Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
3 februari 2017
E-000814-17
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 130 i arbetsordningen
Florent Marcellesi (Verts/ALE) , Jordi Solé (Verts/ALE) , Alyn Smith (Verts/ALE) , Bodil Valero (Verts/ALE) , Max Andersson (Verts/ALE) , Klaus Buchner (Verts/ALE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Sirpa Pietikäinen (PPE) , Olle Ludvigsson (S&D) , Anna Hedh (S&D) , Jens Nilsson (S&D) , Jytte Guteland (S&D) , Marita Ulvskog (S&D) , Paloma López Bermejo (GUE/NGL) , Ángela Vallina (GUE/NGL) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Rina Ronja Kari (GUE/NGL) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) , Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL) , Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) , Ivo Vajgl (ALDE)

 Angående:  Västsaharas internationella status enligt internationell lagstiftning och EU-lagstiftning
 Svar 

EU-domstolen fastställde i sitt mål C-104/16 att Västsahara inte är en del av Marockos suveräna territorium och att associeringsavtalet och liberaliseringsavtalet mellan EU och Marocko inte kan tillämpas i Västsahara utan det västsahariska folkets samtycke. Domen grundar sig på principerna om självbestämmande och om traktaters relativa verkan.

Kan kommissionen bekräfta att den godtar domstolens beslut att Västsahara enligt principen om självbestämmande har en ”åtskild och avgränsad status” i förhållande till alla andra stater, inbegripet Konungariket Marocko så, att Västsahara inte är en del av Marockos territorium enligt internationell rätt?

Godtar kommissionen EU-domstolens konstaterande (punkterna 35 och 105) att Marocko utifrån FN:s generalförsamlings resolution 34/37 ockuperar Västsahara enligt internationell humanitär rätt?

Tillstår kommissionen att EU erkänner de internationella gränserna mellan Västsahara och Marocko, som har sitt ursprung i flera traktat som ingåtts mellan Spanien och Frankrike i början av 1900-talet och som bekräftades på nytt av Marocko och Front Polisario inom ramen för Lissabonfördraget 1997?

Frågans originalspråk: EN 
Senaste uppdatering: 6 mars 2017Rättsligt meddelande