Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
4 februari 2009
E-0545/09
SKRIFTLIG FRÅGA från Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) till kommissionen

 Angående: Förorening av floden Eurotas
 Svar 

Floden Eurotas är viktig för omgivande landsbygdsområden. Enligt en studie från Kretas tekniska högskola inom ramarna för det europeiska miljöprogrammet Life förorenas Eurotas av den biologiska reningen i Sparta, och på flodens stränder finns ansamlingar av fast avfall. Invånarna och lokala aktörer klagar över föroreningar från orenat industriavloppsvatten.

Grekland har av EG‑domstolen dömts för överträdelse både av artiklarna 8 och 15 i ramdirektivet 2000/60/EG(1) om vatten (mål C‑264/07) och direktiv 2006/12/EG(2) om avfall (mål C‑286/08). Jag ställer därför följande frågor till kommissionen:

Känner kommissionen till fallet med floden Eurotas? Vilka åtgärder avser i så fall kommissionen att vidta för att skydda floden? Omfattas fallet med Eurotas av det övergripande överträdelseförfarandet mot Grekland för underlåtenhet att tillämpa direktiven 2000/60/EG och 2006/12/EG?

(1)EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.
(2)EUT L 114, 27.4.2006, s. 9.

Frågans originalspråk: ELEGT C 189, 13/07/2010
Senaste uppdatering: 6 februari 2009Rättsligt meddelande