Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
13 maj 2003
P-1653/03
SKRIFTLIG FRÅGA från Joost Lagendijk (Verts/ALE) till kommissionen

 Ämne:  Europeisk civil fredskår — aktuell utveckling — integrering av ett konfliktförebyggande perspektiv i EU:s utrikespolitik
 Svar 

Europaparlamentet har ett flertal gånger begärt att en europeisk civil fredskår skall inrättas. Hittills har de andra institutionerna inte följt upp detta. Det grekiska ordförandeskapet har uttryckt att det är redo att gå vidare på området för EU:s förebyggande av konflikter och en europeisk civil fredskår. På vilket sätt avser kommissionen att reagera på detta? Hur långt har kommissionen kommit när det gäller att inrätta ett nätverk för utbildningsinstitut för civil krishantering? Vilka möjligheter ser kommissionen att därifrån gå vidare i riktning mot en europeisk civil fredskår? Med tanke på att nationella departement och institut har sina olika planer, vilka åtgärder kommer kommissionen att vidta för att harmonisera, eller åtminstone främja, kompatibilitet mellan dessa? Kan kommissionen tänka sig att administrera en plan på EU-nivå för EU:s krishanteringsoperationer? Hur skulle de icke-statliga organisationerna och deras specialister ingå i planerna?

I vilken utsträckning följer kommissionen parlamentets förslag avseende konfliktbedömning i gemenskapens samlade utrikespolitik? Vilka resultat har uppnåtts på områdena för utrikeshandel, jordbrukspolitik och miljöpolitik? Har kommissionen uppnått sitt mål att införliva konfliktförebyggande i EU:s riktlinjer för utvecklingssamarbete? Har kommissionen, från detta perspektiv, kunnat tillämpa artikel 11 i Cotonouavtalet? Med vilka belopp har Europeiska utvecklingsfonden bidragit till konfliktförebyggande? I vilka AVS-länder stöder kommissionen program för konfliktförebyggande med medel från Europeiska utvecklingsfonden eller gemenskapens budget? Har kommissionen kunnat göra sina program för livsmedelssäkerhet, livsmedelsbistånd, infrastruktur, vattenförsörjning och andra sektorsinriktade stödprogram mer medvetna om konflikter? Om svaret är ja, på vilka sätt? Om svaret är nej, varför inte?

Frågans originalspråk: ENEGT C 782 E, 27/03/2004 (s. 40)
Senaste uppdatering: 22 januari 2005Rättsligt meddelande