Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
3 februari 2017
E-000810-17
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 130 i arbetsordningen
José Bové (Verts/ALE) , Alyn Smith (Verts/ALE) , Jill Evans (Verts/ALE) , Linnéa Engström (Verts/ALE) , Klaus Buchner (Verts/ALE) , Bodil Valero (Verts/ALE) , Max Andersson (Verts/ALE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Olle Ludvigsson (S&D) , Anna Hedh (S&D) , Jens Nilsson (S&D) , Jytte Guteland (S&D) , Marita Ulvskog (S&D) , Paloma López Bermejo (GUE/NGL) , Ángela Vallina (GUE/NGL) , João Ferreira (GUE/NGL) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Rina Ronja Kari (GUE/NGL) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Kostadinka Kuneva (GUE/NGL) , Patrick Le Hyaric (GUE/NGL)

 Angående:  EU:s fiske i Västsaharas vatten enligt fiskeavtalet mellan EU och Marocko
 Svar 

EU-domstolen fastställde i mål C-104/16 P, rådet mot Front Polisario, att Västsahara inte är en del av Marockos suveräna territorium och att associeringsavtalet och liberaliseringsavtalet mellan EU och Marocko, i enlighet med principerna om självbestämmande och traktaters relativa verkan, inte skulle kunna tillämpas på Västsahara utan det västsahariska folkets samtycke.

Den senaste rapporten från den gemensamma vetenskapliga kommittén EU‐Marocko visar att EU-fartyg som bedriver verksamhet enligt partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Marocko främst fiskar i västsahariska vatten. Dessutom har kommissionen redan uppgett att det nya protokollet till partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Marocko är tillämpligt på västsahariska vatten (E-00/7185/2013), och även konstaterat att EU-fartyg fiskar i västsahariska vatten på basis av detta partnerskapsavtal (P-007594/2016 och E-005487/2016).

Kan kommissionen klarlägga den rättsliga grunden, enligt internationell lagstiftning eller EU-lagstiftning, för EU-fartygs fiske i västsahariska vatten i enlighet med partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Marocko?

Har det västsahariska folket gett sitt samtycke till att deras naturresurser utnyttjas på detta sätt?

Anser kommissionen att partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Marocko genomförs på ett sätt som är förenligt med principerna om självbestämmande och traktaters relativa verkan eller med EU:s skyldigheter enligt internationell humanitär rätt?

[Fråga som stöds av andra ledamöter än frågeställaren/frågeställarna(1)]

(1) Frågan stöds av Miguel Viegas (GUE/NGL), João Pimenta Lopes (GUE/NGL)

Frågans originalspråk: EN 
Senaste uppdatering: 27 mars 2017Rättsligt meddelande