Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2273(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0178/2017

Внесени текстове :

A8-0178/2017

Разисквания :

PV 15/05/2017 - 19
CRE 15/05/2017 - 19

Гласувания :

PV 16/05/2017 - 6.5

Приети текстове :

P8_TA(2017)0205

Приети текстове
PDF 586kWORD 60k
вторник, 16 май 2017 г. - Страсбург Окончателна версия
План за действие на ЕС за електронно управление за периода 2016—2020 г.
P8_TA(2017)0205A8-0178/2017

Резолюция на Европейския парламент от 16 май 2017 г. относно плана за действие на ЕС за електронно управление за периода 2016—2020 г. (2016/2273(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Хартата на Г-8 за отворените данни,

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Европейският план за действие за електронно управление през периода 2011—2015 г. — Оползотворяване на ИКТ за подпомагане на интелигентно, устойчиво и новаторско управление“ (COM(2010)0743),

—  като взе предвид своята резолюция от 20 април 2012 г. относно електронното управление като движеща сила за изграждането на конкурентоспособен единен цифров пазар(1) ,

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „План за действие на ЕС за електронно управление през периода 2016—2020 г. — Ускоряване на цифровото преобразуване на управлението“ (COM(2016)0179),

—  като взе предвид сравнителния анализ за електронно управление за 2016 г. на Комисията,

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Стратегия за цифров единен пазар за Европа“ (COM(2015)0192) и придружаващия го работен документ на службите на Комисията (SWD(2015)0100),

—  като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2016 г. относно „Към Акт за единния цифров пазар“(2) ,

—  като взе предвид Решение (ЕС) 2015/2240 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за създаване на програма за решения за оперативна съвместимост и общи рамки за европейските публични администрации, предприятията и гражданите (програма ISA2 ) като средство за модернизиране на публичния сектор,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 1 юни 2016 г., озаглавено „Европейски стандарти за 21-ви век“ (COM(2016)0358),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 31 март 2011 г. относно защитата на критичната информационна инфраструктура — „Постижения и предстоящи стъпки за постигане на сигурност в световното кибернетично пространство“ (COM(2011)0163),

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 2 юли 2014 г., озаглавено „Към просперираща икономика, основана на данни“ (COM(2014)0442),

—  като взе предвид своята резолюция от 10 март 2016 г. относно „Към просперираща икономика, основана на данни“(3) ,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010,

—  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Свързаност за изграждане на конкурентоспособен цифров единен пазар — към европейско общество на гигабитов интернет“ (COM(2016)0587) и придружаващия го работен документ на службите на Комисията (SWD(2016)0300),

—  като взе предвид предложението на Комисията за директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски кодекс в областта на електронните съобщения (COM(2016)0590) и приложения 1 — 11 към него — Оценка на въздействието (SWD(2016)0303), Обобщена оценка на въздействието (SWD(2016)0304) и Обобщение на оценката (SWD(2016)0305),

—  като взе предвид предложението на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014 по отношение на насърчаването на свързаността с интернет в местните общности (COM(2016)0589),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза,

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО,

—  като взе предвид Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно повторната употреба на информацията в обществения сектор (Директива за ИОС),

—  като взе предвид предложението на Комисията от 10 януари 2017 г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета за въвеждане на европейска електронна карта за услуги и свързаното с нея административно обслужване (COM(2016)0824),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 10 януари 2017 г., озаглавено „Обмен и защита на лични данни в един глобализиран свят“ (COM(2017)0007),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 10 януари 2017 г., озаглавено „Изграждане на европейска икономика, основана на данни“ (COM(2017)0009),

—  като взе предвид предложението на Комисията от 10 януари 2017 г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно зачитането на личния живот и защитата на личните данни в електронните съобщения и за отмяна на Директива 2002/58/ЕО (Регламент относно правото на неприкосновеност на личния живот и електронните съобщения) (COM(2017)0010),

—  като взе предвид предложението на Комисията от 10 януари 2017 г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (COM(2017)0008),

—  като взе предвид Директива (ЕС) 96/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 1996 г. за правна закрила на базите данни,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 19 април 2016 г., озаглавено „Европейска инициатива за компютърни услуги в облак — изграждане на конкурентоспособна икономика в Европа, основана на данни и знания“ (COM(2016)0178),

—  като взе предвид Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО,

—  като взе предвид Директива 2014/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно електронното фактуриране при обществените поръчки,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 10 юни 2016 г., озаглавено „Нова европейска програма за умения“ (COM(2016)0381),

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становищата на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и на комисията по правни въпроси (A8-0178/2017),

А.  като има предвид, че стратегиите за модернизиране на публичните администрации трябва да бъдат приспособени към променяща се среда, с което да се създадат необходимите условия за прехода към цифрово управление;

Б.  като има предвид, че цифровизирането на услугите на държавното управление след да спомогне за разгръщането на пълния потенциал на единния пазар, да насърчава по-доброто упражняване на гражданските права, да подобри качеството на живот за гражданите и социалното икономическото развитие на регионите, да доведе до по-добро разбиране и засилено участие от страна на гражданите по отношение на обществените услуги, да повиши ефикасността и икономическата ефективност на посочените услуги, както и да засили участието в политическия живот чрез засилване на диалога между гражданите и държавните органи и повишаване на прозрачността; като има предвид, че ЕС следва да насърчава обмена на най-добри практики и технологии между държавите членки;

В.  като има предвид, че секторът на ИКТ следва да подпомага този процес на преход, като предоставя персонализирани решения за публичните администрации;

Г.  като има предвид, че преходът към цифрово управление трябва да бъде предприет на равнището на Съюза, на равнището на държавите членки, както и на регионално и местно равнище;

Д.  като има предвид, че пълният потенциал на цифровата публична администрация може да бъде осъществен единствено ако гражданите и предприятията могат изцяло да имат доверие в предлаганите услуги;

Е.  като има предвид, че европейският портал за електронно правосъдие е основен инструмент за достъп до информация и до правосъдие и че той представлява важна стъпка напред с оглед на модернизирането на публичната администрация на ЕС;

Ж.  като има предвид, че по-добрият достъп до информация и засиленото използване на усъвършенствани цифрови инструменти за свързани с дружественото право формалности през всичките етапи на развитие на дружествата следва да увеличат правната сигурност и да намалят разходите на дружествата;

З.  като има предвид, че се полагат усилия за взаимно свързване на електронните търговски регистри и регистрите по несъстоятелност в рамките на Съюза, което е важно за прозрачността и правната сигурност на вътрешния пазар;

И.  като има предвид, че единният достъп до тези регистри чрез портала за електронно правосъдие все още е невъзможен заради различията в техническите стандарти, използвани от държавите членки; като има предвид, че са необходими допълнителни условия за въвеждането на достъпни, оперативно съвместими и лесни за употреба инструменти за електронно управление, които да са на разположение на обществеността в ЕС; като има предвид, че определена степен на сигурност и защита на данните в процеса на обработка е основна предпоставка за използването на електронното правосъдие предвид естеството на данните, използвани в съдебната дейност;

1.  счита, че разработването на електронното управление е ключов елемент от цифровия единен пазар и призовава Комисията да установи конкретни, измерими цели за плана за действие въз основа на показатели за изпълнението, както и наблюдава и да докладва ежегодно на Парламента относно постигнатия напредък при неговото изпълнение; подчертава, че Планът за действие за електронно управление през периода 2011—2015 г. е довел до положителни резултати както на равнище ЕС, така и на равнище държави членки; насърчава Комисията и държавите членки също така да извършат оценка на потребностите на потребителите във връзка с повишаване на степента на използване на електронни услуги;

Цифровизация на публичните администрации

2.  счита, че публичните администрации следва да бъдат отворени, прозрачни, ефикасни и приобщаващи, като осигурят неограничени, персонализирани, лесни за ползване и цялостни обществени цифрови услуги за гражданите и предприятията до 2022 г., като по този начин се намаляват разходите, пречките и административната тежест за гражданите и предприятията, по-специално малките и средните предприятия (МСП) и така се извличат в пълна степен ползите от цифровата революция; счита обаче, че този процес следва да бъде съвместим със справедливо преструктуриране в публичната администрация;

3.  подкрепя плана бъдещите инициативи да се основават на принципа „цифрови по подразбиране“ и подчертава значението на прилагането на „принципа на еднократност“, който ще направи взаимодействието с публичните администрации по-лесно за гражданите и предприятията чрез избягване на ненужни и отнемащи много време административни процедури и ще улесни повторното използване на вече предоставена информация за други приложения; подчертава, че действително според проучванията на Комисията изпълнението на равнище ЕС на подхода, свързан с „принципа на еднократност“, се очаква да доведе до икономии в размер на около 5 милиарда евро годишно до 2017 г.; призовава Комисията да докладва на Европейския парламент относно резултатите от еднократния широкомащабен пилотен проект за предприятията и до края на 2017 г. да стартира еднократен широкомащабен пилотен проект за гражданите;

4.  приветства намерението на Комисията да създаде възможно най-скоро единен цифров портал, който да предоставя на гражданите и предприятията свързан и съгласуван пакет от онлайн услуги на единния пазар както на национално равнище, така и на равнище ЕС, който обхваща информация относно разпоредбите на ЕС и националните разпоредби, както и услуги за подпомагане и да завърши най-важните процедури за гражданите и предприятията в трансгранични ситуации и да спомогне за прилагането на принципа за еднократност в ЕС; призовава Комисията и държавите членки да гарантират неговото бързо и цялостно прилагане и да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират неговите ефективно функциониране и оперативна съвместимост, за да се разгърне неговият пълен потенциал и да се извлекат всички ползи; подчертава, че вече съществуващите в някои държави членки най-добри практики следва да бъдат насърчавани; счита, че тази инициатива следва да гарантира, че всички държави членки разполагат с един единствен официален портал за електронни услуги, който осигурява достъп до всички предлагани от тях онлайн услуги и към наличните оперативно съвместими услуги на ЕС; настоятелно призовава държавите членки на да гарантират бързо и цялостно изпълнение на порталите за „обслужване на едно гише“;

5.  призовава Комисията да разгледа какви са допълнителните начини за насърчаване на цифровите решения за формалностите през всичките етапи на развитие на дружествата, попълването и подаването по електронен път на документи на дружествата и предоставянето на трансгранична и друга информация за търговските регистри; отбелязва, че в тази област законодателството може да се окаже единственият начин за създаване на подходяща нормативна уредба за цифрови решения на равнище ЕС;

6.  счита, че следва да бъде засили работата по електронната взаимосвързаност на търговските регистри и регистрите по несъстоятелност на държавите членки и подчертава значението на тази взаимосвързаност за вътрешния пазар; подчертава, че информацията, която ще се предоставя, следва да бъде съобразена с общ европейски модел или рамка;

7.  подчертава значението на приобщаващия характер, достъпността и общия достъп до електронните обществени услуги – съществен фактор в подкрепа на разработването и осъществяването на политики, насърчаващи конкурентоспособността, растежа и създаването на работни места – и призовава държавите членки да въведат изцяло и да прилагат новата директива относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на органите от публичния сектор, което ще бъде от полза за лицата с увреждания и възрастните хора;

8.  подчертава значението на „отворените данни“, при които определена информация в публичния сектор е свободно достъпна за използване и повторно използване, включително от трети страни, в рамките на публичните администрации и помежду им; подчертава необходимостта от гаранции, които да осигурят зачитането на авторското право и защитата на данните; отново заявява, че отвореният и приобщаващ свободен поток от данни ще позволи по-нататъшното развитие и създаването на нови новаторски решения, с което ще се повишат ефикасността и прозрачността; подчертава, че този вид данни и публична информация поради това следва да бъдат предоставени на разположение, когато това е възможно, с цел да се насърчават нови възможности за придобиване на знания и осъществяване на принос за развитието и укрепването на едно отворено общество; припомня, че публичните администрации следва — доколкото това е възможно — да предоставят достъп до информацията, особено когато обемът на събираните данни е много голям, както е например в случая с програмата INSPIRE; счита, че следва да бъдат положени повече усилия за изпълнение на координираните стратегии по отношение на данните както в институциите на ЕС, така и в държавите членки, включително като се засили и ускори разпространяването на данни за обществеността, като се гарантира по-високо качество на данните и лесен достъп до данните и се предостави електронно законодателство в пригодни за машинно четене формати;

9.  подчертава ползите от електронното участие и подчертава, че държавите членки следва в по-голяма степен да използват електронните консултации, електронната информация и електронното вземане на решения; подчертава, че с цел да се избегне злоупотребата със системите, електронното участие, и по-специално що се отнася до електронното вземане на решения, трябва да бъде в съответствие с Регламента относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар, за да се гарантират отчетността и прозрачността;

10.  приветства инициативите, предприети от всички институции на ЕС с цел засилване на механизмите за електронно участие на равнище ЕС и на равнището на държавите членки и призовава Комисията да продължи да разработва и насърчава цифровите инструменти като електронните системи за гласуване и електронните петиции, което цели засилване и насърчаване на участието на гражданите и предприятията в процеса на разработване на политики в ЕС;

11.  отбелязва, че използването на преносими устройства се е засилило значително през последните пет години, но само една трета от публичните уебсайтове са пригодени за ползване чрез преносими устройства; поради това призовава държавите членки да разгледат възможностите за разработване на мобилни решения за услуги за електронно управление, както и да се гарантира, че те са лесни за ползване и достъпни за всички; подчертава, че за да бъде достъпността на услугите на електронното управление съобразена с потребностите в бъдеще, уебсайтовете и инструментите на публичната администрация трябва да се поддържат в крак със съвременните технологии и с постоянно променящите се изисквания в областта на киберсигурността;

12.  призовава държавите членки да насърчават използването на електронни обществени поръчки при закупуването на стоки и услуги или при възлагането на строителни работи, като по този начин публичните разходи ще станат по-прозрачни и по-ефикасни и това ще доведе до по-ниски разходи и по-малко бюрокрация; призовава държавите членки да използват в по-голяма степен регистри на договорите и оперативно съвместими електронни подписи в своите публични сектори; призовава Комисията и държавите-членки да положат необходимите усилия, за да гарантират, че обществените поръчки са прозрачни, както и че информацията е достъпна в реално време за всички участници; във връзка с това призовава Комисията да улесни обмена на най-добри практики относно използването на критерии за иновации в процедурите за възлагане на обществени поръчки, по-специално като гарантира, че тръжните процедури не предопределят решенията, а по-скоро предоставят възможност на оферентите да предлагат иновативни и отворени решения; призовава Комисията да продължи работата си по стандартите за електронно фактуриране, електронно подаване на документи и електронно уведомяване и да насърчава използването на електронна идентификация във вътрешните системи на публичната администрация с цел подобряване на отчетността и проследимостта на всички операции в тези системи;

13.  подчертава значението на разработването на сигурни, надеждни и оперативно съвместими трансгранични публични услуги, като се избягва по-нататъшното разпокъсване и се подкрепя мобилността; подчертава, че оперативната съвместимост и стандартизацията са елементи с ключово значение за въвеждането на структури за електронно управление и поради това приветства съобщението на Комисията, озаглавено „Европейски стандарти за 21-ви век“, а в тази връзка и преразглеждането на Европейската рамка за оперативна съвместимост; подчертава, че използването на отворени стандарти е от ключово значение, за да могат гражданите на ЕС да участват в платформите за управление, както и че стандартите трябва да служат на интересите на обществото като цяло, като са приобщаващи, справедливи, съобразени с потребностите в бъдеще и се разработват по открит и прозрачен начин; призовава Комисията и държавите членки да насърчават отворените стандарти при разработването на публични цифрови решения и да обръщат по-голямо внимание на оперативната съвместимост и на потенциалните ползи от ефективното използване на цифровите технологии,

14.  изразява съжаление във връзка с обстоятелството, че едва 28% от европейските домакинства в селските райони са разполагали с бърза връзка с интернет през 2015 г., както и че средното покритие на мрежите от четвърто поколение (4G), макара да възлиза на 86 за ЕС като цяло, е едва 36% в селските райони и насочва вниманието към спешната необходимост от непрекъсната подкрепа за разширяването на широколентовия достъп, особено в селските райони, като се има предвид, че високоскоростният широколентов достъп е крайно необходим, за да използват услугите на електронното управление и да се извлекат свързаните с тях ползи; поради това призовава Комисията и държавите членки да продължат да осигуряват подходящо финансиране за разширяването на широколентовия достъп, за инфраструктурите за цифрови услуги и за трансграничното взаимодействие между публичните администрации в периода след 2020 г., в рамките на Механизма за свързване на Европа или други подходящи програми на ЕС, като по този начин се гарантира устойчивост в дългосрочен план; в тази връзка призовава операторите да инвестират повече в инфраструктура с цел подобряване на свързаността в селските райони и за да се гарантира, че селските райони също ще ползват мрежи с много голяма капацитет под формата на мрежи от пето поколение (5G), тъй като това ще бъде ключов елемент за изграждането на нашето цифрово общество;

15.  подчертава, че цялостното разгръщане на сигурна, подходяща, устойчива, надеждна и високоефективна инфраструктура, като например свръхскоростните широколентови и далекосъобщителни мрежи, е от съществено значение за функционирането на услугите на електронното управление; поради това призовава за бързото приемане на Европейския кодекс за електронни съобщения с цел постигането на стратегическите европейски цели; счита, че е от решаващо значение публичните органи да разполагат с актуална информация относно развитието на технологиите и да разполагат с достатъчно капацитет за въвеждането на иновативни технологии, като например големи информационни масиви и интернет на нещата, или за въвеждането на мобилни услуги, като например 5G, които са в състояние да отговорят на потребностите на ползвателите;

16.  счита, че повторното използване на техническите градивни елементи на Механизма за свързване на Европа (МСЕ) в публичния и частния сектор е от решаващо значение за функционирането на инфраструктурата за цифрови услуги; подчертава необходимостта да се гарантира дългосрочната устойчивост на техническите градивни елементи на МСЕ, както и на резултатите от широкомащабните пилотни проекти и програмата ISA2 в периода след 2020 г.; изтъква потенциала на инициативата Wifi4EU за насърчаване на всеобщия достъп до високоскоростни мрежи; поради това призовава Комисията, заедно с държавите членки, да разработи дългосрочна структура за управление с цел постигане на целите на единния цифров пазар, чийто приоритет следва да бъде да се отговори на потребностите на гражданите и предприятията и която при всяка възможност следва да насърчава използването на общи стандарти;

17.  отбелязва, че възприемането на новаторски решения за публичните услуги с интензивно използване на данни, като например използването на компютърни услуги в облак, е все още бавно и неравномерно; припомня, че услугите като INSPIRE генерират големи обеми данни, за които е необходим по-голям изчислителен капацитет; приветства в тази връзка Европейската инициатива за компютърни услуги в облак на Комисията и счита, че базата от ползватели на Европейския облак за отворена наука следва да бъде разширена, за да включва и публичния сектор;

18.  призовава Комисията да повиши осведомеността за значимостта на портала за електронно правосъдие и за начините, по които той може да се използва, и да го превърне в инструмент за обслужване „на едно гише“ за получаване на цялата съответна правна информация и за достъп до правосъдие в държавите членки; отбелязва обаче, че не всички страни в съдебните производства имат еднакъв достъп и необходимите умения, за да използват информационните и комуникационните технологии, което би могло да доведе до ограничаване на техния достъп до правосъдие; подчертава, че следва да се обръща особено внимание на предоставянето на достъп на лицата с увреждания до европейския портал за електронно правосъдие;

19.  приветства въвеждането на e-CODEX, даващ възможност за пряка комуникация между граждани и съдилища във всички държави членки, като важна стъпка за улесняване на трансграничния достъп до обществени услуги;

20.  поздравява Съвета и Комисията за работата им по въвеждането на европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI), който е много полезен за правни проучвания и съдебен диалог, и приветства създаването на търсачка в рамките на ECLI, която следва да улесни достъпа до правна информация в рамките на Съюза;

21.  отново подчертава необходимостта от подобряване на уменията в областта на цифровите технологии на административния персонал, както и на гражданите и предприятията, чрез разработване и подпомагане на дейности по обучение на национално, регионално и местно равнище с цел да се сведе до минимум рискът от цифрово изключване, както и да се въведат специализиране курсове за обучение в областта на електронното управление за държавните служители и лицата, участващи в процеса на вземане на решения; подчертава, че уменията в областта на цифровите технологии са неотменна предпоставка за участие в електронното управление; насърчава разработването на учебни програми за електронно учене, които са признати в Европейска система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS); счита, че ключов елемент от разработването на електронното управление е непрекъснатият растеж в развитието на цифрови умения; подчертава необходимостта да се води борба срещу дигиталното разделение между географските области, между хората от различни социално-икономически равнища и между поколенията, както и да се предотвратява подобно разделение; призовава държавите членки да проучат предложенията от Плана за действие за електронно управление с цел да се предоставят възможности, по-специално на младите хора, за взаимодействие с административните органи по начини, които отразяват техните навици за общуване в други области от живота им и също така подчертава, че преподаването на умения в областта на цифровите технологии е от особено значение при по-възрастните хора, на които често им липсват умения или увереност при използването на електронни услуги; счита, че държавите членки следва да насърчават ученето през целия живот и да улеснят провеждането на информационни и образователни кампании, включително създаването на мрежи за преподаване на медийна грамотност, с цел гражданите на ЕС да могат да използват пълноценно възможностите, предлагани от новите портали за електронно управление и услуги;

22.  подчертава необходимостта от приобщаващ двоен подход – онлайн и офлайн, с цел да се предотврати изключване, като се имат предвид настоящият процент на цифрова неграмотност и фактът, че над 22% от европейците – и по-специално възрастните хора — предпочитат да не използват онлайн услуги в отношенията си с публичните администрации; подчертава, че съществуват множество причини и пречки, на които се дължи отказът да се използват онлайн услуги, и те трябва да бъдат преодолени или премахнати, като например липса на информация, на умения или на доверие и погрешни представи; счита, че за да се избегне цифрово изключване или задълбочаване на цифровото разделение следва да бъдат гарантирани достъпът до услуги на електронното управление за гражданите, живеещи в селски, планински или отдалечени райони, както и качеството на тези услуги;

23.  подчертава, че използването на цифровите технологии може да доведе до намаляване на разходите за публичните органи; съзнава, че цифровизацията и другите проблеми, произтичащи от пакетите за модернизация, често се решават в условията на бюджетни ограничения и че по-специално на регионалните и местните органи все още предстои да извършат огромна по своя обем работа през следващите години, което следователно ще наложи не само възприемането на цифрови решения, основаващи се на отворени стандарти, като по този начин се намаляват разходите за поддръжка и се повишава равнището на иновации, но също така и насърчаването на публично-частни партньорства; подчертава, че икономическата ефективност ще се прояви с времето, тъй като инвестициите в цифровизацията ще спомогнат за намаляване на административните разходи в бъдеще; подчертава, че в същото време необходимостта от онлайн и офлайн подход остава неизбежна;

24.  посочва, че при разглеждането на възможностите за цифровизация на отделните административни процедури следва да се имат предвид възраженията, основаващи се на по-висш обществен интерес;

Трансгранично електронно управление на всички административни равнища

25.  подчертава значението на създаването на устойчива трансгранична инфраструктура за електронно управление с цел улесняване на достъпа до и упражняването на четирите основни свободи;

26.  изтъква значението на трансграничните услуги на електронното управление за гражданите в ежедневния им живот и подчертава предимствата, произтичащи от по-нататъшното развитие на електронния обмен на данни за социалната сигурност (EESSI) и на европейския портал за професионална мобилност EURES, както и на трансграничните услуги за електронно здравеопазване;

27.  приветства различните инициативи на Комисията за разработване на трансгранични цифрови рецепти, по-специално във връзка с оперативната съвместимост и стандартизацията; подчертава обаче, че възприемането на тези решения е прекалено бавно с оглед на стойността и значението на тези услуги за гражданите на ЕС; призовава Комисията да гарантира, че съществува необходимата уредба за насърчаване на доверието между държавите членки и ускоряване на разработването на трансгранични цифрови рецепти, като се започне със защитата на данните и сигурността на обмена на данни и се стигне до разгръщането на необходимите цифрови инфраструктури и услуги;

28.  призовава Комисията да продължи да развива и насърчава използването на европейския портал за професионална мобилност EURES чрез по-тясно включване и сътрудничество между системите на публичните служби по заетостта и портала EURES с цел да се улесни и засили мобилността на работодателите и на лицата, търсещи работа, в Европейския съюз;

29.  подчертава, че електронното здравеопазване може да подобри в значителна степен качеството на живот на гражданите, като осигури по-достъпно, икономически ефективно и ефикасно здравеопазване за пациентите;

30.  счита, че за да се осигури пълноценното функциониране на трансграничните услуги на електронното управление трябва да бъдат преодолени езиковите бариери, а публичните администрации, особено в граничните региони, следва да предоставят информацията и услугите, които предлагат, на езиците на своите държави членки, но също така и на други съответни европейски езици;

31.  подчертава значението на обмена на най-добри практики, примери и опит с проекти между всички равнища на управление — както в рамките на отделните държавите членки, така и между тях; отчита факта, че финансирани от ЕС големи пилотни проекти като eSENSE, eCODEX и TOOP допринасят в значителна степен за подобряване на трансграничните услуги в Европа;

32.  счита, че цялостният мониторинг на резултатите от електронното управление в държавите членки следва да гарантира, че методиката за отчитане на резултатите взема предвид по подходящ начин особеностите на национално равнище; изтъква ползите от надеждното измерване на резултатите в държавите членки за лицата, участващи в разработването на политики и общественото мнение;

33.  посочва, че оперативната съвместимост, отворените стандарти и свободно достъпните данни са не само с основно значение при трансгранични отношения, но също така са необходими на национално, регионално и местно административно равнище във всяка държава членка, като същевременно се взема предвид необходимостта от защита на данните при преноса на информация;

34.  призовава Комисията и останалите институции на ЕС да служат за пример в областта на електронното управление и да предложат прозрачен и удобен за използване портал за гражданите и предприятията, както и цялостни цифрови услуги, по-специално приложими за финансирането от ЕС и обществените поръчки, и призовава Комисията също така да ускори превода на своите уебсайтове на всички официални езици на ЕС и да полага повече усилия за посочване на най-добрите практики;

Защита на данните и сигурност

35.  изтъква факта, че доверието на гражданите в защитата на личните данни е от основно значение за гарантирането на успеха на Плана за действие за електронно управление през периода 2016—2020 г. и подчертава, че публичните администрации трябва да обработват лични данни в условията на сигурност и в пълно съответствие с Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) и с правилата на ЕС относно неприкосновеността на личния живот, като по този начин ще се засили доверието в цифровите услуги;

36.  подчертава, че следва да се разгледа също така възможността за плана за електронно здравеопазване във връзка с Плана за действие за електронно управление, тъй като то е важна част от него; счита, че събирането и преносът на данни следва да се подобрят и че следва при необходимост да е възможен трансграничен пренос на данни в определени случаи, тъй като това ще улесни предлагането на здравни услуги за всички граждани на ЕС;

37.  посочва, че в същото време на законодателството за защита на данните следва да не се гледа като на пречка, а по-скоро като на отправна точка за разработването на иновативни решения на електронното управление и поради това подчертава необходимостта от ефективни насоки за прилагането на Общия регламент относно защитата на данните, както и за непрекъсната размяна на мнения със заинтересованите страни;

38.  отбелязва, че само 15% от европейците заявяват, че имат усещането за пълен контрол над използването на техните лични данни; счита, че е важно да се проучи допълнително принципът на собственост върху данните и вярва, че бъдещите мерки могат да се основават на съобщението на Комисията „Изграждане на европейска икономика, основана на данни“ и други свързани с него предложения;

39.  призовава държавите членки да гарантират бързото и цялостно прилагане на Регламента относно електронната идентификация и удостоверителните услуги, тъй като електронният подпис, електронната идентификация и електронното установяване на автентичността са основните съставни елементи на трансграничните цифрови обществени услуги; подчертава значението на това да се насърчава използването на системи за електронна идентификация съгласно Регламента относно електронната идентификация и удостоверителните услуги от страна на гражданите, предприятията и публичната администрация; в тази връзка подчертава, че приемането на тези ключови предпоставки следва да бъде приоритет както за частния, така и за публичния сектор при разработването на цифрови услуги; поради това призовава Комисията да предприеме действия за улесняване и насърчаване на публично-частното сътрудничество при трансграничното и междусекторното използване на цифрови идентификация и подписи; приветства също така програмата ISA2 , която обхваща всички политики на ЕС, налагащи оперативна съвместимост на системите, функциониращи на равнище ЕС и на национално равнище;

40.  подчертава, че мерките за защита на публичните органи от кибератаки и мерките, които им помагат да устояват на такива атаки, са от изключително значение и трябва да бъдат разработени; подчертава необходимостта от подход на европейско равнище в тази област, особено като се има предвид, че за прилагането на принципа за еднократност, който е елемент на Плана за действие за електронно управление през периода 2016—2020 г., е необходим обмен на данни на гражданите между европейските административни органи;

41.  подчертава, че сигурността на данните трябва да с взема предвид още на етапа на проектиране на приложенията, които трябва са модерни и лесни за употреба, и на административните процеси, които трябва да са ефикасни („сигурност при проектирането“), с цел да се даде възможност на гражданите и предприятията да се възползват в пълна степен от съвременните технологии;

o
o   o

42.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 258 E, 7.9.2013 г., стр. 64.
(2)Приети текстове, P8_TA(2016)0009.
(3)Приети текстове, P8_TA(2016)0089.

Последно осъвременяване: 13 февруари 2018 г.Правна информация