarytos vienodos sąlygos, atsižvelgiant į ekonominės veiklos vykdytojų, kuriems taikomi suderinti teisės aktai, prievoles ir ekonominės veiklos vykdytojų, kuriems pagal šį reglamentą taikomi nesuderinti teisės aktai, prievoles;
1 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos (OL L 218, 2008 8 13, p. 82).
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(15a) jei tai gaminiai, kuriems netaikomi Sąjungos derinamieji teisės aktai, Europos standartai ar nacionalinės teisės aktai dėl sveikatos ir saugos reikalavimų, ekonominės veiklos vykdytojai turėtų įvertinti gaminių saugą pagal konkrečius kriterijus, kuriais vadovaudamiesi jie turėtų nustatyti su gaminiu susijusios rizikos lygį. Rinkos priežiūros institucijos gali padėti ekonominės veiklos vykdytojams atlikti saugos vertinimą;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
15 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(15b) siekiant sudaryti palankesnes sąlygas, kad į rinką patektų saugūs gaminiai, ekonominės veiklos vykdytojai, ypač mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), turėtų sugebėti atitikti jiems pagal šį reglamentą nustatytus reikalavimus, įsteigę konsorciumus dviem tikslais: produktų saugumo reikalavimų ir aukštos kokybės standartų laikymuisi užtikrinti ir sąnaudoms ir administracinei ir biurokratinei naštai, tenkančiai pavienėms verslo įmonėms, sumažinti;
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(16a) gamintojai turėtų užtikrinti, kad gaminiai, kuriuos jie pateikia rinkai, būtų suprojektuoti ir pagaminti laikantis šiame reglamente nustatytų saugos reikalavimų. Siekdama paaiškinti gamintojo prievoles ir sumažinti administracinę naštą, Komisija turėtų nustatyti Sąjungos bendros gaminių keliamos rizikos vertinimo metodiką ir sukurti naudotojams patogias elektronines rizikos vertinimo priemones. Pagal metodiką turėtų būti sukurta veiksminga rizikos vertinimo priemonė, kuria gamintojai galėtų naudotis projektuodami gaminius, remiantis geriausia praktika ir suinteresuotųjų subjektų indėliu;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
16 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(16b) tam, kad būtų pagerinti ekonominės veiklos vykdytojų, rinkos priežiūros institucijų ir vartotojų ryšiai, valstybės narės turėtų skatinti ekonominės veiklos vykdytojus greta pašto adreso pateikti interneto svetainės adresą;
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(18a) platintojas turėtų užtikrinti, kad gamintojas ir importuotojas įvykdytų savo prievoles, t. y. patikrinti ant gaminio ar jo pakuotės nurodytą pavadinimą, modelio pavadinimą, prekės ženklą ar adresą, kuriuo galima susisiekti su gamintoju ir importuotoju, ir pridedamą gamintojo partiją, serijos numerį ar kitą gaminio elementą, pagal kuriuos jį galima identifikuoti. Platintojas neturėtų tikrinti kiekvieno gaminio atskirai, nebent jis mano, kad gamintojas ar importuotojas neįvykdė jiems keliamų prievolių;
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(20a) globalizacija, vis dažnesnis gamybos perkėlimas ir tarptautinės prekybos augimas reiškia, kad daugiau gaminių parduodama pasaulio rinkose, todėl šiuo atžvilgiu tvirtas pasaulio reguliavimo institucijų ir kitų suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimas vartojimo gaminių saugos srityje yra būtinas siekiant spręsti problemas, kurių kyla dėl sudėtingų tiekimo grandinių ir didesnės prekybos apimties. Visų pirma Komisija turėtų būti paskatinta skirti daugiau dėmesio gaminių projektavimo saugumui vykdant dvišalį bendradarbiavimą su trečiųjų šalių rinkos priežiūros institucijomis;
(Žr. 2011 m. kovo 8 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl Direktyvos dėl bendros gaminių saugos peržiūros ir rinkos priežiūros (2010/2085(INI) 10 dalies formuluotę.)
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
20 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(20b) dabartinės atsekamumo sistemos ir identifikavimo procedūros turėtų būti veiksmingai taikomos ir tobulinamos. Atsižvelgiant į tai, reikia atlikti taikomų technologijų naudojimo vertinimą ir analizę siekiant užtikrinti geresnį veikimą ir sumažinti administracinę naštą ekonominės veiklos vykdytojams. Vienas iš šio reglamento tikslų – nuolat gerinti atsekamumo sistemas, taikomas ekonominės veiklos vykdytojams ir gaminiams;
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
20 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(20c) siekdama ateityje pagerinti atsekamumą, Komisija turėtų įvertinti, kaip palengvinti specialių atsekamumo ir gaminių identifikavimo technologijų taikymą. Atliekant tą vertinimą vertinamos technologijos, be kita ko, turėtų užtikrinti vartojimo gaminių saugą, pagerinti atsekamumo mechanizmus ir neužkrauti papildomos administracinės naštos ekonominės veiklos vykdytojams, kad atitinkamos sąnaudos nebūtų perkeltos vartotojams;
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
20 d konstatuojamoji dalis (nauja)
(20d) vadovaujantis tuo, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB)Nr. 764/2008 1 įsteigiami nacionaliniai kontaktiniai centrai, gaminių saugos kontaktiniai centrai valstybėse narėse turėtų atlikti ekonominės veiklos vykdytojų informavimo centrų funkciją, kad jie galėtų gauti rekomendacijas ir mokymus gaminių saugos reikalavimų ir teisės aktų tema;
1 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 764/2008, nustatantis procedūras, susijusias su tam tikrų nacionalinių techninių taisyklių taikymu kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamiems gaminiams, ir panaikinantis Sprendimą Nr. 3052/95/EB (OL L 218, 2008 8 13, p. 21).
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis
(21) nuoroda į kilmę papildo esminius atsekamumo reikalavimus dėl gamintojo pavadinimo ir adreso. Visų pirma šalies kilmės nuoroda padeda nustatyti faktinę gamybos vietą visais atvejais, kai su gamintoju negalima susisiekti arba jo nurodytas adresas ir faktinė gamybos vieta skiriasi. Tokia informacija gali palengvinti rinkos priežiūros institucijų užduotį atsekti gaminį iki faktinės gamybos vietos ir susisiekti su kilmės šalies institucijomis pagal dvišalio ar daugiašalio bendradarbiavimo vartojimo gaminių saugos srityje nuostatas, kad būtų galima imtis tinkamų tolesnių veiksmų;
(21) nuoroda į kilmę yra būtina siekiant papildyti esminius atsekamumo reikalavimus dėl gamintojo pavadinimo ir adreso, nustatytus šiame reglamente . Be to, šalies kilmės nuoroda padeda nustatyti faktinę gamybos vietą visais atvejais, kai su gamintoju negalima susisiekti, ypač kai jo nurodytas adresas ir faktinė gamybos vieta skiriasi, kai nenurodytas nei gamintojo pavadinimas, nei adresas, arba kai adresas buvo ant pakuotės, kuri buvo prarasta . Tokia informacija gali palengvinti rinkos priežiūros institucijų užduotį atsekti gaminį iki faktinės gamybos vietos ir susisiekti su kilmės šalies institucijomis pagal dvišalio ar daugiašalio bendradarbiavimo vartojimo gaminių saugos srityje nuostatas, kad būtų galima imtis tinkamų tolesnių veiksmų;
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(21a) nurodžius gaminio kilmę vartotojams būtų lengviau įvertinti informaciją apie gaminio grandinę, taip padidėtų jų informuotumas. Visų pirma tada, kai gamintojo pavadinimas nurodomas vykdant ekonominės veiklos vykdytojų prievoles, esama rizikos, kad vartotojai bus suklaidinti, nes gamintojo nuoroda nebūtinai suteikia vartotojui galimybę nustatyti gamybos šalį. Taigi kilmės nuoroda vartotojams bus vienintelė priemonė, leidžianti išsiaiškinti gamybos šalį;
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
21 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(21b) įvairiose Sąjungos prekybos partnerių jurisdikcijose kilmės nuoroda privaloma ženklinant gaminius ir muitinės deklaracijose. Pradėjus taikyti kilmės nuorodą pagal šį reglamentą Sąjunga atitiks tarptautinės prekybos tvarką. Be to, kadangi reikalavimas pateikti kilmės nuorodą taikomas visiems ne maisto produktams Sąjungos teritorijoje, nesvarbu, importuotiems, ar ne, bus laikomasi Sąjungos tarptautinės prekybos prievolių;
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis
(24) šiame reglamente reikėtų nustatyti tvarką, kuria šio reglamento tikslais prašoma parengti Europos standartus, ir tvarką, susijusią su oficialiais prieštaravimais dėl tų standartų, ir jas priderinti prie Reglamento (ES) Nr. 1025/2012. Todėl, siekiant užtikrinti su Europos standartizacija susijusių klausimų nuoseklumą, prašymai dėl Europos standartų arba prieštaravimai dėl jų turėtų būti teikiami tuo reglamentu įsteigtam komitetui, surengus tinkamas konsultacijas su valstybių narių ekspertais vartojimo gaminių saugos klausimais;
(24) šiame reglamente reikėtų nustatyti tvarką, kuria šio reglamento tikslais prašoma parengti Europos standartus, ir tvarką, susijusią su oficialiais prieštaravimais dėl tų standartų, ir jas priderinti prie Reglamento (ES) Nr. 1025/2012. Todėl, siekiant užtikrinti su Europos standartizacija susijusių klausimų nuoseklumą, prašymai dėl Europos standartų arba prieštaravimai dėl jų turėtų būti teikiami tuo reglamentu įsteigtam komitetui, surengus tinkamas konsultacijas su valstybių narių ekspertais vartojimo gaminių saugos klausimais ir atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais ;
(Žr. 16 straipsnio 1 dalies pakeitimą).
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis
(30) valstybės narės turėtų nustatyti taisykles dėl sankcijų, taikomų pažeidus šio reglamento nuostatas, ir užtikrinti, kad šios taisyklės būtų taikomos. Minėtos sankcijos privalo būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos;
(30) valstybės narės turėtų nustatyti taisykles dėl sankcijų, taikomų pažeidus šio reglamento nuostatas, ir užtikrinti, kad šios taisyklės būtų taikomos. Minėtos sankcijos privalo būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos ir priklausyti nuo pažeidimo rimtumo, trukmės, nuo to, ar jis tyčinis arba pasikartojantis, taip pat nuo įmonių dydžio, turint mintyje įdarbintų asmenų skaičių ir atitinkamų ekonominės veiklos vykdytojų metinę apyvartą, ypač atsižvelgiant į mažąsias ir vidutines įmones. Už pažeidimus turėtų būti skiriamos administracinės Sąjungos mastu suderintos sankcijos. Valstybės narės turėtų būti skatinamos taikant šias sankcijas gautas pajamas skirti rinkos priežiūros veiklai ;
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(30a) kad sankcijų poveikis būtų labiau atgrasomas, Komisija turėtų viešai jas skelbti. Be to, ekonominės veiklos vykdytojai, kurie pakartotinai tyčia pažeidžia šį reglamentą, turėtų būti įtraukiami į viešą Sąjungos mastu sudaromą juodąjį sąrašą;
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio antraštinė dalis
Dalykas

Dalykas ir tikslas

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio -1 pastraipa (nauja)
Šio reglamento tikslas – užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą išsaugant aukštą sveikatos, saugos ir vartotojų apsaugos lygį.

Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)
Šio reglamento nuostatos grindžiamos atsargumo principu.

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Šis reglamentas taikomas rinkai pateikiamiems ar tiekiamiems gamybos procese gautiems naujiems, naudotiems ar perdirbtiems gaminiams, atitinkantiems bet kurį iš šių kriterijų:
1.  Šis reglamentas taikomas rinkai, taip pat interneto rinkai pateikiamiems ar tiekiamiems gamybos procese gautiems naujiems, naudotiems ar perdirbtiems gaminiams, atitinkantiems bet kurį iš šių kriterijų:
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punktas
b) nors nėra skirti vartotojams, gali būti jų naudojami tokiomis sąlygomis, kurias galima pagrįstai numanyti;
b) nors pateikimo rinkai metu nebuvo skirti tiesiogiai vartotojams, gali būti jų naudojami tokiomis sąlygomis, kurias galima pagrįstai numanyti; tikėtina, kad gaminių nenaudos vartotojai, jei sąlygomis, kurias galima pagrįstai numatyti, jie yra skirti tik profesionaliam naudojimui ir yra aiškiai taip paženklinti ir pateikti;
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies c punktas
c) vartotojai su jais susiduria, kai jiems teikiama tam tikra paslauga .
c) kurie teikiami vartotojui paslaugos teikimo metu, neatsižvelgiant į tai, ar gaminį vartoja pats vartotojas .
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis
2.  Šis reglamentas netaikomas gaminiams, kurie prieš juos naudojant turi būti pataisyti ar perdirbti ir tokie tiekiami rinkai.
2.  Šis reglamentas netaikomas gaminiams, kurie prieš juos naudojant turi būti pataisyti ar perdirbti ir tokie tiekiami rinkai, ir naudotiems gaminiams, kurie pirmą kartą buvo pateikti rinkai iki ...* .
* OL: prašom įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą.
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas)
da) medicinos prietaisams, kaip apibrėžta Tarybos direktyvoje 93/42/EEB 1 , Tarybos direktyvoje 90/385/EEB 2 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 98/79/EB 3 ;
1 1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų (OL L 169, 1993 7 12, p. 1).
2 1990 m. birželio 20 d. Tarybos direktyva 90/385/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių aktyviuosius implantuojamus medicinos prietaisus, suderinimo (OL L 189, 1990 7 20, p. 17).
3 1998 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų (OL L 331, 1998 12 7, p. 1).
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalies i a punktas (naujas)
ia) statybos produktams, apibrėžtiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 305/2011 1 ;
1 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL L 88, 2011 4 4, p. 5).
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 punktas
1) saugus gaminys – bet koks gaminys, kurio naudojimas įprastomis ar pagrįstai numatomomis naudojimo sąlygomis, įskaitant naudojimo trukmę ir, kai taikoma, pradėjimo eksploatuoti, įrengimo bei techninės priežiūros reikalavimus, nekelia jokios rizikos arba kelia tik minimalią riziką, kuri yra suderinama su gaminio naudojimu ir laikoma priimtina bei atitinkančia aukštą vartotojų sveikatos ir saugos apsaugos lygį;
1) saugus gaminys – bet koks autentiškas gaminys, kuris atitinka Sąjungos derinamuosius sveikatos ir saugos teisės aktus. Jei tokių teisės aktų nėra, saugus gaminys – bet koks gaminys, kurio naudojimas įprastomis ar pagrįstai numatomomis naudojimo sąlygomis, įskaitant naudojimo trukmę ir, kai taikoma, pradėjimo eksploatuoti, įrengimo, techninės priežiūros, mokymo ir priežiūros reikalavimus, nekelia jokios rizikos arba kelia tik minimalią riziką, kuri yra suderinama su gaminio naudojimu ir laikoma priimtina bei atitinkančia aukštą vartotojų sveikatos ir saugos apsaugos lygį;
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a punktas (naujas)
1a) gaminio modelis – gaminiai, kurie yra laikomi atskirais gaminiais, turinčiais vienodas ar panašias esmines savybes, ir kurių skirtumai, jei tokių esama, nedaro poveikio jų saugos lygiui, nebent gamintojas ar importuotojas įrodo priešingai;
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 17 punktas
17) didelė rizika – rizika, įskaitant vėlesnio poveikio pasireiškimo riziką , kai reikalingas skubus įsikišimas ir tolesni veiksmai.
17) didelė rizika – bet kokia didelė rizika, įskaitant ir tokią , kuri kyla ne nedelsiant, kai yra reikalinga skubi valstybės institucijų intervencija.
(Žr. 2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos 2 straipsnio d punkto formuluotę.)
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)
4a straipsnis

Maisto produktus imituojančių gaminių pardavimo, importo ir gamybos draudimas

Valstybės narės imasi visų priemonių, reikalingų siekiant uždrausti gaminių, kurie, nors nėra maisto produktai, yra panašūs į maisto produktus ir gali būti palaikyti maisto produktais dėl formos, kvapo, spalvos, išvaizdos, pakuotės, ženklinimo, apimties, dydžio ar kitų savybių, taigi taip kelti pavojų vartotojų sveikatai ar saugai.

(Žr. 1987 m. birželio 25 d. Tarybos direktyvos 87/357/EEB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų produktams, kurie, atrodydami kitokie, nei yra iš tikrųjų, kelia pavojų vartotojų sveikatai ar saugai, suderinimo formuluotę.)
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio a a punktas (naujas)
aa) jei gaminys autentiškas, tai yra, jei ant gaminio ar bet kokio jo pateikimo nėra prekės ženklo, kuriam nėra gauta prekės ženklo savininko leidimo ir kuris yra toks pats ar panašus į registruotą to gaminio prekės ženklą, todėl klaidina vartotojus dėl tikrosios gaminio tapatybės;
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio c punktas
c) kai a punkte nurodytuose Sąjungos derinamuosiuose teisės aktuose ar pagal juos ir b punkte nurodytuose Europos standartuose reikalavimai nenustatyti, dėl rizikos, kuriai taikomi valstybės narės, kurioje gaminys tiekiamas rinkai, įstatymuose nustatyti sveikatos ir saugos reikalavimai, – jei gaminys atitinka tuos nacionalinius reikalavimus .
c) kai a punkte nurodytuose Sąjungos derinamuosiuose teisės aktuose ar pagal juos ir b punkte nurodytuose Europos standartuose reikalavimai nenustatyti, dėl rizikos, kuriai taikomi valstybės narės, kurioje gaminys tiekiamas rinkai, įstatymuose nustatyti sveikatos ir saugos reikalavimai, – jei gaminys atitinka tas nacionalines taisykles, su sąlyga, kad jos atitinka Sąjungos įstatymus .
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas
a) gaminio savybes, prie kurių priskiriama jo sandara, pakuotė, surinkimo ir, kai taikoma, įrengimo ir techninės priežiūros instrukcijos;
a) gaminio savybes, prie kurių priskiriama jo autentiškumas, sandara, pakuotė, surinkimo ir, kai taikoma, įrengimo ir techninės priežiūros instrukcijos;
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punktas
d) vartotojų, kuriems dėl gaminio naudojimo gali kilti rizika, kategorijas , ypač pažeidžiamus vartotojus;
d) vartotojų, kuriems dėl gaminio naudojimo sąlygomis, kurias galima pagrįstai numatyti, gali kilti rizika, savybes , ypač pažeidžiamus vartotojus;
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktas
e) gaminio išvaizdą, ypač tais atvejais, kai gaminys, nors nėra maisto produktas, yra panašus į maisto produktą ir dėl formos, kvapo, spalvos, išvaizdos, pakuotės, ženklinimo, apimties, dydžio ar kitų savybių gali būti palaikytas maisto produktu.
e) gaminio išvaizdą, ypač tais atvejais, kai gaminys:
i) nors nėra maisto produktas, yra panašus į maisto produktą ir dėl formos, kvapo, spalvos, išvaizdos, pakuotės, ženklinimo, apimties, dydžio ar kitų savybių gali būti palaikytas maisto produktu, arba
ii) nors nesukonstruotas ar neskirtas vaikams naudoti, dėl savo konstrukcijos, pakuotės ir savybių panašus į daiktą, visuotinai pripažįstamą patraukliu vaikams ar skirtą jiems naudoti.
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies a punktas
a) mokslo ir technologijų pažangą;
Išbraukta.

(Žr. šio autoriaus pakeitimą, kuriuo siūloma 6 straipsnio nauja 1a dalis).
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)
aa) pagrįstus vartotojų lūkesčius, susijusius su sauga, atsižvelgiant į gaminio pobūdį, sudėtį ir numatomą naudojimo paskirtį;
(Žr. 6 straipsnio 2 dalies h punkto pakeitimą. Tekstas buvo iš dalies pakeistas.)
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)
ba) esminius reikalavimus, nurodytus Europos standartizacijos organizacijoms pagal šio reglamento 16 straipsnį pateikiamuose prašymuose , kol Komisija dar nepaskelbė nuorodos į darnųjį standartą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ;
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies g a punktas (naujas)
ga) )vertinant gaminio saugą reikėtų ypač atsižvelgti į tai, ar gaminys, gaminių kategorijos ar grupės lėmė sužalojimus, apie kuriuos buvo pranešta Visos Europos duomenų apie sužalojimus bazėje, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. .../...*;
* OL: prašom įrašyti reglamento (2013/0048(COD)) numerį.
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies h punktas
h) pagrįstus vartotojų lūkesčius dėl saugos.
Išbraukta.

Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies h a punktas (naujas)
ha) mokslo ir technologijų pažangą;
(Žr. šio autoriaus pakeitimą, kuriuo siūloma 6 straipsnio nauja 1a dalis).
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis
2.  Pagal 1 dalį nustatant iš trečiųjų šalių įvežtų gaminių kilmės šalį, taikomos nelengvatinės prekių kilmės taisyklės, nustatytos Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, 23–25 straipsniuose .
2.  Pagal 1 dalį nustatant iš trečiųjų šalių įvežtų gaminių kilmės šalį, taikomos nelengvatinės prekių kilmės taisyklės, nustatytos 52–55 straipsniuose, įskaitant deleguotuosius aktus, kurie priimami pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (Nr. 952/2013 1 55 straipsnį .
1 2013 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 952/2013, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Gamintojams kilmės šalį nurodyti leidžiama tik anglų kalba („Made in [šalies pavadinimas]“), kadangi vartotojai šią nuorodą jau supranta.
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis
3.  Kad apsaugotų vartotojų sveikatą ir saugą, gamintojai proporcingai rizikai, kurią gali kelti gaminys, atlieka rinkai tiekiamų gaminių pavyzdžių tyrimus, nagrinėja skundus ir registruoja informaciją apie skundus, reikalavimų neatitinkančius gaminius, susigrąžintus gaminius ir nuolat informuoja platintojus apie vykdomą stebėseną.
3.   3. Kad apsaugotų vartotojų sveikatą ir saugą, gamintojai proporcingai rizikai, kurią gali kelti gaminys, atlieka rinkai tiekiamų gaminių pavyzdžių, atsitiktine tvarka atrinktų kontroliuojant teismo pareigūnui ar bet kokiam kiekvienos valstybės narės paskirtam įgaliotam asmeniui, tyrimus, nagrinėja skundus ir registruoja informaciją apie skundus, reikalavimų neatitinkančius gaminius, susigrąžintus gaminius ir nuolat informuoja platintojus apie vykdomą stebėseną. Ta informacija pareikalavus pateikiama rinkos priežiūros institucijoms.
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Tais atvejais, kai rinkai tiekiamiems gaminiams buvo taikomas Komisijos sprendimas pagal Reglamento (ES) Nr. .../...* 12 straipsnį, gamintojai arba, kai tinkama, importuotojai, siekdami apsaugoti vartotojų sveikatą ir saugą, mažiausiai kartą per metus ir priklausomai nuo rizikos, kurią gali kelti gaminys, atlieka rinkai tiekiamų gaminių tipinių pavyzdžių, atrinktų kontroliuojant teismo pareigūnui ar bet kokiam kiekvienos valstybės narės paskirtam įgaliotam asmeniui, tyrimus.
* OL: prašom įrašyti Reglamento dėl gaminių rinkos priežiūros (2013/0048(COD)) numerį.
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis
Gamintojai proporcingai rizikai, kurią gali kelti gaminys, parengia techninius dokumentus. Techninius dokumentus atitinkamai sudaro:

Gamintojai proporcingai rizikai, kurią gali kelti gaminys, parengia techninius dokumentus. Techninius dokumentus sudaro:

Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis
5.  Gamintojai dešimt metų po gaminio pateikimo rinkai saugo techninius dokumentus ir, jei prašoma, leidžia su jais susipažinti rinkos priežiūros institucijoms.
5.  Gamintojai dešimt metų po gaminio pateikimo rinkai saugo techninius dokumentus popierine ar elektronine forma rinkos priežiūros institucijų žinioje ir, gavę pagrįstą prašymą, pateikia juos toms institucijoms.
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Kai informacija, pagal kurią galima identifikuoti gaminį, nėra tiesiogiai pateikiama ant gaminio, gamintojai pakankamai matomu būdu nurodo, kad priemonė, kurioje pateikiama ši informacija, turėtų būti saugoma.

Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 a dalis (nauja)
6a.  Gaminių, kuriems taikomas Komisijos sprendimas pagal Reglamento (ES) Nr. .../...* 12 straipsnį, gamintojai sudaro savo gaminių modelių sąrašą ir drauge su pridedama nuotrauka pateikia jį visuomenei ir kitiems ekonominės veiklos vykdytojams bet kokiomis tinkamomis priemonėmis.
Gavęs rinkos priežiūros institucijų prašymą, gamintojas pateikia joms ir bet kuriam ekonominės veiklos vykdytojui, kuriam jis platina savo gaminius, įrodymų, kad esama įvairių esminių jo gaminių modelių savybių skirtumų, kaip apibrėžta šio reglamento 3 straipsnio 2 dalyje.

* OL: prašom įrašyti Reglamento dėl gaminių rinkos priežiūros (2013/0048(COD)) numerį.
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa
Gamintojai užtikrina, kad prie gaminio būtų pridėtos instrukcijos ir saugos informacija, parengtos vartotojams lengvai suprantama kalba, kurią nustato valstybė narė, kurioje jis tiekiamas, išskyrus atvejus, kai gaminį pagal gamintojo numatytą paskirtį galima saugiai naudoti be tokių instrukcijų ir saugos informacijos.

Gamintojai užtikrina, kad prie gaminio būtų pridėtos instrukcijos ir saugos informacija, skirtos ir parengtos vartotojams suprantamu ir aiškiu būdu ir lengvai suprantama kalba, kurią nustato valstybė narė, kurioje jis tiekiamas, išskyrus atvejus, kai gaminį pagal gamintojo numatytą paskirtį galima saugiai naudoti be tokių instrukcijų ir saugos informacijos.

Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 9 dalis
9.  Jeigu gamintojai mano arba turi priežasčių manyti, kad jų rinkai pateiktas gaminys yra nesaugus ar kitaip neatitinka šio reglamento, jie nedelsdami imasi taisomųjų veiksmų, kad būtų užtikrinta gaminio atitiktis, jis būtų pašalintas arba, jei tinkama, susigrąžintas. Be to, jeigu gaminys yra nesaugus, gamintojai nedelsdami apie tai praneša valstybių narių, kuriose tiekė gaminį, rinkos priežiūros institucijoms, pateikdami išsamią informaciją, visų pirma apie sveikatai ir saugai keliamą riziką ir taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi.
9.  Gamintojai užtikrina, kad būtų parengtos procedūros, pagal kurias imamasi taisomųjų veiksmų, pašalinami ar susigrąžinami jų produktai. Jeigu gamintojai mano arba turi priežasčių manyti, kad jų rinkai pateiktas gaminys yra nesaugus ar kitaip neatitinka šio reglamento, jie nedelsdami imasi taisomųjų veiksmų, kad būtų užtikrinta gaminio atitiktis, jis būtų pašalintas arba, jei tinkama, susigrąžintas, ir įspėja vartotojus, kuriems kyla rizika dėl gaminio neatitikties . Be to, jeigu gaminys yra nesaugus, gamintojai nedelsdami apie tai praneša valstybių narių, kuriose tiekė gaminį, rinkos priežiūros institucijoms, pateikdami išsamią informaciją, visų pirma apie sveikatai ir saugai keliamą riziką ir taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi, ir apie šių taisomųjų veiksmų rezultatus .
(Žr. 2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos 5 straipsnio 1 dalies b punkto formuluotę.)
Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies a punktas
a) rinkos priežiūros institucijos prašymu teikti jai visą informaciją ir dokumentus, kurių reikia gaminio atitikčiai įrodyti.
a) pagrįstu rinkos priežiūros institucijos prašymu teikti jai visą informaciją ir dokumentus, kurių reikia gaminio atitikčiai įrodyti.
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis
3.  Importuotojai ant gaminio arba, kai tai neįmanoma, ant pakuotės arba gaminio dokumentuose nurodo savo pavadinimą, registruotąjį prekės pavadinimą arba registruotąjį prekės ženklą ir adresą, kuriuo su jais galima susisiekti. Jie užtikrina, kad dėl bet kokios papildomos etiketės netaptų mažiau aiški gamintojo etiketėje pateikta informacija .
3.  Importuotojai ant gaminio arba, kai tai neįmanoma, ant pakuotės arba gaminio dokumentuose nurodo savo pavadinimą, registruotąjį prekės pavadinimą arba registruotąjį prekės ženklą ir adresą, kuriuo su jais galima susisiekti. Jie neužgožia jokios gamintojo pateiktos privalomos informacijos ar su sauga susijusios informacijos .
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 dalis
6.  Kad apsaugotų vartotojų sveikatą ir saugą, importuotojai proporcingai rizikai, kurią gali kelti gaminys, atlieka parduodamų gaminių pavyzdžių tyrimus, nagrinėja skundus ir registruoja informaciją apie skundus, reikalavimų neatitinkančius gaminius, susigrąžintus gaminius ir nuolat informuoja gamintoją ir platintojus apie vykdomą stebėseną.
6.  Kad apsaugotų vartotojų sveikatą ir saugą, importuotojai proporcingai rizikai, kurią gali kelti gaminys, atlieka parduodamų gaminių atsitiktine tvarka atrinktų pavyzdžių tyrimus, nagrinėja skundus ir registruoja informaciją apie skundus, reikalavimų neatitinkančius gaminius, susigrąžintus gaminius ir nuolat informuoja gamintoją ir platintojus apie vykdomą stebėseną.
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 7 dalis
7.  Jeigu importuotojai mano arba turi priežasčių manyti, kad jų rinkai pateiktas gaminys yra nesaugus ar kitaip neatitinka šio reglamento, jie nedelsdami imasi taisomųjų veiksmų, kad būtų užtikrinta gaminio atitiktis, jis būtų pašalintas arba, jei tinkama , susigrąžintas. Be to, jeigu gaminys yra nesaugus, importuotojai nedelsdami apie tai praneša valstybių narių, kuriose tiekė gaminį, rinkos priežiūros institucijoms, pateikdami išsamią informaciją, visų pirma apie sveikatai ir saugai keliamą riziką ir taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi.
7.  Jeigu importuotojai mano arba turi priežasčių manyti, kad jų rinkai pateiktas gaminys yra nesaugus ar kitaip neatitinka šio reglamento, jie nedelsdami imasi taisomųjų veiksmų, kad būtų užtikrinta gaminio atitiktis, jis būtų pašalintas arba, tinkamais atvejais , susigrąžintas. Be to, jeigu gaminys yra nesaugus, importuotojai nedelsdami apie tai praneša valstybių narių, kuriose tiekė gaminį, rinkos priežiūros institucijoms, pateikdami išsamią informaciją, visų pirma apie sveikatai ir saugai keliamą riziką ir taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi, ir apie šių taisomųjų veiksmų rezultatus.
(Žr. šio autoriaus 8 straipsnio 9 dalies pakeitimą ir 11 straipsnio 5 dalies pakeitimą).
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 8 dalis
8.  Importuotojai dešimt metų po gaminio pateikimo rinkai saugo techninius dokumentus ir, jei prašoma, leidžia su jais susipažinti rinkos priežiūros institucijoms.
8.  Importuotojai dešimt metų po gaminio pateikimo rinkai saugo techninius dokumentus popierine ar elektronine forma rinkos priežiūros institucijų žinioje ir, gavę pagrįstą prašymą, pateikia juos toms institucijoms.
(Žr. 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos R4 straipsnio 8 dalies formuluotę.)
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis
2.  Prieš pateikdami gaminį rinkai, platintojai įsitikina, ar gamintojas ir importuotojas įvykdė 8 straipsnio 6, 7 ir 8 dalyse bei 10 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytus reikalavimus, kai jie taikomi.
2.  Prieš pateikdami gaminį rinkai, platintojai įsitikina, ar ant gaminio nurodyta reikiama informacija, kaip nustatyta 8 straipsnio 6, 7 ir 8 dalyse bei 10 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytus reikalavimus, kai jie taikomi. Platintojai neslepia jokios privalomos ar su sauga susijusios informacijos, kurią pateikė gamintojas arba importuotojas.
Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Atsižvelgdami į galimą gaminio keliamą riziką, platintojai, siekdami apsaugoti vartotojų sveikatą ir saugą, gali atlikti atsitiktinius rinkai pateiktų gaminių tikrinimus.
Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 5 dalis
5.  Jeigu platintojai mano arba turi priežasčių manyti, kad jų rinkai tiekiamas gaminys yra nesaugus ar neatitinka atitinkamai 8 straipsnio 6, 7 ir 8 dalių bei 10 straipsnio 3 ir 4 dalių, jie pasirūpina, kad būtų imtasi reikiamų taisomųjų veiksmų to gaminio atitikčiai užtikrinti, jis būtų pašalintas arba, jei tinkama, susigrąžintas. Be to, jeigu gaminys yra nesaugus, platintojai nedelsdami apie tai praneša atitinkamai gamintojui arba importuotojui ir valstybių narių, kuriose tiekė gaminį, rinkos priežiūros institucijoms, pateikdami išsamią informaciją, visų pirma apie sveikatai ir saugai keliamą riziką ir taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi.
5.  Jeigu platintojai mano arba turi priežasčių manyti, kad jų rinkai tiekiamas gaminys yra nesaugus ar neatitinka atitinkamai 8 straipsnio 6, 7 ir 8 dalių bei 10 straipsnio 3 ir 4 dalių, jie pasirūpina, kad nedelsiant būtų imtasi reikiamų taisomųjų veiksmų to gaminio atitikčiai užtikrinti, jis būtų pašalintas arba, jei tinkama, susigrąžintas. Be to, jeigu gaminys yra nesaugus, platintojai nedelsdami apie tai praneša atitinkamai gamintojui arba importuotojui ir valstybių narių, kuriose tiekė gaminį, rinkos priežiūros institucijoms, pateikdami išsamią informaciją, visų pirma apie sveikatai ir saugai keliamą riziką ir taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi, bei apie tokių taisomųjų veiksmų rezultatus .
Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies b punktas
b) gamintojas, importuotojas arba platintojas gali įrodyti, kad rizika visapusiškai kontroliuojama ir nebegali kelti pavojaus žmonių sveikatai ir saugai;
b) gamintojas, importuotojas arba platintojas gali įrodyti, kad rizika veiksmingai kontroliuojama siekiant užkirsti kelią bet kokiam žmonių sveikatai ir saugai keliamam pavojui ;
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies c punktas
c) gaminio keliamos rizikos priežastis yra tokia, kad ją pranešus institucijoms ar visuomenei tai nebūtų naudinga informacija.
Išbraukta.

Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Jei prašoma, ekonominės veiklos vykdytojai rinkos priežiūros institucijoms nurodo :
1.  Jei prašoma, ekonominės veiklos vykdytojai teikia rinkos priežiūros institucijoms tokią informaciją :
Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Jei ekonominės veiklos vykdytojai nurodo 1 dalyje minimą informaciją, rinkos priežiūros institucijos laiko tą informaciją neskelbtina.
Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis
1.  Komisija gali reikalauti, kad ekonominės veiklos vykdytojai, kurie rinkai pateikia ar tiekia tam tikrus gaminius ar tam tikrų kategorijų ir grupių gaminius, kurie dėl savo specifinių savybių ar ypatingų platinimo ar naudojimo sąlygų gali kelti didelę riziką žmonių sveikatai ir saugai, sukurtų atsekamumo sistemą arba prisijungtų prie tokios sistemos.
1.  Pasikonsultavusi su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais tam tikrais atvejais Komisija gali reikalauti, kad ekonominės veiklos vykdytojai, kurie rinkai pateikia ar tiekia tam tikrus gaminius ar tam tikrų kategorijų ir grupių gaminius, kurie dėl savo specifinių savybių ar ypatingų platinimo ar naudojimo sąlygų gali kelti didelę riziką žmonių sveikatai ir saugai, sukurtų atsekamumo sistemą arba prisijungtų prie tokios sistemos.
Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies a punktas
a) didelę riziką žmonių sveikatai ir saugai, kaip nurodyta 1 dalyje, galintys kelti gaminiai, gaminių kategorijos ar grupės;
a) didelę riziką žmonių sveikatai ir saugai, kaip nurodyta 1 dalyje, galintys kelti gaminiai, gaminių kategorijos ar grupės. Komisija deleguotuosiuose teisės aktuose privalo nurodyti, ar ji taikė Komisijos sprendimu 2010/15/ES 1 numatytą rizikos analizės metodologiją, arba, jei ši metodologija tam tikro gaminio atžvilgiu netinkama, išsamiai aprašo jos taikytą metodologiją.
1 2009 m. gruodžio 16 d. Komisijos sprendimas 2010/15/ES, nustatantis gaires dėl Bendrijos skubaus keitimosi informacija sistemos RAPEX, sukurtos direktyvos 2001/95/EB (Bendros gaminių saugos direktyva) 12 straipsnio pagrindu, valdymo ir 11 straipsnyje įtvirtintos pranešimo tvarkos (OL L 22, 2010 1 26, p. 1.
Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnis (naujas)
15a straipsnis

Gaminių saugos kontaktiniai centrai

1.  Valstybės narės savo teritorijose paskiria gaminių saugos kontaktinius centrus ir pateikia jų kontaktinius duomenis kitoms valstybėms narėms ir Komisijai.
2.  Komisija parengia ir reguliariai atnaujina gaminių saugos kontaktinių centrų sąrašą bei jį skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Šią informaciją Komisija paskelbia ir savo interneto svetainėje.
(Žr. 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 764/2008, nustatančio procedūras, susijusias su tam tikrų nacionalinių techninių taisyklių taikymu kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamiems gaminiams, 9 straipsnio formuluotę.)
Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl reglamento
15 b straipsnis (naujas)
15b straipsnis

Gaminių saugos kontaktinių centrų užduotys

1.  Gaminių saugos kontaktiniai centrai, inter alia , ekonominės veiklos vykdytojui ar kitos valstybės narės kompetentingai institucijai paprašius, teikia šią informaciją:
a) technines taisykles, taikomas konkrečios rūšies gaminiui teritorijoje, kurioje yra įsteigti tie gaminių saugos kontaktiniai centrai, ir informaciją, ar šios rūšies gaminiui taikomas išankstinio leidimo reikalavimas pagal jų valstybės narės teisės aktus, taip pat informaciją apie abipusio pripažinimo principą, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 764/2008, ir to reglamento taikymą tos valstybės narės teritorijoje;
b) kompetentingų institucijų toje valstybėje narėje kontaktinius duomenis pagal kuriuos į jas galima kreiptis tiesiogiai, įskaitant institucijų, atsakingų už konkrečių techninių taisyklių įgyvendinimo priežiūrą tos valstybės narės teritorijoje, duomenis;
c) teisių gynimo priemones, kuriomis paprastai galima pasinaudoti tos valstybės narės teritorijoje, jei kiltų ginčas tarp kompetentingų institucijų ir ekonominės veiklos vykdytojo.
2.  Gaminių saugos kontaktiniai centrai atsako į bet kokį 1 dalyje nurodytą prašymą per 15 darbo dienų nuo tokio prašymo gavimo.
3.  Valstybėje narėje, kurioje atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas teisėtai parduoda atitinkamą gaminį, esantis gaminių saugos kontaktinis centras ekonominės veiklos vykdytojui arba kompetentingai institucijai, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 764/2008 6 straipsnyje, gali suteikti visą būtiną informaciją ar pastabas.
4.  Valstybė narė pagal produktų saugos kontaktinių centrų sistemą įsteigia biurus, kad galėtų palengvinti mokymą gaminių saugos teisės aktų ir apskritai reikalavimų klausimu ir perduoti informaciją visiems sektoriams, kad būtų remiamas ekonominės veiklos vykdytojų švietimas gaminių saugos reikalavimų klausimu.
5.  Gaminių saugos kontaktiniai centrai neima mokesčio už 1 dalyje nurodytos informacijos teikimą.
(Žr. 2008 m. liepos 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 764/2008, nustatančio procedūras, susijusias su tam tikrų nacionalinių techninių taisyklių taikymu kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamiems gaminiams, 9 straipsnio formuluotę.)
Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
Komisija gali kreiptis į vieną ar kelias Europos standartizacijos organizacijas prašydama, kad šios parengtų ar nurodytų Europos standartą, kuriuo siekiama užtikrinti, kad tokį standartą ar jo dalis atitinkantys gaminiai atitiktų 4 straipsnyje nustatytą bendrąjį saugos reikalavimą. Komisija nustato parengti prašomo Europos standarto turinio reikalavimus ir priėmimo terminą.

Komisija gali kreiptis į vieną ar kelias Europos standartizacijos organizacijas prašydama, kad šios parengtų ar nurodytų Europos standartą, kuriuo siekiama užtikrinti, kad tokį standartą ar jo dalis atitinkantys gaminiai atitiktų 4 straipsnyje nustatytą bendrąjį saugos reikalavimą. Atsižvelgdama į atitinkamų suinteresuotųjų subjektų nuomones, tinkamais atvejais Komisija nustato parengti prašomo Europos standarto turinio reikalavimus ir priėmimo terminą.

(Žr. šio autoriaus 24 konstatuojamosios dalies pakeitimą).
Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis
1.  Valstybės narės nustato sankcijų už šio reglamento nuostatų pažeidimus skyrimo taisykles ir imasi visų priemonių, kad jos būtų taikomos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Valstybės narės iki [įrašyti datą – 3 mėnesiai iki datos, kurią pradedamas taikyti šis reglamentas] praneša Komisijai apie šias nuostatas ir nedelsdamos ją informuoja apie visus vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus.
1.  Valstybės narės nustato taisykles dėl atitinkamų sankcijų už šio reglamento nuostatų pažeidimus skyrimo ir imasi visų priemonių, kad jos būtų taikomos. Valstybės narės iki ... praneša Komisijai apie šias nuostatas* ir nedelsdamos ją informuoja apie visus vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus.
* OL: prašom įrašyti datą: trys mėnesiai iki šio reglamento taikymo pradžios dienos.
Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis
2.  Nustatant 1 dalyje nurodytas sankcijas atsižvelgiama į įmonių dydį, ypač į mažųjų ir vidutinių įmonių padėtį. Jei ekonominės veiklos vykdytojas yra anksčiau padaręs panašų pažeidimą, jam gali būti taikomos didesnės sankcijos, o už didelius pažeidimus gali būti nustatytos baudžiamosios sankcijos.
2.  Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios. Nustatant sankcijas atsižvelgiama į pažeidimo sunkumą, trukmę ir, jei taikoma, į tai, ar pažeidimas padarytas tyčia. Be to, nustatant sankcijas turi būti atsižvelgiama į tai, ar ekonominės veiklos vykdytojas yra anksčiau padaręs panašų pažeidimą, o už didelius pažeidimus gali būti nustatytos baudžiamosios sankcijos.
Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Už pažeidimus skiriamomis administracinėmis sankcijomis turi būti bent jau kompensuojama ekonominė nauda, gauta dėl pažeidimo, tačiau jos negali viršyti 10 proc. metinės apyvartos arba jos numatomos vertės. Skiriamos sankcijos gali viršyti 10 proc. metinės apyvartos arba jos numatomos vertės, jei tai būtina siekiant kompensuoti dėl pažeidimo gautą ekonominę naudą. Už rimtus pažeidimus gali būti nustatytos baudžiamosios sankcijos.
Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 b dalis (nauja)
2b.  Valstybės narės praneša Komisijai apie pagal šį reglamentą skirtų sankcijų tipą ir apimtį, nurodo tikrus šio reglamento pažeidimus ir ekonominės veiklos vykdytojų, kuriem s buvo skirtos sankcijos, tapatybę. Komisija tą informaciją nedelsdama skelbia viešai elektroniniu būdu ir, jei tinkama, kitomis priemonėmis.
Komisija, remdamasi pagal pirmą pastraipą gauta informacija, paskelbia ir atnaujiną juodąjį sąrašą, įtraukdama ekonominės veiklos vykdytojus, kurie pakartotinai tyčia pažeidė šio reglamento nuostatas.

Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio pirma pastraipa
Ne vėliau kaip po [penkerių] metų po šio reglamento taikymo pradžios datos Komisija įvertina jo taikymą ir vertinimo ataskaitą perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai. Ataskaitoje įvertinama, ar pasiekti šio reglamento tikslai, visų pirma, ar pagerėjo vartotojų apsauga nuo nesaugių gaminių, atsižvelgiant į jo poveikį verslui, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

Ne vėliau kaip po [penkerių] metų po šio reglamento taikymo pradžios datos, o po to kas penkeri metai Komisija įvertina jo taikymą ir vertinimo ataskaitą perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai. Ataskaitoje įvertinama, ar pasiekti šio reglamento tikslai, visų pirma, ar pagerėjo vartotojų apsauga nuo nesaugių gaminių pagal šio reglamento 4 straipsnį , atsižvelgiant į jo poveikį verslui, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Toje ataskaitoje taip pat įvertinamas Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 poveikis ir indėlis šio reglamento taikymo srityje.

(1) OL C 271, 2013 9 19, p. 81.

Atnaujinta: 2014 m. gegužės 13 d.Teisinis pranešimas