Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
3 februari 2017
E-000813-17
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 130 i arbetsordningen
Linnéa Engström (Verts/ALE) , Bodil Valero (Verts/ALE) , Max Andersson (Verts/ALE) , Klaus Buchner (Verts/ALE) , Olle Ludvigsson (S&D) , Jytte Guteland (S&D) , Marita Ulvskog (S&D) , Paloma López Bermejo (GUE/NGL) , João Ferreira (GUE/NGL) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Rina Ronja Kari (GUE/NGL) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) , Patrick Le Hyaric (GUE/NGL)

 Angående:  Lagligheten för EU:s fiske i Västsahara enligt partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Marocko
 Svar 

EU-domstolen fastställde i mål C-104/16, rådet mot Front Polisario, att Västsahara inte är en del av Marockos suveräna territorium och att associeringsavtalet och liberaliseringsavtalet mellan EU och Marocko, i enlighet med principerna om självbestämmande och traktaters relativa verkan, inte kan tillämpas på Västsahara utan det västsahariska folkets samtycke.

Den 5 januari 2017 antog kommissionen beslut (EU) 2017/11 om ändring av partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Marocko från 2013 i syfte att uppmuntra europeiska fiskeflottor att landa mer fisk i de marockanska hamnarna. Vissa medier har presenterat denna åtgärd som ett ”tröstpris” för Marocko efter EU-domstolens dom. Den senast rapporten från den gemensamma vetenskapliga kommittén EU‐Marocko fastställer att EU-fartyg som bedriver verksamhet enligt partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Marocko främst fiskar i västsahariska vatten.

Kan kommissionen bekräfta att det ovannämnda beslutet inbegriper ”marockanska” hamnar belägna i de ockuperade västsahariska territorierna?

Kan kommissionen, mot bakgrund av EU-domstolens dom i mål C-104/16, klarlägga den rättsliga grunden enligt internationell lagstiftning eller EU-lagstiftning för sitt beslut (EU) 2017/11 av den 5 januari 2017?

Har det västsahariska folket gett sitt samtycke till denna ändring av partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Marocko?

[Fråga som stöds av andra ledamöter än frågeställaren/frågeställarna(1)]

(1) Frågan stöds av Miguel Viegas (GUE/NGL), João Pimenta Lopes (GUE/NGL).

Frågans originalspråk: EN 
Senaste uppdatering: 20 mars 2017Rättsligt meddelande