Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
PDF 764kWORD 139k
4 Φεβρουαρίου 2014
πρώτη ανάγνωση 2013/0082(COD)
που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 4 Φεβρουαρίου 2014 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κοινοποίηση στην Επιτροπή των επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακή υποδομή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αντικατάσταση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 617/2010 του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 736/96 του Συμβουλίου (EP-PE_TC1-COD(2013)0082)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου