Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
2. joulukuuta 2015
E-015373-15
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 130 artikla
Maria Arena (S&D) , Catherine Bearder (ALDE) , Malin Björk (GUE/NGL) , Anna Maria Corazza Bildt (PPE) , Iratxe García Pérez (S&D) , Elena Gentile (S&D) , Heidi Hautala (Verts/ALE) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Maria Noichl (S&D) , Terry Reintke (Verts/ALE) , Jordi Sebastià (Verts/ALE) , Ernest Urtasun (Verts/ALE)

 Aihe:  Terveyserojen vähentäminen EU:ssa
 Vastaus 

Kuten tehokkaita keinoja panostaa terveyteen käsittelevä asiantuntijalautakunta on korostanut(1), EU:n olisi myötävaikutettava terveyteen liittyvän eriarvoisuuden vähentämiseen EU:ssa.

— Milloin komissio aikoo kehittää joukon indikaattoreita, jotka koskevat terveydenhuollon laitosten, tarvikkeiden ja palvelujen, mukaan lukien seksuaali‐ ja lisääntymisterveydenhuollon laitokset, tarvikkeet ja palvelut, saatavuutta unionissa kansallisen toimivallan osalta, jotta saataisiin selkeä käsitys terveydenhuoltoon nykyisin liittyvästä eriarvoisuudesta jäsenvaltioiden sisällä ja niiden välillä?

— Yhtyykö komissio näkemykseen, jonka mukaan terveydenhuollon laitosten, tarvikkeiden ja palvelujen saatavuutta koskevat indikaattorit olisivat tärkeä väline näyttöön perustuvan eriarvoisuuden käsittelyyn ja torjumiseen, esimerkiksi unionin seuraavan kansanterveysstrategian kautta?

— Mitä komissio aikoo tehdä kehittääkseen aloitteita ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioiden välillä ja puuttuakseen eriarvoisuuksiin, jotka ilmenivät vuoden 2015 barometrissa nykyaikaisten ehkäisytarpeiden täyttymisestä?

(1) http://ec.europa.eu/health/expert_panel/opinions/docs/009_crossborder_cooperation_en.pdf

Kysymyksen alkukieli: EN 
Päivitetty viimeksi: 6. tammikuuta 2016Oikeudellinen huomautus