Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0170(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0167/2017

Внесени текстове :

A8-0167/2017

Разисквания :

PV 03/10/2017 - 17

Гласувания :

PV 04/10/2017 - 9.6

Приети текстове :

P8_TA(2017)0373

Приети текстове
PDF 468kWORD 57k
Сряда, 4 Октомври 2017 г. - Страсбург Окончателна версия
Правила за безопасност и стандарти за пътническите кораби ***I
P8_TA(2017)0373A8-0167/2017
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 октомври 2017 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/45/ЕО за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (COM(2016)0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD)) (Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0369),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 100, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0208/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския Съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 октомври 2016 г.(1) ,

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 21 юни 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становището на комисията по правни въпроси (A8-0167/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 34, 2.2.2017 г., стр. 167.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 4 октомври 2017 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/45/ЕО за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби
P8_TC1-COD(2016)0170)
(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2017/2108.)

Последно осъвременяване: 20 Юни 2018 г.Правна информация