Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2723(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0419/2017

Forhandlinger :

PV 15/06/2017 - 4.2
CRE 15/06/2017 - 4.2

Afstemninger :

PV 15/06/2017 - 7.3

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0268

Vedtagne tekster
PDF 174kWORD 54k
Torsdag den 15. juni 2017 - Strasbourg Endelig udgave
Pakistan, navnlig situationen for menneskerettighedsforsvarere og dødsstraffen
P8_TA(2017)0268B8-0419, 0421, 0422, 0423 og 0429/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 15. juni 2017 om Pakistan, navnlig situationen med hensyn til menneskerettighedsforkæmpere og dødsstraf (2017/2723(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Pakistan,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 18. juli 2016 om Pakistan,

–  der henviser til EU's og Pakistans femårige engagementsplan,

–  der henviser til Pakistans handlingsplan om menneskerettigheder,

–  der henviser til EU's og Pakistans flerårige vejledende program (MIP) 2014-2020,

–  der henviser til henstillingerne i rapporterne fra EU's valgobservationsmission til Pakistan,

–  der henviser til erklæringerne fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og hendes talsperson om Pakistan,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948, særlig artikel 18,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Pakistan har undertegnet,

–  der henviser til konventionen om barnets rettigheder,

–  der henviser til Pakistans forfatning,

–  der henviser til EU's retningslinjer om hhv. fremme og beskyttelse af religions- og trosfrihed, om menneskerettighedsforkæmpere og om dødsstraf samt til EU's strategiske ramme for menneskerettigheder og demokrati fra 2012,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at Pakistan havde et moratorium for dødsstraf indtil 2015, men genindførte den efter massakren på Hærens kostskole i Peshawar i december 2014; der henviser til, at moratoriet i første omgang kun blev ophævet for terroraktiviteter, men at ophævelsen sidenhen kom til at gælde for alle forbrydelser, der medfører dødsstraf;

B.  der henviser til, at Pakistan nu er et af de lande i verden med flest fanger på dødsgangen; der henviser til, at der har været rapporter om sager, hvor henrettelserne er blevet eksekveret, mens appelmekanismerne stadig var i gang;

C.  der henviser til, at Pakistans "blasfemilov" (paragraf 295-C i straffeloven) medfører obligatorisk dødsstraf; der henviser til, at der i øjeblikket er hundredvis af mennesker, der afventer retssager, og at en række personer sidder på dødsgangen efter anklager om "blasfemi"; der henviser til, at loven anses for at indeholde uklare definitioner, der kan misbruges til at gå efter politiske dissidenter eller bringe legitim kritik af statslige institutioner og andre organer til ophør;

D.  der henviser til, at premierministeren i marts 2017 beordrede et forbud mod alt "blasfemisk" materiale på internettet, og de pakistanske myndigheder har anmodet virksomhederne bag sociale medier om at medvirke til at identificere pakistanere, der mistænkes for "blasfemi"; der henviser til, at Mashal Khan, en studerende ved Abdul Wali-universitetet, den 14. april 2017 blev lynchet af en flok medstuderende efter at være blevet beskyldt for at offentliggøre "blasfemisk" materiale på internettet; der henviser til, at en pakistansk antiterrordomstol den 10. juni 2017 dømte Taimoor Raza til døden for angiveligt at have gjort sig skyldig i "blasfemi" på Facebook; der henviser til, at aktivisten Baba Jan og 12 andre demonstranter er blevet idømt livsvarigt fængsel - den strengeste straf, der nogensinde er blevet givet for at demonstrere;

E.  der henviser til, at Pakistans Nationalforsamling den 18. april 2017 vedtog en beslutning, hvori den fordømte en voldelig pøbels lynchning af Mashal Khan på grund af beskyldninger om "blasfemi"; der henviser til, at Senatet har drøftet reformer med henblik på at begrænse overgrebene;

F.  der henviser til, at militærdomstole blev tilladt i en toårig periode, mens det civile retsvæsen angiveligt skulle styrkes; der henviser til, at der har været ringe fremskridt med udviklingen af retsvæsenet, og til, at militærdomstolene den 22. marts 2017 kontroversielt fik forlænget deres mandat for en yderligere toårig periode;

G.  der henviser til, at der er konstateret adskillige tilfælde i Pakistan, hvor menneskerettighedsforkæmpere, politiske dissidenter og medlemmer af religiøse mindretal eller grupper som Ahmadiyyaerne har været udsat for trusler, overfald, fængsling, tortur og chikane eller er blevet dræbt; der henviser til, at oplysninger indsamlet af FN's Arbejdsgruppe vedrørende Tvungne eller Ufrivillige Forsvindinger og af NGO'er viser, at sikkerheds- og retshåndhævelsesmyndigheder, herunder politiet og efterretningstjenesterne, står bag tvungne forsvindinger; der henviser til, at ikke en eneste gerningsmand er blevet retsforfulgt med et positivt resultat;

H.  der henviser til, at den indiske statsborger Kulbhushan Jadhav blev kendt skyldig af en militærdomstol i april 2017 og dømt til døden; der henviser til, at sagen i øjeblikket er indbragt for Den Internationale Domstol, fordi han blev nægtet retten til konsulær adgang; der henviser til, at en 10-årig dreng blev myrdet og fem andre personer kvæstet den 4. maj 2017, da en pøbel angreb en politistation i Baluchistan, hvilket menes at være ansporet af beskyldninger om "blasfemi"; der henviser til, at den påståede voldtægt af en teenager (der kun kaldes "Shumaila" i de lokale medier), som blev begået af et familiemedlem i Rajanpur den 30. maj 2017, førte til, at ofret blev dømt til døden af en stammedomstol; der henviser til, at disse sager ikke er enkeltstående begivenheder;

I.  der henviser til, at sagen om Aasiya Noreen, bedre kendt som Asia Bibi, fortsat er et anliggende af stor betydning for bekymringerne angående menneskerettighedsspørgsmål i Pakistan; der henviser til, at Asia Bibi, en pakistansk kristen kvinde, i 2010 af en pakistansk domstol blev kendt skyldig i blasfemi og dømt til døden ved hængning; der henviser til, at Asia Bibi, hvis dommen eksekveres, vil være den første kvinde i Pakistan, der i medfør af loven henrettes for blasfemi; der henviser til, at der i en række internationale appeller er anmodet om, at hun løslades, under henvisning til at hun blev forfulgt på grund af sin religion; der henviser til, at den kristne minister for mindretalsanliggender, Shahbaz Bhatti, og den muslimske politiker, Salmaan Taseer, blev myrdet af selvtægtsudøvere for at have talt hendes sag og offentligt kritiseret "blasfemilovene"; der henviser til, at Asia Bibi trods den midlertidige suspension af hendes dødsstraf stadig sidder fængslet den dag i dag, og at hendes familie stadig er i skjul;

J.  der henviser til, at den hårde kurs over for NGO'er fortsætter med uformindsket styrke; der henviser til, at adskillige NGO'er er blevet truet og chikaneret under påskud af gennemførelsen af den nationale terrorbekæmpelsesplan, og nogle har fået afspærret deres kontorer;

K.  der henviser til, at 12 millioner kvinder ikke har nationale identitetskort og derfor nægtes retten til at registrere sig som vælgere ved valgene; der henviser til, at en række EU-valgobservationsmissioner har fremsat henstillinger med henblik på at forbedre valgprocessen ved det næste valg, som er planlagt til 2018;

L.  der henviser til, at Pakistan indtrådte i GSP+-ordningen den 1. januar 2014; der henviser til, at denne ordning burde være et stærkt incitament til at respektere de grundlæggende menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, miljøet og principperne om god regeringsførelse;

M.  der henviser til, at EU fuldt ud fastholder sit tilsagn om at fortsætte dialogen og engagementet med Pakistan under femårsplanen for parternes engagement og efterfølgeren hertil;

1.  gentager EU's stærke modstand mod dødsstraf, uanset forbrydelsens art og under alle omstændigheder; opfordrer til universel afskaffelse af dødsstraffen; giver udtryk for dyb bekymring over Pakistans beslutning om at ophæve moratoriet, således at henrettelserne nu fortsætter med alarmerende hyppighed; opfordrer Pakistan til at genindføre moratoriet med det mere langsigtede mål at afskaffe dødsstraffen helt;

2.  er dybt foruroliget over rapporter om anvendelse af dødsstraf i Pakistan efter fejlbehæftede retssager, henrettelse af mindreårige og personer med psykiske lidelser samt over påstande om tortur; opfordrer regeringen til at bringe bestemmelserne om dødsstraf i den nationale lovgivning i overensstemmelse med folkeretten og internationale standarder, herunder ophør af henrettelser for alle andre forbrydelser end forsætligt drab, et forbud mod henrettelse af mindreårige lovovertrædere og personer med psykiske lidelser og et moratorium for eksekvering af henrettelser, mens appelsagerne verserer;

3.  beklager dybt tilbageskridtene i Pakistan med hensyn til respekten for menneskerettighederne og retsstaten, og navnlig stigningen i udenretlige henrettelser samt trusler mod og magtanvendelse over for journalister, menneskerettighedsforkæmpere, NGO'er og regeringskritikere; minder om, at den pakistanske regering har pligt til at sikre respekten for de grundlæggende rettigheder; ser med tilfredshed på Pakistans vedtagelse af en handlingsplan vedrørende menneskerettigheder, og opfordrer til, at den omsættes til konkrete fremskridt; advarer i denne henseende om, at EU vil være ekstremt bekymret, hvis aktivister fortsat udsættes for sådanne praksisser, og der ikke konstateres fremskridt;

4.  giver udtryk for sin bekymring over den udstrakte handlefrihed, sikkerhedsstyrkerne gives, og opfordrer den pakistanske regering til at sikre bedre tilsyn med deres aktiviteter; opfordrer indtrængende de kompetente myndigheder til at iværksætte en hurtig og upartisk undersøgelse af dødsfald under varetægtsfængsling og drab begået af sikkerhedsstyrker samt af beskyldningerne om tortur og til at retsforfølge gerningsmændene bag udenretlige drab og tortur;

5.  beklager dybt, at der anvendes militærdomstole i Pakistan, som afholder hemmelige retsmøder og har civil jurisdiktion; insisterer på, at de pakistanske myndigheder giver internationale observatører og menneskerettighedsorganisationer adgang til at overvåge brugen af militærdomstole; opfordrer desuden til en øjeblikkelig og gennemsigtig overgang til uafhængige civile domstole i overensstemmelse med internationale standarder for retslige procedurer; understreger, at tredjelandes statsborgere, der stilles for en domstol, skal have adgang til konsulære tjenester og beskyttelse;

6.  er dybt bekymret over den fortsatte brug af 'blasfemiloven" i Pakistan og mener, at dette forværrer atmosfæren af religiøs intolerance; bemærker den pakistanske højesterets konklusion om, at personer, der anklages for "blasfemi", i uforholdsmæssigt stor og uoprettelig grad lider under manglen på tilstrækkelige beskyttelsesmekanismer mod urigtig anvendelse eller misbrug af sådanne love; opfordrer derfor den pakistanske regering til at ophæve paragraf 295-A, 295-B og 295-C i straffeloven og til at indføre effektive proceduremæssige og institutionelle beskyttelsesmekanismer for at forhindre misbrug af "blasfemi"-anklager; opfordrer ligeledes regeringen til at indtage en mere håndfast holdning med hensyn til at fordømme selvtægt over for påståede ”gudsbespottere” og opfordrer den indtrængende til ikke selv at gøre brug af "blasfemi"-retorikken;

7.  opfordrer den pakistanske regering til hurtigt at træffe foranstaltninger for at beskytte journalisters og bloggeres liv og rettigheder; giver udtryk for sin bekymring over de pakistanske myndigheders anmodning til Twitter og Facebook om at videregive information om deres brugere med henblik på at identificere personer, der mistænkes for "blasfemi"; opfordrer Pakistans regering og parlament til at ændre loven om forebyggelse af elektroniske forbrydelser fra 2016 og til at fjerne de alt for vidtgående bestemmelser om overvågning og opbevaring af data og lukning af websteder på grundlag af uklare kriterier; opfordrer endvidere til, at alle dødsdomme, der er afsagt i sager om "blasfemi" eller politisk dissens nedsættes, herunder dommen mod Taimoor Raza; opfordrer i denne forbindelse Pakistans præsident til at gøre brug af sin ret til at benåde folk;

8.  bemærker de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af EU's og Pakistans femårige engagementsplan, men udtrykker håb om, at den nye strategiske engagementsplan, der skal færdiggøres i 2017, bliver ambitiøs og vil bidrage til at styrke båndene mellem EU og Pakistan;

9.  opfordrer indtrængende den pakistanske regering til på en positiv måde og så hurtigt som muligt at finde en løsning på den endnu uløste sag om Asia Bibi; henstiller, at der tages skridt til at garantere Asia Bibis og hendes families sikkerhed i lyset af den behandling, som ofrene for beskyldninger om blasfemi tidligere er blevet udsat for af selvtægtsudøvere og udenretlige aktører;

10.  minder om, at der er knyttet betingelser til indrømmelsen af GSP+-status, og at en reel gennemførelse af internationale konventioner er et afgørende krav i forbindelse med denne ordning; opfordrer indtrængende den pakistanske regering til at gøre sig kraftige bestræbelser på at gennemføre de 27 centrale konventioner og vise fremskridt;

11.  opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at tage disse spørgsmål op med de pakistanske myndigheder i forbindelse med den regelmæssige menneskerettighedsdialog;

12.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt Pakistans regering og parlament.

Seneste opdatering: 13. februar 2018Juridisk meddelelse