Procedura : 2007/2280(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0139/2008

Teksty złożone :

A6-0139/2008

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/06/2008 - 3.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0292

SPRAWOZDANIE     
PDF 115kWORD 57k
9 kwietnia 2008
PE 400.663v03-00 A6-0139/2008

w sprawie osób zaginionych na Cyprze – kontynuacja działań w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r.

(2007/2280(INI))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Ewa Klamt

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie osób zaginionych na Cyprze – kontynuacja działań w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r.

(2007/2280(INI))

Parlament Europejski,

–    uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie osób zaginionych na Cyprze(1),

–    uwzględniając odnośne sprawozdania Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych(2), rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ(3) oraz inicjatywy międzynarodowe podjęte w celu zbadania losu osób zaginionych na Cyprze(4),

–    uwzględniając wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 10 maja 2001 r.(5) oraz 10 stycznia 2008 r. dotyczące osób zaginionych na Cyprze(6),

–    uwzględniając art. 45 Regulaminu,

–    uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0139/2008),

A.  mając na uwadze, że celem wizyty sprawozdawcy Komitetu ds. Osób Zaginionych na terenie prac ekshumacyjnych, we wspólnym grecko-tureckim laboratorium antropologicznym oraz u rodzin osób zaginionych na Cyprze było jedynie podjęcie kwestii osób zaginionych (Greków cypryjskich i Turków cypryjskich) jako problemu humanitarnego, w związku z prawem rodzin do informacji o losie bliskich,

B.   mając na uwadze ogromne cierpienie i ból rodzin osób zaginionych, które już od dziesięcioleci nie znają losu swoich bliskich oraz mając na uwadze, że należy w związku z tym dołożyć wszelkich starań, aby przyspieszyć śledztwa dopóki zeznawać mogą naoczni świadkowie wydarzeń,

C.  mając na uwadze, że Komitet ds. Osób Zaginionych na Cyprze dokonał postępów od 2004 r. w zakresie ekshumacji i identyfikacji szczątków oraz wykazuje determinację do kontynuowania prac, tak aby zrealizować swoje cele, co stanie się możliwe jedynie po zwiększeniu możliwości Komitetu, zwłaszcza w terenie,

D.  mając na uwadze projekt ekshumacji, identyfikacji i wydania rodzinom szczątków prowadzony przez Komitet ds. Osób Zaginionych od sierpnia 2006 r., dzięki któremu do chwili obecnej ekshumowano 373 grupy szczątków, z czego 262 poddano analizie w laboratorium antropologicznym Komitetu w celu ewentualnej identyfikacji,

E.   mając na uwadze, że Laboratorium Genetyki Sądowej Cypryjskiego Instytutu Neurologii i Genetyki ma za zadanie zidentyfikować szczątki kostne wydobyte za pomocą technik profilowania DNA, a pierwsze próbki zostały przekazane na początku kwietnia 2007 r.,

F.   mając na uwadze, że pierwszej pozytywnej identyfikacji dokonano pod koniec czerwca 2007 r., a do chwili obecnej zidentyfikowano szczątki 83 osób w ramach prac ekshumacyjnych Komitetu ds. Osób Zaginionych,

G.  mając na uwadze, że najwyższy jednorazowy wkład na rzecz Komitetu ds. Osób Zaginionych w wysokości 1,5 mln EUR obejmuje okres jedynie do końca 2008 r. i dokonuje się go w ramach wsparcia finansowego UE dla społeczności Turków cypryjskich,

H.  mając w szczególności na uwadze konstruktywną współpracę Greków cypryjskich oraz Turków cypryjskich, którzy są członkami Komitetu ds. Osób Zaginionych, jak również dobrą współpracę we wspólnych grupach, zarówno w laboratorium, jak i w terenie,

1.   wzywa zainteresowane strony do kontynuowania prawdziwej i szczerej współpracy w celu szybkiego zakończenia odpowiednich dochodzeń w sprawie losu zaginionych na Cyprze oraz do pełnego wykonania wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 10 maja 2001 r.;

2.   wzywa zainteresowane strony i wszystkie osoby posiadające lub mogące posiadać jakiekolwiek informacje lub dowody, płynące z wiedzy osobistej, archiwów, relacji z konfliktów lub rejestrów z miejsc przetrzymywania, do ich przekazania Komitetowi ds. Osób Zaginionych w celu usprawnienia pracy komitetu;

3.    popiera przyznanie dalszego wsparcia finansowego dla Komitetu ds. Osób Zaginionych na lata 2009 i późniejsze oraz uważa za niezwykle istotne przeznaczenie dodatkowej kwoty w wysokości 2 mln EUR w budżecie ogólnym Unii Europejskiej na rok 2009;

4.   wzywa Radę i Komisję do osiągnięcia porozumienia co do dalszej pomocy finansowej na rok 2009, nie tylko w celu kontynuowania prac, ale również zwiększenia możliwości, w szczególności w terenie, aby zatrudnić większą liczbę naukowców i zakupić więcej sprzętu;

5.   wzywa państwa członkowskie do utrzymania swojego wsparcia na dotychczasowym poziomie;

6.   wzywa Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych do dalszego monitorowania sprawy zaginionych osób na Cyprze i do przedstawiania rocznych sprawozdań;

7.   upoważnia sprawozdawcę oraz Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych do podjęcia wszelkich możliwych działań w celu przekonania wszystkich zainteresowanych stron do szczerego i aktywnego zaangażowania w uczestnictwo w śledztwie na temat losu wszystkich osób zaginionych;

8.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Sekretarzowi Generalnemu ONZ oraz rządom i parlamentom Cypru, Turcji, Grecji i Wielkiej Brytanii oraz Komitetowi ds. Osób Zaginionych na Cyprze.

(1)

  Dz.U. C 301 E z 13.12.2007, s. 243.

(2)

  W szczególności ostatnie sprawozdanie w sprawie misji Narodów Zjednoczonych na Cyprze (S/2007/699), rozdział IV.

(3)

  W szczególności rezolucję 1789 (2007) z dnia 14 grudnia 2007 r.

(4)

  Komitet ds. osób zaginionych na Cyprze: http://www.cmp-cyprus.org

(5)

  Cypr przeciwko Turcji, 25781/94, EHCR 2001-IV.

(6)

  Varnava i inni przeciw Turcji, nr 16064/90, 16065/90,16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 i 16073/90; postępowanie odwoławcze w toku.


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

27.3.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

37

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Rareş-Lucian Niculescu, Athanasios Pafilis, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Edit Bauer, Sophia in ‘t Veld, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa, Herbert Reul

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Ilda Figueiredo, Manolis Mavrommatis

Ostatnia aktualizacja: 16 kwietnia 2008Informacja prawna