Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
10. huhtikuuta 2014
E-004451-14
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Barbara Matera (PPE) , Tunne Kelam (PPE) , László Surján (PPE) , Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE) , Iñaki Irazabalbeitia Fernández (Verts/ALE) , Mitro Repo (S&D) , Marian-Jean Marinescu (PPE) , Oreste Rossi (PPE) , Lara Comi (PPE) , Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE) , Bernd Posselt (PPE) , Dubravka Šuica (PPE) , Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE) , Cristiana Muscardini (ECR) , Iuliu Winkler (PPE) , Seán Kelly (PPE) , Salvador Sedó i Alabart (PPE) , Elmar Brok (PPE) , Charles Tannock (ECR) , Rolandas Paksas (EFD) , Filip Kaczmarek (PPE)

 Aihe:  VP/HR – Krimin tataarit
 Vastaus 

Krimin viimeaikaiset tapahtumat huomioon ottaen on tärkeää varmistaa, etteivät vähemmistöjen eivätkä etenkään Krimin tataarien oikeudet heikkene. Tämän vähemmistöryhmän kärsimykset kulminoituivat Stalinin aikakaudella, kun heidät karkotettiin kodeistaan Krimiltä ja siirrettiin Keski-Aasiaan. Krimin tataareita on noin 300 000, mikä on 12 prosenttia Krimin väestöstä. Tataarit ovat vaikeassa ristiriitatilanteessa, sillä toisaalta he haluavat pysyä lojaaleina Ukrainalle, mutta samalla heidän todellinen tilanteensa on se, että he ovat Venäjän miehittämiä. Tästä syystä Euroopan unionin on jatkettava Venäjän painostamista mutta sen on samalla huolehdittava siitä, että tataarit eivät jää huomiotta ja että heille ei aiheudu vahinkoa.

Millaisia toimia korkea edustaja/varapuheenjohtaja Ashton aikoo toteuttaa varmistaakseen, että Krimin tataarien oikeuksia, kuten uskonnollinen kasvatus ja oikeus omaan kieleen, suojellaan?

Kysymyksen alkukieli: ENEYVL C 435, 04/12/2014
Päivitetty viimeksi: 18. elokuuta 2014Oikeudellinen huomautus