Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
02 september 2003
P-2729/03
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Toine Manders (ELDR) aan de Commissie

 Betreft: Onjuist invoeren aangepast statiegeldsysteem Duitsland
 Antwoord(en) 

Naar aanleiding van de eerder gestelde vraag inzake het onjuist invoeren van het statiegeldsysteem in Duitsland (E-1549/03(1)) en het antwoord van Commissaris Wallström namens de Commissie van 3 juli 2003, wil ik graag in aansluiting daarop het volgende onder uw aandacht brengen.

De Duitse regering heeft de Europese Commissie op haar eerdere vragen geantwoord dat er per 1 oktober 2003 een nationaal inzamel- en verrekensysteem in Duitsland operationeel zal zijn, zodat de huidige exportblokkade voor eenmalige verpakkingen vanzelf zal verdwijnen. In de tussentijd zegt de regering zogenaamde "eilandoplossingen" te accepteren: Als een verpakking voldoende afwijkend is van de ander, kan toestemming worden verleend voor een "eilandoplossing" voor de verpakking gekoppeld aan een specifieke winkelketen. Bij aankoop van een verpakking verkrijgt de consument een statiegeldbonnetje, dat slechts bij de winkel van aankoop weer ingeleverd kan worden. Deze oplossing, gebonden aan diverse onduidelijke criteria vormt geen reële optie voor producenten, noch importeurs. Voor blikjes wordt tot nu toe zelfs helemaal geen toestemming gegeven voor een dergelijke eilandoplossing.

Als gevolg hiervan is de export naar Duitsland vanuit Nederland, Frankrijk, Oostenrijk en Luxemburg van frisdranken en waters en voor een gedeelte van het bier, volledig stil gevallen, met desastreuze economische gevolgen voor de sector van dien. Door middel van het huidige in Duitsland gehanteerde Groene Punt-systeem wordt al zo´n 80 à 90 % van de verpakkingen efficiënt gerecycled. Deze nieuwe maatregel lijkt derhalve te worden ingevoerd teneinde de eigen markt te beschermen, waardoor de werking van de interne markt wordt gefrustreerd.

1. Is de Commissie bereid om met een voorstel te komen voor een Europees werkend systeem voor inzameling en statiegeldverrekening voor eenmalige verpakkingen dat zal bijdragen tot een verdere vervolmaking van de interne markt zonder handelsbelemmeringen?

2. Is de Commissie bereid om, indien geen afdoende Europees cq landelijk systeem voor inzameling en statiegeldverrekening kan worden gerealiseerd, de Duitse regering te verplichten om het op 1 januari 2003 gestarte statiegeldsysteem voor eenmalige verpakkingen af te schaffen en wederom het goed functionerende Groene Punt-systeem te hanteren? Zo nee, waarom is de Commissie van mening dat hiervan moet worden afgezien ?

3. Is de Commissie bereid om, indien het antwoord en de medewerking van de Duitse regering niet bevredigend zijn, op kortere termijn dan 1 oktober 2003 een inbreukprocedure te starten, mede gezien de urgentie van de zaak en de daarmee gemoeide economische belangen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

(1) JO C

 PB C 65 E van 13/03/2004 (blz. 203)
Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2004Juridische mededeling