Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
4 februari 2009
E-0545/09
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) aan de Commissie

 Betreft: Verontreiniging van de rivier de Evrótas
 Antwoord(en) 

De rivier de Evrótas is van groot belang voor de aangrenzende landbouwgebieden. Een door de Technische Hogeschool van Kreta in het kader van het Europees programma LIFE-milieu verricht onderzoek heeft aangetoond dat de biologische zuiveringinstallatie van Sparta de rivier de Evrótas verontreinigt. Op de kust langs de rivier heeft zich vast afval opgehoopt. De inwoners en de lokale instanties beklagen zich over verontreiniging met onverwerkt industrieafvalwater.

Overwegende dat Griekenland door het Hof van Justitie van de EG is veroordeeld wegens niet-nakoming van de artikelen 8 en 5 van Kaderrichtlijn 2000/60/EG(1) betreffende het waterbeleid (WKR), (zaak C-264/07), evenals van Richtlijn 2006/12/EG(2) betreffende afvalstoffen (zaak C-286/08), wil ik de Commissie de volgende vragen stellen:

Is de Commissie op de hoogte van het geval van de rivier de Evrótas? Zo ja, welke maatregelen is zij van plan te nemen om de rivier te beschermen? Is het geval van de rivier de Evrótas opgenomen in de horizontale inbreukprocedure die tegen Griekenland is ingesteld wegens niet-nakoming van de Richtlijnen 2000/60/EG en 2006/12/EG?

(1)PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.
(2)PB L 114 van 27.4.2006, blz. 9.

Oorspronkelijke taal van de vraag: ELPB C 189 van 13/07/2010
Laatst bijgewerkt op: 5 februari 2009Juridische mededeling