Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Sprejeta besedila
Torek, 15. april 2014 - Strasbourg Začasna izdaja
Varnost potrošniških proizvodov ***I
P7_TA-PROV(2014)0383A7-0355/2013

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. aprila 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti potrošniških proizvodov ter razveljavitvi Direktive Sveta 87/357/EGS in Direktive 2001/95/ES (COM(2013)0078 – C7-0042/2013 – 2013/0049(COD)) (Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament ,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0078),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0042/2013),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 22. maja 2013(1) ,

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter mnenj Odbora za mednarodno trgovino, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter Odbora za pravne zadeve (A7-0355/2013),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 1
(1)  Direktiva 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov 13 določa, da morajo biti potrošniški proizvodi varni in da morajo organi za nadzor trga v državah članicah ukrepati proti nevarnim proizvodom ter si informacije o njih izmenjevati prek sistema Skupnosti za hitro izmenjavo informacij RAPEX. Direktivo 2001/95/ES je treba temeljito pregledati, da se izboljša njeno delovanje in se zagotovi usklajenost s spremembami v zakonodaji Unije glede nadzora trga, obveznosti gospodarskih subjektov in standardizacije. Zaradi jasnosti bi bilo treba Direktivo 2001/95/ES razveljaviti in nadomestiti s to uredbo.
(1)  Direktiva 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta13 določa temeljno zahtevo za proizvode na notranjem trgu , da morajo biti potrošniški proizvodi varni in da morajo organi za nadzor trga v državah članicah učinkovito ukrepati proti nevarnim proizvodom ter si informacije o njih izmenjevati prek sistema Skupnosti za hitro izmenjavo informacij RAPEX. Direktivo 2001/95/ES je treba temeljito pregledati, da se izboljša njeno delovanje in se zagotovi usklajenost s spremembami v zakonodaji Unije glede nadzora trga, obveznosti gospodarskih subjektov in standardizacije. Zaradi jasnosti bi bilo treba Direktivo 2001/95/ES razveljaviti in nadomestiti s to uredbo.
13 UL L 11, 15.1.2002. str. 4.
13 Direktiva 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov ( UL L 11, 15.1.2002. str. 4) .
Sprememba 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 2
(2)  Uredba je ustrezen pravni instrument, saj določa jasna in natančna pravila, ki državam članicam ne omogočajo različnih razlag pri prenosu. Z uredbo se zagotovi tudi istočasno izvajanje pravnih zahtev po vsej Uniji.
(2)  Uredba je ustrezen pravni instrument, saj določa jasna in natančna pravila, ki državam članicam ne omogočajo različnih razlag pri prenosu in uporabi . Z uredbo se zagotovi tudi istočasno izvajanje pravnih zahtev po vsej Uniji.
Sprememba 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 3
(3)  Ta uredba mora prispevati k doseganju ciljev iz člena 169 PDEU. Zlasti bi morala zagotoviti delovanje notranjega trga v zvezi s proizvodi, namenjenimi potrošnikom, z določitvijo enotnih pravil v zvezi s splošno varnostno zahtevo, ocenjevalnimi merili in obveznostmi gospodarskih subjektov. Ker so pravila o nadzoru trga, vključno s pravili o sistemu RAPEX, določena že v Uredbi (EU) št. […/…] [o nadzoru trga proizvodov] 14 , ki se uporablja tudi za proizvode iz te uredbe, v tej uredbi niso potrebne dodatne določbe o nadzoru trga ali sistemu RAPEX.
(3)   Za zagotovitev visoke ravni varstva potrošnikov bi morala Unija prispevati k varovanju zdravja in varnosti potrošnikov. V tem smislu je ta uredba bistvena za zagotovitev temeljnega cilja notranjega trga za varne proizvode, obenem pa prispeva k doseganju ciljev iz člena 169 Pogodbe o delovanju Evropske unije ( PDEU) .
14 UL L , , str.
(Glej besedilo v uvodni izjavi 4 Direktive 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov.)
Sprememba 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)
(3a)  Namen te uredbe bi moral biti predvsem zagotoviti delovanje notranjega trga v zvezi s proizvodi, namenjenimi potrošnikom, z določitvijo enotnih pravil v zvezi s splošno varnostno zahtevo, ocenjevalnimi merili in obveznostmi gospodarskih subjektov. Ker so pravila za nadzor trga, vključno s pravili za sistem RAPEX, določena v Uredbi (EU) št. .../... Evropskega parlamenta in Sveta 1 *, dodatne določbe o nadzoru trga ali sistemu RAPEX v tej uredbi niso potrebne.
1 Uredbi (EU) št. .../... Evropskega parlamenta in Sveta z dne … o nadzoru trga proizvodov in spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 1999/5/ES, 2000/9/ES, 2000/14/ES, 2001/95/ES, 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2006/95/ES, 2007/23/ES, 2008/57/ES, 2009/48/ES, 2009/105/ES, 2009/142/ES, 2011/65/EU, Uredbe (EU) št. 305/2011, Uredbe (ES) št. 764/2008 in Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L …)
* UL: vstavite številko uredbe (2013/0048(COD)) v uvodno izjavo in številko, datum sprejetja in podatke o objavi uredbe v opombo.
Sprememba 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 b (novo)
(3b)  Varnost potrošnikov je v veliki meri odvisna od aktivnega uveljavljanja zahtev Unije za varnost proizvodov. Dejavnosti za nadzor trga na nacionalni ravni in na ravni Unije bi morale biti vedno boljše in učinkovitejše, da bi bili kos nenehno spreminjajočim se izzivom globalnega trga in vse kompleksnejše dobavne verige. Pomanjkljivi sistemi za nadzor trga bi lahko povzročili izkrivljanje konkurence, ogrozili varnost potrošnikov in omajali zaupanje državljanov v notranji trg. Države članice bi morale zato uveljaviti sistematičen pristop, ki bi zagotovil vse večjo učinkovitost nadzora trga in drugih prisilnih ukrepov ter bi bil dostopen javnosti in zainteresiranim stranem.
(Glej besedilo v uvodni izjavi 24 Direktive 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov.)
Sprememba 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6
(6)  Ta uredba ne bi smela zajemati storitev. Vendar bi se za zagotavljanje doseganja varovanja zdravja in varnosti potrošnikov morala uporabljati za proizvode, ki so dobavljeni ali potrošnikom dostopni v okviru opravljanja storitev, vključno s proizvodi, ki so jim potrošniki neposredno izpostavljeni med zagotavljanjem storitev. Opremo, s katero se potrošniki prevažajo ali potujejo in ki jo upravlja ponudnik storitev, bi bilo treba izvzeti iz področja uporabe te uredbe, ker jo je treba obravnavati v povezavi z varnostjo storitev.
(6)  Ta uredba ne bi smela zajemati storitev. Ta uredba ne bi smela zajemati storitev. Vendar bi se za zagotavljanje doseganja varovanja zdravja in varnosti potrošnikov morala uporabljati za vse proizvode, ki so uporabljeni, dobavljeni ali potrošnikom dostopni v okviru opravljanja storitev, vključno s proizvodi, ki so jim potrošniki neposredno izpostavljeni med zagotavljanjem storitev s strani ponudnika storitve .
Sprememba 7
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)
(6a)  Proizvodi, ki so namenjeni izključno za opravljanje poklicne dejavnosti, pa so pozneje prešli na potrošniški trg, bi morali izpolnjevati zahteve te uredbe, ker lahko ogrožajo zdravje in varnost potrošnika, kadar se uporabljajo pod razumno predvidljivimi pogoji.
(Glej besedilo v uvodni izjavi 10 Direktive 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov.)
Sprememba 8
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 b (novo)
(6b)  Opremo, s katero potrošniki potujejo in ki jo upravlja ponudnik storitev, bi bilo treba izvzeti iz področja uporabe te uredbe, ker jo je treba obravnavati v povezavi z varnostjo storitev.
Sprememba 9
Predlog uredbe
Uvodna izjava 8
(8)  Za potrošniške proizvode iz te uredbe bi bilo treba področje uporabe njenih različnih delov jasno razmejiti od sektorske usklajevalne zakonodaje Unije. Medtem ko bi se morale splošna zahteva za varnost proizvodov in povezane določbe uporabljati za vse potrošniške proizvode, se obveznosti gospodarskih subjektov ne bi smele uporabljati, kadar usklajevalna zakonodaja Unije vsebuje enake obveznosti, kot je zakonodaja Unije o kozmetiki, igračah, električnih napravah ali gradbenih proizvodih.
(8)  Za potrošniške proizvode iz te uredbe bi bilo treba področje uporabe njenih različnih delov jasno razmejiti od sektorske harmonizacijske zakonodaje Unije. Medtem ko bi se morale splošna zahteva za varnost proizvodov in povezane določbe iz poglavja I te uredbe uporabljati za vse potrošniške proizvode, se obveznosti gospodarskih subjektov ne bi smele uporabljati, kadar harmonizacijska zakonodaja Unije vsebuje enake obveznosti, kot je zakonodaja Unije o kozmetiki, igračah, električnih napravah ali gradbenih proizvodih.
Sprememba 10
Predlog uredbe
Uvodna izjava 9
(9)  Da bi zagotovili skladnost med to uredbo in sektorsko usklajevalno zakonodajo Unije v zvezi z obveznostmi gospodarskih subjektov, bi morale določbe glede proizvajalcev, pooblaščenih predstavnikov, uvoznikov in distributerjev temeljiti na referenčnih določbah iz Sklepa št. 768/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o skupnem okviru za trženje proizvodov 16 .
(9)  Da bi zagotovili skladnost med to uredbo in sektorsko harmonizacijsko zakonodajo Unije v zvezi z obveznostmi gospodarskih subjektov, bi morale določbe glede proizvajalcev, pooblaščenih predstavnikov, uvoznikov in distributerjev temeljiti na referenčnih določbah iz Sklepa št. 768/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta16 . Harmonizirana zakonodaja pa podjetjem ne bi smela nalagati nepotrebnega upravnega bremena.
16 UL L 218, 13.8.2008, str. 82.
16 Sklep št. 768/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o skupnem okviru za trženje proizvodov ( UL L 218, 13.8.2008, str. 82) .
Sprememba 11
Predlog uredbe
Uvodna izjava 10
(10)  Področje uporabe te uredbe ne bi smelo biti omejeno na katero koli prodajno tehniko za potrošniške proizvode, torej bi moralo zajemati tudi prodajo na daljavo.
(10)  Področje uporabe te uredbe ne bi smelo biti omejeno na katero koli prodajno tehniko za potrošniške proizvode, torej bi moralo zajemati tudi prodajo na daljavo, kot so elektronska in spletna prodaja ter prodajne platforme .
Sprememba 12
Predlog uredbe
Uvodna izjava 11
(11)  Ta uredba bi se morala uporabljati za rabljeno blago, ki znova vstopi v dobavno verigo med komercialno dejavnostjo, razen za rabljene proizvode, za katere potrošnik ne more razumno pričakovati, da izpolnjujejo najnaprednejše varnostne standarde, kot so starine.
(11)  Ta uredba bi se morala uporabljati za rabljeno blago, ki znova vstopi v dobavno verigo med komercialno dejavnostjo, pod pogojem, da je bilo dano na trg kot tako, in rabljeno blago, ki je bilo dano na trg po začetku veljavnosti te uredbe, razen za rabljene proizvode, za katere potrošnik ne more razumno pričakovati, da izpolnjujejo najnaprednejše varnostne standarde, kot so starine.
Sprememba 13
Predlog uredbe
Uvodna izjava 12
(12)  Ta uredba bi se morala uporabljati tudi za potrošniške proizvode, ki niso živila, vendar so jim podobna in se zlahka zamenjajo za živila tako, da jih potrošniki, zlasti otroci, lahko dajo v usta, jih sesajo ali zaužijejo, kar lahko povzroči na primer zadušitev, zastrupitev, predrtje ali zaprtje prebavnega trakta . Navedene proizvode, podobne živilom, je doslej urejala Direktiva Sveta 87/357/EGS z dne 25. junija 1987 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z izdelki, ki zaradi zavajajočega videza ogrožajo zdravje ali varnost potrošnikov 17 , ki bi jo bilo treba razveljaviti.
(12)  Ta uredba bi se morala uporabljati tudi za potrošniške proizvode, ki niso živila, vendar so jim podobna in jih lahko ljudje, zlasti majhni otroci, zamenjajo za živila in jih zato dajo v usta, sesajo ali zaužijejo, zaradi česar lahko umrejo ali se poškodujejo, in torej prepovedati njihovo trženje, uvoz, proizvodnjo ali izvoz . Navedene proizvode, podobne živilom, je doslej urejala Direktiva Sveta 87/357/EGS17 , ki bi jo bilo treba razveljaviti.
17 UL L 192, 11.7.1987, str. 42.
17 Direktiva Sveta 87/357/EGS z dne 25. junija 1987 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z izdelki, ki zaradi zavajajočega videza ogrožajo zdravje ali varnost potrošnikov ( UL L 192, 11.7.1987, str. 42) .
Sprememba 14
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13
(13)  Varnost proizvodov bi bilo treba oceniti ob upoštevanju vseh pomembnih vidikov, zlasti njihovih značilnosti in predstavitve, pa tudi kategorij potrošnikov, ki bodo proizvode najverjetneje uporabljale, pri čemer se upošteva njihova ranljivost, zlasti otrok, starejših in invalidnih oseb.
(13)  Varnost proizvodov bi bilo treba oceniti ob upoštevanju vseh pomembnih vidikov, zlasti njihovih značilnosti, sestave, pristnosti, materialov, sestavin, predstavitve in embalaže , pa tudi kategorij potrošnikov, ki bodo proizvode najverjetneje uporabljale, pri čemer se upošteva njihova ranljivost, zlasti otrok, starejših in invalidnih oseb.
Sprememba 15
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)
(13a)  Previdnostno načelo, kot je določeno v členu 191(2) PDEU in izpostavljeno med drugim v Sporočilu Komisije z dne 2. februarja 2000 z naslovom „O previdnostnem načelu“, je temeljno načelo za varnost proizvodov in potrošnikov in bi ga bilo treba ustrezno upoštevati pri določanju meril za oceno varnosti proizvoda.
(Glej Sporočilo Komisije o previdnostnem načelu z dne 2. februarja 2000 (COM(2000)0001).)
Sprememba 16
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 b (novo)
(13b)  Ta uredba bi morala upoštevati otrokom všečne proizvode, katerih zasnova in značilnosti kakor koli spominjajo na igračo ali predmet, ki je privlačen za otroke ali namenjen njihovi uporabi. Za otrokom všečne proizvode bi bilo treba oceniti tudi raven tveganja in sprejeti ustrezne ukrepe za njegovo zmanjšanje.
Sprememba 17
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 c (novo)
(13c)  Pri ocenjevanju varnosti proizvoda bi bila potrebna posebna pozornost, če je proizvod povzročil poškodbe, ki so bile priglašene v vseevropsko zbirko podatkov o poškodbah, vzpostavljeno v skladu z Uredbo (EU) št. .../...*.
* UL: vstavite številko uredbe (2013/0048(COD)).
Sprememba 20
Predlog uredbe
Uvodna izjava 15
(15)  Gospodarski subjekti bi morali biti odgovorni za skladnost proizvodov v povezavi z njihovimi ustreznimi vlogami v dobavni verigi, da se zagotovi visoka raven varovanja zdravja in varnosti potrošnikov.
(15)  Gospodarski subjekti bi morali biti odgovorni za skladnost proizvodov v povezavi z njihovimi ustreznimi vlogami v dobavni verigi, da bi se zagotovila visoka raven varovanja zdravja in varnosti potrošnikov. V tem smislu bi morala obstajati stroga uskladitev z določbami glede obveznosti gospodarskih subjektov iz Sklepa št. 768/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta 1 , saj bi to zagotovilo enake obveznosti za gospodarske subjekte, za katere se uporablja harmonizirana zakonodaja, in za tiste, za katere se uporablja neharmonizirana zakonodaja iz te uredbe.
1 Sklep št. 768/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o skupnem okviru za trženje proizvodov (UL L 218, 13.8.2008, str. 82).
Sprememba 21
Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)
(15a)  V primeru proizvodov, za katere se ne uporabljajo harmonizacijska zakonodaja Unije, evropskimi standardi ali nacionalna zakonodaja o zdravstvenih in varnostnih zahtevah, bi morali gospodarski subjekti oceniti varnost proizvoda glede na posebna merila, na podlagi katerih bi opredelili raven tveganja, povezano s proizvodom. Pri ocenjevanju varnosti lahko gospodarskim subjektom pomagajo organi za nadzor trga.
Sprememba 22
Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 b (novo)
(15b)  Da bi bilo dajanje varnih izdelkov na trg lažje, bi morali imeti gospodarski subjekti, zlasti mala in srednja podjetja, možnost, da obveznosti, ki izhajajo iz te direktive, izpolnijo z ustanavljanjem konzorcijev, kar bi imelo dvojni namen – zagotoviti skladnost z zahtevami glede varnosti proizvodov in visokimi standardi kakovosti ter zmanjšati stroške in birokratske postopke, s katerimi so obremenjena posamezna podjetja.
Sprememba 23
Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)
(16a)  Proizvajalci bi morali zagotoviti, da so proizvodi, ki jih dajo na trg, zasnovani in izdelani v skladu z varnostnimi zahtevami iz te uredbe. Da bi pojasnili obveznosti proizvajalca in kar najbolj zmanjšali upravno breme, ki je z njimi povezano, bi morala Komisija razviti metodologijo Unije za splošno oceno tveganja proizvodov in uporabnikom prijazna elektronska orodja za analizo tveganja. Metodologija bi morala na podlagi najboljše prakse in prispevkov zainteresiranih strani zagotoviti učinkovito orodje za oceno tveganja, ki bi ga proizvajalci lahko uporabljali pri zasnovi proizvodov.
Sprememba 24
Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 b (novo)
(16b)  Za lažjo komunikacijo med gospodarskimi subjekti, organi za nadzor trga in potrošniki bi morale države članice spodbuditi gospodarske subjekte, da k poštnemu naslovu dodajo tudi spletnega.
Sprememba 25
Predlog uredbe
Uvodna izjava 18 a (novo)
(18a)  Distributer bi moral zagotoviti, da proizvajalec in uvoznik izpolnjujeta svoje obveznosti, in sicer preveriti oznako na proizvodu ali njegovi embalaži, ki vsebuje ime, ime modela, znamko ali naslov, na katerem je mogoče stopiti v stik s proizvajalcem ali uvoznikom, ter številko serije, serijsko številko ali druge elemente na proizvodu za njegovo identifikacijo. Distributer ne bi smel biti obvezan, da preveri vsak proizvod posebej, razen če meni, da proizvajalec ali uvoznik ni izpolnil svojih obveznosti.
Sprememba 26
Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 a (novo)
(20a)  Globalizacija, vse več zunanjega izvajanja in povečevanje mednarodne trgovine pomenijo, da se na trgih po vsem svetu trguje z vedno več izdelki, zato je tesno sodelovanje med svetovnimi regulatorji in drugimi zainteresiranimi stranmi na področju varnosti potrošniških proizvodov bistveno za obravnavo izzivov kompleksne dobavne verige in obsežnejše trgovine. Predvsem bi bilo treba Komisijo spodbujati, naj zagotovi, da se bo večja pozornost namenila zagotavljanju varnosti prek zasnove proizvodov, in sicer z dvostranskim sodelovanjem z organi tretjih držav za nadzor trga.
(Glej besedilo v odstavku 10 resolucije Evropskega parlamenta z dne 8. marca 2011 o reviziji direktive o splošni varnosti proizvodov in nadzoru trga (2010/2085(INI).)
Sprememba 27
Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 b (novo)
(20b)  Že obstoječe sisteme sledljivosti in postopke za identifikacijo bi bilo treba učinkovito izvrševati in jih izboljšati. V zvezi s tem je treba oceniti in ovrednotiti uporabo obstoječih tehnologij, da se zagotovita večja učinkovitost in manjše upravno breme za gospodarske subjekte. Eden izmed ciljev te uredbe je nenehno izboljševati sisteme sledljivosti, ki so predpisani za gospodarske subjekte in proizvode.
Sprememba 28
Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 c (novo)
(20c)  Komisija bi morala oceniti, kako je mogoče olajšati uporabo posebnih tehnologij spremljanja in sledenja in tehnologij potrjevanja pristnosti proizvodov, da bi v prihodnosti izboljšala sledljivost. Pri tem bi morale ocenjene tehnologije med drugim zagotavljati varnost potrošniških proizvodov, izboljšati mehanizme sledenja in preprečiti nepotrebno upravno obremenjevanje gospodarskih subjektov, da bi preprečili prenašanje teh stroškov na potrošnike.
Sprememba 29
Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 d (novo)
(20d)  Na podlagi ustanovitve nacionalnih kontaktnih točk v skladu z Uredbo (EU) št. 764/2008 Evropskega parlamenta in Sveta 1 , bi morale kontaktne točke za varnost proizvodov delovati kot informacijski centri v državah članicah za gospodarske subjekte, ki bi tem subjektom zagotavljali usmerjanje in usposabljanje o zahtevah in zakonodaji glede varnosti proizvodov.
1 Uredba (EU) št. 764/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih pravil za proizvode, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici, in o razveljavitvi Odločbe št. 3052/95/ES (UL L 218, 13.8.2008, str. 21).
Sprememba 30
Predlog uredbe
Uvodna izjava 21
(21)  Oznaka porekla dopolnjuje osnovne zahteve po sledljivosti v zvezi z imenom in naslovom proizvajalca. Oznaka države porekla še zlasti pomaga pri identifikaciji dejanskega kraja proizvodnje v tistih primerih, v katerih ni mogoče stopiti v stik s proizvajalcem oziroma je njegov naslov drugačen od naslova proizvodnega obrata. Takšne informacije lahko olajšajo nalogo organov za nadzor trga pri sledenju proizvodu do dejanskega kraja proizvodnje in omogočajo stike z organi v državah porekla v okviru dvostranskega ali večstranskega sodelovanja v zvezi z varnostjo potrošniških proizvodov, da se sprejmejo ustrezni nadaljnji ukrepi.
(21)  Oznaka porekla je potrebno dopolnilo k osnovnim zahtevam po sledljivosti iz te uredbe v zvezi z imenom in naslovom proizvajalca. Poleg tega oznaka države porekla pomaga pri identifikaciji dejanskega kraja proizvodnje v tistih primerih, v katerih ni mogoče stopiti v stik s proizvajalcem, zlasti kadar je njegov naslov drugačen od naslova proizvodnega obrata, kadar ime in naslov proizvajalca manjkata ali kadar je bil naslov na embalaži, ki se je izgubila . Takšne informacije lahko olajšajo nalogo organov za nadzor trga pri sledenju proizvodu do dejanskega kraja proizvodnje in omogočajo stike z organi v državah porekla v okviru dvostranskega ali večstranskega sodelovanja v zvezi z varnostjo potrošniških proizvodov, da se sprejmejo ustrezni nadaljnji ukrepi.
Sprememba 31
Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)
(21a)  Oznaka porekla proizvoda bi potrošnikom olajšala dostop do informacij o proizvodni verigi in tako izboljšala njihovo ozaveščenost. Zlasti pri označevanju imena proizvajalca, ki izpolnjuje obveznosti gospodarskih subjektov, obstaja tveganje zavajanja potrošnikov, saj oznaka proizvajalca potrošniku še ne omogoča nujno, da ugotovi državo proizvodnje. Zato bi morala biti oznaka porekla edini način, kako lahko potrošnik ugotovi, v kateri državi je proizvod izdelan.
Sprememba 32
Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 b (novo)
(21b)  V številnih jurisdikcijah trgovinskih partnerjev Unije je pri označevanju proizvoda in v carinskih deklaracijah oznaka porekla obvezna. Uvedba oznake porekla v skladu s to uredbo bo ureditev v Uniji uskladila z mednarodno ureditvijo na področju trgovanja. Ker zahteva po oznaki porekla pokriva vse neživilske proizvode na ozemlju Unije, tako uvožene kot neuvožene, bo s tem tudi usklajena z mednarodnimi trgovinskimi obveznostmi Unije.
Sprememba 33
Predlog uredbe
Uvodna izjava 24
(24)  Postopke za zahtevo evropskih standardov, ki bi podpirali to Uredbo , in za formalne ugovore nanje bi bilo treba določiti v tej uredbi in poravnati z Uredbo (EU) št. 1025/2012. Da bi zagotovili splošno usklajenost evropske standardizacije, bi bilo treba po ustreznem posvetovanju s strokovnjaki iz držav članic s področja varnosti proizvodov zahteve za evropske standarde ali ugovore nanje predstaviti odboru, ustanovljenemu z navedeno uredbo.
(24)  Postopke za zahtevo evropskih standardov, ki bi podpirali to uredbo , in za formalne ugovore nanje bi bilo treba določiti v tej uredbi in uskladiti z Uredbo (EU) št. 1025/2012. Da bi zagotovili splošno usklajenost evropske standardizacije, bi bilo treba po ustreznem posvetovanju s strokovnjaki iz držav članic s področja varnosti proizvodov in ustreznimi zainteresiranimi stranmi zahteve za evropske standarde ali ugovore nanje predstaviti odboru, ustanovljenemu z navedeno uredbo.
(Glej spremembo k členu 16(1).)
Sprememba 34
Predlog uredbe
Uvodna izjava 30
(30)  Države članice bi morale sprejeti pravila o kaznih za kršitve te uredbe in zagotoviti, da se izvajajo. Navedene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.
(30)  Države članice bi morale sprejeti pravila o kaznih za kršitve te uredbe in zagotoviti, da se izvajajo. Navedene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne glede na resnost, trajanje in namerno ali ponavljajočo se naravo kršitve ter velikost podjetij, tj. števila zaposlenih v zadevnih gospodarskih subjektih in njihov letni promet, še posebej v zvezi z malimi in srednjimi podjetji. Kršitve bi morale imeti za posledico upravne kazni, ki so harmonizirane na ravni Unije. Države članice bi bilo treba spodbujati, da bi prihodke od tovrstnih kazni namenile dejavnostim nadzora trga.
Sprememba 35
Predlog uredbe
Uvodna izjava 30 a (novo)
(30a)  Da bi se povečal odvračilni učinek kazni, bi jih morala Komisija objaviti. Poleg tega bi morali biti gospodarski subjekti, za katere se večkrat odkrije, da namerno kršijo to uredbo, uvrščeni na javni, vseevropski črni seznam.
Sprememba 36
Predlog uredbe
Člen 1 – naslov
Vsebina

Vsebina in cilj

Sprememba 37
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek -1 (novo)
Namen te uredbe je zagotoviti pravilno delovanje notranjega trga, hkrati pa ohraniti visoko raven zdravja, varnosti in varstva potrošnikov.

Sprememba 38
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 a (novo)
Določbe te uredbe temeljijo na previdnostnem načelu.

Sprememba 39
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – uvodni del
1.  Ta uredba se uporablja za proizvode, ki so pridobljeni s proizvodnim procesom in se dajejo na trg ali so na njem dostopni, ne glede na to, ali so novi, rabljeni ali obnovljeni, in ki izpolnjujejo eno od naslednjih meril:
1.  Ta uredba se uporablja za proizvode, ki so pridobljeni s proizvodnim procesom in se dajejo na trg ali so na njem dostopni, vključno s spletnim trgom, ne glede na to, ali so novi, rabljeni ali obnovljeni, in ki izpolnjujejo eno od naslednjih meril:
Sprememba 40
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka b
(b) v razumno predvidljivih okoliščinah je verjetno, da jih bodo uporabljali potrošniki, tudi če jim niso namenjeni;
(b) v razumno predvidljivih okoliščinah je verjetno, da jih bodo uporabljali potrošniki, tudi če jim pri dajanju na trg niso neposredno namenjeni; potrošniki najverjetneje ne bodo uporabljali proizvodov, če so namenjeni izključno za poklicno uporabo ter so izrecno označeni in predstavljeni kot taki;
Sprememba 41
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka c
(c) potrošniki so jim izpostavljeni v okviru storitve, ki se zanje opravlja .
(c) potrošniku se zagotovijo v okviru storitve, ne glede na to, ali proizvod uporablja potrošnik sam .
Sprememba 42
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2
2.  Ta uredba se ne uporablja za proizvode, ki jih je treba popraviti ali obnoviti, preden se začnejo uporabljati, kadar so navedeni proizvodi kot taki dostopni na trgu.
2.  Ta uredba se ne uporablja za proizvode, ki jih je treba popraviti ali obnoviti, preden se začnejo uporabljati, kadar so navedeni proizvodi kot taki dostopni na trgu, in za rabljene proizvode, ki so bili prvotno dani na trg pred … * .
* UL: prosimo, vstavite datum začetka veljavnosti te uredbe.
Sprememba 43
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3 – točka d a (novo)
(da) medicinske pripomočke, določene v Direktivi Sveta 93/42/EGS 1 , Direktivi Sveta 90/385/EGS 2 in Direktivi 98/79/ES Evropskega parlamenta in Sveta 3 ;
1 Direktiva Sveta 93/42/EGS z dne 14. junija 1993 o medicinskih pripomočkih (UL L 169, 12.7.1993, str. 1).
2 Direktiva Sveta 90/385/EGS z dne 20. junija 1990 o približevanju zakonodaje držav članic o aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev (UL L 189, 20.7.1990, str. 17).
3 Direktiva 98/79/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 1998 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih (UL L 331, 7.12.1998, str. 1).
Sprememba 44
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3 – točka i a (novo)
(ia) gradbene proizvode, določene v Uredbi (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta 1 .
Uredba (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS ( UL L 88, 4.4.2011, str. 5).

Sprememba 45
Predlog uredbe
Člen 3 – točka 1
(1) „varen proizvod“ pomeni vsak proizvod, ki pod običajnimi ali razumno predvidljivimi pogoji uporabe zadevnega proizvoda, vključno s trajanjem uporabe in, kadar je to primerno, njegovim dajanjem v uporabo ter zahtevami glede namestitve in vzdrževanja, ne predstavlja nobenega tveganja ali predstavlja le minimalna tveganja v skladu z uporabo proizvoda, ki se štejejo za sprejemljiva in v skladu z visoko ravnjo varovanja zdravja in varnosti ljudi;
(1) „varen proizvod“ pomeni vsak pristen proizvod, ki je skladen s harmonizacijsko zakonodajo o zdravju in varnosti. Če te zakonodaje ni, pomeni vsak proizvod, ki pod običajnimi ali razumno predvidljivimi pogoji uporabe zadevnega proizvoda, vključno s trajanjem uporabe in, kadar je primerno, njegovim dajanjem v uporabo ter zahtevami glede namestitve, vzdrževanja, usposabljanja in nadzora , ne predstavlja nobenega tveganja ali predstavlja le minimalna tveganja v skladu z uporabo proizvoda, ki se štejejo za sprejemljiva in v skladu z visoko ravnjo varovanja zdravja in varnosti ljudi;
Sprememba 46
Predlog uredbe
Člen 3 – točka 1 a (novo)
(1a) „model proizvoda“ pomeni proizvode, ki se štejejo za različne glede na enake ali podobne bistvene značilnosti, morebitne razlike pa ne vplivajo na njihovo raven varnosti, razen če proizvajalec ali uvoznik ne dokaže drugače.
Sprememba 47
Predlog uredbe
Člen 3 – točka 17
(17) „resno tveganje“ pomeni tveganje, za katero se zahtevajo hitro ukrepanje in nadaljnji ukrepi, vključno s primeri, v katerih morda ni takojšnjih učinkov .
(17) „resno tveganje“ pomeni vsako resno tveganje, vključno s tistim, ki nima takojšnjega učinka, zahteva pa hitro ukrepanje javnih organov .
(Glej besedilo v členu 2(d) Direktive 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov.)
Sprememba 48
Predlog uredbe
Člen 4 a (novo)
Člen 4a

Prepoved trženja, uvoza, proizvodnje ali izvoza proizvodov, podobnih živilom

Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za prepoved trženja, uvoza, proizvodnje in izvoza potrošniških proizvodov, ki sicer niso živila, a so jim podobni, in se utegnejo zamenjati za živilo zaradi svoje oblike, vonja, barve, videza, embalaže, označevanja, obsega, velikosti ali drugih lastnosti ter s tem ogrožajo zdravje ali varnost potrošnikov.

(Glej besedilo Direktive Sveta 87/357/EGS z dne 25. junija 1987 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z izdelki, ki zaradi zavajajočega videza ogrožajo zdravje ali varnost potrošnikov.)
Sprememba 49
Predlog uredbe
Člen 5 – točka a a (novo)
(aa) če je pristen, kar pomeni, da proizvod ali predstavitev proizvoda nista opremljena z blagovno znamko brez dovoljenja lastnika blagovne znamke, ki je enaka ali podobna registrirani blagovni znamki tega proizvoda, s čimer se potrošnike zavaja glede resnične identitete proizvoda;
Sprememba 50
Predlog uredbe
Člen 5 – točka c
(c) če ni zahtev, določenih v usklajevalni zakonodaji Unije ali v skladu z njo, iz točke (a), in evropskih standardov iz točke (b), glede tveganj, zajetih v zdravstvenih in varnostnih zahtevah, določenih v zakonodaji države članice, v kateri je proizvod dostopen na trgu, če izpolnjuje takšne nacionalne zahteve .
(c) če ni zahtev, določenih v harmonizacijski zakonodaji Unije ali v skladu z njo, iz točke (a), in evropskih standardov iz točke (b), glede tveganj, zajetih v zdravstvenih in varnostnih zahtevah, določenih v zakonodaji države članice, v kateri je proizvod dostopen na trgu, če je skladen s takšnimi nacionalnimi predpisi in če so ti v skladu s pravom Unije .
Sprememba 51
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a
(a) lastnosti proizvoda, vključno z njegovo sestavo, embalažo, navodili za montažo ter po potrebi za namestitev in vzdrževanje;
(a) lastnosti proizvoda, vključno z njegovo pristnostjo, sestavo, embalažo, navodili za montažo ter po potrebi za namestitev in vzdrževanje;
Sprememba 52
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka d
(d) kategorije potrošnikov, ki so med uporabo proizvoda izpostavljeni tveganju, zlasti ranljivih potrošnikov;
(d) značilnosti potrošnikov, ki so med uporabo proizvoda v razumno predvidljivih okoliščinah izpostavljeni tveganju, zlasti ranljivih potrošnikov;
Sprememba 53
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1– točka e
(e) videz proizvoda in zlasti, kadar je proizvod, ki sicer ni živilo, podoben živilu in se utegne zamenjati za živilo zaradi njegove oblike, vonja, barve, videza, embalaže, označevanja, obsega, velikosti ali drugih lastnosti.
(e) videz proizvoda in zlasti, kadar je proizvod:
(i) ki sicer ni živilo, podoben živilu in se ga utegne zamenjati za živilo zaradi njegove oblike, vonja, barve, videza, embalaže, označevanja, količine, velikosti ali drugih lastnosti ali
(ii) ki sicer ni zasnovan za otroke in jim ni namenjen, podoben predmetu, ki je zaradi njegove zasnove, pakiranja in značilnosti splošno prepoznan kot privlačen ali namenjen otrokom.
Sprememba 54
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka a
(a) stanje tehnike in tehnologije;
črtano
(Glej spremembo k členu 6(1a).)
Sprememba 55
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka a a (novo)
(aa) razumna pričakovanja potrošnikov glede varnosti, kar se tiče narave, sestave in predvidene uporabe proizvoda;
(Glej spremembo k členu 6(2)(h). Besedilo je spremenjeno.)
Sprememba 56
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka b a (novo)
(ba) bistvene zahteve iz zahtev za standardizacijo, predloženih evropskim organizacijam za standardizacijo, v skladu s členom 16 te uredbe, če Komisija še ni objavila sklicevanja na usklajene standarde v Uradnem listu Evropske unije;
Sprememba 57
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka g a (novo)
(ga) ali so proizvodi, kategorije ali skupine proizvodov povzročili poškodbe, ki so bile priglašene v vseevropsko zbirko podatkov o poškodbah, vzpostavljeno v skladu z Uredbo (EU) št. .../...*.
* UL: vstavite številko uredbe (2013/0048(COD)).
Sprememba 58
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka h
(h) razumna pričakovanja potrošnikov glede varnosti.
črtano
Sprememba 59
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka h a (novo)
(ha) stanje tehnike in tehnologije.
(Glej spremembo k členu 6(1a).)
Sprememba 61
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2
2.  Za namene določitve države porekla v smislu odstavka 1 se uporabljajo pravila o nepreferencialnem poreklu blaga iz členov od 23 do 25 Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti 21 .
2.  Za namene določitve države porekla v smislu odstavka 1 tega člena se uporabljajo pravila o nepreferencialnem poreklu blaga iz členov od 59 do 62 Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 21 , vključno z delegiranimi akti, ki se sprejmejo v skladu s členom 62 navedene uredbe .
21 UL L 302, 19.10.1992, str. 1.
21 Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).
Sprememba 62
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 a (novo)
3a.  Proizvajalci lahko dodajo oznako države porekla samo v angleškem jeziku (z besedami „Made in [država]‟), saj je to za potrošnika lahko razumljivo.
Sprememba 63
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3
3.  Proizvajalci za varovanje zdravja in varnosti potrošnikov sorazmerno z možnimi tveganji proizvoda preskušajo vzorce proizvodov, ki so dostopni na trgu, preiskujejo pritožbe in vodijo register pritožb, neskladnih proizvodov in odpoklicanih proizvodov ter o vsakem takšnem spremljanju obveščajo distributerje.
3.  Proizvajalci za varovanje zdravja in varnosti potrošnikov sorazmerno z možnimi tveganji proizvoda preskušajo vzorce naključno izbranih proizvodov, ki so dostopni na trgu in izbrani pod nadzorom sodnega uradnika ali druge kvalificirane osebe , ki jo imenuje posamezna država članica, preiskujejo pritožbe in vodijo register pritožb, neskladnih proizvodov in odpoklicanih proizvodov ter o vsakem takšnem spremljanju obveščajo distributerje. Te informacije se na zahtevo dajo na voljo nadzornim organom.
Sprememba 64
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 a (novo)
3a.  Če je bila za proizvode, ki so na voljo na trgu, sprejeta odločitev Komisije na podlagi člena 12 Uredbe (EU) No .../....*, proizvajalci ali, kjer je ustrezno, uvozniki z namenom zaščite zdravja in varnosti potrošnikov in sorazmerno z morebitnimi tveganji, povezanimi s proizvodom, vsaj enkrat letno izvedejo preskus reprezentativnih vzorcev proizvodov, ki so na voljo na trgu, izbranih pod nadzorom sodnega uradnika ali kvalificirane osebe, ki jo imenuje posamezna država članica.
* UL: vstavite številko uredbe (2013/0048(COD)).
Sprememba 65
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4 – pododstavek 1 – uvodni del
Proizvajalci sorazmerno z možnimi tveganji pripravijo tehnično dokumentacijo. Tehnična dokumentacija vključuje, kakor je primerno :

Proizvajalci sorazmerno z morebitnimi tveganji, povezanimi s proizvodom, pripravijo tehnično dokumentacijo. Tehnična dokumentacija vključuje:

Sprememba 66
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 5
5.  Proizvajalci še deset let po tem, ko je bil proizvod dan na trg, hranijo tehnično dokumentacijo in jo na zahtevo dajo na voljo organom za nadzor trga .
5.  Proizvajalci še deset let po tem, ko je bil proizvod dan na trg, hranijo tehnično dokumentacijo v papirni ali elektronski obliki za organe za nadzor trga ter jim jo na utemeljeno zahtevo posredujejo .
Sprememba 67
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 6 – pododstavek 1 a (novo)
Kadar informacije, ki omogočajo identifikacijo proizvoda, niso navedene neposredno na proizvodu, proizvajalci na dovolj viden način označijo, da je treba nosilec informacij shraniti.

Sprememba 68
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 6 a (novo)
6a.  Proizvajalci proizvodov, ki so predmet odločitve Komisije, sprejete na podlagi člena 12 Uredbe (EU) št. .../...*, pripravijo seznam modelov proizvodov s fotografijo in ga na ustrezen način dajo na voljo javnosti in drugim gospodarskim subjektom.
Proizvajalec na zahtevo organom za nadzor trga, pa tudi gospodarskim subjektom, katerim dobavlja svoje proizvode, predloži dokazila o bistvenih razlikah med modeli v smislu opredelitve iz točke 1a člena 3 te uredbe.

* UL: vstavite številko uredbe (2013/0048(COD)).
Sprememba 69
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 8 – pododstavek 1
Proizvajalci zagotovijo, da so proizvodu priložena navodila in varnostne informacije v jeziku, ki ga potrošniki brez težav razumejo, kakor določi država članica, v kateri je proizvod dostopen, razen kadar se proizvod lahko uporablja varno in tako kot je predvidel proizvajalec brez takšnih navodil in varnostnih informacij.

Proizvajalci zagotovijo, da so proizvodu priložena navodila in varnostne informacije, ki so jasne in razumljive za potrošnika in napisane v jeziku, ki ga potrošniki brez težav razumejo, kakor določi država članica, v kateri je proizvod dostopen, razen kadar se proizvod lahko uporablja varno in tako kot je predvidel proizvajalec brez takšnih navodil in varnostnih informacij.

Sprememba 70
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 9
9.  Proizvajalci, ki menijo ali utemeljeno domnevajo, da proizvod, ki so ga dali na trg, ni varen ali kako drugače ni v skladu s to uredbo, nemudoma sprejmejo popravne ukrepe, da zagotovijo skladnost proizvoda, ga umaknejo ali odpokličejo, če je to primerno. Kadar proizvod ni varen, proizvajalci o tem nemudoma obvestijo tudi organe za nadzor trga države članice, v kateri so omogočili dostopnost svojih proizvodov, in jim predložijo zlasti podrobnosti o tveganju za zdravje in varnost ter morebitnih sprejetih popravnih ukrepih.
9.   Proizvajalci zagotovijo , da imajo vzpostavljene postopke za sprejetje popravnih ukrepov, umik ali odpoklic svojih proizvodov. Proizvajalci, ki menijo ali utemeljeno domnevajo, da proizvod, ki so ga dali na trg, ni varen ali kako drugače ni v skladu s to uredbo, nemudoma sprejmejo popravne ukrepe, da zagotovijo skladnost proizvoda, ga umaknejo ali odpokličejo, če je to primerno, obenem pa opozorijo potrošnike, ki so ogroženi zaradi neskladnosti proizvoda z varnostnimi zahtevami . Kadar proizvod ni varen, proizvajalci o tem nemudoma obvestijo tudi organe za nadzor trga države članice, v kateri so omogočili dostopnost svojih proizvodov, in jim predložijo zlasti podrobnosti o tveganju za zdravje in varnost ter morebitnih sprejetih popravnih ukrepih in rezultatih teh ukrepov .
(Glej besedilo v členu 5(1)(b) Direktive št. 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov.)
Sprememba 71
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – točka a
(a) na podlagi zahteve organa za nadzor trga navedenemu organu zagotovi vse informacije in dokumentacijo, ki so potrebne za dokazovanje skladnosti proizvoda;
(a) na podlagi utemeljene zahteve organa za nadzor trga navedenemu organu zagotovi vse informacije in dokumentacijo, ki so potrebne za dokazovanje skladnosti proizvoda;
Sprememba 72
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3
3.  Uvozniki navedejo ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in naslov, na katerem so dosegljivi glede informacij o proizvodu; če to ni mogoče, podatke navedejo na embalaži ali v spremni listini. Zagotovijo, da dodatne oznake ne prekrivajo nobene informacije na oznaki proizvajalca.
3.  Uvozniki navedejo ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in naslov, na katerem so dosegljivi glede informacij o proizvodu; če to ni mogoče, podatke navedejo na embalaži ali v spremni listini. Pri tem ne zakrijejo obveznih ali varnostnih informacij proizvajalca.
Sprememba 73
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 6
6.  Uvozniki za varovanje zdravja in varnosti oseb sorazmerno z možnimi tveganji, ki jih predstavlja proizvod, preskušajo vzorce trženih proizvodov, preiskujejo pritožbe ter vodijo register pritožb, neskladnih proizvodov in odpoklicanih proizvodov ter o takšnem spremljanju obveščajo proizvajalce in distributerje.
6.  Uvozniki za varovanje zdravja in varnosti oseb sorazmerno z možnimi tveganji, ki jih predstavlja proizvod, preskušajo vzorce naključno izbranih trženih proizvodov, preiskujejo pritožbe ter vodijo register pritožb, neskladnih proizvodov in odpoklicanih proizvodov ter o takšnem spremljanju obveščajo proizvajalce in distributerje.
Sprememba 74
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 7
7.  Uvozniki, ki menijo ali utemeljeno domnevajo, da proizvod, ki so ga dali na trg, ni varen ali kako drugače ni v skladu s to uredbo, nemudoma sprejmejo popravne ukrepe, da zagotovijo skladnost proizvoda, ga umaknejo ali odpokličejo, če je to primerno. Kadar proizvod ni varen, uvozniki o tem nemudoma obvestijo tudi organe za nadzor trga države članice, v kateri so omogočili dostopnost svojih proizvodov, in jim zlasti predložijo podrobnosti o tveganju za zdravje in varnost ter morebitnih sprejetih popravnih ukrepih.
7.  Uvozniki, ki menijo ali utemeljeno domnevajo, da proizvod, ki so ga dali na trg, ni varen ali kako drugače ni v skladu s to uredbo, nemudoma sprejmejo popravne ukrepe, da zagotovijo skladnost proizvoda, ga umaknejo ali odpokličejo, kakor je to ustrezno. Kadar proizvod ni varen, uvozniki o tem nemudoma obvestijo tudi organe za nadzor trga države članice, v kateri so omogočili dostopnost svojih proizvodov, in jim zlasti predložijo podrobnosti o tveganju za zdravje in varnost ter morebitnih sprejetih popravnih ukrepih in rezultatih teh ukrepov .
(Glej spremembo členov 8(9) in 11(5).)
Sprememba 75
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 8
8.  Uvozniki za obdobje deset let po tem, ko je bil proizvod dan na trg, hranijo tehnično dokumentacijo in jo na zahtevo dajo na voljo organom za nadzor trga .
8.  Uvozniki za obdobje deset let po tem, ko je bil proizvod dan na trg, hranijo tehnično dokumentacijo v papirni ali elektronski obliki za organe za nadzor trga ter jim jo na zahtevo posredujejo .
(Glej besedilo člena R4 (8) Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta št. 768/2008/ES z dne 9. julija 2008 o skupnem okviru za trženje proizvodov.)
Sprememba 76
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2
2.  Distributerji pred omogočanjem dostopnosti proizvoda na trgu preverijo, ali proizvajalec in uvoznik izpolnjujeta zahteve iz člena 8(6), (7) in (8) ter člena 10(3) in (4), kakor je ustrezno.
2.  Distributerji pred omogočanjem dostopnosti proizvoda na trgu preverijo, ali so na proizvodu zahtevane informacije iz člena 8(6), (7) in (8) ter člena 10(3) in (4), kakor je ustrezno. Distributerji ne zakrijejo obveznih ali varnostnih informacij proizvajalca ali uvoznika.
Sprememba 77
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 4 a (novo)
4a.  Distributerji lahko za varovanje zdravja in varnosti potrošnikov sorazmerno z možnimi tveganji proizvoda preskušajo vzorce proizvodov, ki so dostopni na trgu.
Sprememba 78
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 5
5.  Distributerji, ki menijo ali utemeljeno domnevajo, da proizvod, katerega dostopnost so omogočili na trgu, ni varen ali ni v skladu s členom 8(6), (7) in (8) ter členom 10(3) in (4), kot je ustrezno, zagotovijo sprejetje popravnih ukrepov, da se zagotovi skladnost proizvoda, ga umaknejo ali odpokličejo, če je to primerno. Kadar proizvod ni varen, distributerji o tem nemudoma obvestijo tudi proizvajalca ali uvoznika, kot je ustrezno, ter organe za nadzor trga države članice, v kateri so omogočili dostopnost svojih proizvodov, in jim zlasti predložijo podrobnosti o tveganju za zdravje in varnost ter morebitnih sprejetih popravnih ukrepih.
5.  Distributerji, ki menijo ali utemeljeno domnevajo, da proizvod, katerega dostopnost so omogočili na trgu, ni varen ali ni v skladu s členom 8(6), (7) in (8) ter členom 10(3) in (4), kot je ustrezno, nemudoma zagotovijo sprejetje popravnih ukrepov, da se zagotovi skladnost proizvoda, ga umaknejo ali odpokličejo, če je to primerno. Kadar proizvod ni varen, distributerji o tem nemudoma obvestijo tudi proizvajalca ali uvoznika, kot je ustrezno, ter organe za nadzor trga države članice, v kateri so omogočili dostopnost svojih proizvodov, in jim zlasti predložijo podrobnosti o tveganju za zdravje in varnost ter morebitnih sprejetih popravnih ukrepih in rezultatih teh ukrepov .
Sprememba 79
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – točka b
(b) proizvajalec, uvoznik ali distributer lahko dokaže, da je tveganje v celoti pod nadzorom in ne more več ogrožati zdravja in varnosti oseb;
(b) proizvajalec, uvoznik ali distributer lahko dokaže, da je tveganje dejansko pod nadzorom, tako da je preprečeno ogrožanje zdravja in varnosti oseb;
Sprememba 80
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – točka c
(c) vzrok tveganja, ki ga predstavlja proizvod, je tak, da seznanitev s tem tveganjem ni koristna informacija za organe ali javnost.
črtano
Sprememba 81
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – uvodni del
1.  Gospodarski subjekti organom za nadzor trga na zahtevo sporočijo :
1.  Gospodarski subjekti organom za nadzor trga na zahtevo predložijo naslednje informacije :
Sprememba 82
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2 a (novo)
2a.  Kadar gospodarski subjekti zagotovijo informacije iz odstavka 1, organi za nadzor trga te podatke obravnavajo kot zaupne.
Sprememba 83
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1
1.  Za nekatere proizvode, kategorije ali skupine proizvodov, ki zaradi svojih posebnih značilnosti ali posebnih pogojev distribucije ali uporabe lahko predstavljajo resno tveganje za zdravje in varnost oseb, Komisija od gospodarskih subjektov, ki dajejo navedene proizvode na trg in omogočajo njihovo dostopnost na trgu, lahko zahteva, da uvedejo ali uporabljajo sistem sledljivosti.
1.  Za nekatere proizvode, kategorije ali skupine proizvodov, ki zaradi svojih posebnih značilnosti ali posebnih pogojev distribucije ali uporabe lahko predstavljajo resno tveganje za zdravje in varnost oseb, Komisija po posvetovanju z zadevnimi zainteresiranimi stranmi, kakor je ustrezno, od gospodarskih subjektov, ki dajejo navedene proizvode na trg in omogočajo njihovo dostopnost na trgu, lahko zahteva, da uvedejo ali uporabljajo sistem sledljivosti.
Sprememba 84
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka a
(a) določanje proizvodov, kategorij ali skupin proizvodov, ki lahko predstavljajo resno tveganje za zdravje in varnost oseb, kot je navedeno v odstavku 1;
(a) določanje proizvodov, kategorij ali skupin proizvodov, ki lahko predstavljajo resno tveganje za zdravje in varnost oseb, kot je navedeno v odstavku 1; Komisija v ustreznih delegiranih aktih navede, ali je uporabila metodo za analizo tveganja iz Sklepa Komisije 2010/15/EU 1 , če ta metodologija ni primerna, pa podrobno opiše metodologijo, ki jo je uporabila;
1 Sklep Komisije 2010/15/EU z dne 16. decembra 2009 o smernicah za upravljanje hitrega informacijskega sistema Skupnosti (RAPEX) iz člena 12 in postopka obveščanja iz člena 11 Direktive 2001/95/ES (direktiva o splošni varnosti proizvodov) (UL L 22, 26.1.2010, str. 1).
Sprememba 85
Predlog uredbe
Člen 15 a (novo)
Člen 15a

Kontaktne točke za varnost proizvodov

1.  Države članice na svojih ozemljih določijo kontaktne točke za varnost proizvodov in njihove kontaktne podatke sporočijo drugim državam članicam in Komisiji.
2.  Komisija oblikuje in redno dopolnjuje seznam kontaktnih točk za varnost proizvodov ter ga objavi v Uradnem listu Evropske unije. Navedene informacije objavi tudi na svoji spletni strani.
(Glej besedilo člena 9 Uredbe (ES) št. 764/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih pravil za proizvode, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici.)
Sprememba 86
Predlog uredbe
Člen 15 b (novo)
Člen 15b

Naloge kontaktnih točk za varnost proizvodov

1.  Kontaktne točke za varnost proizvodov med drugim na zahtevo gospodarskega subjekta ali pristojnega organa druge države članice posredujejo naslednje informacije:
(a) tehnična pravila, ki se na ozemlju teh kontaktnih točk uporabljajo za posamezno vrsto proizvoda, ter informacije o tem, ali je po zakonodaji ustrezne države članice za to vrsto proizvoda treba zahtevati predhodno odobritev, ter informacije o načelu vzajemnega priznavanja iz Uredbe (ES) št. 764/2008 in uporabi te uredbe na ozemlju te države članice;
(b) kontaktne podatke pristojnih organov znotraj države članice, ki omogočajo neposreden stik z njimi, vključno s podrobnostmi o organih, ki so pristojni za nadzor izvajanja zadevnih tehničnih pravil na ozemlju te države članice;
(c) pravna sredstva, ki so na ozemlju te države članice običajno na voljo v primeru spora med pristojnimi organi in gospodarskim subjektom.
2.  Kontaktne točke za varnost proizvodov na zahteve iz odstavka 1 odgovorijo v 15 delovnih dneh po njihovem prejemu.
3.  Kontaktne točke za varnost proizvodov v državi članici, v kateri zadevni gospodarski subjekt zakonito trži zadevni proizvod, lahko gospodarskemu subjektu ali pristojnemu organu v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 764/2008 posreduje vse pomembne informacije ali ugotovitve.
4.  Da bi podprle izobraževanje gospodarskih subjektov o zahtevah glede varnosti proizvodov, države članice v okviru kontaktnih točk za varnost proizvodov uredijo prostore, v okviru katerih omogočijo usposabljanja o zakonodaji o varnosti proizvodov in splošnih zahtevah ter prenos informacij med industrijskimi panogami.
5.  Kontaktne točke za varnost proizvodov za zagotavljanje informacij iz odstavka 1 ne zaračunavajo pristojbine.
(Glej besedilo člena 10 Uredbe (ES) št. 764/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih pravil za proizvode, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici).
Sprememba 87
Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 1
Komisija lahko od ene ali več evropskih organizacij za standardizacijo zahteva, da pripravijo ali opredelijo evropski standard, katerega cilj je zagotoviti, da so proizvodi, ki so skladni s takšnim standardom ali njegovimi deli, v skladu s splošno varnostno zahtevo iz člena 4. Komisija določi zahteve glede vsebine, ki jih mora izpolnjevati zahtevani evropski standard, in rok za njegovo sprejetje.

Komisija lahko od ene ali več evropskih organizacij za standardizacijo zahteva, da pripravijo ali opredelijo evropski standard, katerega cilj je zagotoviti, da so proizvodi, ki so skladni s takšnim standardom ali njegovimi deli, v skladu s splošno varnostno zahtevo iz člena 4. Komisija določi zahteve glede vsebine, ki jih mora izpolnjevati zahtevani evropski standard, in rok za njegovo sprejetje, in sicer upoštevaje stališča zadevnih zainteresiranih strani .

(Glej spremembo uvodne izjave 24.)
Sprememba 88
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1
1.  Države članice določijo pravila glede kazni, ki se uporabljajo pri kršitvi določb te uredbe, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zagotovijo izvrševanje teh kazni . Določene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice obvestijo Komisijo o navedenih določbah najpozneje [vstaviti datum - 3 mesece pred začetkom uporabe te uredbe], takoj pa jo obvestijo o vseh nadaljnjih spremembah navedenih določb .
1.  Države članice določijo pravila za določitev ustreznih kazni, ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotavljanje njihovega izvajanja . Države članice Komisijo obvestijo o navedenih določbah do …* in jo nemudoma obvestijo o vseh naknadnih spremembah.
* UL: prosimo, vstavite datum: tri mesece po dnevu začetka uporabe te uredbe.
Sprememba 89
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2
2.   Pri kaznih iz odstavka 1 se upošteva velikost podjetij in zlasti položaj malih in srednjih podjetij . Kazni se lahko poostrijo, če je zadevni gospodarski subjekt v preteklosti že podobno kršil določbe, za resne kršitve pa lahko vključujejo kazenske sankcije .
2.   Predvidene kazni so učinkovite, sorazmerne in odvračilne . Kazni upoštevajo resnost, trajanje in po potrebi namerno naravo kršitve. Poleg tega se pri kaznih upošteva, ali je zadevni gospodarski subjekt v preteklosti že podobno kršil določbe.
Sprememba 90
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2 a (novo)
2a.  Upravne kazni, ki veljajo za kršitve, so vsaj tako visoke, da izenačijo gospodarsko korist, ki jo je kršitelj hotel pridobiti s kršitvijo, vendar ne presegajo 10 % letnega prometa ali njegove ocene. Naložene kazni lahko presegajo 10 % letnega prometa ali njegove ocene, če je treba izenačiti gospodarsko korist, pridobljeno s kršitvijo. Za resne kršitve lahko vključujejo kazenske sankcije.
Sprememba 91
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2 b (novo)
2b.  Države članice obvestijo Komisijo o vrsti in višini kazni, naloženih v skladu s to uredbo, opredelijo dejanske kršitve te uredbe in navedejo identiteto gospodarskih subjektov, katerim so bile naložene kazni. Komisija poskrbi, da so ti podatki nemudoma na voljo javnosti v elektronski obliki in, če je to ustrezno, prek drugih sredstev.
Na podlagi pridobljenih podatkov iz prvega pododstavka Komisija objavi in posodablja črni seznam gospodarskih subjektov po vsej Uniji, za katere je ugotovljeno, da so večkrat namerno kršili to uredbo.

Sprememba 92
Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1
Najpozneje [pet] let po začetku uporabe Uredbe Komisija oceni njeno uporabo ter Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o oceni. S tem poročilom se oceni, če je ta uredba dosegla svoje cilje, zlasti v zvezi z izboljšanjem zaščite potrošnikov pred nevarnimi proizvodi, ob upoštevanju njenega učinka na podjetja, zlasti na mala in srednja podjetja.

Najpozneje [pet] let po začetku uporabe Uredbe in potem vsakih pet let Komisija oceni njeno uporabo ter Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o oceni. S tem poročilom se oceni, ali je ta uredba dosegla svoje cilje, zlasti v zvezi z izboljšanjem zaščite potrošnikov pred nevarnimi proizvodi v smislu člena 4 te uredbe , ob upoštevanju njenega učinka na podjetja, zlasti na mala in srednja podjetja. Poleg tega se s tem poročilom ocenijo posledice in prispevek Uredbe (EU) št. 1025/2012 na področju uporabe te direktive.

(1) UL C 271, 19.9.2013, str. 81.

Zadnja posodobitev: 13. maj 2014Pravno obvestilo