Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
3 februari 2017
E-000811-17
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 130 i arbetsordningen
Linnéa Engström (Verts/ALE) , Maria Heubuch (Verts/ALE) , Bodil Valero (Verts/ALE) , Max Andersson (Verts/ALE) , Klaus Buchner (Verts/ALE) , Paloma López Bermejo (GUE/NGL) , João Ferreira (GUE/NGL) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Rina Ronja Kari (GUE/NGL) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Kostadinka Kuneva (GUE/NGL) , Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) , Patrick Le Hyaric (GUE/NGL)

 Angående:  EU-finansiering av marockanska projekt i Västsahara enligt fiskeriavtalet mellan EU och Marocko
 Svar 

EU-domstolen fastställde i sitt mål C-104/16 att Västsahara inte är en del av Marockos suveräna territorium och att associeringsavtalet och liberaliseringsavtalet mellan EU och Marocko i enlighet med principerna om självbestämmande och traktaters relativa verkan inte kan tillämpas på Västsahara utan det västsahariska folkets samtycke.

Av de två betänkandena från oktober 2015 och juli 2016 om genomförandet av partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Marocko framgår det att de flesta projekt som erhåller EU-finansiering enligt detta avtal är belägna i de västsahariska territorier som ockuperas av Marocko. Dessa finansieringsbeslut fattas av den gemensamma kommittén, i vilken kommissionen deltar tillsammans med Marocko.

Mot bakgrund av domstolens domslut i mål C-104/16, kan kommissionen klargöra på vilken rättslig grund, enligt internationell rätt eller EU-rätt, EU kan tillhandahålla finansiering till marockanska projekt i de ockuperade västsahariska territorierna?

Har det västsahariska folket gett sitt samtycke till sådana utländska investeringar på sitt territorium?

Anser kommissionen att detta avtal genomförs på ett sätt som är förenligt med principerna om självbestämmande och traktaters relativa verkan och med EU:s skyldigheter enligt internationell humanitär rätt?

[Fråga som stöds av andra ledamöter än frågeställaren/frågeställarna(1)]

(1) Frågan stöds av Miguel Viegas (GUE/NGL), João Pimenta Lopes (GUE/NGL).

Frågans originalspråk: EN 
Senaste uppdatering: 20 mars 2017Rättsligt meddelande