Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
4 Φεβρουαρίου 2009
E-0545/09
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) προς την Επιτροπή

 Θέμα: Ρύπανση του ποταμού Ευρώτα
 Απάντηση/απαντήσεις 

Ο ποταμός Ευρώτας αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο για τις αγροτικές περιοχές που τον περιβάλλουν. Σύμφωνα με μελέτη του Πολυτεχνείου Κρήτης, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE για το περιβάλλον, ο βιολογικός καθαρισμός Σπάρτης μολύνει τον Ευρώτα και στην όχθη του υπάρχει συσσώρευση στερεών αποβλήτων. Οι κάτοικοι και οι τοπικοί φορείς καταγγέλλουν ρύπανση από ανεπεξέργαστα λύματα βιομηχανιών.

Δεδομένου ότι η Ελλάδα έχει καταδικαστεί από το Δικαστήριο των ΕΚ για μη συμμόρφωση με τα άρθρα 8 και 15 της οδηγίας πλαίσιο 2000/60/ΕK(1) για τα ύδατα (ΟΠΥ), (υπόθεση C-264/07), αλλά και με την οδηγία 2006/12/EK(2) περί των στερεών αποβλήτων (υπόθεση C-286/08), ερωτάται η Επιτροπή:

Είναι ενήμερη για την περίπτωση του ποταμού Ευρώτα; Αν ναι, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την προστασία του ποταμού; Έχει περιληφθεί η περίπτωση του Ευρώτα στην οριζόντια διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας για μη εφαρμογή των οδηγιών 2000/60/ΕΚ και 2006/12/ΕΚ;

(1)EE L 327 της 22.12.2000, σελ. 1.
(2)ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σελ. 9.

 ΕΕ C 189, 13/07/2010
Τελευταία ενημέρωση: 5 Φεβρουαρίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου