Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
3 februari 2017
E-000816-17
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen (Vice ordföranden/Höga representanten)
Artikel 130 i arbetsordningen
Florent Marcellesi (Verts/ALE) , Barbara Lochbihler (Verts/ALE) , Bodil Valero (Verts/ALE) , Max Andersson (Verts/ALE) , Klaus Buchner (Verts/ALE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Olle Ludvigsson (S&D) , Jytte Guteland (S&D) , Paloma López Bermejo (GUE/NGL) , Ángela Vallina (GUE/NGL) , João Ferreira (GUE/NGL) , João Pimenta Lopes (GUE/NGL) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Rina Ronja Kari (GUE/NGL) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Kostadinka Kuneva (GUE/NGL) , Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) , Javier Nart (ALDE)

 Angående:  VP/HR – Europeiska företag som investerar i Västsahara
 Svar 

EU-domstolen fastställde i mål C-104/16 P, rådet mot Front Polisario, att Västsahara inte är en del av Marockos suveräna territorium och att, i enlighet med principerna om självbestämmande och traktaters relativa verkan, associeringsavtalet och liberaliseringsavtalet mellan EU och Marocko inte skulle kunna tillämpas på Västsahara utan det västsahariska folkets samtycke.

Håller den vice ordföranden/höga representanten med om att Marocko inte har någon suveränitet över det västsahariska territoriet och att Marockos nationella lagstiftning följaktligen inte gäller i Västsahara?

Vad anser den vice ordföranden/höga representanten om att europeiska företag, t.ex. Siemens, ingår offentliga kontrakt med de marockanska myndigheterna enligt marockansk lagstiftning och investerar i projekt som är olagligt placerade på Västsaharas territorium?

Har den vice ordföranden/höga representanten och medlemsstaterna för avsikt att utfärda rådgivande riktlinjer för företag och varna dem för de lagliga riskerna och riskerna för deras anseende av att investera i Västsahara?

[Fråga som stöds av andra ledamöter än frågeställaren/frågeställarna(1)]

(1) Frågan stöds av Miguel Viegas (GUE/NGL).

Frågans originalspråk: EN 
Senaste uppdatering: 28 mars 2017Rättsligt meddelande