Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
3 februari 2017
E-000809-17
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 130 i arbetsordningen
Judith Sargentini (Verts/ALE) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Bodil Valero (Verts/ALE) , Max Andersson (Verts/ALE) , Klaus Buchner (Verts/ALE) , Alyn Smith (Verts/ALE) , Paloma López Bermejo (GUE/NGL) , João Ferreira (GUE/NGL) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Rina Ronja Kari (GUE/NGL) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Kostadinka Kuneva (GUE/NGL) , Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL) , Patrick Le Hyaric (GUE/NGL)

 Angående:  EU:s hälso‐ och livsmedelssäkerhetskontroller i Västsahara
 Svar 

I sitt svar på den skriftliga frågan E-004000/2016 konstaterade vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant att tre av de fyra revisioner som hade planerats av generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet (GD SANTE) i Marocko 2016 hade skjutits upp, och att den återstående revisionen (2016-8915) inte skulle genomföras i de ockuperade västsahariska territorierna.

Den 21 december 2016 fastslog EU-domstolen i mål C-104/16 P, rådet mot Front Polisario, att associerings‐ och liberaliseringsavtalen som ingåtts mellan EU och Marocko inte är tillämpliga i Västsahara.

Enligt GD SANTE:s webbplats är fyra revisioner inplanerade för Marocko under 2017 (2017-6227, 2017-6220, 2017-6190, 2017-6128).

Kan kommissionen i enlighet med EU-domstolens dom i mål C-104/16 P bekräfta att revisions‐ och analysenheterna vid generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet inte kommer att besöka marockansk infrastruktur eller andra marockanska enheter belägna i de ockuperade västsahariska territorierna?

Kan kommissionen klargöra vilka nationella myndigheter den anser vara behöriga att utfärda de livsmedels‐ och säkerhetscertifikat för produkter som härrör från Västsahara som krävs enligt EU-lagstiftningen?

[Fråga som stöds av andra ledamöter än frågeställaren/frågeställarna(1)]

(1) Frågan stöds av Miguel Viegas (GUE/NGL, João Pimenta Lopes (GUE/NGL)

Frågans originalspråk: EN 
Senaste uppdatering: 27 mars 2017Rättsligt meddelande