Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0295(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0390/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0390/2017

Keskustelut :

PV 16/01/2018 - 14
CRE 16/01/2018 - 14

Äänestykset :

PV 17/01/2018 - 10.1
CRE 17/01/2018 - 10.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0006

Hyväksytyt tekstit
PDF 539kWORD 88k
Keskiviikko 17. tammikuuta 2018 - Strasbourg Lopullinen painos
Kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä, teknistä apua ja kauttakulkua koskeva valvonta ***I
P8_TA(2018)0006A8-0390/2017

Euroopan parlamentin tarkistukset 17. tammikuuta 2018 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä, teknistä apua ja kauttakulkua koskevan unionin valvontajärjestelmän perustamisesta (uudelleenlaadittu) (COM(2016)0616 – C8‑0393/2016 – 2016/0295(COD)) (1) (Tavallinen lainsäätämisjärjestys – uudelleenlaatiminen)
Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Näin ollen tarvitaan tehokas yhteinen kaksikäyttötuotteiden vientivalvontajärjestelmä sen varmistamiseksi, että jäsenvaltioiden ja unionin erityisesti asesulkua koskevia kansainvälisiä sitoumuksia ja vastuita noudatetaan.
(3)  Näin ollen tarvitaan tehokas yhteinen kaksikäyttötuotteiden vientivalvontajärjestelmä sen varmistamiseksi, että jäsenvaltioiden ja unionin erityisesti asesulkua ja ihmisoikeuksia koskevia kansainvälisiä sitoumuksia ja vastuita noudatetaan.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Vastauksena Euroopan parlamentin pyyntöihin ja ottaen huomioon uusien kaksikäyttötuoteluokkien kehittymisen sekä merkit siitä, että tiettyjä unionista vietyjä verkkovalvontateknologioita on ollut vakavien ihmisoikeusloukkauksien tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkausten toteuttamisesta tai johtamisesta vastuussa olevien henkilöiden käytössä aseellisissa konflikteissa tai maan sisäisissä tukahduttamistoimissa , yleisen turvallisuuden ja julkisen moraalin suojaamiseksi on aiheellista valvoa tällaisten teknologioiden vientiä. Nämä toimenpiteet eivät saisi ylittää sitä, mikä on oikeasuhteista. Niiden ei pitäisi estää varsinkaan laillisiin tarkoituksiin käytettävän tieto- ja viestintäteknologian vientiä, lainvalvonta ja internetin turvallisuustutkimus mukaan lukien . Neuvoteltuaan tiiviisti jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa komissio laatii ohjeet, joilla tuetaan kyseisen valvonnan soveltamista käytännössä .
(5)  Tietyt verkkovalvontatuotteet ovat muodostaneet uuden sellaisten kaksikäyttötuotteiden luokan, joita voidaan käyttää suoraan ihmisoikeuksien, kuten oikeuden yksityisyyteen, oikeuden henkilötietojen suojaan, ilmaisunvapauden ja kokoontumis- ja yhdistymisvapauden, loukkauksiin seuraamalla tai poimimalla tietoja ilman tietojen omistajan nimenomaista, tietoista ja yksiselitteistä lupaa ja/tai lamauttamalla kohteena olevaa järjestelmää tai vahingoittamalla sitä. Vastauksena Euroopan parlamentin pyyntöihin ja ottaen huomioon todisteet siitä, että tiettyjä verkkovalvontatuotteita on ollut vakavien kansainvälisen ihmisoikeuksia koskevan oikeuden loukkausten tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkausten toteuttamisesta tai johtamisesta vastuussa olevien henkilöiden käytössä maissa, joissa tällaisia loukkauksia on todettu , on aiheellista valvoa tällaisten tuotteiden vientiä. Valvonnan olisi perustuttava selvästi määriteltyihin kriteereihin . Nämä toimenpiteet eivät saisi ylittää sitä, mikä on välttämätöntä ja oikeasuhteista. Niiden ei pitäisi estää varsinkaan laillisiin tarkoituksiin käytettävän tieto- ja viestintäteknologian vientiä, mukaan lukien lainvalvonta ja verkon ja internetin turvallisuustutkimus luvallista testausta tai tiedonsuojausjärjestelmien suojelemista varten . Neuvoteltuaan tiiviisti jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa komission olisi annettava viipymättä ohjeet, joilla tuetaan kyseisen valvonnan soveltamista tämän asetuksen voimaantulon jälkeen. Vakavilla ihmisoikeusloukkauksilla viitataan tilanteisiin, jotka on kuvattu neuvoston yhteiseen kantaan 2008/944/YUTP 1 a liittyvän käyttäjän oppaan 2 jakson 2 luvun 2.6 kohdassa, mille ulkoasiainneuvosto antoi tukensa 20 päivänä heinäkuuta 2015.
_______________________
1 a Neuvoston yhteinen kanta 2008/944/YUTP, vahvistettu 8 päivänä joulukuuta 2008, sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä (EUVL L 335, 13.12.2008, s. 99).
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Tämän vuoksi on myös aiheellista tarkistaa kaksikäyttötuotteiden määritelmä ja ottaa käyttöön verkkovalvontateknologian määritelmä. Lisäksi olisi selvennettävä, että kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnan arviointiperusteet sisältävät näkökohtia , jotka liittyvät mahdolliseen väärinkäyttöön terroritekojen ja ihmisoikeusloukkausten yhteydessä .
(6)  Tämän vuoksi on myös aiheellista ottaa käyttöön verkkovalvontatuotteiden määritelmä. Lisäksi olisi selvennettävä, että verkkovalvontatuotteiden vientivalvonnan arviointiperusteissa otetaan huomioon kyseisten tuotteiden suora ja välillinen vaikutus ihmisoikeuksiin , kuten neuvoston yhteiseen kantaan 2008/944/YUTP liittyvässä käyttäjän oppaassa muistutetaan. Arviointiperusteiden kehittämistä varten olisi perustettava tekninen työryhmä yhdessä Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) ja neuvoston ihmisoikeustyöryhmän kanssa . Lisäksi teknisen työryhmän jäsenten joukosta olisi muodostettava riippumaton asiantuntijaryhmä. Arviointiperusteiden olisi oltava julkisesti ja helposti saatavilla.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
(6 a)  Verkkovalvontateknologian määrittelemiseksi tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden olisi käsitettävä matkaviestinyhteyksien sieppauslaitteet, tunkeutumisohjelmistot, valvontakeskukset, lailliset sieppausjärjestelmät ja tällaisiin järjestelmiin liittyvät tietojen säilyttämisjärjestelmät, laitteet salauksenpurkua, tietojen palauttamista kiintolevyltä ja salasanojen kiertämistä sekä biometristen tietojen analysointia varten sekä IP-verkkojen valvontajärjestelmät.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)
(6 b)  Ihmisoikeuksien arviointikriteereistä on aiheellista mainita ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, Euroopan unionin perusoikeuskirja, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehty eurooppalainen yleissopimus, 23 päivänä maaliskuuta 2017 annettu Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston päätöslauselma oikeudesta yksityisyyteen, yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n suuntaviivat, joilla pannaan täytäntöön suojelemista, kunnioittamista ja korjaamista koskevat YK:n suuntaviivat, oikeutta yksityisyyteen käsittelevän YK:n erityisraportoijan 24 päivänä maaliskuuta 2017 antama raportti, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien edistämistä ja suojelua terrorismia torjuttaessa käsittelevän YK:n erityisraportoijan 21 päivänä helmikuuta 2017 antama raportti ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 4 päivänä joulukuuta 2015 antama tuomio asiassa Zakharov v. Venäjä.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
(7 a)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679 1 a (yleinen tietosuoja-asetus) velvoitetaan tietosuojasta vastaavat rekisterinpitäjät ja henkilötietojen käsittelijät toteuttamaan teknisiä toimenpiteitä käsittelyyn, myös henkilötietojen salaukseen, liittyvää riskiä vastaavan turvallisuustason varmistamiseksi. Koska asetuksessa säädetään, että sitä sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn riippumatta siitä, tapahtuuko käsittely unionissa vai ei, unionilla on vahva kannustin poistaa salaustuotteet tarkastusluettelosta yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanon helpottamiseksi ja eurooppalaisten yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi tässä yhteydessä. Lisäksi salauksen valvonnan nykyinen taso on vastoin sitä tosiasiaa, että salaus on tärkein keino varmistaa, että kansalaiset, yritykset ja hallitukset voivat suojata tietojaan rikollisilta ja muilta pahantahtoisilta toimijoilta, suojata pääsy palveluihin, jotka ovat digitaalisten sisämarkkinoiden toiminnan kannalta ratkaisevia, ja varmistaa turvallinen viestintä, joka on välttämätöntä, jotta voidaan suojella erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien oikeutta yksityisyyteen, oikeutta tietosuojaan ja ilmaisunvapautta.
_______________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus).
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Sellaisen valvontaluetteloon kuulumattomien tuotteiden valvonnan soveltamisalaa, jota sovelletaan kyseisiin kaksikäyttötuotteisiin tietyissä olosuhteissa, olisi selvennettävä ja yhdenmukaistettava, ja sen avulla olisi puututtava terrorismin ja ihmisoikeusloukkausten vaaraan . Valvontaluetteloon kuulumattomien tuotteiden valvontaa koskevan asianmukaisen tietojenvaihdon ja konsultoinnin pitäisi varmistaa valvonnan tehokas ja johdonmukainen soveltaminen kaikkialla unionissa. Myös kohdennettua valvontaluetteloon kuulumattomien tuotteiden valvontaa olisi sovellettava tietyin edellytyksin verkkovalvontateknologian vientiin.
(9)  Sellaisen valvontaluetteloon kuulumattomien tuotteiden valvonnan soveltamisalaa, jota sovelletaan kyseisiin verkkovalvontatuotteisiin tietyissä olosuhteissa, olisi selvennettävä ja yhdenmukaistettava. Valvontaluetteloon kuulumattomien tuotteiden valvontaa koskevan asianmukaisen tietojenvaihdon ja konsultoinnin pitäisi varmistaa valvonnan tehokas ja johdonmukainen soveltaminen kaikkialla unionissa. Tietojenvaihtoon olisi sisällyttävä tuki julkisen alustan kehittämiseksi ja tiedon keräämiseksi yksityiseltä sektorilta, julkisista instituutioista ja kansalaisyhteiskunnan järjestöistä.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Välittäjän määritelmä olisi tarkistettava sen estämiseksi, että unionin lainkäyttövallan piiriin kuuluvien henkilöiden tarjoamien välityspalvelujen valvontaa kierretään. Välityspalvelujen valvontaa olisi yhdenmukaistettava, jotta voitaisiin varmistaa valvonnan tehokas ja johdonmukainen soveltaminen kaikkialla unionissa, ja sitä olisi harjoitettava myös terroritekojen ja ihmisoikeusloukkausten ehkäisemiseksi.
(10)  Välittäjän määritelmä olisi tarkistettava sen estämiseksi, että unionin lainkäyttövallan piiriin kuuluvien henkilöiden tarjoamien välityspalvelujen valvontaa kierretään. Välityspalvelujen valvontaa olisi yhdenmukaistettava, jotta voitaisiin varmistaa valvonnan tehokas ja johdonmukainen soveltaminen kaikkialla unionissa, ja sitä olisi harjoitettava myös ihmisoikeusloukkausten ehkäisemiseksi.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Lissabonin sopimuksen tultua voimaan on selvennetty, että rajatylittävän siirron sisältävä teknisen avun toimittaminen kuuluu unionin toimivaltaan. Sen vuoksi on aiheellista selventää tekniseen apuun kohdistuvaa valvontaa ja ottaa käyttöön teknisen avun määritelmä. Tehokkuuden ja johdonmukaisuuden vuoksi teknisen avun toimittamiseen kohdistuvaa valvontaa olisi yhdenmukaistettava ja sitä olisi harjoitettava myös terroritekojen ja ihmisoikeusloukkausten ehkäisemiseksi.
(11)  Lissabonin sopimuksen tultua voimaan on selvennetty, että rajatylittävän siirron sisältävä teknisen avun toimittaminen kuuluu unionin toimivaltaan. Sen vuoksi on aiheellista selventää tekniseen apuun kohdistuvaa valvontaa ja ottaa käyttöön teknisen avun määritelmä. Tehokkuuden ja johdonmukaisuuden vuoksi ennen teknisen avun toimittamista suoritettavaa valvontaa olisi yhdenmukaistettava ja sitä olisi harjoitettava myös ihmisoikeusloukkausten ehkäisemiseksi.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  Asetuksessa (EY) N:o 428/2009 säädetään jäsenvaltioiden viranomaisten mahdollisuudesta kieltää tapauskohtaisesti muiden kuin unionin kaksikäyttötuotteiden kauttakulku, jos niillä on perusteltua syytä epäillä tiedustelutietojen tai muiden lähteiden perusteella, että tuotteet on tarkoitettu tai saattaa olla tarkoitettu kokonaisuudessaan tai osittain joukkotuhoaseiden tai niiden maaliinsaattamisjärjestelmien levittämiseen. Tehokkuuden ja johdonmukaisuuden vuoksi kauttakulun valvontaa olisi yhdenmukaistettava ja sitä olisi harjoitettava myös terroritekojen ja ihmisoikeusloukkausten ehkäisemiseksi.
(12)  Asetuksessa (EY) N:o 428/2009 säädetään jäsenvaltioiden viranomaisten mahdollisuudesta kieltää tapauskohtaisesti muiden kuin unionin kaksikäyttötuotteiden kauttakulku, jos niillä on perusteltua syytä epäillä tiedustelutietojen tai muiden lähteiden perusteella, että tuotteet on tarkoitettu tai saattaa olla tarkoitettu kokonaisuudessaan tai osittain joukkotuhoaseiden tai niiden maaliinsaattamisjärjestelmien levittämiseen. Tehokkuuden ja johdonmukaisuuden vuoksi kauttakulun valvontaa olisi yhdenmukaistettava ja sitä olisi harjoitettava myös ihmisoikeusloukkausten ehkäisemiseksi.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)
(13 a)  Vaikka vastuu yksittäisiä, yleisiä ja kansallisia vientilupia koskevista päätöksistä onkin kansallisilla viranomaisilla, tehokas EU:n vientivalvontajärjestelmä edellyttää, että talouden toimijat, jotka aikovat viedä tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia tuotteita, noudattavat huolellisuusvelvoitetta, joka vastaa esimerkiksi monikansallisia yrityksiä koskevia OECD:n suuntaviivoja, vastuuvelvollisuutta koskevia OECD:n toimintaohjeita vastuulliselle liiketoiminnalle ja yritystoimintaa sekä ihmisoikeuksia koskevia YK:n suuntaviivoja.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
(14)  Sisäinen vaatimustenmukaisuusohjelma olisi oltava vakiovaatimuksena, jotta voitaisiin edistää viejien yhtäläisiä toimintaedellytyksiä ja edelleen tehostaa valvontaa. Tätä vaatimusta olisi oikeasuhteisuuden vuoksi sovellettava koontilupien ja tiettyjen yleisten vientilupien muodossa oleviin yksittäisiin valvontamenettelyihin.
(14)  Olisi otettava käyttöön vakiovaatimuksena vaatimustenmukaisuuden määritelmä ja kuvaus sisäisten vaatimustenmukaisuusohjelmien muodossa ja olisi otettava myös käyttöön sertifiointimahdollisuus , jotta olisi mahdollista saada kansallisilta toimivaltaisilta viranomaisilta kannustimia valtuutusprosessissa ja jotta voitaisiin edistää viejien yhtäläisiä toimintaedellytyksiä ja edelleen tehostaa valvontaa. Tätä vaatimusta olisi oikeasuhteisuuden vuoksi sovellettava koontilupien ja tiettyjen yleisten vientilupien muodossa oleviin yksittäisiin valvontamenettelyihin.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale
(15)  Lisäksi olisi otettava käyttöön unionin yleiset vientiluvat, jotta yrityksille ja viranomaisille koituvaa hallinnollista rasitetta voitaisiin vähentää, varmistaen kuitenkin, että kyseessä olevien tuotteiden siirtoja asiaankuuluviin määräpaikkoihin valvotaan asianmukaisesti. Myös suuria hankkeita koskeva viennin koontilupa olisi otettava käyttöön, jotta lupaehdot voitaisiin mukauttaa toimialan erityistarpeisiin.
(15)  Lisäksi olisi otettava käyttöön unionin yleiset vientiluvat, jotta yrityksille, erityisesti pk-yrityksille ja viranomaisille koituvaa hallinnollista rasitetta voitaisiin vähentää, varmistaen kuitenkin, että kyseessä olevien tuotteiden siirtoja asiaankuuluviin määräpaikkoihin valvotaan asianmukaisesti. Myös suuria hankkeita koskeva viennin koontilupa olisi otettava käyttöön, jotta lupaehdot voitaisiin mukauttaa toimialan erityistarpeisiin.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)
(16 a)  Kun otetaan huomioon teknologisen kehityksen nopea eteneminen, on tarkoituksenmukaista, että unionissa otetaan käyttöön tietyn tyyppisten verkkovalvontateknologioiden valvontaa liitteessä I olevassa B jaksossa olevan yksipuolisen luettelon perusteella. Koska monenvälinen vientivalvontajärjestelmä on tärkeä, on tarkoituksenmukaista, että liitteessä I olevan B jakson soveltamisala rajataan pelkästään verkkovalvontateknologioihin eikä se sisällä päällekkäisyyksiä liitteessä I olevan A jakson kanssa.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale
(17)  Liitteessä I olevassa A osassa esitetyn, vientivalvonnan kohteena olevien kaksikäyttötuotteiden yhteisen luettelon ajantasaistamista koskevien päätösten olisi oltava niiden velvoitteiden ja sitoumusten mukaisia, jotka jäsenvaltiot ja unioni ovat hyväksyneet asiaa koskevien kansainvälisten asesulku- ja vientivalvontajärjestelyjen osapuolina tai ratifioimalla asiaa koskevia kansainvälisiä sopimuksia. Liitteessä I olevassa B osassa olevaa vientivalvonnan kohteena olevien kaksikäyttötuotteiden, kuten verkkovalvontateknologian, yhteistä luetteloa koskevat ajantasaistamispäätökset olisi tehtävä ottaen huomioon vaarat, joita tällaisten tuotteiden vienti voi aiheuttaa ihmisoikeuksien tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vakavien loukkausten tai unionin ja sen jäsenvaltioiden olennaisten turvallisuusetujen osalta . Liitteessä IV olevassa B osassa olevaa vientivalvonnan kohteena olevien kaksikäyttötuotteiden yhteistä luetteloa koskevat ajantasaistamispäätökset olisi tehtävä ottaen huomioon yleistä järjestystä ja yleistä turvallisuutta koskevat jäsenvaltioiden edut Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 36 artiklan mukaisesti. Liitteessä II olevassa A–J osassa olevia yhteisiä tuotteiden ja määräpaikkojen luetteloita koskevat ajantasaistamispäätökset olisi tehtävä ottaen huomioon tässä asetuksessa säädetyt arviointiperusteet.
(17)  Liitteessä I olevassa A osassa esitetyn, vientivalvonnan kohteena olevien kaksikäyttötuotteiden yhteisen luettelon ajantasaistamista koskevien päätösten olisi oltava niiden velvoitteiden ja sitoumusten mukaisia, jotka jäsenvaltiot ja unioni ovat hyväksyneet asiaa koskevien kansainvälisten asesulku- ja vientivalvontajärjestelyjen osapuolina tai ratifioimalla asiaa koskevia kansainvälisiä sopimuksia. Liitteessä I olevassa B osassa olevaa vientivalvonnan kohteena olevien verkkovalvontatuotteiden yhteistä luetteloa koskevat ajantasaistamispäätökset olisi tehtävä ottaen huomioon vaarat, joita tällaisten tuotteiden vienti voi aiheuttaa, jos niitä käytetään kansainvälisen ihmisoikeuksia koskevan oikeuden tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksiin maissa, joissa on tehty tällaisia loukkauksia ja etenkin ilmaisunvapautta, kokoontumisvapautta ja oikeutta yksityisyyteen koskevia loukkauksia, sekä unionin ja sen jäsenvaltioiden olennaisiin turvallisuusetuihin liittyvät vaarat . Liitteessä IV olevassa B osassa olevaa vientivalvonnan kohteena olevien kaksikäyttötuotteiden yhteistä luetteloa koskevat ajantasaistamispäätökset olisi tehtävä ottaen huomioon yleistä järjestystä ja yleistä turvallisuutta koskevat jäsenvaltioiden edut Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 36 artiklan mukaisesti. Liitteessä II olevassa A–J osassa olevia yhteisiä tuotteiden ja määräpaikkojen luetteloita koskevat ajantasaistamispäätökset olisi tehtävä ottaen huomioon tässä asetuksessa säädetyt arviointiperusteet. Päätökset salaustekniikkoja ja salausta koskevien kokonaisten alaluokkien, kuten liitteessä I olevan A osan 5 ryhmän tai liitteessä II olevan 1 osan, poistamisesta olisi tehtävä ottaen huomioon OECD:n neuvoston 27 päivänä maaliskuuta 1997 antama suositus suuntaviivoiksi salaustekniikkaa koskevista toimintalinjoista.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale
(18)  Jotta unioni voisi yleisten vientilupien nojalla tapahtuvan viennin arkaluonteisuutta arvioidessaan nopeasti reagoida muuttuviin olosuhteisiin sekä teknologian ja kaupan kehitykseen, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä, jotka koskevat liitteessä I olevan A osan, liitteen II sekä liitteessä IV olevan B osan muuttamista. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Erityisesti delegoitujen säädösten valmisteluun osallistumisen tasavertaisten mahdollisuuksien varmistamiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi saatava kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijat, ja niiden asiantuntijoilla olisi oltava järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
(18)  Jotta unioni voisi yleisten vientilupien nojalla tapahtuvan viennin arkaluonteisuutta arvioidessaan nopeasti reagoida muuttuviin olosuhteisiin sekä teknologian ja kaupan kehitykseen, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä, jotka koskevat liitteessä I olevan A ja B osan, liitteen II sekä liitteessä IV olevan B osan muuttamista. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Erityisesti delegoitujen säädösten valmisteluun osallistumisen tasavertaisten mahdollisuuksien varmistamiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi saatava kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijat, ja niiden asiantuntijoilla olisi oltava järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)
(19 a)   Kybervarkauksien ja kolmansiin maihin jälleenviennin riski, joka mainittiin neuvoston yhteisessä kannassa 2008/944/YUTP, vaatii kaksikäyttötuotteita koskevien määräysten tiukentamista.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale
(21)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 36 artiklan mukaisesti ja mainitussa artiklassa säädetyissä rajoissa sekä siihen asti, kun lainsäädäntöä on edelleen yhdenmukaistettu, jäsenvaltioilla säilyy oikeus valvoa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden toimituksia unionissa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden varmistamiseksi. Unionin sisällä tapahtuvien kaksikäyttötuotteiden siirtojen valvontaa olisi oikeasuhteisuuden vuoksi tarkistettava, jotta yrityksiin ja viranomaisiin kohdistuvaa rasitetta voitaisiin keventää. Lisäksi liitteessä IV olevassa B osassa olevaa niiden kaksikäyttötuotteiden luetteloa, joihin sovelletaan unionin sisäisten siirtojen valvontaa, olisi tarkasteltava määräajoin teknologian ja kaupan kehitys sekä siirtojen arkaluonteisuuden arviointi huomioon ottaen.
(21)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 36 artiklan mukaisesti ja mainitussa artiklassa säädetyissä rajoissa sekä siihen asti, kun lainsäädäntöä on edelleen yhdenmukaistettu, jäsenvaltioilla säilyy oikeus valvoa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden toimituksia unionissa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden varmistamiseksi. Unionin sisällä tapahtuvien kaksikäyttötuotteiden siirtojen valvontaa olisi oikeasuhteisuuden vuoksi tarkistettava, jotta yrityksiin, etenkin pk-yrityksiin, ja viranomaisiin kohdistuvaa rasitetta voitaisiin keventää. Lisäksi liitteessä IV olevassa B osassa olevaa niiden kaksikäyttötuotteiden luetteloa, joihin sovelletaan unionin sisäisten siirtojen valvontaa, olisi tarkasteltava määräajoin teknologian ja kaupan kehitys sekä siirtojen arkaluonteisuuden arviointi huomioon ottaen.
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)
(22 a)  Vastuullisuuden ja vientivalvontatoimenpiteiden julkisen valvonnan tärkeys huomioon ottaen jäsenvaltioiden olisi saatettava kaikki asianmukaiset lupatiedot julkisesti saataville.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale
(25)  Tiedotus yksityissektorille ja avoimuus ovat tehokkaan vientivalvontajärjestelmän olennaisia osia. Siksi on aiheellista säätää sellaisen ohjauksen jatkuvasta kehittämisestä, jolla tuetaan tämän asetuksen soveltamista, sekä valvonnan toteuttamista koskevan vuosittaisen kertomuksen julkaisemisesta nykyisen käytännön mukaisesti.
(25)  Tiedotus yksityissektorille, erityisesti pk-yrityksille, ja avoimuus ovat tehokkaan vientivalvontajärjestelmän olennaisia osia. Siksi on aiheellista säätää sellaisten suuntaviivojen jatkuvasta kehittämisestä, joilla tuetaan tämän asetuksen soveltamista, sekä valvonnan toteuttamista koskevan vuosittaisen kertomuksen julkaisemisesta nykyisen käytännön mukaisesti. Koska tämän asetuksen joidenkin osien tulkintaan tarvitaan suuntaviivoja, näiden suuntaviivojen olisi oltava julkisesti saatavilla asetuksen tullessa voimaan.
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)
(25 a)  Olisi varmistettava, että tämän asetuksen määritelmät ovat unionin tullikoodeksin määritelmien mukaisia.
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale
(27)  Kunkin jäsenvaltion olisi vahvistettava tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavat tehokkaat, oikeasuhteiset ja ennalta ehkäisevät seuraamukset. Lisäksi on aiheellista antaa säännöksiä, joilla puututaan etenkin kaksikäyttötuotteiden laittomaan kauppaan valvonnan tehokkaan täytäntöönpanon tukemiseksi.
(27)  Kunkin jäsenvaltion olisi vahvistettava tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavat tehokkaat, oikeasuhteiset ja ennalta ehkäisevät seuraamukset. Tasapuolisten toimintaedellytysten luomista unionin viejille olisi tehostettava. Siksi tämän asetuksen rikkomisesta aiheutuvien seuraamusten olisi oltava luonteeltaan ja vaikutuksiltaan samankaltaisia kaikissa jäsenvaltioissa. Lisäksi on aiheellista antaa säännöksiä, joilla puututaan etenkin kaksikäyttötuotteiden laittomaan kauppaan valvonnan tehokkaan täytäntöönpanon tukemiseksi.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale
(29)  Vientivalvonta vaikuttaa kansainväliseen turvallisuuteen ja kolmansien maiden kanssa käytävään kauppaan, ja sen vuoksi on aiheellista kehittää vuoropuhelua ja yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, jotta voitaisiin tukea maailmanlaajuisesti tasapuolisia toimintaedellytyksiä ja parantaa kansainvälistä turvallisuutta.
(29)  Vientivalvonta vaikuttaa kansainväliseen turvallisuuteen ja kolmansien maiden kanssa käytävään kauppaan, ja sen vuoksi on aiheellista kehittää vuoropuhelua ja yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, jotta voitaisiin tukea maailmanlaajuisesti tasapuolisia toimintaedellytyksiä, edistää lähentymistä ylöspäin ja parantaa kansainvälistä turvallisuutta. Näiden tavoitteiden edistämiseksi neuvoston, komission ja jäsenvaltioiden olisi tiiviissä yhteistyössä EUH:n kanssa toimittava aktiivisesti asiaankuuluvilla kansainvälisillä foorumeilla, kuten Wassenaarin järjestelyssä, jotta liitteessä I olevassa B osassa oleva verkkovalvontatuotteiden luettelo voitaisiin vahvistaa kansainväliseksi standardiksi. Lisäksi olisi tehostettava ja laajennettava kolmansille maille annettavaa tukea kaksikäyttötuotteiden vientivalvontajärjestelmän ja asiaankuuluvien hallinnollisten valmiuksien kehittämiseksi, erityisesti tullien osalta.
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale
(31)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan kaikkia perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet, erityisesti elinkeinovapaus,
(31)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan kaikkia perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet,
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
a)  tuotteet, joita voidaan käyttää ydinaseiden, kemiallisten aseiden tai biologisten aseiden sekä niiden maaliinsaattamisjärjestelmien suunnitteluun, kehittämiseen, tuotantoon tai käyttöön, mukaan lukien kaikki tavarat, joita voidaan käyttää sekä muihin kuin räjähdystarkoituksiin että millä hyvänsä tavoin apuna ydinaseiden tai muiden ydinräjähteiden valmistamisessa;
a)  perinteiset kaksikäyttötuotteet, eli tuotteet, ohjelmistot ja laitteistot mukaan lukien , joita voidaan käyttää ydinaseiden, kemiallisten aseiden tai biologisten aseiden sekä niiden maaliinsaattamisjärjestelmien suunnitteluun, kehittämiseen, tuotantoon tai käyttöön, mukaan lukien kaikki tavarat, joita voidaan käyttää sekä muihin kuin räjähdystarkoituksiin että millä hyvänsä tavoin apuna ydinaseiden tai muiden ydinräjähteiden valmistamisessa;
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
b)  verkkovalvontateknologia , jota voidaan käyttää ihmisoikeuksien tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vakaviin loukkauksiin tai joka vaarantaa kansainvälisen turvallisuuden tai unionin ja sen jäsenvaltioiden keskeiset turvallisuusedut .
b)  verkkovalvontatuotteet, mukaan lukien laitteistot , ohjelmistot ja teknologia, jotka on suunniteltu erityisesti siten, että niiden avulla voidaan tunkeutua tieto- ja televiestintäjärjestelmiin ja/tai niitä voidaan käyttää tietojen seurantaa, poimintaa, keruuta ja analysointia varten ja/tai kohteena olevan järjestelmän lamauttamiseksi tai vahingoittamiseksi ilman tietojen omistajan nimenomaista, tietoista ja yksiselitteistä lupaa, ja joita voidaan käyttää ihmisoikeuksien, kuten oikeuden yksityisyyteen, ilmaisunvapauden sekä kokoontumis- ja yhdistymisvapauden, loukkauksiin tai joita voidaan käyttää ihmisoikeuksia koskevan oikeuden tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vakaviin loukkauksiin tai jotka voivat vaarantaa kansainvälisen turvallisuuden tai unionin ja sen jäsenvaltioiden keskeisen turvallisuuden. Soveltamisalan ulkopuolelle jätetään verkko- sekä tieto- ja viestintätekniikan turvallisuustutkimus luvalliseen testaukseen tai tietoturvajärjestelmien suojaamiseksi .
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)
5 a.  ’loppukäyttäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä tai yhteisöä, joka on kaksikäyttötuotteen lopullinen vastaanottaja;
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
13.  ’suuria hankkeita koskevalla luvalla’ yhdelle tietylle viejälle tietyn kaksikäyttötuotelajin tai -luokan osalta myönnettyä vientiä koskevaa koontilupaa, joka voi olla voimassa määritetyssä kolmannessa maassa olevalle yhdelle tai useammalle määritetylle loppukäyttäjälle suuntautuvassa viennissä tietyn, yli yhden vuoden jatkuvan hankkeen keston ajan ;
13.  ’suuria hankkeita koskevalla luvalla’ yhdelle tietylle viejälle tietyn kaksikäyttötuotelajin tai -luokan osalta myönnettyä vientiä koskevaa koontilupaa, joka voi olla voimassa määritetyssä kolmannessa maassa olevalle yhdelle tai useammalle määritetylle loppukäyttäjälle suuntautuvassa viennissä tietyssä hankkeessa. Se on voimassa yhdestä neljään vuotta lukuun ottamatta hankkeen keston perusteella asianmukaisesti perusteltuja tapauksia, ja toimivaltainen viranomainen voi uusia sen ;
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 22 alakohta
22.  ’sisäisellä vaatimustenmukaisuusohjelmalla’ vaikuttavia, asianmukaisia ja oikeasuhteisia keinoja ja menettelyjä, mukaan lukien sellaisten toiminnan vaatimustenmukaisuutta koskevien standardoitujen toimintatapojen, menettelyjen, käyttäytymissääntöjen ja suojatoimien kehittäminen, täytäntöönpano ja noudattaminen, joita viejät ovat laatineet varmistaakseen, että tässä asetuksessa vahvistettuja säännöksiä ja lupien ehtoja ja edellytyksiä noudatetaan;
22.  ’sisäisellä vaatimustenmukaisuusohjelmalla’ vaikuttavia, asianmukaisia ja oikeasuhteisia keinoja ja menettelyjä (riskiperusteinen lähestymistapa) , mukaan lukien sellaisten toiminnan vaatimustenmukaisuutta koskevien standardoitujen toimintatapojen, menettelyjen, käyttäytymissääntöjen ja suojatoimien kehittäminen, täytäntöönpano ja noudattaminen, joita viejät ovat laatineet varmistaakseen, että tässä asetuksessa vahvistettuja säännöksiä ja lupien ehtoja ja edellytyksiä noudatetaan; viejällä on oltava mahdollisuus hankkia toimivaltaisilta viranomaisilta sisäiselle vaatimustenmukaisuusohjelmalleen sertifiointi vapaaehtoisesti ja maksutta komission perustaman sisäisen viitteellisen vaatimustenmukaisuusohjelman perusteella kannustimien saamiseksi lupamenettelyssä kansallisilta toimivaltaisilta viranomaisilta;
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 23 alakohta
23.  ’terroriteolla’ yhteisen kannan 2001/931/YUTP 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua terroritekoa.
Poistetaan.
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 23 a alakohta (uusi)
23 a.  ’huolellisuusvelvoitteella’ prosessia, jonka avulla yritykset voivat tunnistaa, ehkäistä ja lieventää toteutuneita ja mahdollisia haitallisia vaikutuksia ja selittää, miten ne puuttuvat niihin olennaisena, osana yrityksen päätöksentekoa ja riskienhallintajärjestelmiä;
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta
d)  sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka ovat vastuussa vakavien ihmisoikeusloukkausten tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkausten johtamisesta tai toteuttamisesta taikka ovat niissä osallisina aseellisten konfliktien yhteydessä tai lopullisen määrämaan sisäisissä tukahduttamistoimissa asiaankuuluvien julkisten kansainvälisten elinten taikka unionin tai jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten määrittelemällä tavalla , jos on näyttöä siitä , että ilmoitettu loppukäyttäjä on käyttänyt kyseistä tuotetta tai samankaltaisia tuotteita mainittujen vakavien loukkausten johtamiseen tai toteuttamiseen;
d)  verkkovalvontatuotteiden osalta sellaisten luonnollisten tai oikeushenkilöiden käyttöön, joilla on yhteys kansainvälisen ihmisoikeuksia koskevan oikeuden tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksiin maissa, joissa YK:n, Euroopan neuvoston tai unionin toimivaltaiset elimet, unioni tai jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat havainneet vakavia ihmisoikeusloukkauksia , jos on syytä epäillä , että ilmoitettu loppukäyttäjä voi käyttää kyseistä tuotetta tai samankaltaisia tuotteita mainittujen loukkausten johtamiseen tai toteuttamiseen;
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – e alakohta
e)  terroritekoihin liittyvään käyttöön.
Poistetaan.
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta
2.  Jos viejä huolellisuusvelvoitteensa mukaisesti on tietoinen siitä, että kaksikäyttötuotteet, jotka hän aikoo viedä ja jotka eivät kuulu liitteeseen I, on kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön, viejän on ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle, joka päättää, onko aiheellista määrätä kyseinen vienti luvanvaraiseksi.
2.  Jos viejä huolellisuusvelvoitettaan toteuttaessaan saa tiedon siitä, että kaksikäyttötuotteet, jotka hän aikoo viedä ja jotka eivät kuulu liitteeseen I, voivat olla kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön, viejän on ilmoitettava asiasta sijoittautumis- tai asuinjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle, joka päättää, onko aiheellista määrätä kyseinen vienti luvanvaraiseksi.
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta
3.  Liitteeseen I kuulumattomia tuotteita koskevia vientilupia myönnetään yksittäisille tuotteille ja loppukäyttäjille. Luvat myöntää sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa viejällä on asuinpaikka tai johon se on sijoittautunut, tai jos viejän asuin- tai sijoittautumispaikka on unionin ulkopuolella, sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa tuotteet sijaitsevat. Luvat ovat voimassa koko unionissa. Luvat ovat voimassa yhden vuoden , ja toimivaltainen viranomainen voi jatkaa niiden voimassaoloa.
3.  Liitteeseen I kuulumattomia tuotteita koskevia vientilupia myönnetään yksittäisille tuotteille ja loppukäyttäjille. Luvat myöntää sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa viejällä on asuinpaikka tai johon se on sijoittautunut, tai jos viejän asuin- tai sijoittautumispaikka on unionin ulkopuolella, sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa tuotteet sijaitsevat. Luvat ovat voimassa koko unionissa. Luvat ovat voimassa kaksi vuotta , ja toimivaltainen viranomainen voi jatkaa niiden voimassaoloa.
Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta – 2 alakohta
Jos vastustavia huomautuksia ei ole saatu, katsotaan, että jäsenvaltiot, joiden kanssa neuvotellaan, eivät vastusta, vaan ne määräävät kaikki ”olennaisesti samankaltaiset liiketoimet” luvanvaraisiksi . Niiden on ilmoitettava lupavaatimuksista maansa tullihallinnolle ja muille asianomaisille kansallisille viranomaisille.
Jos vastustavia huomautuksia ei ole saatu, katsotaan, että jäsenvaltiot, joiden kanssa neuvotellaan, eivät vastusta, vaan ne määräävät luvanvaraisiksi kaikki ”olennaisesti samankaltaiset liiketoimet”, millä tarkoitetaan tuotteita, joilla on olennaisesti samankaltaiset parametrit tai tekniset ominaisuudet samalle loppukäyttäjälle tai vastaanottajalle . Niiden on ilmoitettava lupavaatimuksista maansa tullihallinnolle ja muille asianomaisille kansallisille viranomaisille. Komissio julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä lyhyen kuvauksen tapauksesta sekä perustelun päätöksestä ja esittää tarvittaessa uuden lupavaatimuksen liitteessä II olevassa uudessa E osassa.
Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta – 3 alakohta
Jos jokin jäsenvaltioista , joiden kanssa neuvotellaan , esittää vastustavia huomautuksia, lupavaatimus on peruutettava, ellei lupavaatimuksen asettava jäsenvaltio katso, että vienti voi haitata sen olennaisia turvallisuusetuja. Siinä tapauksessa kyseinen jäsenvaltio voi päättää pitää lupavaatimuksen voimassa. Tästä on ilmoitettava viipymättä komissiolle ja muille jäsenvaltioille.
Jos vähintään neljä jäsenvaltiota , joiden osuus unionin väestöstä on vähintään 35 prosenttia , esittää vastustavia huomautuksia, lupavaatimus on peruutettava, ellei lupavaatimuksen asettava jäsenvaltio katso, että vienti voi haitata sen olennaisia turvallisuusetuja tai ihmisoikeusvelvoitteita . Siinä tapauksessa kyseinen jäsenvaltio voi päättää pitää lupavaatimuksen voimassa. Tästä on ilmoitettava viipymättä komissiolle ja muille jäsenvaltioille.
Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta – 4 alakohta
Komissio ja jäsenvaltiot pitävät ajantasaista rekisteriä voimassa olevista lupavaatimuksista.
Komission ja jäsenvaltioiden on pidettävä ajantasaista rekisteriä voimassa olevista lupavaatimuksista. Tässä rekisterissä olevat tiedot on sisällytettävä Euroopan parlamentille annettavaan kertomukseen, johon viitataan 24 artiklan 2 kohdassa, ja sen on oltava yleisön saatavilla.
Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta
2.  Jos välittäjä on tietoinen siitä, että kaksikäyttötuotteet, joiden osalta välittäjä tarjoaa välityspalveluja, on kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön, välittäjän on ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle, joka päättää , onko aiheellista määrätä tällaiset välityspalvelut luvanvaraisiksi.
2.  Jos välittäjä on tietoinen siitä, että kaksikäyttötuotteet, joiden osalta välittäjä tarjoaa välityspalveluja, on kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön, välittäjän on ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka on määrättävä tällaiset välityspalvelut luvanvaraisiksi.
Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta
1.  Kaksikäyttötuotteisiin tai niiden toimittamiseen, valmistukseen, ylläpitoon tai käyttöön liittyvän teknisen avun toimittaminen suoraan tai välillisesti on luvanvaraista, jos toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut teknisen avun toimittajalle, että kyseessä olevat tuotteet on tai voivat olla kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin 4 artiklassa tarkoitettuun käyttöön.
1.  Kaksikäyttötuotteisiin tai niiden toimittamiseen, valmistukseen, ylläpitoon tai käyttöön liittyvän teknisen avun toimittaminen suoraan tai välillisesti on luvanvaraista, jos toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut teknisen avun toimittajalle, että kyseessä olevat tuotteet on tai voivat olla kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.
Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta
Jos teknisen avun toimittaja on tietoinen siitä, että kaksikäyttötuotteet, joiden osalta hän ehdottaa teknisen avun toimittamista, on kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin 4 artiklassa tarkoitettuun käyttöön, hänen on ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle, joka päättää, onko aiheellista määrätä tällainen tekninen apu luvanvaraiseksi.
Jos teknisen avun toimittaja on tietoinen siitä, että kaksikäyttötuotteet, joiden osalta hän ehdottaa teknisen avun toimittamista, on kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön, hänen on ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka on määrättävä tällainen tekninen apu luvanvaraiseksi.
Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltio voi yleiseen turvallisuuteen tai ihmisoikeuksiin liittyvistä syistä kieltää tai määrätä luvanvaraiseksi liitteeseen I kuulumattoman kaksikäyttötuotteen viennin.
1.  Jäsenvaltio voi yleiseen turvallisuuteen, ihmisoikeuksiin tai terroritekojen estämiseen liittyvistä syistä kieltää tai määrätä luvanvaraiseksi liitteeseen I kuulumattoman kaksikäyttötuotteen viennin.
Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 7 kohta
7.  Liitteessä I lueteltujen kaksikäyttötuotteiden unionin sisäisiin toimituksiin liittyvissä tarvittavissa kaupallisissa asiakirjoissa on ilmoitettava selkeästi, että kyseisten tuotteiden vienti unionista on valvonnan alaista. Tarvittavia kaupallisia asiakirjoja ovat erityisesti kauppasopimus, tilausvahvistus, kauppalasku tai lähetysluettelo.
7.  Liitteessä I lueteltujen kaksikäyttötuotteiden vientiin kolmansiin maihin ja unionin sisäisiin toimituksiin liittyvissä tarvittavissa kaupallisissa asiakirjoissa on ilmoitettava selkeästi, että kyseisten tuotteiden vienti unionista on valvonnan alaista. Tarvittavia kaupallisia asiakirjoja ovat erityisesti kauppasopimus, tilausvahvistus, kauppalasku tai lähetysluettelo.
Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta
3.  Yksittäiset vientiluvat ja koontiluvat ovat voimassa yhden vuoden , ja toimivaltainen viranomainen voi jatkaa niiden voimassaoloa. Suuria hankkeita koskevat viennin koontiluvat ovat voimassa toimivaltaisen viranomaisen määrittämän ajan .
3.  Yksittäiset vientiluvat ja koontiluvat ovat voimassa kaksi vuotta , ja toimivaltainen viranomainen voi jatkaa niiden voimassaoloa. Suuria hankkeita koskevat viennin koontiluvat ovat voimassa enintään neljä vuotta lukuun ottamatta hankkeen keston perusteella asianmukaisesti perusteltuja tapauksia. Tämä ei estä toimivaltaisia viranomaisia milloin tahansa peruuttamasta, keskeyttämästä, muuttamasta tai kumoamasta yksittäisiä vientilupia tai koontilupia .
Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta
Viejien on annettava toimivaltaiselle viranomaiselle kaikki vientiä koskevia yksittäisiä lupia ja koontilupia koskevien hakemustensa kannalta tarpeelliset tiedot, jotta se saa täydelliset tiedot erityisesti loppukäyttäjästä, määrämaasta ja vietävien tuotteiden lopullisista käyttötarkoituksista.
Viejien on annettava toimivaltaiselle viranomaiselle kaikki vientiä koskevia yksittäisiä lupia ja koontilupia koskevien hakemustensa kannalta tarpeelliset tiedot, jotta se saa täydelliset tiedot erityisesti loppukäyttäjästä, määrämaasta ja vietävien tuotteiden lopullisista käyttötarkoituksista. Jos loppukäyttäjä on valtiollinen toimija, annettavissa tiedoissa on määriteltävä vietävän tuotteen varsinaisena loppukäyttäjänä oleva osasto, virasto, yksikkö tai elin.
Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta – 2 alakohta
Luvan saannille voidaan tarvittaessa asettaa velvoite antaa selvitys lopullisesta käytöstä.
Kaikille verkkovalvontatuotteiden luville sekä yksittäisille vientiluville tuotteille, joilla on suuri epätoivottavin ehdoin tapahtuvan tarkoituksenvastaisen siirron ja jälleenviennin vaara, on asetettava velvoite antaa selvitys lopullisesta käytöstä. Muita tuotteita koskevan luvan saannille on tarvittaessa asetettava velvoite antaa selvitys lopullisesta käytöstä.
Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta – 3 alakohta – johdantokappale
Vientiä koskevien koontilupien edellytyksenä on, että viejällä on käytössä tehokas sisäinen vaatimustenmukaisuusohjelma. Lisäksi viejän on vähintään kerran vuodessa esitettävä toimivaltaiselle viranomaiselle kyseisen luvan käyttöä koskeva kertomus, jonka on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot:
Vientiä koskevien koontilupien edellytyksenä on, että viejällä on käytössä tehokas sisäinen vaatimustenmukaisuusohjelma. Viejällä on oltava mahdollisuus hankkia toimivaltaisilta viranomaisilta sisäiselle vaatimustenmukaisuusohjelmalleen sertifiointi vapaaehtoisesti ja maksutta komission perustaman sisäisen viitteellisen vaatimustenmukaisuusohjelman perusteella kannustimien saamiseksi lupamenettelyssä kansallisilta toimivaltaisilta viranomaisilta. Lisäksi viejän on vähintään kerran vuodessa tai toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä esitettävä toimivaltaiselle viranomaiselle kyseisen luvan käyttöä koskeva kertomus. Kertomuksen on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot:
Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta – 3 alakohta – d alakohta
d)  kaksikäyttötuotteiden lopullinen käyttö ja loppukäyttäjä, jos nämä ovat tiedossa .
d)  kaksikäyttötuotteiden lopullinen käyttö ja loppukäyttäjä.
Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta – 3 alakohta – d a alakohta (uusi)
d a)  loppukäyttäjän nimi ja osoite, jos nämä ovat tiedossa;
Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta – 3 alakohta – d b alakohta (uusi)
d b)  päivämäärä, jona vienti tapahtui.
Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 5 kohta
5.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on käsiteltävä yksittäisiä lupia ja koontilupia koskevat pyynnöt kansallisessa lainsäädännössä tai käytännössä määritettävässä määräajassa . Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava komissiolle kaikki lupahakemusten keskimääräisiä käsittelyaikoja koskevat tiedot, jotka tarvitaan 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun vuosittaisen kertomuksen laadintaa varten .
5.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on käsiteltävä yksittäisiä lupia ja koontilupia koskevat pyynnöt käsiteltäväksi 30 päivän kuluessa hakemuksen asianmukaisesta jättämisestä . Jos toimivaltainen viranomainen tarvitsee asianmukaisesti perustelluista syistä enemmän aikaa pyynnön käsittelyyn, sen on ilmoitettava tästä pyynnön esittäjälle 30 päivän sisällä. Toimivaltaisen viranomaisen on joka tapauksessa päätettävä yksittäisiä lupia tai koontilupia koskevista pyynnöistä viimeistään 60 päivän sisällä hakemuksen asianmukaisesta esittämisestä.
Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Jos välittäjällä tai teknisen avun toimittajalla ei ole asuinpaikkaa unionin alueella tai hän ei ole sijoittautunut unionin alueelle, tämän asetuksen mukaiset välityspalveluja ja teknistä apua koskevat luvat myöntää vaihtoehtoisesti sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, johon välittäjän tai teknisen avun toimittajan emoyritys on sijoittautunut tai josta välityspalvelut tai tekninen apu toimitetaan.
Jos välittäjällä tai teknisen avun toimittajalla ei ole asuinpaikkaa unionin alueella tai hän ei ole sijoittautunut unionin alueelle, tämän asetuksen mukaiset välityspalveluja ja teknistä apua koskevat luvat myöntää sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, josta välityspalvelut tai tekninen apu toimitetaan. Tämä käsittää myös välityspalvelut ja teknisen avun, jota toimittavat kolmansiin maihin perustetut tytäryhtiöt tai yhteisyritykset, jotka kuitenkin omistaa tai joita valvovat unionin alueelle sijoittautuneet yritykset.
Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Tehdessään tämän asetuksen nojalla päätöksen vientiä koskevan yksittäisen luvan tai koontiluvan myöntämisestä tai sen epäämisestä taikka välityspalveluja tai teknistä apua koskevan luvan myöntämisestä tai kauttakulun kieltämisestä, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on otettava huomioon seuraavat perusteet :
1.  Tehdessään tämän asetuksen nojalla päätöksen vientiä koskevan yksittäisen luvan tai koontiluvan myöntämisestä tai sen epäämisestä taikka välityspalveluja tai teknistä apua koskevan luvan myöntämisestä tai kauttakulun kieltämisestä, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on otettava huomioon kaikki asiaankuuluvat seikat, kuten seuraavat:
Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  unionin ja jäsenvaltioiden kansainväliset velvoitteet ja sitoumukset, etenkin ne velvoitteet ja sitoumukset, jotka kukin niistä on hyväksynyt asiaankuuluvien kansainvälisten asesulkujärjestelmien ja vientivalvontajärjestelyiden jäsenenä tai ratifioimalla asiaankuuluvia kansainvälisiä sopimuksia, ja sellaisiin pakotteisiin perustuvat velvoitteet, jotka on 2 määrätty neuvon päätöksessä tai yhteisessä kannassa, ETYJin päätöksessä taikka YK:n turvallisuusneuvoston sitovassa päätöslauselmassa ;
a)  unionin ja jäsenvaltioiden kansainväliset velvoitteet ja sitoumukset, etenkin ne velvoitteet ja sitoumukset, jotka kukin niistä on hyväksynyt asiaankuuluvien kansainvälisten asesulkujärjestelmien ja vientivalvontajärjestelyiden jäsenenä tai ratifioimalla asiaankuuluvia kansainvälisiä sopimuksia;
Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)
a a)  sellaisiin pakotteisiin perustuvat velvoitteensa, joista on määrätty neuvoston päätöksessä tai yhteisessä kannassa, ETYJin päätöksessä taikka YK:n turvallisuusneuvoston sitovassa päätöslauselmassa;
Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
b a)  YK:n, Euroopan neuvoston tai unionin toimivaltaisten elinten havaitsemat ihmisoikeuksia koskevan oikeuden, perusvapauksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset lopullisessa määrämaassa;
Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – c alakohta
c)  lopullisen määrämaan sisäinen tilanne – toimivaltaiset viranomaiset eivät myönnä lupaa viennille, joka aiheuttaisi tai pitkittäisi aseellisia konflikteja tai kärjistäisi jännitteitä tai konflikteja lopullisessa määrämaassa;
c)  lopullisen määrämaan sisäinen tilanne – toimivaltaiset viranomaiset eivät saa myöntää lupaa viennille, joka aiheuttaisi tai pitkittäisi aseellisia konflikteja tai kärjistäisi jännitteitä tai konflikteja lopullisessa määrämaassa;
Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)
d a)  määrämaan asenne kansainväliseen yhteisöön erityisesti sen osalta, mikä koskee sen suhtautumista terrorismiin, sen liittolaisuuksien luonnetta ja kansainvälisen oikeuden noudattamista;
Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)
d b)  tuotteiden viennin yhteensopivuus vastaanottavan maan teknisten ja taloudellisten valmiuksien kanssa;
Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – f alakohta
f)  aiottuun lopulliseen käyttöön ja tarkoituksenvastaisen siirron vaaraan liittyvät näkökohdat, mukaan lukien vaara, että kaksikäyttötuotteet siirretään tarkoituksenvastaisesti tai jälleenviedään epätoivottavin ehdoin.
f)  aiottuun lopulliseen käyttöön ja tarkoituksenvastaisen siirron vaaraan liittyvät näkökohdat, mukaan lukien vaara, että kaksikäyttötuotteet ja etenkin verkkovalvontateknologiatuotteet siirretään tarkoituksenvastaisesti tai jälleenviedään epätoivottavin ehdoin tai ne siirretään tarkoituksenvastaiseen sotilaalliseen loppukäyttöön tai terrorismia varten .
Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.   Kun kyse on yksittäisen luvan tai koontiluvan myöntämisestä tai luvan myöntämisestä verkkovalvontatuotteisiin liittyville välityspalveluille tai tekniselle avulle, jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon erityisesti oikeuden yksityisyyteen, oikeuden tietosuojaan, ilmaisunvapauden ja kokoontumis- ja yhdistymisvapauden loukkaamisen vaara sekä oikeusvaltioon liittyvät riskit ja vietävien tuotteiden käyttöä koskeva oikeudellinen kehys sekä mahdolliset unioniin ja jäsenvaltioihin kohdistuvat turvallisuusriskit.
Jos jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset tulevat siihen tulokseen, että tällaisten riskien olemassaolo johtaa todennäköisesti vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin, jäsenvaltiot eivät myönnä vientilupia tai niiden on peruutettava, keskeytettävä, muutettava tai kumottava olemassa olevat luvat.
Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta
2.  Komissio ja neuvosto asettavat saataville ohjeita ja/tai suosituksia , jotta varmistetaan jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten laatimat yhteiset riskinarvioinnit mainittujen perusteiden soveltamiseksi.
2.  Komissio ja neuvosto asettavat tämän asetuksen tulessa voimaan saataville suuntaviivoja , jotta varmistetaan jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten laatimat yhteiset riskinarvioinnit mainittujen perusteiden soveltamiseksi ja yhdenmukaisten perusteiden määrittämiseksi lupapäätöksille . Komissio laatii käsikirjan muodossa yksityiskohtaiset suuntaviivat siitä, mitä toimia jäsenvaltion toimivaltaisten lupaviranomaisten ja antaa käytännön suosituksia 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisen valvonnan ja 14 artiklan 1 kohdassa lueteltujen perusteiden täytäntöönpanosta ja noudattamisesta ja esittää esimerkkejä parhaista käytännöistä. Käsikirja laaditaan tiiviissä yhteistyössä EUH:n ja kaksikäyttötuotteiden koordinointiryhmän kanssa, laadintaan osallistuu ulkopuolisia asiantuntijoita tiedemaailmasta, viejiä, välittäjiä ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjä 21 artiklan 3 kohdassa säädetyin menettelyin, ja sitä päivitetään sikäli kuin se on tarpeen ja asianmukaista.
Komissio perustaa valmiuksien kehittämisen tähtäävän ohjelman kehittämällä yhteisiä koulutusohjelmia lupa- ja tulliviranomaisten virkamiehille.
Tarkistus 63
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – b alakohta
b)  Liitteessä I olevassa B osassa olevaa kaksikäyttötuotteiden luetteloa voidaan muuttaa , jos se on tarpeen niiden vaarojen vuoksi, joita tällaisten tuotteiden vienti voi aiheuttaa ihmisoikeuksien tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vakavien loukkausten tai unionin ja sen jäsenvaltioiden olennaisten turvallisuusetujen osalta.
b)  Liitteessä I olevassa B osassa olevaa verkkovalvontatuotteiden luetteloa on muutettava , jos se on tarpeen niiden vaarojen vuoksi, joita tällaisten tuotteiden vienti voi aiheuttaa ihmisoikeuksien tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vakavien loukkausten tai unionin ja sen jäsenvaltioiden olennaisten turvallisuusetujen osalta, tai jos tämän asetuksen 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla on käynnistetty luettelemattomien tuotteiden merkittävän määrän valvonta . Muutokset voivat koskea myös päätöksiä poistaa luettelosta siihen jo merkittyjä tuotteita.
Tämän kohdan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 17 artiklassa säädettyä menettelyä, jos tiettyjä tuotteita on erittäin kiireellisistä syistä poistettava liitteessä I olevasta B osasta tai lisättävä siihen.
Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)
b a)   Komissio voi poistaa tuotteita luettelosta etenkin, jos tuotteista on nopeasti muuttuvan teknologisen ympäristön seurauksena tullut bulkki- tai massatuotteita, jotka ovat helposti saatavilla tai teknisesti helposti muutettavissa.
Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Liitteessä I olevan B osan soveltamisala on rajoitettava verkkovalvontatuotteisiin, eikä siihen saa sisältyä liitteessä I olevan A osan tuotteita.
Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 5 kohta
5.  Komissio laatii yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ohjeet lupa- ja tulliviranomaisten yhteistyön tueksi.
5.  Komissio laatii yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa suuntaviivat lupa- ja tulliviranomaisten yhteistyön tueksi.
Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – a alakohta
a)  tiedot valvonnan toteuttamisesta, mukaan lukien lupia koskevat tiedot (lukumäärä, arvo ja lupatyypit ja määräpaikat, yleisten lupien ja koontilupien käyttäjien lukumäärä, niiden toimijoiden lukumäärä, joilla on käytössä sisäinen vaatimustenmukaisuusohjelma, käsittelyajat, EU:n sisäisiä siirtoja sisältävän kaupan määrä ja arvo jne.) ja, jos saatavilla, tiedot muissa jäsenvaltioissa toteutetusta kaksikäyttötuotteiden viennistä ;
a)  kaikki tiedot valvonnan toteuttamisesta;
Tarkistus 68
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – b alakohta
b)  tiedot valvonnan toteuttamisesta, mukaan lukien yksityiskohtaiset tiedot viejistä, joilta on evätty oikeus käyttää kansallisia tai unionin yleisiä vientilupia, raportoidut rikkomukset, takavarikoinnit ja muiden seuraamusten soveltaminen;
b)  kaikki tiedot valvonnan toteuttamisesta, mukaan lukien yksityiskohtaiset tiedot viejistä, joilta on evätty oikeus käyttää kansallisia tai unionin yleisiä vientilupia, mahdolliset raportoidut rikkomukset, takavarikoinnit ja muiden seuraamusten soveltaminen;
Tarkistus 69
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – c alakohta
c)  tietoja arkaluonteisista loppukäyttäjistä, epäilyttäviin hankintatoimiin osallistuvista toimijoista ja, jos tietoja on saatavilla, käytetyistä reiteistä;
c)  kaikki tiedot arkaluonteisista loppukäyttäjistä, epäilyttäviin hankintatoimiin osallistuvista toimijoista ja käytetyistä reiteistä;
Tarkistus 70
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta
2.  Kaksikäyttötuotteiden koordinointiryhmän puheenjohtajan on tarpeelliseksi katsoessaan kuultava tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia viejiä, välittäjiä ja muita asiaan liittyviä sidosryhmiä.
2.  Kaksikäyttötuotteiden koordinointiryhmän on tarpeelliseksi katsoessaan kuultava tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia viejiä, välittäjiä ja muita asiaan liittyviä sidosryhmiä.
Tarkistus 71
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta
3.  Kaksikäyttötuotteiden koordinointiryhmä perustaa tarvittaessa jäsenvaltioiden asiantuntijoista koostuvia teknisiä asiantuntijaryhmiä tarkastelemaan yksittäisiä valvonnan toimeenpanoon liittyviä kysymyksiä, mukaan lukien liitteessä I olevien unionin tarkastusluetteloiden ajantasaistamista koskevat kysymykset. Teknisten asiantuntijaryhmien on tarvittaessa kuultava tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia viejiä, välittäjiä ja muita asianomaisia sidosryhmiä.
3.  Kaksikäyttötuotteiden koordinointiryhmä perustaa tarvittaessa jäsenvaltioiden asiantuntijoista koostuvia teknisiä asiantuntijaryhmiä tarkastelemaan yksittäisiä valvonnan toimeenpanoon liittyviä kysymyksiä, mukaan lukien liitteessä I olevassa B jaksossa olevien unionin tarkastusluetteloiden ajantasaistamista koskevat kysymykset. Teknisten asiantuntijaryhmien on kuultava tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia viejiä, välittäjiä, kansalaisyhteiskunnan järjestöjä ja muita asianomaisia sidosryhmiä. Kaksikäyttötuotteiden koordinointiryhmä perustaa erityisen teknisen työryhmän käsittelemään arviointiperusteita 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan ja 14 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti ja laatimaan huolellisuusvelvoitetta koskevia suuntaviivoja kuullen riippumatonta asiantuntijaryhmää, tiedemaailmaa ja kansalaisjärjestöjä.
Tarkistus 72
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta
1.  Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen tämän asetuksen kaikkien säännösten asianmukaisen täytäntöönpanon. Sen on erityisesti säädettävä seuraamuksista, joita sovelletaan tämän asetuksen säännösten tai sen täytäntöönpanosäännösten rikkomiseen. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja vakuuttavia.
1.  Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen tämän asetuksen kaikkien säännösten asianmukaisen täytäntöönpanon. Sen on erityisesti säädettävä seuraamuksista, joita sovelletaan tämän asetuksen säännösten tai sen täytäntöönpanosäännösten rikkomiseen, rikkomuksissa avustamiseen ja niiden kiertämiseen . Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja vakuuttavia. Toimiin kuuluvat säännölliset riskiperusteiset viejien auditoinnit.
Tarkistus 73
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta
2.  Kaksikäyttötuotteiden koordinointiryhmä perustaa täytäntöönpanon valvonnan koordinointimekanismin, jolla luodaan toimivaltaisten viranomaisten ja lainvalvontavirastojen välille suorat yhteistyö- ja tietojenvaihtoyhteydet.
2.  Kaksikäyttötuotteiden koordinointiryhmä perustaa täytäntöönpanon valvonnan koordinointimekanismin, jolla luodaan toimivaltaisten viranomaisten ja lainvalvontavirastojen välille suorat yhteistyö- ja tietojenvaihtoyhteydet ja asetetaan yhdenmukaiset perusteet lupapäätöksille . Komission arvioitua jäsenvaltioiden laatimia seuraamuksia koskevia sääntöjä, mekanismi vahvistaa tavat, joilla mahdollistetaan luonteeltaan ja vaikutuksiltaan samankaltaisten seuraamusten määrääminen tämän asetuksen rikkomisesta.
Tarkistus 74
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta
1.  Komissio ja neuvosto asettavat tarvittaessa saataville ohjeita ja/tai suosituksia parhaista käytännöistä tähän asetukseen kuuluvissa asioissa varmistaakseen unionin vientivalvontajärjestelmän tehokkuuden ja sen täytäntöönpanon yhdenmukaisuuden. Myös jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tarvittaessa annettava täydentäviä ohjeita viejille, välittäjille ja kauttakuljettajille, joilla on asuinpaikka kyseisessä jäsenvaltiossa tai jotka ovat sijoittautuneet sinne.
1.  Komissio ja neuvosto asettavat tarvittaessa saataville suuntaviivoja parhaista käytännöistä tähän asetukseen kuuluvissa asioissa varmistaakseen unionin vientivalvontajärjestelmän tehokkuuden ja sen täytäntöönpanon yhdenmukaisuuden. Myös jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tarvittaessa annettava täydentäviä ohjeita viejille, erityisesti pk-yrityksille , välittäjille ja kauttakuljettajille, joilla on asuinpaikka kyseisessä jäsenvaltiossa tai jotka ovat sijoittautuneet sinne.
Tarkistus 75
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kaikki sen tämän kertomuksen laatimista varten tarvitsemat tiedot. Tämän vuosittaisen kertomuksen on oltava julkinen.
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kaikki sen tämän kertomuksen laatimista varten tarvitsemat tiedot. Tämän vuosittaisen kertomuksen on oltava julkinen. Jäsenvaltioiden on myös julkistettava vähintään neljännesvuosittain ja helposti saatavilla olevassa muodossa merkittävät tiedot kustakin luvasta mukaan lukien luvan tyyppi, arvo, volyymi, laitteiden luonne, tuotteen kuvaus, loppukäyttäjä ja loppukäyttö, määrämaa sekä tiedot lupapyynnön hyväksymisestä tai epäämisestä. Komission ja jäsenvaltioiden on otettava huomioon kyseessä olevien luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden oikeutetut edut sen suhteen, että näiden liikesalaisuuksia ei paljasteta.
Tarkistus 76
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
Kun tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivästä on kulunut 5–7 vuotta, komissio tekee arvioinnin tästä asetuksesta ja laatii kertomuksen tärkeimmistä havainnoista Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle.
Kun tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivästä on kulunut 5–7 vuotta, komissio tekee arvioinnin tästä asetuksesta ja laatii kertomuksen tärkeimmistä havainnoista Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle. Arviointiin on kuuluttava ehdotus salauksen poistamisesta liitteessä I olevan A osan 5 ryhmän 2 osasta.
Tarkistus 77
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – d alakohta
d)  kaksikäyttötuotteiden lopullinen käyttö ja loppukäyttäjä, jos nämä ovat tiedossa .
d)  kaksikäyttötuotteiden lopullinen käyttö ja loppukäyttäjä.
Tarkistus 78
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta
3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut rekisterit tai luettelot ja asiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan sen kalenterivuoden päättymisestä, jona vienti tapahtui tai jona välityspalvelut tai tekninen apu suoritettiin. Ne on pyynnöstä esitettävä toimivaltaiselle viranomaiselle.
3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut rekisterit tai luettelot ja asiakirjat on säilytettävä vähintään viiden vuoden ajan sen kalenterivuoden päättymisestä, jona vienti tapahtui tai jona välityspalvelut tai tekninen apu suoritettiin. Ne on pyynnöstä esitettävä toimivaltaiselle viranomaiselle.
Tarkistus 79
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta
1.  Komissio ja jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset pitävät tarvittaessa yllä säännöllistä ja vastavuoroista tietojenvaihtoa kolmansien maiden kanssa.
1.  Komissio ja jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset toimivat tarvittaessa asiaankuuluvissa kansainvälisissä järjestöissä, kuten OECD:ssä, ja tarvittaessa sellaisissa monenvälisissä vientivalvontajärjestelmissä, joihin ne kuuluvat, edistääkseen liitteessä I olevassa B osassa olevien vientivalvonnan kohteena olevien verkkovalvontatuotteiden luettelon noudattamista, ja pitävät tarvittaessa yllä säännöllistä ja vastavuoroista tietojenvaihtoa kolmansien maiden kanssa, osallistuvat valmiuksien kehittämiseen ja edistävät lähentymistä ylöspäin, myös unionin kumppanuus- ja yhteistyösopimuksissa ja sopimuksissa, strategisesta kumppanuudesta mainitun kaksikäyttötuotteita koskevan vuoropuhelun yhteydessä. Komissio antaa vuosittain kertomuksen näistä ulkoisista toimista Euroopan parlamentille.
Tarkistus 80
Ehdotus asetukseksi
Liite I – A jakso – TÄSSÄ LIITTEESSÄ KÄYTETTYJEN TERMIEN MÄÄRITELMÄT
”Tunkeutumisohjelmisto” (Intrusion software) (4) tarkoittaa tietokoneen tai verkkolaitteen ”ohjelmistoa”, joka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu sellaiseksi, että se jää ’valvontatyökaluilta’ havaitsematta, tai joka estää ’suojaavat vastatoimet’ ja joka tekee jotakin seuraavista:
”Tunkeutumisohjelmisto” (Intrusion software) (4) tarkoittaa tietokoneen tai verkkolaitteen ”ohjelmistoa”, joka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu käytettäväksi tai asennettavaksi ilman tietokoneiden tai verkkolaitteiden omistajien tai hallinnoijien lupaa ja joka tekee jotakin seuraavista:
a.  Poimii tietokoneelta tai verkkolaitteesta dataa tai tietoja tai muuttaa järjestelmä- tai käyttäjätietoja; tai
a.  Poimii tietokoneelta tai verkkolaitteesta luvattomasti dataa tai tietoja tai muuttaa järjestelmä- tai käyttäjätietoja; tai
b.  Muuttaa ohjelman tai prosessin tavanomaista suorituspolkua ulkopuolelta tulevien ohjeiden noudattamiseksi .
b.  Muuttaa järjestelmää tai käyttäjätietoja tavalla, joka mahdollistaa pääsyn tietokoneelle tai verkkolaitteeseen muille osapuolille kuin niille, joille tietokoneen tai verkkolaitteen omistaja on myöntänyt luvan .
Huom.:
Huom.:
1.  ”Tunkeutumisohjelmistoon” eivät sisälly mitkään seuraavista:
1.  ”Tunkeutumisohjelmistoon” eivät sisälly mitkään seuraavista:
a.  Hypervisor-ohjelmat, ohjelmankorjausohjelmat tai ohjelmien takaisinmallinnus (SRE);
a.  Hypervisor-ohjelmat, ohjelmankorjausohjelmat tai ohjelmien takaisinmallinnus (SRE);
b.  Digitaalisten oikeuksien hallintaan tarkoitetut DRM-”ohjelmistot”; tai
b.  Digitaalisten oikeuksien hallintaan tarkoitetut DRM-”ohjelmistot”; tai
c.  ”Ohjelmistot”, jotka on tarkoitettu valmistajien, hallinnoijien tai käyttäjien asennettaviksi omaisuuden seurannan tai takaisinsaamisen varmistamiseksi.
c.  ”Ohjelmistot”, jotka on tarkoitettu hallinnoijien tai käyttäjien asennettaviksi omaisuuden seurannan tai omaisuuden takaisinsaamisen varmistamiseksi tai tieto- ja viestintätekniikan turvallisuustestaukseen ;
c a.  ”Ohjelmistot”, joiden jakelun erityisenä tarkoituksena on auttaa havaitsemaan, poistamaan tai estämään luvattomilta osapuolilta niiden käyttö tietokoneissa tai verkkolaitteissa.
2.  Verkkolaitteisiin sisältyvät mobiililaitteet ja älymittarit.
2.  Verkkolaitteisiin sisältyvät mobiililaitteet ja älymittarit.
Tekn. huom.
Tekn. huom.
1.  ’Valvontatyökalut’ : ”ohjelmisto” tai laite, joka seuraa järjestelmän käyttäytymistä ja laitteessa käynnissä olevia prosesseja. Tähän sisältyvät viruksentorjuntatuotteet, päätepisteturvallisuuteen liittyvät, PSP-tuotteet (Personal Security Products), tietomurtohälyttimet (IDS), IPS-järjestelmät (Intrusion Prevention Systems) tai palomuurit.
1.  ”Lupa”: tietoon perustuva käyttäjän suostumus (esimerkiksi vahvistus sille, että ymmärretään toiminnan luonne, vaikutukset ja tulevat seuraukset, sekä suostumus tämän toiminnan suorittamiseen).
2.  "Suojaavat vastatoimet" tekniikat, joilla pyritään varmistamaan koodin turvallinen suorittaminen, kuten DEP-suojaus (Data Execution Prevention), ASLR-suojaus (Address Space Layout Randomisation) tai sandbox-tekniikka.
2.  ”Tieto- ja viestintätekniikan turvallisuustestaus”: sellaisten staattisten tai dynaamisten riskien, haavoittuvuuksien, virheiden tai heikkouksien etsiminen ja arviointi, jotka vaikuttavat ohjelmistoihin, verkkoihin, tietokoneisiin, verkkolaitteisiin ja niiden komponentteihin tai niistä riippuviin elementteihin siinä osoitetussa tarkoituksessa, että lievennetään turvallisen operoinnin, käytön tai käyttöönoton kannalta haitallisia tekijöitä.
Tarkistus 81
Ehdotus asetukseksi
Liite I – B jakso – otsikko
B.  MUIDEN KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN LUETTELO
B.  VERKKOVALVONTA-TUOTTEIDEN LUETTELO
Tarkistus 82
Ehdotus asetukseksi
Liite I – B jakso – 10 ryhmä – 10A001 kohta – Tekn. huom.: – e a alakohta (uusi)
e a)  verkko- ja turvallisuustutkimus luvalliseen testaukseen tai tietoturvajärjestelmien suojaamiseksi.
Tarkistus 83
Ehdotus asetukseksi
Liite II – A jakso – 3 osa – 3 kohta
3.  Kaikkien viejien, jotka aikovat käyttää tätä lupaa, on ennen tämän luvan ensimmäistä käyttöä rekisteröidyttävä asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle . Rekisteröinti tapahtuu automaattisesti, ja toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava siitä viejälle 10 työpäivän kuluessa vastaanottamisesta.
3.  Jäsenvaltio voi vaatia asianomaiseen jäsenvaltioon sijoittautuneita viejiä rekisteröitymään ennen tämän luvan ensimmäistä käyttöä. Rekisteröinti tapahtuu automaattisesti, ja toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat siitä viejälle viipymättä ja joka tapauksessa 10 työpäivän kuluessa rekisteröinnin vastaanottamisesta.
Tarkistus 84
Ehdotus asetukseksi
Liite II – A jakso – 3 osa – 4 kohta
4.  Rekisteröidyn viejän on ilmoitettava tämän luvan ensimmäisestä käytöstä asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 10 päivää ennen ensimmäistä vientitapahtumaa .
4.  Rekisteröidyn viejän on ilmoitettava tämän luvan ensimmäisestä käytöstä asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 30 päivää ensimmäisen vientitapahtuman jälkeen .
Tarkistus 85
Ehdotus asetukseksi
Liite II – A jakso – 3 osa – 5 kohta – 4 alakohta
(4)  kaksikäyttötuotteiden lopullinen käyttö ja loppukäyttäjä, jos nämä ovat tiedossa .
(4)  kaksikäyttötuotteiden lopullinen käyttö ja loppukäyttäjä.
Tarkistus 86
Ehdotus asetukseksi
Liite II – B jakso – 3 osa – 3 kohta
3.  Kaikkien viejien, jotka aikovat käyttää tätä lupaa, on ennen tämän luvan ensimmäistä käyttöä rekisteröidyttävä asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle . Rekisteröinti tapahtuu automaattisesti, ja toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava siitä viejälle 10 työpäivän kuluessa vastaanottamisesta.
3.  Jäsenvaltio voi vaatia asianomaiseen jäsenvaltioon sijoittautuneita viejiä rekisteröitymään ennen tämän luvan ensimmäistä käyttöä. Rekisteröinti tapahtuu automaattisesti, ja toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat siitä viejälle viipymättä ja joka tapauksessa 10 työpäivän kuluessa rekisteröinnin vastaanottamisesta.
Tarkistus 87
Ehdotus asetukseksi
Liite II – B jakso – 3 osa – 5 kohta – 4 alakohta
(4)  kaksikäyttötuotteiden lopullinen käyttö ja loppukäyttäjä, jos nämä ovat tiedossa .
(4)  kaksikäyttötuotteiden lopullinen käyttö ja loppukäyttäjä.
Tarkistus 88
Ehdotus asetukseksi
Liite II – C jakso – 3 osa – 5 kohta
5.  Rekisteröidyn viejän on ilmoitettava tämän luvan ensimmäisestä käytöstä asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 10 päivää ennen ensimmäistä vientitapahtumaa .
5.  Rekisteröidyn viejän on ilmoitettava asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille tämän luvan ensimmäisestä käyttökerrasta viimeistään 30 päivän kuluttua ensimmäisestä vientitapahtumasta tai vaihtoehtoisesti ja viejän sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen vaatimuksen mukaisesti ennen tämän luvan ensimmäistä käyttökertaa. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tätä lupaa varten valitusta ilmoitusmenettelystä. Komissio julkaisee sille ilmoitetut tiedot Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa .
Tarkistus 89
Ehdotus asetukseksi
Liite II – C jakso – 3 osa – 6 kohta – 4 alakohta
(4)  kaksikäyttötuotteiden lopullinen käyttö ja loppukäyttäjä, jos nämä ovat tiedossa .
(4)  kaksikäyttötuotteiden lopullinen käyttö ja loppukäyttäjä.
Tarkistus 90
Ehdotus asetukseksi
Liite II – D jakso – 3 osa – 6 kohta
6.  Rekisteröidyn viejän on ilmoitettava tämän luvan ensimmäisestä käytöstä asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 10 päivää ennen ensimmäistä vientitapahtumaa .
6.  Rekisteröidyn viejän on ilmoitettava asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille tämän luvan ensimmäisestä käyttökerrasta viimeistään 30 päivän kuluttua ensimmäisestä vientitapahtumasta tai vaihtoehtoisesti ja viejän sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen vaatimuksen mukaisesti ennen tämän luvan ensimmäistä käyttökertaa. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tätä lupaa varten valitusta ilmoitusmenettelystä. Komissio julkaisee sille ilmoitetut tiedot Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa .
Tarkistus 91
Ehdotus asetukseksi
Liite II – D jakso – 3 osa – 7 kohta – 4 alakohta
(4)  kaksikäyttötuotteiden lopullinen käyttö ja loppukäyttäjä, jos nämä ovat tiedossa .
(4)  kaksikäyttötuotteiden lopullinen käyttö ja loppukäyttäjä.
Tarkistus 92
Ehdotus asetukseksi
Liite II – F jakso – 3 osa – 5 kohta – 4 alakohta
(4)  kaksikäyttötuotteiden lopullinen käyttö ja loppukäyttäjä, jos nämä ovat tiedossa .
(4)  kaksikäyttötuotteiden lopullinen käyttö ja loppukäyttäjä.
Tarkistus 93
Ehdotus asetukseksi
Liite II – G jakso – 3 osa – 8 kohta – 4 alakohta
(4)  kaksikäyttötuotteiden lopullinen käyttö ja loppukäyttäjä, jos nämä ovat tiedossa .
(4)  kaksikäyttötuotteiden lopullinen käyttö ja loppukäyttäjä.
Tarkistus 94
Ehdotus asetukseksi
Liite II – H jakso – 3 osa – 1 kohta – johdantokappale ja 1 alakohta
1.  Tämä lupa antaa kaikille viejille , jotka ovat sijoittautuneet unionin jäsenvaltioon tai joiden kotipaikka on unionin jäsenvaltiossa, oikeuden siirtää 1 osassa lueteltuja ohjelmistoja ja teknologiaa, kun asianomainen tuote on tarkoitettu ainoastaan
1.  Tämä lupa antaa kaikille viejäyrityksille , jotka ovat sijoittautuneet unionin jäsenvaltioon tai joiden kotipaikka on unionin jäsenvaltiossa, oikeuden siirtää 1 osassa lueteltuja ohjelmistoja ja teknologiaa sisaryhtiölle , tytäryhtiölle tai emoyhtiölle edellyttäen, että nämä yksiköt omistaa tai niitä koskevaa määräysvaltaa käyttää sama emoyhtiö tai ne ovat sijoittautuneet johonkin jäsenvaltioon edellyttäen, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi yrityksen yhteistyöhankkeissa, mukaan lukien kaupallinen tuotekehittely, tutkimus, huolto, tuotanto ja käyttö, ja kun kyseessä ovat työntekijät ja tilausten käsittelijät, työsuhteen vahvistavan sopimuksen nojalla;
(1)  viejän tai viejän omistaman tai määräysvallassa olevan yhteisön käyttöön;
Tarkistus 95
Ehdotus asetukseksi
Liite II – H jakso – 3 osa – 1 kohta – 2 alakohta
(2)  viejän työntekijöiden tai viejän omistaman tai määräysvallassa olevan yhteisön työntekijöiden käyttöön;
Poistetaan.
Tarkistus 96
Ehdotus asetukseksi
Liite II – H jakso – 3 osa – 1 kohta – 2 alakohta
omaan kaupalliseen tuotekehitykseen ja, kun kyseessä ovat työntekijät, työsuhteen vahvistavan sopimuksen nojalla.
Poistetaan.
Tarkistus 97
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I jakso – 3 osa – 3 kohta – 1 alakohta
Kaikkien viejien, jotka aikovat käyttää tätä lupaa, on ennen tämän luvan ensimmäistä käyttöä rekisteröidyttävä asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle . Rekisteröinti tapahtuu automaattisesti, ja toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava siitä viejälle 10 työpäivän kuluessa vastaanottamisesta.
Jäsenvaltio voi vaatia asianomaiseen jäsenvaltioon sijoittautuneita viejiä rekisteröitymään ennen tämän luvan ensimmäistä käyttöä. Rekisteröinti tapahtuu automaattisesti, ja toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat siitä viejälle viipymättä ja joka tapauksessa 10 työpäivän kuluessa rekisteröinnin vastaanottamisesta.
Tarkistus 98
Ehdotus asetukseksi
Liite II – J jakso – 3 osa – 5 kohta – 4 alakohta
(4)  kaksikäyttötuotteiden lopullinen käyttö ja loppukäyttäjä, jos nämä ovat tiedossa .
(4)  kaksikäyttötuotteiden lopullinen käyttö ja loppukäyttäjä.

(1)Asia päätettiin palauttaa asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti (A8-0390/2017).

Päivitetty viimeksi: 20. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus