Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
15 februari 2011
E-001142/2011
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

 Angående: Chipmärkning av sällskapshundar
 Svar 

Enligt förordning (EG) nr 998/2003 ska katter och hundar ha ett pass med information om deras vaccination mot rabies. Detta motiveras av det dubbla syftet att skydda folkhälsan och djurs välbefinnande enligt artiklarna 43 och 168.4 b i EUF-fördraget (tidigare artiklarna 37 och 152.4 b i EG-fördraget). Storbritannien, Irland och Malta kräver dessutom att sällskapsdjur som kommer in på deras territorium ska ha ett elektroniskt mikrochip (databärare) för att underlätta identifiering.

Enligt artikel 13 i EUF-fördraget, som infördes genom Lissabonfördraget, ska EU fullt ut ta hänsyn till djurens välfärd i genomförandet av all sin politik.

EU:s befintliga lagstiftning om produktionsdjurs välbefinnande från 1978 speglar de fem grundläggande friheterna (frihet från obehag, frihet från hunger och törst, frihet från rädsla och oro, frihet från smärta, skada och sjukdom samt frihet att ge uttryck för naturligt beteende).

Problemet med herrelösa hundar är spritt över hela EU. Övergivna husdjur hålls i hundhem eller avlivas, vilket är en allvarlig överträdelse av deras rätt till välfärd. Dessutom är det ett hot mot människors hälsa eftersom herrelösa hundar kan bära på sjukdomar och riskerar att bli antisociala.

Ett system med obligatorisk chipmärkning av sällskapshundar i EU, som gör att de kan identifieras, skulle innebära att ägarna måste ta fullt ansvar för sina husdjurs välfärd samtidigt som det också skyddar mot det hot mot folkhälsan som ovaccinerade, aggressiva och förvildade hundar utgör.

1. Har kommissionen behörighet att föreslå lagstiftning om detta på grundval av artikel 13 i EUF-fördraget?

2. Anser kommissionen att det här problemet skulle kunna lösas med hjälp av EU-lagstiftning?

3. Har kommissionen för avsikt att inkludera sällskapsdjur i den granskning av EU:s strategi för djurens välfärd som snart ska göras?

Frågans originalspråk: ENEGT C 286 E, 30/09/2011
Senaste uppdatering: 1 mars 2011Rättsligt meddelande