Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български (селекциониране)
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Парламентарни въпроси
29 януари 2013 г.
E-000883-13
Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 117 от Правилника за дейността
Slavi Binev (EFD)

 Относно:  Опасни сметища в България, нарушаващи европейското законодателство
 Отговор(и) 

До мен достигнаха подписки на жители на населени места в България, където правителството възнамерява да строи или рекултивира депа за отпадъци. Едното е в Югозападна — с. Джерман, другото в Югоизточна България — гр. Ямбол. И двете са на по-малко от 1 км от населени места.

За депото до гр. Ямбол липсва ОВОС, има реална опасност от по-силно замърсяване на подземните води, не се предвижда изграждане на пречиствателна станция, ще се унищожат ценни паметници на културата, предвиденият капацитет на депото ще се запълни за 2 години, а инвестицията е 15 млн. евро. За другото депо, след като има вече отредена площадка с предназначение депо за отпадъци и свободни дерета до нея, защо е необходимо да се търси ново място? Не са взети предвид изискванията на европейското законодателство за отстояние на съоръжения за третиране на отпадъци от населени места, реки и др. Посоченият терен е в земетръсна и свлачищна зона. Депото ще е на около 20—30 м от газопровода за Гърция и при авария щетите биха били непредвидими. Теренът навлиза в сервитутната зона на трансграничния газопровод България—Гърция. Определеното трасе на новостроящата се автомагистрала „Струма“ ЛОТ-2 Дупница—Благоевград отстои на около 250 м от терена. Не е спазена обичайната българска и европейска практика в такива случаи — представяне на минимум пет терена за одобрение. С оглед на тези и други нарушения на Директиви 1999/31/ЕО, 2000/60/ЕС, 2008/1/ЕО и 2011/92/ЕС искам да попитам:
1. Наясно ли е ЕК с практиката за незаконни депа в България?
2. Какво смята да предприеме ЕК по тези случаи?
 ОВ C 354 E от 04/12/2013
Последно осъвременяване: 14 февруари 2013 г.Правна информация