Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0170(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0167/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0167/2017

Keskustelut :

PV 03/10/2017 - 17

Äänestykset :

PV 04/10/2017 - 9.6

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0373

Hyväksytyt tekstit
PDF 519k
Keskiviikko 4. lokakuuta 2017 - Strasbourg Väliaikainen painos
Matkustaja-alusten turvallisuussäännöt ja -määräykset ***I
P8_TA-PROV(2017)0373A8-0167/2017
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 4. lokakuuta 2017 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä annetun direktiivin 2009/45/EY muuttamisesta (COM(2016)0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD)) (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0369),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 100 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0208/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 19. lokakuuta 2016 antaman lausunnon(1) ,

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan nojalla hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 21. kesäkuuta 2017 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0167/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 34, 2.2.2017, s. 167.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 4. lokakuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/… antamiseksi matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä annetun direktiivin 2009/45/EY muuttamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
P8_TC1-COD(2016)0170

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1) ,

ovat kuulleet alueiden komiteaa ,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(2) ,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Jotta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/45/EY(3) määriteltyihin yhteisiin turvallisuusvaatimuksiin perustuva korkea turvallisuustaso ja sen myötä matkustajien luottamus säilyisi ja jotta voitaisiin turvata tasapuoliset toimintaedellytykset, on tarpeen parantaa mainitun direktiivin soveltamista. Direktiiviä 2009/45/EY olisi sovellettava ainoastaan niihin matkustaja-aluksiin, joita varten mainitun direktiivin turvallisuusvaatimukset on suunniteltu. Tietyt erityiset alustyypit, ja erityisesti laivaveneet, purjealukset ja alukset, jotka kuljettavat esimerkiksi avomerilaitoksiin koulutettuja henkilöitä, jotka eivät osallistu aluksen toimintaan, olisi näin ollen jätettävä kyseisen direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

(2)   Aluksessa kuljetettavia laivaveneitä käytetään matkustajien siirtämiseen matkustaja-aluksesta suoraan rantaan ja takaisin lyhintä turvallista merireittiä. Ne eivät sovellu eikä niitä pitäisi käyttää muihin palveluihin, kuten rannikoiden nähtävyysretkiin. Kyseisiin retkiin olisi käytettävä aluksia, jotka täyttävät rannikkovaltion matkustaja-aluksille asettamat vaatimukset muun muassa IMO:n ohjeiden mukaisesti (MSC.1/Circ.1417, matkustaja-alusten laivaveneitä koskevat ohjeet). Jäsenvaltioiden ja komission olisi edistettävä keskustelua IMO:ssa, jotta ohjeita tarkistettaisiin turvallisuuden parantamiseksi. Komission olisi arvioitava, olisiko ohjeista tehtävä pakolliset.

(3)   Direktiivissä 2009/45/EY jätetään soveltamisalan ulkopuolelle matkustaja-alukset, jotka eivät kulje konevoimalla. Purjealuksille ei pidä myöntää todistuskirjaa mainitun direktiivin perusteella, jos niiden konevoima on tarkoitettu vain apu- ja varavoimaksi. Komission olisi siksi arvioitava tätä matkustaja-alusten luokkaa koskevien yhteisten eurooppalaisten vaatimusten tarvetta vuoteen 2020 mennessä.

(4)   Avomerilaitoksilla käyvät alukset kuljettavat alan henkilöstöä. Tältä alan henkilöstöltä edellytetään pakollisen turvallisuuskoulutuksen suorittamista ja tiettyjen pakollisten terveysvaatimusten täyttämistä. Heihin olisi siksi sovellettava erilaisia ja erityisiä turvallisuussääntöjä, jotka eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan. Jäsenvaltioiden ja komission olisi aktiivisesti tuettava IMO:n meneillään olevaa työtä offshore-alusten turvallisuusmääräysten alalla IMO:n päätöslauselman MSC.418(97) mukaisesti.

(5)  Sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskeva ohjelma (REFIT) on osoittanut, että kaikki jäsenvaltiot eivät myönnä alumiinirakenteisille aluksille todistuskirjoja direktiivin 2009/45/EY mukaisesti. Tämä johtaa epätasapainoiseen tilanteeseen, josta aiheutuu haittaa tavoitteelle luoda yhteinen korkea turvallisuustaso unionissa kotimaanreiteillä matkustaville matkustajille. Jotta voitaisiin välttää epäyhtenäinen soveltaminen, joka johtuu alumiinin samanarvoiseksi aineeksi määrittelevän määritelmän erilaisista tulkinnoista ja vastaavien paloturvallisuusvaatimusten soveltamisesta, joiden vuoksi direktiivin soveltamisalaa tulkitaan eri tavoin, direktiivissä 2009/45/EY olevaa ”samanarvoisen aineen” määritelmää olisi selvennettävä. Jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus valita tiukempia palonehkäisytoimia tämän direktiivin lisäturvallisuusvaatimuksia koskevien säännösten mukaisesti.

(6)   Merkittävä määrä alumiiniseosrakenteisia matkustaja-aluksia huolehtii säännöllisistä ja tiiviistä meriliikenneyhteyksistä yhdessä jäsenvaltiossa sijaitsevien eri satamien välillä. Koska tämän direktiivin vaatimusten noudattamisella olisi vakavia seurauksia tällaisille kuljetuksille ja niihin liittyville sosioekonomisille olosuhteille sekä taloudellisia ja teknisiä vaikutuksia olemassa oleville ja uusille aluksille, näiden jäsenvaltioiden olisi voitava rajoitetun ajan soveltaa tällaisiin matkustaja-aluksiin kansallista lainsäädäntöä varmistaen samalla riittävän turvallisuustason säilyminen.

(7)  Jotta voitaisiin parantaa oikeudellista selkeyttä ja yhdenmukaisuutta ja siten parantaa myös turvallisuustasoa , tietyt määritelmät ja viittaukset olisi päivitettävä ja niiden yhdenmukaisuutta asiaa koskevien kansainvälisten tai unionin sääntöjen kanssa parannettava. Tässä yhteydessä erityistä huomiota olisi kiinnitettävä siihen, että direktiivin 2009/45/EY soveltamisala pysyy samana ▌. Erityisesti perinnealuksen määritelmä olisi mukautettava nykyistä paremmin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2002/59/EY(4) kuitenkin niin, että rakennusvuotta ja -ainetta koskevat vaatimukset pysyvät muuttumattomina. Huvialuksen määritelmä olisi puolestaan mukautettava paremmin ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen (vuoden 1974 SOLAS-yleissopimus).

(8)  Suhteellisuusperiaate huomioon otettuna vuoden 1974 SOLAS-yleissopimukseen perustuvien voimassa olevien normatiivisten vaatimusten soveltaminen alle 24 metrin pituisiin pieniin matkustaja-aluksiin on osoittautunut vaikeaksi. Pienet alukset on lisäksi rakennettu pääasiassa muista rakennusaineista kuin teräksestä. Näin ollen vain hyvin pienelle määrälle niistä on myönnetty todistuskirjat direktiivin 2009/45/EY mukaisesti. Ottaen huomioon, että alle 24 metrin pituisille aluksille ei ole direktiivissä 2009/45/EY määritelty erityisiä turvallisuusnäkökohtia eikä vahvistettu asianmukaisia vaatimuksia, ne olisi ▌sen vuoksi jätettävä kyseisen direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle ja niihin olisi sovellettava erityisiä jäsenvaltioiden määrittämiä turvallisuusvaatimuksia, koska jäsenvaltiot pystyvät arvioimaan paremmin näiden alusten navigointiin liittyviä paikallisista olosuhteista johtuvia rajoitteita, kuten etäisyys rannikkoon tai satamaan ja sääolosuhteet. Näiden vaatimusten määrittelyssä jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon komission julkaisemat ohjeet. Näissä ohjeissa olisi otettava huomioon tapauksen mukaan kaikki IMO:n kansainväliset sopimukset ja vältettävä asettamasta uusia vaatimuksia kansainvälisten sääntöjen lisäksi. Komissiota pyydetään hyväksymään tällaiset ohjeet mahdollisimman pian.

(9)  Direktiivissä 2009/45/EY vahvistettujen merialueiden määritelmien yksinkertaistamiseksi ja jäsenvaltioille aiheutuvan rasituksen vähimmäistämiseksi tarpeettomat tai riittämättömät vaatimukset olisi poistettava. Merialueiden määrittämiseksi olisi yksinkertaistettava niiden merialueiden määritelmää, jolla C- ja D-luokan alukset saavat liikennöidä, poistamalla vaatimus paikasta, jossa haaksirikkoutuneet pääsevät maihin, ja vaatimus etäisyydestä suojapaikkaan. Tämä olisi tehtävä ilman, että turvallisuustaso heikkenee. Tietyn rannikon soveltuvuus käytettäväksi suojapaikkana vaihtelee, ja sen voivat arvioida vain jäsenvaltiot tapauskohtaisesti. Mahdolliset liikennöintirajoitteet, jotka liittyvät tietyn aluksen etäisyyteen suojapaikasta, olisi tarvittaessa merkittävä matkustaja-aluksen turvallisuuskirjaan.

(10)   Koska Kreikassa on erityiset maantieteelliset ja ilmastolliset ominaispiirteet ja suuri määrä saaria, joiden säännöllinen ja tiivis liikennöinti on varmistettava sekä mantereen kanssa että saarten välillä, ja näin ollen suuri määrä mahdollisia meriliikenneyhteyksiä, Kreikan olisi voitava poiketa merialueiden määrittämisvaatimuksesta. Sen sijaan Kreikan olisi voitava luokitella matkustaja-alukset liikennöitävien yksittäisten merireittien mukaisesti mutta säilyttäen samat perusteet matkustaja-alusten luokille ja samat turvallisuusvaatimukset.

(11)  Jotta voimassa olevilla säännöksillä, joiden mukaisesti muunnettuja lastialuksia ei voida katsoa uusiksi matkustaja-aluksiksi, ei olisi tahattomia haitallisia seurauksia, olisi selvennettävä, että muuntamisvaatimuksia sovelletaan olemassa olevien matkustaja-alusten ohella myös muihin aluksiin.

(12)   Koska Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/16/EY (5) mukaisesti satamavaltio saa tarkastaa muun kuin satamavaltion lipun alla purjehtivan matkustaja-aluksen tai suurnopeusmatkustaja-aluksen kotimaanmatkoilla, direktiivin 2009/45/EY 5 artiklan 3 kohdan erityissäännökset ovat tarpeettomia, ja ne olisi poistettava.

(13)   Koska vahingoittuneen aluksen vakavuutta koskevat vuoden 1974 SOLAS-yleissopimuksen vaatimukset ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2003/25/EY (6) sisältyvät vaurioituneiden ro-ro-matkustaja-alusten erityiset unionin vakavuusvaatimukset eroavat tarkastelutavaltaan toisistaan, direktiivin 2003/25/EY tarpeellisuutta ja sen lisäarvoa olisi arvioitava sen perusteella, varmistetaanko kyseisillä vuoden 1974 SOLAS-yleissopimuksen vaatimuksilla sama turvallisuustaso.

(14)  Jotta voidaan lisätä avoimuutta ja helpottaa jäsenvaltioiden vapautuksia, samanarvoisuuksia ja lisäturvallisuustoimenpiteitä koskevien ilmoitusten tekemistä, komission olisi perustettava tätä varten tietokanta ja ylläpidettävä sitä. Sen olisi katettava ilmoitettujen toimenpiteiden luonnokset ja hyväksytyt versiot. Hyväksytyt toimenpiteet olisi asetettava julkisesti saataville.

(15)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) mukanaan tuomat muutokset huomioon otettuina komissiolle direktiivin 2009/45/EY täytäntöönpanoa varten siirretty valta olisi saatettava ajan tasalle näitä muutoksia vastaavasti. Täytäntöönpanosäädökset olisi hyväksyttävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(7) mukaisesti.

(16)  Kansainvälisellä tasolla tapahtuneen kehityksen ja saadun kokemuksen huomioon ottamiseksi ja avoimuuden lisäämiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joiden mukaan tätä direktiiviä sovellettaessa jätetään tarvittaessa soveltamatta kansainvälisiin oikeudellisiin asiakirjoihin tehdyt muutokset sekä teknisten vaatimusten saattamisesta ajan tasalle▌. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(17)  Koska 14 artiklan erityiset viittaukset IMOssa meneillään olevaan työhön ovat vanhentuneet, mainittu artikla olisi poistettava. Kansainvälisen toiminnan yleiset tavoitteet parantaa matkustaja-alusten turvallisuutta ja luoda tasapuoliset toimintaedellytykset ovat kuitenkin edelleen tärkeitä ja niihin olisi pyrittävä perussopimusten mukaisesti. Tätä varten jäsenvaltioiden ja komission olisi työskenneltävä IMO:n puitteissa vuoden 1974 SOLAS-yleissopimuksen sääntöjen tarkistamiseksi ja parantamiseksi.

(18)   On tärkeää, että kaikki jäsenvaltioiden määräämät seuraamukset pannaan asianmukaisesti täytäntöön ja että ne ovat tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

(19)  Ottaen huomioon Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA) tarkastuskäynneistä muodostuvan seurantajakson kesto komission olisi arvioitava direktiivin 2009/45/EY täytäntöönpanoa viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [yhdeksän vuoden kuluttua tämän muutosdirektiivin voimaantulosta] ja annettava siitä kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä komission kanssa kaiken tämän arvioinnin suorittamiseksi tarvittavan tiedon keräämiseksi.

(20)  Jotta sisämaajäsenvaltioille, joilla ei ole merisatamia eikä tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia lippunsa alla purjehtivia aluksia, ei koituisi kohtuutonta hallinnollista rasitetta, niiden olisi saatava poiketa tämän direktiivin säännöksistä. Tämä merkitsee, että niin kauan kuin tämä edellytys täyttyy, niillä ei ole velvollisuutta saattaa tätä direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöään.

(21)   Inhimillinen ulottuvuus on oleellinen osa aluksen turvallisuutta ja siihen liittyviä menettelyjä. Korkean turvallisuustason säilyttämiseksi on otettava huomioon turvallisuuden, aluksella asumisen, työolojen ja koulutuksen välinen yhteys, rajatylittäviin pelastus- ja hälytystehtäviin liittyvä koulutus mukaan luettuna, kansainvälisten vaatimusten mukaisesti. Jäsenvaltioiden ja komission olisi sen vuoksi oltava aloitteellisia kansainvälisellä tasolla, jotta alusten merenkulkijoiden sosiaalisia oloja voidaan valvoa ja parantaa.

(22)   Täytäntöönpanon helpottamiseksi EMSAn olisi tuettava komissiota ja jäsenvaltioita Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1406/2002 (8) asiaa koskevien säännösten mukaisesti.

(23)  Direktiivi 2009/45/EY olisi sen vuoksi muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutokset direktiiviin 2009/45/EY

Muutetaan direktiivi 2009/45/EY seuraavasti:

1)  Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)  korvataan a alakohta seuraavasti:"

"a) 'kansainvälisillä yleissopimuksilla' seuraavia yleissopimuksia, mukaan lukien niidet pöytäkirjat ja niihin tehdyt muutokset, sellaisina kuin kyseiset säännöstöt kulloinkin ovat voimassa:

   i) vuoden 1974 kansainvälinen yleissopimus ihmishengen turvallisuudesta merellä (vuoden 1974 SOLAS-yleissopimus); ja
   ii) vuoden 1966 kansainvälinen lastiviivayleissopimus ▌;"

"

b)  korvataan b alakohta seuraavasti:"

"b) 'ehjän aluksen vakavuussäännöstöllä' 'säännöstöä ehjän aluksen vakavuudesta kaikissa IMOn asiakirjojen kattamissa aluslajeissa', joka sisältyy 4 päivänä marraskuuta 1993 annettuun IMOn yleiskokouksen päätöslauselmaan A.749(18), tai 'vuoden 2008 ehjän aluksen kansainvälistä vakavuussäännöstöä', joka sisältyy 4 päivänä joulukuuta 2008 annettuun IMOn päätöslauselmaan MSC.267(85), sellaisina kuin kyseiset säännöstöt kulloinkin ovat voimassa;"

"

c)  korvataan g alakohdan ii alakohta seuraavasti:"

"ii) niiden maksiminopeus, sellaisena kuin se määritellään vuoden 1994 suurnopeusalussäännöstön säännössä 1.4.30 ja vuoden 2000 suurnopeusalussäännöstön 1.4.38 säännössä, on pienempi kuin 20 solmua;"

"

d)  korvataan m alakohta seuraavasti:"

"m) 'keulan korkeudella' vuoden 1966 kansainvälisen lastiviivayleissopimuksen 39 säännön määritelmän mukaista keulan korkeutta;"

"

e)  korvataan q alakohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"

"q) merialueella mitä tahansa 4 artiklan nojalla määritettyä merialuetta tai merireittiä;"

"

f)  korvataan r alakohta seuraavasti: "

"r) 'satama-alueella' aluetta, joka ei ole 4 artiklan mukainen merialue, jonka on vahvistanut jäsenvaltio, jonka lainkäyttövaltaan se kuuluu, ja joka ulottuu sellaisiin kauimmaisiin pysyviin satamarakenteisiin, jotka muodostavat satamajärjestelmän olennaisen osan, tai luonnollisten maantieteellisten muodostelmien rajaamaan jokisuistoon tai vastaaviin suojaisiin alueisiin;"

"

g)  kumotaan s alakohta;

h)  korvataan u alakohta seuraavasti:"

"u) 'satamavaltiolla' jäsenvaltiota, jonka satamaan tai satamiin taikka satamasta tai satamista muun kuin kyseisen jäsenvaltion lipun alla purjehtiva alus liikennöi kotimaanmatkoilla;"

"

i)  korvataan v alakohta seuraavasti:"

"v) 'hyväksytyllä laitoksella' Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 391/2009* mukaisesti hyväksyttyä laitosta;

______________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 391/2009, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, alusten tarkastamis- ja katsastamislaitoksia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista (EUVL L 131, 28.5.2009, s. 11).";

"

j)  korvataan y alakohta seuraavasti:"

"y) 'liikuntarajoitteisilla henkilöillä' henkilöitä, joilla on erityisiä vaikeuksia käyttää julkista liikennettä, mukaan lukien vanhukset, ▌vammaiset, aistivammaiset ja pyörätuolin käyttäjät, raskaana olevat naiset ja pienten lasten kanssa kulkevat henkilöt;"

"

k)  lisätään alakohdat seuraavasti:"

"z) 'purjealuksella' alusta, joka saa käyttövoimansa ▌purjeista, vaikka siinä olisi mekaaninen apu- ja varavoimajärjestelmä;

   za) 'samanarvoisella aineella' alumiiniseosta tai muuta palamatonta ainetta, ▌jolla on itsessään tai käytettävän eristyksen ansiosta samanarvoiset rakenne- ja eheysominaisuudet kuin teräksellä normaalissa polttokokeessa altistuksen lopussa ▌;
   zb) 'normaalilla polttokokeella' koetta, jossa laipioita tai kansia vastaavat koekappaleet tutkitaan koeuunissa, jonka lämpötila noudattaa likimain normaalia aika-lämpötilakäyrää, ja jossa noudatetaan testausmenetelmää, joka on esitetty vuoden 2010 palotestien soveltamisen kansainvälisessä säännöstössä (International Code for Application of Fire Test Procedures), joka sisältyy 3 päivänä joulukuuta 2010 annettuun IMOn päätöslauselmaan MSC.307(88), sellaisena kuin kyseinen säännöstö kulloinkin on voimassa;
   zc) 'perinnealuksella' mitä tahansa ennen vuotta 1965 suunniteltua historiallista matkustaja-alusta tai sen jäljennöstä, joka on rakennettu pääasiassa alkuperäisistä materiaaleista, mukaan lukien perinteisten purjehdus- ja merimiestaitojen kannustamiseen ja edistämiseen tarkoitetut alukset, jotka yhdessä ovat eläviä kulttuurimonumentteja ja joilla purjehditaan perinteisten merimiestaitojen ja tekniikoiden mukaisesti;
   zd) 'huvialuksella' alusta ▌, jota käytetään muussa kuin kaupallisessa tarkoituksessa sen käyttövoimasta riippumatta;
   ze) 'laivaveneellä' aluksessa kuljetettavaa venettä, jota käytetään yli 12 matkustajan siirtämiseen pysähdyksissä olevasta matkustaja-aluksesta rantaan ja takaisin;
   zea) 'offshore-huoltoaluksella' (offshore service ship) alusta, jota käytetään alan henkilöstön, joka ei harjoita aluksella aluksen toiminnan kannalta keskeistä toimintaa, kuljetus- ja majoitustarkoituksiin;
   zeb) 'offshore-huoltoaluksella' (offshore service craft) alusta, jota käytetään alan henkilöstön, joka ei harjoita aluksella aluksen toiminnan kannalta keskeistä toimintaa, kuljetus- ja majoitustarkoituksiin;
   zf) 'huomattavalla korjaus-, muutos- tai muuntamistyöllä' mitä tahansa seuraavista:
   mikä tahansa muutosta, joka vaikuttaa merkittävästi aluksen mittoihin, kuten aluksen pidentäminen uudella keskiosalla,
   muutosta, joka vaikuttaa merkittävästi aluksen matkustajakapasiteettiin, kuten ajoneuvokannen muuntaminen matkustajien majoitustiloiksi,
   muutosta, joka merkittävästi lisää aluksen käyttöikää, kuten matkustajien majoitustilojen uusiminen yhdellä koko kannella,
   kaikentyyppisten alusten kaikenlaista muuntamista matkustaja-aluksiksi."

"

2)  Korvataan 3 artikla seuraavasti:"

"3 artikla

Soveltamisala

1.  Tätä direktiiviä sovelletaan seuraaviin matkustaja-aluksiin kotimaanmatkoilla riippumatta siitä, minkä lipun alla ne purjehtivat:

   a) uudet ja olemassa olevat matkustaja-alukset, joiden pituus on 24 metriä tai enemmän,
   b) suurnopeusmatkustaja-alukset.

Kunkin jäsenvaltion on satamavaltion ominaisuudessa varmistettava, että matkustaja-alukset ja suurnopeusmatkustaja-alukset, jotka purjehtivat muun valtion kuin jäsenvaltion lipun alla, noudattavat tämän direktiivin vaatimuksia kaikilta osin, ennen kuin ne voivat liikennöidä kotimaanmatkoilla kyseisessä jäsenvaltiossa.

2.  Tätä direktiiviä ei sovelleta

   a) matkustaja -aluksiin, jotka ovat:
   i) sota- ja joukkojenkuljetusaluksia,
   ii) purjealuksia,
   iii) aluksia, jotka eivät kulje konevoimalla,
   iv) muusta kuin teräksestä tai samanarvoisesta aineesta rakennettuja aluksia ja joihin ei sovelleta suurnopeusaluksia (päätöslauselma MSC 36(63) tai MSC.97(73)) tai dynaamisesti kannateltuja aluksia (päätöslauselma A.373(X)) koskevia määräyksiä,
   v) alkeellista rakennetta olevia puualuksia,
   vi) perinnealuksia,
   vii) huvialuksia,
   viii) ainoastaan satama-alueilla liikennöiviä aluksia,
   ix) offshore-huoltoaluksia tai
   x) laivaveneitä,
   b) suurnopeusmatkustaja -aluksiin, jotka ovat:
   i) sota- ja joukkojenkuljetusaluksia,
   ii) huvialuksia,
   iii) ainoastaan satama-alueilla liikennöiviä aluksia tai
   iv) offshore-huoltoaluksia.

3.   Jäsenvaltiot, joilla ei ole merisatamia eikä tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia niiden lipun alla purjehtivia matkustaja-aluksia, voivat poiketa tämän direktiivin säännöksistä, lukuun ottamatta toisessa alakohdassa vahvistettua velvoitetta.

Jäsenvaltioiden, jotka aikovat hyödyntää tällaista poikkeusta, on ilmoitettava komissiolle viimeistään … päivänä ...kuuta ... [päivä, jona tämä muutosdirektiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä], täyttyvätkö edellytykset, ja ilmoitettava komissiolle tämän jälkeen vuosittain mahdollisista myöhemmistä muutoksista. Tällaiset jäsenvaltiot eivät saa antaa tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien matkustaja-alusten purjehtia lippunsa alla ennen kuin ne ovat saattaneet tämän direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöä ja panneet sen täytäntöön."

"

3)  Korvataan  4 artikla seuraavasti:"

"4 artikla

Merialueiden luokittelu ja matkustaja-alusten luokat

1.   Merialueet jaetaan seuraaviin luokkiin:

'Alueella  A'

tarkoitetaan alueiden  B, C ja D ulkopuolella sijaitsevaa merialuetta .

'Alueella  B'

tarkoitetaan merialuetta, jonka maantieteellisten koordinaattien etäisyys ei missään kohdassa ole yli 20:ta meripeninkulmaa rantaviivasta keskimääräisen vuoroveden korkeuden mukaisesti laskettuna, mutta joka sijaitsee alueiden C ja D ulkopuolella .

'Alueella C'

tarkoitetaan merialuetta, jonka maantieteellisten koordinaattien etäisyys ei missään kohdassa ole yli 5:tä meripeninkulmaa rantaviivasta keskimääräisen vuoroveden korkeuden mukaisesti laskettuna, mutta joka sijaitsee merialueen D, jos sellainen on, ulkopuolella.

Lisäksi 2,5 metriä ylittävän merkitsevän aallonkorkeuden todennäköisyys on pienempi kuin 10 prosenttia yhden vuoden aikana ympärivuotisessa liikennöinnissä tai tiettynä aikana, esimerkiksi kesäaikana, tapahtuvassa kausiluonteisessa liikennöinnissä.

'Alueella D'

tarkoitetaan merialuetta, jonka maantieteellisten koordinaattien etäisyys ei missään kohdassa ole yli 3:a meripeninkulmaa rantaviivasta keskimääräisen vuoroveden korkeuden mukaisesti laskettuna .

Lisäksi 1,5 metriä ylittävän merkitsevän aallonkorkeuden todennäköisyys on pienempi kuin 10 prosenttia yhden vuoden aikana ympärivuotisessa liikennöinnissä tai tiettynä aikana , esimerkiksi kesäaikana, tapahtuvassa kausiluonteisessa liikennöinnissä ▌.

2.   Jokaisen jäsenvaltion on:

   a) laadittava ja saatettava tarvittaessa ajan tasalle luettelo lainkäyttövaltaansa kuuluvista merialueista;
   b) määritettävä lähinnä rantaviivaansa sijaitsevan merialueen reunat;
   c) julkaistava luettelo julkisessa tietokannassa, joka on saatavilla toimivaltaisen merenkulkuviranomaisen verkkosivustolla;
   d) ilmoitettava komissiolle tällaisten tietojen sijaintipaikasta sekä luetteloon tehtävistä muutoksista.

3.   Poiketen merialueiden luettelon laatimisvelvoitteesta Kreikka saa laatia ja tarvittaessa saattaa ajan tasalle merialueiden luettelon sijaan merireittien luettelon, joka kattaa Kreikassa sijaitsevat merireitit ▌, käyttäen vastaavia perusteita 1 kohdassa esitetyille luokille .

4.   Matkustaja-alukset jaetaan seuraaviin luokkiin sen merialueen mukaisesti, jolla ne liikennöivät:

'A-luokalla'

tarkoitetaan kotimaanmatkoilla alueilla A, B, C ja D liikennöivää matkustaja-alusta.

'B-luokalla'

tarkoitetaan kotimaanmatkoilla alueilla B, C ja D liikennöivää matkustaja-alusta.

'C-luokalla'

tarkoitetaan kotimaanmatkoilla alueilla C ja D liikennöivää matkustaja-alusta.

'D-luokalla'

tarkoitetaan kotimaanmatkoilla alueella D liikennöivää matkustaja-alusta.

5.   Suurnopeusmatkustaja-alusten osalta sovelletaan luokkia, jotka on määritelty vuoden 1994 suurnopeusalussäännöstön luvussa 1 (1.4.10) ja (1.4.11) tai vuoden 2000 suurnopeusalussäännöstön luvussa 1 (1.4.12) ja (1.4.13)."

"

4)  Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:"

"Kunkin satamavaltion ominaisuudessa toimivan jäsenvaltion on tunnustettava suurnopeusaluksen turvallisuuskirja ▌ja liikennöintilupa, jonka toinen jäsenvaltio on myöntänyt kotimaanmatkoilla liikennöivälle suurnopeusmatkustaja-alukselle, tai 13 artiklassa tarkoitettu matkustaja-aluksen turvallisuuskirja, jonka toinen jäsenvaltio on myöntänyt kotimaanmatkoilla liikennöivälle matkustaja-alukselle."

"

b)  kumotaan 3 kohta;

c)   korvataan ▌4 kohta seuraavasti:

▌"

”4. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/90/EU* vahvistettujen vaatimusten mukaisia laivavarusteita on pidettävä tässä direktiivissä vahvistettujen vaatimusten mukaisina.

______________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/90/EU, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, laivavarusteista ja neuvoston direktiivin 96/98/EY kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 146)."

"

5)  Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

a)  muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)  korvataan a alakohta seuraavasti:"

"a) Rungon, pää- ja apukoneiston sekä sähkö- ja automatiikkalaitteistojen rakenteen ja huollon on oltava hyväksytyn laitoksen säännöissä luokittelua varten annettujen standardien mukaiset tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/15/EY* 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti hallinnon käyttämien samanarvoisten sääntöjen mukaiset;

_____________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/15/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista (EUVL L 131, 28.5.2009, s. 47)."

"

ii)  kumotaan c alakohta;

b)  muutetaan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:

–  kumotaan ii alakohta;

–  korvataan iii alakohta seuraavasti: "

"iii) Sen estämättä, mitä i alakohdassa säädetään, D-luokan uudet matkustaja-alukset vapautetaan vuoden 1966 kansainvälisessä lastiviivayleissopimuksessa määrätystä keulan korkeutta koskevasta vähimmäisvaatimuksesta;"

"

c)  muutetaan 3 kohta seuraavasti:

i)  korvataan c ja d alakohta seuraavasti:"

"c) C- ja D-luokkien olemassa olevien matkustaja-alusten on oltava tämän direktiivin asianmukaisten erityisvaatimusten mukaisia ja sellaisten tekijöiden osalta, joita nämä vaatimukset eivät koske, lippuvaltion hallinnon sääntöjen mukaisia; tällaisilla säännöillä on taattava liitteessä I olevaa II-1 ja II-2 lukua vastaava turvallisuustaso ottaen huomioon erityiset paikalliset liikennöintiolosuhteet sellaisilla merialueilla, joilla näihin luokkiin kuuluvien alusten sallitaan liikennöidä; ennen kuin C- ja D-luokkien olemassa olevat matkustaja-alukset voivat liikennöidä satamavaltiossa säännöllisillä kotimaanmatkoilla, lippuvaltion hallinnon on päästävä sopimukseen satamavaltion kanssa kyseisistä säännöistä;

   d) Jos jäsenvaltio katsoo, että satamavaltion hallinnon tämän kohdan c alakohdan nojalla edellyttämät säännöt ovat kohtuuttomia, sen on välittömästi ilmoitettava siitä komissiolle; komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, jotka sisältävät päätöksen siitä, ovatko satamavaltion hallinnon säännöt kohtuullisia. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen."

"

ii)  kumotaan e ja f alakohta;

d)  muutetaan 4 kohta seuraavasti:

i)  korvataan a alakohdan kolmas luetelmakohta seuraavasti:"

" ne ovat täysin IMOn päätöslauselmaan A.373(10), sellaisena kuin se kulloinkin on voimassa, sisältyvän dynaamisesti kannateltujen alusten turvallisuussäännöstön (DSC-säännöstö) vaatimusten mukaisia;"

"

ii)  korvataan c alakohta seuraavasti:"

"c) Suurnopeusmatkustaja-alusten ja niiden varusteiden rakentamisen ja huollon on oltava hyväksytyn laitoksen suurnopeusalusten luokitusta koskevien sääntöjen mukaisia tai hallinnon direktiivin 2009/15/EY 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti käyttämien samanarvoisten sääntöjen mukaisia."

"

e)  lisätään kohdat seuraavasti:"

"5. Niin uusien kuin olemassa olevien alusten osalta huomattavan korjaus-, muutos- tai muuntamistyön ja siihen liittyvän varustelun on oltava 2 kohdan a alakohdassa säädettyjen uusia aluksia koskevien vaatimusten mukaista; alukseen tehtyjä muutoksia, joiden tarkoituksena on ainoastaan parantaa aluksen selviytymiskykyä, ei pidetä huomattavana muuntamisena.

6.  Samanarvoisesta aineesta ennen … päivää ...kuuta ... [tämän muutosdirektiivin voimaantulopäivä] rakennettujen alusten on oltava tämän direktiivin vaatimusten mukaisia viimeistään … päivänä ...kuuta ... [kuuden vuoden kuluttua 2 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetusta päivämäärästä].

7.   Poiketen siitä, mitä tässä direktiivissä on säädetty, jäsenvaltio, jolla on … päivänä ...kuuta ... [tämän muutosdirektiivin voimaantulopäivä] yli 60 lippunsa alla purjehtivaa alumiiniseoksesta valmistettua matkustaja-alusta, voi vapauttaa tämän direktiivin säännösten soveltamisesta seuraavat matkustaja-alukset seuraaviksi ajoiksi:

   a) alumiiniseoksesta ennen ... päivää ...kuuta ... [tämän muutosdirektiivin voimaantulopäivä] valmistetut B‑, C‑ ja D‑luokkien matkustaja-alukset kymmenen vuoden ajaksi kyseisestä päivämäärästä; ja
   b) alumiiniseoksesta ennen ... päivää ...kuuta ... [tämän muutosdirektiivin voimaantulopäivä] valmistetut B‑, C‑ ja D‑luokkien matkustaja-alukset 12 vuoden ajaksi kyseisestä päivästä,

edellyttäen, että kyseiset alukset liikennöivät yksinomaan kyseisen jäsenvaltion satamien välillä.

Jäsenvaltion, joka haluaa käyttää tätä poikkeusta, on ilmoitettava komissiolle aikomuksestaan toimia niin viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [2 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu päivämäärä] ja ilmoitettava sisällöstä komissiolle. Niiden on myös toimitettava komissiolle tieto kaikista myöhemmistä muutoksista. Komissio ilmoittaa asiasta muille jäsenvaltioille 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti."

"

6)   Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti: "

"1. C-luokan ro-ro-matkustaja-alusten, joiden kölit oli laskettu tai jotka olivat vastaavassa rakennusvaiheessa 1 päivänä lokakuuta 2004 tai sen jälkeen, ja kaikkien A- ja B-luokkien ro-ro-matkustaja-alusten on oltava direktiivin 2003/25/EY 6, 8 ja 9 artiklan mukaisia."

"

b)  kumotaan 2 kohta;

7)  Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

a)  kumotaan 3 kohdan toinen alakohta;

b)  kumotaan 4 kohta.

8)  Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 2 kohta seuraavasti:"

"2. Jäsenvaltio voi 4 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen toteuttaa toimenpiteitä, joilla sallitaan tämän direktiivin tiettyjen erityisvaatimusten kanssa samanarvoisten vaatimusten soveltaminen, jos nämä samanarvoiset vaatimukset ovat vähintään yhtä tehokkaita kuin kyseiset vaatimukset."

"

b)  korvataan 4 kohta seuraavasti:"

"4. Jäsenvaltion, joka käyttää 1, 2 tai 3 kohdan säännöksissä myönnettyjä oikeuksia, on noudatettava tämän kohdan toisesta seitsemänteen alakohtaa.

Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle toimenpiteistä, jotka se aikoo toteuttaa, ja sen on sisällytettävä tällaiseen ilmoitukseen riittävät yksityiskohdat riittävän turvallisuustason säilymisen varmistamiseksi.

Jos kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksesta komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, jotka sisältävät päätöksen siitä, että ehdotetut toimenpiteet eivät ole perusteltuja, kyseistä jäsenvaltiota voidaan vaatia muuttamaan ehdotettuja toimenpiteitä tai olemaan toteuttamatta niitä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Toteutetut toimenpiteet eritellään asiaa koskevassa kansallisessa lainsäädännössä ja annetaan tiedoksi komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

Kaikkia tällaisia toimenpiteitä on sovellettava kaikkiin saman luokan matkustaja-aluksiin niiden liikennöidessä samoissa määritellyissä olosuhteissa, ilman niiden lippuun tai liikenteen harjoittajan kansallisuuteen tai sijoittautumispaikkaan kohdistuvaa syrjintää.

Edellä 3 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä on sovellettava ainoastaan niin kauan kuin alus liikennöi määritellyissä olosuhteissa.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava toisessa ja neljännessä alakohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä komissiolle tämän kyseistä tarkoitusta varten perustamaan ja ylläpitämään tietokantaan, jota komissiolla ja jäsenvaltioilla on mahdollisuus käyttää, välityksellä. Komissio asettaa toteutetut toimenpiteet saataville julkisella verkkosivustolla."

"

c)  korvataan 5 kohdan c alakohta seuraavasti:"

"c) komission hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, jotka sisältävät päätöksen siitä, onko jäsenvaltion päätös tällaisen aluksen liikennöinnin keskeyttämisestä tai sille määrätyistä lisätoimenpiteistä perusteltu ihmishengen turvallisuudelle tai omaisuudelle tai ympäristölle aiheutuvan vakavan vaaran vuoksi, ja jos keskeytys tai lisätoimenpiteiden määrääminen eivät ole perusteltuja, sisältävät päätöksen, jolla kyseistä jäsenvaltiota vaaditaan peruuttamaan keskeytys tai toimenpiteet. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen."

"

9)  Muutetaan 10 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohdan d alakohta seuraavasti:"

"d) erityiset viittaukset 2 artiklan g, m, q  ja zb  alakohdassa, 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa, 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 6 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin 'kansainvälisiin yleissopimuksiin' ja IMOn päätöslauselmiin."

"

b)  2 kohta:

i)  korvataan b alakohta seuraavasti: "

"b) kansainvälisiin yleissopimuksiin B‑, C‑ ja D‑luokkien alusten osalta tehtyjen muutosten sisältämien teknisten eritelmien mukauttamiseksi kokemuksen perusteella."

"

ii)  lisätään alakohdat seuraavasti: "

"c) teknisten seikkojen yksinkertaistamiseksi ja selkeyttämiseksi niiden täytäntöönpanosta saadun kokemuksen perusteella;

   d) muihin matkustaja-aluksiin kotimaanmatkoilla sovellettaviin unionin säädöksiin tehtyjen viittausten saattamiseksi ajan tasalle."

"

c)  korvataan 3 ja 4 kohta seuraavasti:"

"3. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 10a artiklan mukaisesti tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tämän direktiivin muutosten hyväksymiseksi.

4.  Poikkeuksellisissa olosuhteissa, jos se on komission soveltuvan analyysin perusteella asianmukaisesti perusteltua ja jotta voidaan välttää vakava ja ei‑hyväksyttävissä oleva meriturvallisuuteen, terveyteen, alusten asumis- tai työoloihin tai meriympäristöön kohdistuva uhka taikka välttää yhteensopimattomuus unionin merilainsäädännön kanssa, siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 10a artiklan mukaisesti tämän direktiivin muuttamiseksi siten, niin, että sitä sovellettaessa ei oteta huomioon 2 artiklassa tarkoitettuihin kansainvälisiin oikeudellisiin asiakirjoihin tehtyä muutosta.

Nämä delegoidut säädökset on hyväksyttävä vähintään kolme kuukautta ennen asianomaisen muutoksen hiljaiselle hyväksymiselle kansainvälisesti asetetun määräajan päättymistä tai päivää, jona tämän muutoksen on tarkoitus tulla voimaan. Jäsenvaltioiden on ennen delegoidun säädöksen voimaantuloa pidättäydyttävä tekemästä aloitteita muutoksen sisällyttämiseksi kansalliseen lainsäädäntöönsä tai sen soveltamiseksi kyseessä olevaan kansainväliseen oikeudelliseen asiakirjaan."

"

10)  Lisätään artikla seuraavasti:"

"10a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä ▌10 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettua valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosdirektiivin voimaantulopäivä] seitsemän vuoden ajaksi ▌10 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän seitsemän vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa ▌10 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä , tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan ▌10 artiklan 3 ja 4 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”

"

11)  Muutetaan 11 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 2 kohta seuraavasti:"

"2. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011* 5 artiklaa.

____________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13)."

"

b)  kumotaan 3 kohta;

12)  Muutetaan 12 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

"1. Lippuvaltion hallinnon on huolehdittava siitä, että jokaiselle matkustaja-alukselle tehdään a, b ja c alakohdassa eritellyt katsastukset:

   a) peruskatsastus ennen aluksen käyttöönottoa;
   b) määräaikaiskatsastus kerran kahdessatoista kuukaudessa; ja
   c) ylimääräisiä katsastuksia tarvittaessa."

"

b)  kumotaan 2 kohta;

13)  Muutetaan 13 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

"1. Kaikille uusille ja olemassa oleville matkustaja-aluksille, jotka täyttävät tämän direktiivin vaatimukset, myönnetään matkustaja-aluksen turvallisuuskirja tämän direktiivin mukaisesti. Sen on oltava liitteessä II vahvistetussa muodossa. Todistuskirjan antaa lippuvaltion hallinto 12 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyn peruskatsastuksen jälkeen."

"

b)  korvataan 3 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:"

"Ennen kuin lippuvaltion hallinto myöntää satamavaltion kotimaanmatkoilla liikennöivälle suurnopeusmatkustaja-alukselle liikennöintiluvan, sen on neuvoteltava satamavaltion kanssa, jotta ne pääsevät yhteisymmärrykseen kaikista aluksen liikennöintiin kyseisessä valtiossa liittyvistä toimintaedellytyksistä. Lippuvaltion hallinnon on merkittävä kaikki tällaiset edellytykset liikennöintilupaan."

"

c)  korvataan 4 kohta seuraavasti:"

"4. Aluksen turvallisuuskirjaan tai todistukseen on merkittävä lisäturvallisuustoimenpiteet, samanarvoisuudet ja vapautukset, jotka alukselle on myönnetty 9 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan nojalla ja niiden mukaisesti."

"

14)  Kumotaan 14 artikla;

15)  Lisätään artikla seuraavasti:"

"16a artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio arvioi tämän direktiivin täytäntöönpanoa ja toimittaa sitä koskevat tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään … päivänä ...kuuta ... [seitsemän vuotta 2 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetusta päivämäärästä]."

"

16)  Muutetaan liite I seuraavasti:

a)  korvataan II-2 luvun A osan 13.1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"

"Kaikissa aluksissa on oltava pysyvästi esillä aluksen päällystölle ohjeiksi yleisjärjestelypiirustukset, jotka osoittavat selvästi jokaisella kannella olevat valvonta-asemat, A-luokan rajapintojen ympäröimät erilaiset palo-osastot, B-luokan rajapintojen ympäröimät osastot sekä yksityiskohtaiset tiedot palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmistä, sprinklerijärjestelmän, palonsammutuslaitteet, eri osastoihin, kansille ja muihin paikkoihin johtavat kulkutiet sekä ilmanvaihtojärjestelmän tietoineen tuulettimien kytkimien sijainnista, palopeltien sijainneista ja kuhunkin osastoon kuuluvien ilmanvaihtotuulettimien tunnusnumeroista. Vaihtoehtoisesti voidaan edellä mainitut yksityiskohtaiset tiedot julkaista kirjasena, josta yksi kappale on annettava jokaiselle päällystöön kuuluvalle ja yksi kappale on pidettävä aina saatavilla aluksessa, paikassa, johon pääsee helposti. Kaaviot ja kirjaset on pidettävä ajan tasalla ja kaikki muutokset on merkittävä niihin mahdollisimman pian. Tällaisissa kaavioissa ja kirjasissa on merkinnöissä käytettävä lippuvaltion virallista kieltä. Jos tämä kieli ei ole englanti eikä ranska, merkinnöt on lisäksi oltava käännetty jommallekummalle näistä kielistä. Jos kyseinen alus liikennöi kotimaanliikenteessä jossain toisessa jäsenvaltiossa, on aluksella oltava käännös tämän satamavaltion viralliselle kielelle, jos se ei ole englanti tai ranska."

"

b)  korvataan III luvun 2 kohdassa olevassa taulukossa olevan 1 alaviitteen ensimmäisen kohdan johdantokappale seuraavasti:"

"Pelastusalukset voivat olla pelastusveneitä tai pelastuslauttoja tai niiden yhdistelmiä III/2.2 säännön mukaisesti. Suojaisten reittien ja/tai liikennöintialueen suotuisten sääolosuhteiden perusteella lippuvaltion hallinto voi hyväksyä satamajäsenvaltion suostumuksella ja IMOn suosituksen MSC/Circ.1046 huomioon ottaen:".

"

2 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.  Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät säännökset viimeistään … päivänä ...kuuta ... [24  kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta ]. Niiden on viipymättä ilmoitettava tästä komissiolle.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä … päivästä ...kuuta ... [24  kuukauden kuluttua voimaantulosta ].

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä .

4 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty …

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1)EUVL C 34, 2.2.2017, s. 167.
(2)Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 4. lokakuuta 2017.
(3)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/45/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä (EUVL L 163, 25.6.2009, s. 1).
(4)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/59/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta sekä neuvoston asetuksen 93/75/ETY kumoamisesta (EYVL L 208, 5.8.2002, s. 10).
(5)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/16/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta (EUVL L 131, 28.5.2009, s. 57).
(6)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/25/EY, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2003, ro-ro-matkustaja-alusten erityisistä vakavuusvaatimuksista (EUVL L 123, 17.5.2003, s. 22).
(7)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).
(8)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1406/2002, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta (EUVL L 208, 5.8.2002, s. 1).

Päivitetty viimeksi: 27. lokakuuta 2017Oikeudellinen huomautus