Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
3 februari 2017
E-000808-17
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 130 i arbetsordningen
Florent Marcellesi (Verts/ALE) , Barbara Lochbihler (Verts/ALE) , Jordi Solé (Verts/ALE) , Bodil Valero (Verts/ALE) , Klaus Buchner (Verts/ALE) , Max Andersson (Verts/ALE) , Olle Ludvigsson (S&D) , Anna Hedh (S&D) , Jens Nilsson (S&D) , Jytte Guteland (S&D) , Marita Ulvskog (S&D) , Paloma López Bermejo (GUE/NGL) , Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL) , Ángela Vallina (GUE/NGL) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Rina Ronja Kari (GUE/NGL) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Kostadinka Kuneva (GUE/NGL) , Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL) , Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) , Javier Nart (ALDE)

 Angående:  Västsahara och Europeiska unionens domstols beslut om förbindelserna mellan EU och Marocko
 Svar 

Europeiska unionens domstol har i mål C-104/16 beslutat att associerings‐ och liberaliseringsavtalen mellan EU och Marocko inte är tillämpliga på Västsahara.

Med avseende på följandet av domstolens domar har domstolen vid upprepade tillfällen framhållit att EU:s institutioner ”inte bara är skyldig[a] att respektera domslutet i domen utan även de domskäl som ledde fram till domslutet och som utgjorde det nödvändiga stödet för detta, eftersom domskälen är nödvändiga för att fastställa det exakta innehållet i domslutet”.

Kan kommissionen ange vilka åtgärder den har vidtagit och vilka åtgärder den planerar att vidta för att följa domstolens dom avseende de bilaterala och multilaterala avtal som ingåtts mellan EU och Marocko och som hädanefter inte kan tillämpas på Västsahara?

Vilka åtgärder kommer kommissionen att vidta för att säkerställa att alla medlemsstater effektivt följer domstolens dom?

Kommer kommissionen att officiellt underrätta den marockanska regeringen om att inga av de bilaterala och multilaterala avtal som ingåtts mellan EU och Marocko är tillämpliga, vare sig rättsligt eller faktiskt, på de ockuperade sahrawiska territorierna, utan det västsahariska folkets samtycke?

Frågans originalspråk: EN 
Senaste uppdatering: 6 mars 2017Rättsligt meddelande