Grįžti į portalą Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba (atrinkta)
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentiniai klausimai
2012 m. liepos 19 d.
E-007293/2012
Klausimas, į kurį atsakoma raštu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 117 straipsnis
Michael Cashman (S&D) , Karima Delli (Verts/ALE) , Leonidas Donskis (ALDE) , Claude Moraes (S&D) ir Peter van Dalen (ECR)

 Tema: Diskriminacija dėl priklausymo kastai ir ES vystymosi politika
 Atsakymas(-ai) 

Svarbiausia ES vystomojo bendradarbiavimo vertybė – kova su socialine atskirtimi ir visų gyventojų grupių diskriminacija, todėl esminiu partnerystės su trečiosiomis šalimis elementu tapo didesni ES įsipareigojimai skatinti ir ginti žmogaus teises, siekiant užtikrinti nediskriminavimo politiką ir tolygų Komisijos paramos vystymuisi paskirstymą.

Europos Parlamento 2012 m. balandžio 18 d. rezoliucijoje dėl 2010 m. metinio pranešimo apie žmogaus teisių padėtį pasaulyje ir Europos Sąjungos politiką šioje srityje pateikiama rekomendacija užtikrinti, kad „ES teisės aktuose būtų skiriamas dėmesys ES žmogaus teisių politikai ir bendradarbiavimo priemonėms siekiant panaikinti diskriminaciją dėl priklausymo kastai, taip pat veiksmams šalyse, kurioms būdinga kastų sistema, įskaitant Nepalą, Indiją, Bangladešą, Pakistaną, Šri Lanką ir Jemeną“.

Ligi šiol ES žmogaus teisių komunikatuose, įskaitant žmogaus teisių dokumentų rinkinį ir metinį pranešimą apie žmogaus teisių padėtį pasaulyje 2010 m., nebuvo atsižvelgiama į sunkią daugiau kaip 260 milijonų žmonių, kurių teisės šiurkščiai pažeidinėjamos ir kurių galimybes vystytis labai apriboja diskriminacija dėl priklausymo kastai, padėtį.

1. Kokius metodus ir strategijas Komisija iki dabar taikė, siekdama užtikrinti, kad skiriant dvišalę ES paramą vystymuisi šalims, kurioms būdinga kastų sistema, būtų deramai atsižvelgiama į diskriminaciją dėl priklausymo kastai ir veiksmingai mažinamas labiausiai nuo šios diskriminacijos formos nukentėjusių gyventojų grupių skurdas?

2. Ar Komisija gali pripažinti diskriminaciją dėl priklausymo kastai kompleksine žmogaus teisių ir vystymosi problema ir bendradarbiaudama su Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) imtis veiksmų siekiant parengti diskriminacijos panaikinimo strategijas visais lygmenimis, taip pat skatinant šios problemos nagrinėjimą ir strategijų įgyvendinimą, remiantis teisėmis pagrįstu požiūriu?

3. Kokių priemonių Komisija imsis planuodama, įgyvendindama ir vertindama būsimą paramą vystymuisi šalims, kurioms būdinga kastų sistema, siekiant užtikrinti, kad skiriama parama prisidėtų prie diskriminacijos dėl priklausymo kastai panaikinimo ir palengvintų jos neigiamas pasekmes?

Klausimo originalo kalba: ENOL C 228 E, 07/08/2013
Atnaujinta: 2012 m. rugpjūčio 10 d.Teisinis pranešimas