Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
3 februari 2017
E-000815-17
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 130 i arbetsordningen
Judith Sargentini (Verts/ALE) , Bodil Valero (Verts/ALE) , Max Andersson (Verts/ALE) , Jakop Dalunde (Verts/ALE) , Klaus Buchner (Verts/ALE) , Paloma López Bermejo (GUE/NGL) , João Ferreira (GUE/NGL) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Rina Ronja Kari (GUE/NGL) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) , Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) , Javier Nart (ALDE)

 Angående:  Marockos militära närvaro i Västsahara
 Svar 

EU och dess medlemsstater har aldrig erkänt Marockos överhöghet över Västsahara. I mål C‐104/16 P av den 21 december 2016, rådet mot Polisario, avvisade Europeiska unionens domstol kommissionens argument att Marocko är den makt som de facto förvaltar Västsahara.

Kan kommissionen klargöra vilken status Marockos militära närvaro i Västsahara har enligt internationell rätt?

Kan den bekräfta att både människorättslagstiftning och internationell humanitär rätt är tillämplig på situationen i Västsahara och därmed på marockanska aktörers och enheters verksamhet?

På vilket sätt har kommissionen tillämpat EU:s riktlinjer för internationell humanitär rätt på situationen i Västsahara?

[Fråga som stöds av andra ledamöter än frågeställaren/frågeställarna(1)]

(1) Frågan stöds av Miguel Viegas (GUE/NGL), João Pimenta Lopes (GUE/NGL).

Frågans originalspråk: EN 
Senaste uppdatering: 27 mars 2017Rättsligt meddelande