Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

BETÆNKNING     *
PDF 140kWORD 47k
9. juli 2003
PE 314.781 A5-0254/2003
om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om søtransport mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Folkerepublikken Kina på den anden side
(6049/1/2003 REV1 – KOM(2002) 97 – C5‑0062/2003 – 2002/0048(CNS))
Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme
Ordfører: Mark Francis Watts
PROTOKOLSIDE
 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE

PROTOKOLSIDE

Med skrivelse af 25. februar 2003 anmodede Rådet i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, Parlamentet om en udtalelse om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om søtransport mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Folkerepublikken Kina på den anden side (6049/1/2003 REV1 – KOM(2002) 97 – 2002/0048(CNS)).

På mødet den 27. marts 2003 meddelte Parlamentets formand, at dette forslag var henvist til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme som korresponderende udvalg og til Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik og Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi som rådgivende udvalg (C5‑0062/2003).

På mødet den 19. marts 2003 valgte Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme Mark Francis Watts til ordfører.

På møder den 12. juni og 8. juli 2003 behandlede udvalget forslag til Rådets afgørelse og udkastet til betænkning.

På sidstnævnte møde vedtog det forslaget til lovgivningsmæssig beslutning (for: 26; imod: 12; hverken/eller: 1.

Til stede under afstemningen var: Rijk van Dam (mødeformand), Gilles Savary (næstformand), Mark Francis Watts (ordfører), Sylviane H. Ainardi, Rolf Berend, Philip Charles Bradbourn, Felipe Camisón Asensio, Christine de Veyrac, Jan Dhaene, Den Dover (for Luigi Cocilovo), Jean-Maurice Dehousse (for Danielle Darras), Alain Esclopé, Giovanni Claudio Fava, Catherine Guy-Quint (for Garrelt Duin), Georg Jarzembowski, Konstantinos Hatzidakis, Nelly Maes, Emmanouil Mastorakis, Erik Meijer, Bill Miller (Ewa Hedkvist Petersen), Enrique Monsonís Domingo, Francesco Musotto, Giorgio Lisi, Francesco Musotto, Peter Pex, Joaquim Piscarreta (for Dieter-Lebrecht Koch), Samuli Pohjamo, Reinhard Rack, Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya, Dana Rosemary Scallon, Agnes Schierhuber (for Margie Sudre), Ingo Schmitt, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Hannes Swoboda (John Hume), Joaquim Vairinhos, Ari Vatanen, Herman Vermeer og Brigitte Wenzel-Perillo (for James Nicholson).

Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik og Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi vedtog hhv. den 3. juli og den 16. april 2002 ikke at afgive udtalelse.

Betænkningen indgivet den 9. juli 2003.


FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om søtransport mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Folkerepublikken Kina på den anden side

(6049/1/2003 REV1 – KOM(2002) 97 – C5‑0062/2003 – 2002/0048(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2002) 97)(1),

–   der henviser til udkast til aftalen om søtransport mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Folkerepublikken Kina på den anden side (6049/1/2003 REV1),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 80, stk. 2, og artikel 300, stk. 2, første afsnit,

–   der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C5‑0062/2003),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 67 og artikel 97, stk. 7,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme (A5‑0254/2003),

1.   godkender indgåelsen af aftalen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Folkerepublikken Kinas regeringer og parlamenter.

(1)EFT C 181E af 30.7.2002, s. 176.


BEGRUNDELSE

I.   Baggrund

Folkerepublikken Kina er EU's tredjestørste handelspartner uden for Europa, hvilket gør det kinesiske marked særlig vigtigt for europæiske rederier.

I de seneste ti år er der sket stadige fremskridt i forbindelserne mellem EU og Kina på søtransportområdet. Et flertal af medlemsstaterne har allerede indgået bilaterale aftaler med Kina, men endnu er der er ikke trådt nogen aftale i kraft på EU-plan. Kommissionen ser dette forslag som en hjørnesten til fremme af de maritime forbindelser på grundlag af lighed og gensidig fordel.

II.   De vigtigste elementer i forslaget

Forslagets målsætning er at forbedre de vilkår, hvorunder søtransporten udføres, for de to kontraherende parter.

Aftalen finder derfor anvendelse på international søtransport og logistiske tjenester (herunder multimodal transport, som omfatter et søtransportled) mellem havne i Kina og Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater samt den internationale søtransport mellem havne i Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater. Den finder ligeledes anvendelse på tredjelandstrafik.

Aftalen finder imidlertid ikke anvendelse på indenlandsk transport mellem havne i Kina eller mellem havne i en given medlemsstat i Den Europæiske Union.

Med hensyn til adgang til havne, anvendelse af infrastruktur og hjælpetjenester i de pågældende havne skal hver kontraherende part fortsat sikre ikke-diskriminerende behandling af skibe, der sejler under den anden parts flag. Samme princip gælder for dertil knyttede gebyrer og afgifter samt toldformaliteter.

I forbindelse med aktiviteter vedrørende international søtransport og logistiske tjenester kan hver kontraherende part endvidere ifølge aftalen tillade, at den anden parts rederier etablerer datterselskaber, afdelinger eller repræsentationskontorer, som enten er 100%-ejet eller oprettet som joint ventures. Disse datterselskaber, afdelinger eller repræsentationskontorer er berettiget til at beskæftige ledende personale uanset disse personers nationalitet.

Ifølge aftalen kan indtægter, som en kontraherende parts statsborgere eller selskaber opnår ved international søtransport og multimodale operationer i den anden kontraherende part, betales i frit konvertible valutaer.

Endelig tage aftalen sigte på at fremme samarbejdet på søfartsområdet mellem myndigheder, rederier, havne, forskningsinstitutioner, osv.

Aftalen indgås for en periode på fem år og forlænges stiltiende hvert år. Forlængelsen af aftalen er således ikke baseret på, at den tages op til formel revision.

III.   Ordførerens bemærkninger

Efter ordførerens mening er aftaleforslaget fornuftigt og afbalanceret. Det er baseret på principperne om fri udveksling af søtransporttjenester og dækker alle relevante aspekter i så henseende. Aftalen er et vigtigt skridt hen imod et stadig snævrere samarbejde mellem de to parter.

Aftalen vil kun "erstatte" de "handelsmæssige" bestemmelser i de eksisterende bilaterale søfartsaftaler mellem EF-medlemsstaterne og Kina, mens de resterende bestemmelser i de bilaterale aftaler, som ikke er omfattet af denne aftale, fortsat vil være gældende. Endvidere ønsker ordføreren at fremhæve det positive aspekt, at hvis denne aftale på visse punkter er mindre fordelagtig end de eksisterende bilaterale aftaler, vil de gunstigere bestemmelser få forrang.

Hvis et europæisk rederi mener, at det bliver diskrimineret, kan det rejse sagen direkte over for Kommissionen eller myndighederne i sin egen medlemsstat, som derpå orienterer Kommissionen. I begge tilfælde skal Kommissionen tage sagen op over for de kinesiske myndigheder, og det pågældende selskab kan dermed undgå at skulle gå rettens vej.

Ordføreren går således ind for aftalen og stiller ingen ændringsforslag til forslaget til Rådets afgørelse.

Seneste opdatering: 29. juli 2003Juridisk meddelelse