Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Interpelacje
17 grudnia 2012 r.
E-011514-12
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 117 Regulaminu
Roberta Angelilli (PPE) , Jacek Protasiewicz (PPE) , Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE) , Elena Băsescu (PPE) , Georgios Papanikolaou (PPE) , Heinz K. Becker (PPE) , Nuno Melo (PPE) , Danuta Jazłowiecka (PPE) , Licia Ronzulli (PPE) , Anna Záborská (PPE) , Maria do Céu Patrão Neves (PPE) , Filip Kaczmarek (PPE) , Maria Da Graça Carvalho (PPE) , Sari Essayah (PPE) , Mariya Gabriel (PPE) , Burkhard Balz (PPE) , Potito Salatto (PPE) , Clemente Mastella (PPE) , Jan Kozłowski (PPE) , Lara Comi (PPE) , Zoltán Bagó (PPE) , Jim Higgins (PPE) , Mário David (PPE) , Eduard Kukan (PPE) , Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE) , José Manuel Fernandes (PPE) , Nuno Teixeira (PPE) , Georgios Papastamkos (PPE) , Carlo Fidanza (PPE) , Piotr Borys (PPE) , Iva Zanicchi (PPE) , Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE) , József Szájer (PPE) , Antonio Cancian (PPE) , Zofija Mazej Kukovič (PPE) , Jarosław Leszek Wałęsa (PPE) , Eva Ortiz Vilella (PPE) , Anne Delvaux (PPE) , Giovanni La Via (PPE) , Erminia Mazzoni (PPE) , Georges Bach (PPE) , Lívia Járóka (PPE) , Konstantinos Poupakis (PPE) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Gabriel Mato Adrover (PPE) , Marco Scurria (PPE) , Ioannis A. Tsoukalas (PPE) , Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE) , Philippe Boulland (PPE) , Monica Luisa Macovei (PPE) , Mario Mauro (PPE) , Esther Herranz García (PPE) , Amalia Sartori (PPE) , Czesław Adam Siekierski (PPE) , Inese Vaidere (PPE) , Georgios Koumoutsakos (PPE) , Juan Andrés Naranjo Escobar (PPE) , María Auxiliadora Correa Zamora (PPE) , Paolo Bartolozzi (PPE) , Paweł Zalewski (PPE) , Małgorzata Handzlik (PPE) , Salvador Garriga Polledo (PPE) , Edit Bauer (PPE) , Lena Kolarska-Bobińska (PPE) , Marietta Giannakou (PPE) , Salvador Sedó i Alabart (PPE) , László Surján (PPE) , Regina Bastos (PPE) , Pablo Arias Echeverría (PPE) , Elisabeth Köstinger (PPE) , Elena Oana Antonescu (PPE) , Salvatore Tatarella (PPE) , Rosa Estaràs Ferragut (PPE) , Luis de Grandes Pascual (PPE) , Astrid Lulling (PPE) , Kinga Gál (PPE) , Peter Šťastný (PPE) , Radvilė Mo (null)

 Przedmiot:  Informacja na temat środków niezbędnych do rozwiązania problemu bezrobocia wśród młodzieży
 Odpowiedź 

Na nieformalnym szczycie Rady Europejskiej w dniu 30 stycznia 2012 r. Komisja utworzyła osiem „grup działania”, które miały zostać wysłane do ośmiu państw członkowskich o najwyższej stopie bezrobocia osób młodych (Włochy, Hiszpania, Grecja, Słowacja, Litwa, Portugalia, Łotwa i Irlandia) i jednocześnie ogłosiła, że nierozdzielne do tej pory środki z funduszy europejskich w wysokości 82 mld euro zostaną przeznaczone na wsparcie inicjatyw na rzecz walki z bezrobociem osób młodych. W dniu 23 maja 2012 r. przewodniczący Barroso przedstawił pierwsze wyniki prac „grup działania”. Z przyznanych funduszy UE około 7,3 mld EUR zostało przekazanych w ramach tej inicjatywy na przyspieszoną realizację lub realokację, z czego skorzystało co najmniej 460 000 młodych ludzi i 56 000 MŚP.

Czy Komisja może potwierdzić:
czy dostępny jest zaktualizowany przegląd prac „grup działania” i konsultacji z pozostałymi siedmioma państwami o stopie bezrobocia osób młodych przekraczającej średnią UE (Bułgaria, Cypr, Francja, Węgry, Polska, Rumunia i Szwecja),
czy dostępne są bardziej precyzyjne i bardziej aktualne informacje na temat finansowanych projektów i projektów będących w trakcie procedury zatwierdzania, w tym projektów, które mogłyby być związane z ewentualnymi zamianami w programach operacyjnych,
czy przeprowadzono analizę dobrych praktyk i czy określono strategię długoterminowych działań na rzecz zatrudnienia młodych,
czy przeprowadzono konsultacje z jakąkolwiek organizacją młodzieżową, jak postulowano w komunikacie Komisji proponującym inicjatywę „Szanse dla młodzieży” i w rezolucji Parlamentu z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szans dla młodzieży, a jeżeli tak, kiedy to miało miejsce, bo nie wydaje się, żeby takie działania zostały dotąd podjęte,
jakie działania miał na myśli przewodniczący Barroso, kiedy w swoim orędziu o stanie Unii mówił, między innymi, o wprowadzeniu pakietu na rzecz młodzieży w celu stworzenia systemu gwarancji dla młodzieży i ram na rzecz zapewniania jakości w odniesieniu do szkolenia zawodowego, i kiedy je zobaczymy,
czy dostępne są wyniki konsultacji na temat ram na rzecz zapewniania jakości mających ułatwić szkolenie zawodowe,
jak przebiega realizacja inicjatywy „Szanse dla młodzieży” i jakie działania zostały podjęte?
Oryginalny język pytania: ENDz.U. C 340 E z 21/11/2013
Ostatnia aktualizacja: 5 marca 2013Informacja prawna