Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
4. februar 2009
E-0545/09
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL af Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) til Kommissionen

 Om: Forurening af Evrotasfloden
 Svar 

Evrotasfloden er en vigtig kapital for de landbrugsområder, der ligger ud til den. Ifølge en undersøgelse foretaget af Kretas polytekniske universitet inden for rammerne af EU's miljøprogram LIFE forurener Spartas biologiske rensningsværk Evrotas, og langs flodens bredder hober affald sig op. Indbyggerne og de lokale institutioner klager over forurening af urenset industrispildevand.

Eftersom Grækenland af EF-Domstolen er blevet dømt for ikke at overholde artikel 8 og 15 i direktiv 2000/60/ΕF(1) om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (vandrammedirektivet) (sag C-264/07) samt direktiv 2006/12/EF(2) om affald (sag C-286/08), bedes Kommissionen oplyse følgende:

Er den orienteret om Evrotasfloden? Hvis ja, hvilke foranstaltninger agter den da at træffe for at beskytte floden? Er sagen om Evrotasfloden medtaget i den tværgående procedure mod Grækenland for manglende gennemførelse af direktiv 2000/60/ΕF og 2006/12/ΕF?

(1)EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.
(2)ΕUT L 114 af 27.4.2006, s. 9.

Forespørgslens originalsprog: ELEFT C 189 af 13/07/2010
Seneste opdatering: 11. februar 2009Juridisk meddelelse