Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
3 februari 2017
E-000812-17
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 130 i arbetsordningen
Linnéa Engström (Verts/ALE) , Bodil Valero (Verts/ALE) , Max Andersson (Verts/ALE) , Klaus Buchner (Verts/ALE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Paloma López Bermejo (GUE/NGL) , João Ferreira (GUE/NGL) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Rina Ronja Kari (GUE/NGL) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Kostadinka Kuneva (GUE/NGL) , Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) , Patrick Le Hyaric (GUE/NGL)

 Angående:  Ökat EU-fiske i Västsahara enligt fiskeriavtalet mellan EU och Marocko
 Svar 

Domstolen fastställde i mål C-104/16 P, rådet mot Front Polisario, att Västsahara inte är en del av Marockos suveräna territorium och att associeringsavtalet och liberaliseringsavtalet mellan EU och Marocko i enlighet med principerna om självbestämmande och traktaters relativa verkan inte kan tillämpas på Västsahara utan det västsahariska folkets samtycke.

Den 7 april 2016 antog kommissionen beslut (EU) 2016/547 om ändring av partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Marocko från 2013 i syfte att öka fiskekapaciteten för EU-fartyg som tillhör kategorierna 4 och 6 enligt avtalet. Enligt den senaste rapporten från den gemensamma vetenskapliga kommittén EU–Marocko fiskar dessa kategorier av EU-fartyg emellertid uteslutande i västsahariska vatten.

Har det västsahariska folket gett sitt samtycke till denna ändring av partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Marocko?

Anser kommissionen att denna ändring av partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Marocko är förenlig med principerna om självbestämmande och traktaters relativa verkan och med EU:s skyldigheter enligt internationell humanitär rätt?

[Fråga som stöds av andra ledamöter än frågeställaren/frågeställarna(1)]

(1) Frågan stöds av Miguel Viegas (GUE/NGL), João Pimenta Lopes (GUE/NGL).

Frågans originalspråk: EN 
Senaste uppdatering: 20 mars 2017Rättsligt meddelande