Întrebări parlamentare
11 iunie 2015
E-009538-15
Întrebarea cu solicitare de răspuns scris
adresată Consiliului
Articolul 130 din Regulamentul de procedură
Fernando Maura Barandiarán (ALDE) , Juan Carlos Girauta Vidal (ALDE) , Javier Nart (ALDE) , Enrique Calvet Chambon (ALDE) , Paloma López Bermejo (GUE/NGL) , Isabella Adinolfi (EFDD) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Barbara Kappel (NI) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Rosa Estaràs Ferragut (PPE) , Catherine Stihler (S&D) , Ivo Vajgl (ALDE) , Esteban González Pons (PPE) , Rolandas Paksas (EFDD) , Terry Reintke (Verts/ALE) , Richard Howitt (S&D) , Julia Reda (Verts/ALE) , Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE) , Michèle Rivasi (Verts/ALE) , José Bové (Verts/ALE) , Yannick Jadot (Verts/ALE) , Pascal Durand (Verts/ALE) , Eva Joly (Verts/ALE) , Karima Delli (Verts/ALE) , Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) , Eva Paunova (PPE) , Igor Šoltes (Verts/ALE) , Krystyna Łybacka (S&D) , José Blanco López (S&D) , Marielle de Sarnez (ALDE) , Giorgos Grammatikakis (S&D) , Enrico Gasbarra (S&D) , Jiří Pospíšil (PPE) , Nathalie Griesbeck (ALDE) , Urmas Paet (ALDE) , Tanja Fajon (S&D) , Alfred Sant (S&D) , Milan Zver (PPE) , Santiago Fisas Ayxelà (PPE) , Marietje Schaake (ALDE) , Keith Taylor (Verts/ALE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Mary Honeyball (S&D) , Alessia Maria Mosca (S&D) , Angel Dzhambazki (ECR) , Emil Radev (PPE) , Ivan Jakovčić (ALDE) , Jana Žitňanská (ECR) , Emilian Pavel (S&D) , Ádám Kósa (PPE) , Marek Plura (PPE) , Jean-Marie Cavada (ALDE) , Bogdan Brunon Wenta (PPE) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Yana Toom (ALDE) , Ilhan Kyuchyuk (ALDE) , Damiano Zoffoli (S&D) , Dieter-Lebrecht Koch (PPE) , Nicola Caputo (S&D) , Marisa Matias (GUE/NGL) , Mara Bizzotto (NI) , Marian Harkin (ALDE) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Matteo Salvini (NI) , Luigi Morgano (S&D) , Dita Charanzová (ALDE) , Filiz Hyusmenova (ALDE) , Costas Mavrides (S&D) , Alojz Peterle (PPE) , Carlos Coelho (PPE) , Roberta Metsola (PPE) , Miroslav Mikolášik (PPE) , Luis de Grandes Pascual (PPE) , Theresa Griffin (S&D) , Mircea Diaconu (ALDE) , Marc Joulaud (PPE) , José Inácio Faria (ALDE) , Olga Sehnalová (S&D) , Georgios Epitideios (NI)

 Subiect:  Progresele înregistrate în ce privește ratificarea Tratatului de la Marrakesh
 Răspuns(uri) 

La 20 mai 2015, Consiliul UE a adoptat o decizie prin care solicita Comisiei să prezinte o propunere legislativă în vederea modificării cadrului juridic al UE, astfel încât acesta să fie conform cu Tratatul de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate. Ratificarea Tratatului de la Marrakesh a fost blocată de un impas juridic începând din octombrie 2014. În timp ce Consiliul UE avansează prea încet în procesul legislativ, statele membre adoptă măsuri.

La 22 mai 2015, guvernul spaniol a aprobat procesul tratatului de aderare. Prin urmare, Spania este prima țară din Uniunea Europeană care a adoptat măsuri în vederea ratificării Tratatului de la Marrakesh, care trebuie să fie ratificat de douăzeci de țări pentru a intra în vigoare. Până în prezent, numai opt alte țări au ratificat tratatul: Argentina, El Salvador, Emiratele Arabe Unite, India, Mali, Paraguay, Singapore și Uruguay.

UE ar trebui să constituie un exemplu la nivel mondial atunci când vine vorba de apărarea drepturilor omului. Având în vedere acțiunea întreprinsă de Spania, ce măsuri concrete va lua Consiliul pentru a asigura ratificarea rapidă a Tratatului de la Marrakesh de către UE?

Limba originală a întrebării: EN 
Ultima actualizare: 16 iulie 2015Notă juridică