Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
6 april 2010
E-2033/10
SKRIFTLIG FRÅGA från Judith Sargentini (Verts/ALE) , Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE) , Carl Schlyter (Verts/ALE) , Eva Lichtenberger (Verts/ALE) , Christian Engström (Verts/ALE) , Karima Delli (Verts/ALE) , Franziska Keller (Verts/ALE) , Yannick Jadot (Verts/ALE) och Sandrine Bélier (Verts/ALE) till kommissionen

 Angående: Uttalanden från kommissionens vice ordförande Neelie Kroes om Acta-avtalsförhandlingarna
 Svar 

Kommissionens vice ordförande och tillika kommissionsledamoten med ansvar för den digitala dagordningen, Neelie Kroes, har i en nederländsk tidningsintervju(1) sagt att kommissionen inte bör tillmötesgå parlamentets begäran om full insyn och öppenhet i förhandlingarna om Acta-avtalet.

1. Instämmer kommissionen i sin vice ordförandes uttalande om att kommissionen inte ska tillmötesgå parlamentets begäran om full insyn och öppenhet i förhandlingarna om Acta-avtalet?

2. Delar kommissionen sin vice ordförandes åsikt att en del information inte ska avslöjas för parlamentet?

3. Är kommissionen medveten om att ovanstående uttalande faktiskt innebär att den måste åsidosätta sin rättsliga skyldighet att informera parlamentet omedelbart och fullständigt och i alla skeden enligt artikel 218.10 i EUF-fördraget?

4. Är kommissionen också medveten om att det ovanstående uttalandet helt strider mot den gemensamma resolutionen om insynen och läget i Acta-förhandlingarna(2), som antogs nästan enhälligt av parlamentet?

5. Kommer kommission att göra ett uttalande om sin syn på öppenhet och insyn i sitt (framtida) agerande i förhandlingarna om Acta-avtalet? Och kommer det i så fall att innebära att man kan bortse från kommissionsledamöternas tidigare meningsskiljaktigheter och motstridiga uttalanden?

(1)Trouw den 13 mars 2010: www.trouw.nl/nieuws/mediatechnologie/article3013555.ece/Kroes__Geen_absolute_openheid_over_Acta.html
(2)Europaparlamentets resolution av den 10 mars 2010 om insynen och läget i Acta-förhandlingarna (P7_TA(2010)0058).

Frågans originalspråk: ENEGT C 138 E, 07/05/2011
Senaste uppdatering: 15 april 2010Rättsligt meddelande