Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
23 februari 2010
E-0726/10
SKRIFTLIG FRÅGA från Carl Schlyter (Verts/ALE) , Eva Lichtenberger (Verts/ALE) , Christian Engström (Verts/ALE) , Niccolò Rinaldi (ALDE) , Daniel Caspary (PPE) , Syed Kamall (ECR) , David Martin (S&D) , Helmut Scholz (GUE/NGL) , Bernd Lange (S&D) och Robert Sturdy (ECR) till kommissionen

 Angående: Handelsavtal om åtgärder mot varumärkesförfalskning (Acta)
 Svar 

De multilaterala förhandlingarna om ett handelsavtal om åtgärder mot varumärkesförfalskning (Acta) sker under sekretess, vilket deltagarna enats om på begäran av den amerikanska regeringen.

Vid utfrågningen den 12 januari 2010 sade kommissionens företrädare Karel De Gucht att han kommer att respektera överenskommelsen om sekretess bland deltagarna i Acta‑förhandlingarna.

I samband med de inledande diskussionerna med parlamentet om ett nytt interinstitutionellt ramavtal bekräftade kommissionen den 27 januari att kommissionen kommer att ha ett tätare samarbete med parlamentet. Detta innebär att parlamentet omedelbart och fullständigt ska informeras i varje skede av förhandlingar om internationella avtal (inklusive fastställandet av förhandlingsdirektiv), särskilt i handelsfrågor och andra förhandlingar som inbegriper samtyckesförfarandet, för att ge full effekt åt artikel 218 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Samtidigt ska man dock också respektera varje institutions roll och säkra fullständig efterlevnad av nya förfaranden och regler för den sekretess som krävs.

Hur kommer kommissionen att leva upp till sitt åtagande om ett stärkt samarbete med parlamentet när det gäller Acta-förhandlingarna?
När kommer kommissionen att ge parlamentet tillgång till alla handlingar som gäller Acta, särskilt rådets förhandlingsmandat, protokollen från Actas förhandlingsmöten, utkasten till de olika kapitlen i Acta och deltagarnas synpunkter på dessa utkast?
Det spanska EU-ordförandeskapet hoppas kunna sluta ett Acta-avtal under det första halvåret 2010, och många Europaparlamentariker ser Acta som en möjlighet för parlamentet att på ett tidigt stadium kunna utöva sin nya roll enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Anser kommissionen med tanke på detta att parlamentet bör ges full tillgång till Acta-handlingarna innan det nya interinstitutionella ramavtalet träder i kraft?

Frågans originalspråk: ENEGT C 138 E, 07/05/2011
Senaste uppdatering: 4 mars 2010Rättsligt meddelande