Înapoi la portalul Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Întrebări parlamentare
8 iulie 2015
E-010973-15
Întrebarea cu solicitare de răspuns scris
adresată Comisiei
Articolul 130 din Regulamentul de procedură
Pablo Iglesias (GUE/NGL) , Tania González Peñas (GUE/NGL) , Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) , Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) , Marisa Matias (GUE/NGL) , Nessa Childers (S&D) , Javier Couso Permuy (GUE/NGL) , Georgi Pirinski (S&D) , Emmanuel Maurel (S&D) , Emilian Pavel (S&D) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL)

 Subiect:  Calitatea vieții și austeritatea în Europa
 Răspuns(uri) 

Cel mai recent studiu publicat de Eurostat, „Calitatea vieții — fapte și opinii”(1), ne-a oferit mai multe date solide privind impactul dăunător al politicilor de austeritate, în special asupra bunăstării generale a cetățenilor europeni.

Studiul respectiv plasează țările care au făcut obiectul unor programe de austeritate severe, cum ar fi Spania, Portugalia și Grecia, mult sub media europeană.

Un alt studiu sugerează că, în ceea ce privește educația în Spania, diferența dintre studenții cei mai favorizați și studenții cei mai dezavantajați din același centru a crescut de la 18 puncte în 2003 la 27 puncte în 2012, față de media de 19 puncte în cazul țărilor din OCDE, conform barometrului PISA. Începând din 2011-2012 au fost suprimate 693 111 burse, ceea ce reprezintă o scădere de 40 %(2). Un raport din British Medical Journal, publicat în timpul crizei, subliniază că reducerile operate în domeniul asistenței medicale pun în pericol viețile oamenilor. Aceasta este realitatea în cazul Spaniei, Portugaliei și Greciei.

Consideră Comisia că guvernele țărilor aflate la periferie, cum ar fi Spania, ar trebui să își regândească politicile economice cu scopul de a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor săi? În cazul unui răspuns afirmativ, cum ar putea guvernele respective să atingă acest obiectiv? Consideră Comisia că este posibilă o mai bună calitate a vieții, având în vedere măsurile de austeritate în vigoare?

(1) http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/6856423/KS-05-14-073-EN-N/742aee45-4085-4dac-9e2e-9ed7e9501f23
(2) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510019/IPOL_STU%282015%29510019_EN.pdf

Limba originală a întrebării: EN 
Ultima actualizare: 11 august 2015Notă juridică