Procedūra : 2008/2092(IMM)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0421/2008

Pateikti tekstai :

A6-0421/2008

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/11/2008 - 7.10
CRE 18/11/2008 - 7.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0537

PRANEŠIMAS     
PDF 155kWORD 75k
2008 m. lapkričio 6 d.
PE 412.280v02-00 A6-0421/2008

dėl prašymo atšaukti Frank Vanhecke imunitetą

(2008/2092(IMM))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėjas: Klaus-Heiner Lehne

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO
 AIŠKINAMOJI DALIS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl prašymo atšaukti Frank Vanhecke imunitetą

(2008/2092(IMM))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į prašymą atšaukti Franko Vanheckės imunitetą, kurį pateikė Belgijos Karalystės Teisingumo ministerija, remdamasi Dendermondės miesto prokuroro prašymu, ir kuris buvo paskelbtas per 2008 m. balandžio 10 d. plenarinį posėdį,

–   susipažinęs su Franko Vanheckės paaiškinimais, pateiktais pagal Darbo tvarkos taisyklių 7 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į 1965 m. balandžio 8 d. Protokolo dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų 9 ir 10 straipsnius bei į 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d. ir 1986 m. liepos 10 d. sprendimus(1),

–   atsižvelgdamas į Belgijos Konstitucijos 58 ir 59 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 2 dalį ir 7 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto išvadas (A6-0421/2008),

1.  nusprendė atšaukti Franko Vanheckės imunitetą;

2.  paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto išvadas atitinkamai Belgijos Karalystės institucijai.

(1)

Byla Nr. 101/63,Wagner/Fohrmann ir Krier, 1964 m. rinkinys, 383 psl. ir byla Nr. 149/85, Wybot/Faure ir kiti, 1986 m. rinkinys, 2391 psl.


AIŠKINAMOJI DALIS

Teisinis pagrindas

1965 m. balandžio 8 d. Protokolo dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų 9 ir 10 straipsniai suformuluoti taip:

9 straipsnis

Europos Parlamento nariai negali būti apklausiami, sulaikomi ar traukiami atsakomybėn dėl einant pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo.

10 straipsnis

Europos Parlamento nariai sesijų metu:

a) naudojasi savo valstybės teritorijoje imunitetais, kurie toje valstybėje yra suteikiami parlamento nariams;

b) negali būti sulaikyti ar patraukti atsakomybėn visų kitų valstybių narių teritorijose.

Imunitetas taip pat galioja nariams vykstant į Europos Parlamento susitikimų vietą arba grįžtant iš jos.

Imunitetu negali naudotis narys, užkluptas darantis nusikaltimą, taip pat joks imunitetas negali sukliudyti Europos Parlamentui pasinaudoti savo teise atšaukti vieno iš narių imunitetą.

Belgijos Konstitucijos 58 ir 59 straipsniuose nustatyta:

58 straipsnis

Abiejų Parlamento rūmų nariai negali būti traukiami baudžiamojon atsakomybėn dėl einant pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo.

59 straipsnis

Išskyrus atvejus, kai įvykdomas labai sunkus nusikaltimas, nei vienų Parlamento rūmų nariai sesijos metu negali būti sulaikyti ar nuvesti į teismą ar tribunolą, kai šie veiksmai susiję su baudžiamąja byla, taip pat negali būti suimti, nebent gautas Parlamento rūmų, kuriems jie priklauso, leidimas.

Išskyrus atvejus, kai įvykdomas labai sunkus nusikaltimas, nei vienų Parlamento rūmų nariams sesijos metu negali būti taikomos su baudžiamuoju procesu susijusios kardomosios priemonės, kurioms vykdyti reikalingas teisėjo leidimas, nebent apeliacinio teismo pirmininkas leidžia atlikti šiuos veiksmus pagal kompetentingo teisėjo prašymą. Šis sprendimas perduodamas atitinkamų Parlamento rūmų pirmininkui.

Kratos ir poėmiai, atliekami remiantis ankstesniąja nuostata, gali būti atliekami tik tuomet, kai dalyvauja atitinkamų Parlamento rūmų pirmininkas arba jo paskirtas narys.

Sesijos metu tik kompetentingi prokuratūros pareigūnai gali iškelti baudžiamąją bylą Parlamento nario atžvilgiu.

Bet kuriuo baudžiamosios bylos nagrinėjimo etapu Parlamento rūmų narys gali paprašyti Parlamento, kad būtų laikinai sustabdytas tyrimas, kol vyksta sesija. Atitinkami Parlamento rūmai privalo patenkinti šį prašymą, jei tam pritaria du trečdaliai visų balsavusių narių.

Bylos nagrinėjimas teisme ar tribunole sustabdomas, o Parlamento narys laikinai paleidžiamas tol, kol vyksta sesija, jeigu to prašo Parlamento rūmai, kuriam priklauso minėtasis narys.

Faktai

Remiantis Belgijos valdžios institucijų laišku, pateikiami šie faktai:

Dendermondės miesto prokuroras pradėjo baudžiamąjį tyrimą Franko Arthuro Hyppolito Vanheckės, Belgijoje išrinkto Europos Parlamento nario, atžvilgiu įtardamas, kad buvo pažeistas 1981 m. liepos 30 d. įstatymo dėl atsakomybės įvykdžius tam tikrus rasistinio ar ksenofobinio pobūdžio veiksmus (iš dalies pakeisto 2007 m. gegužės 10 d. įstatymu) 1 straipsnio 3 dalies 2 punktas.

Tyrimas pagrįstas šiais faktais:

2005 m. lapkričio 3 d. Sint Niklaso miesto savivaldos vadovas pateikė skundą prieš laikraštyje Vlaams Belang (Sint Niklaso miestui skirtas leidimas, Nr. 2, 2005 m. balandis, gegužė ir birželis) paskelbto straipsnio „Tai, ko jums buvo neleista perskaityti spaudoje“ autorių, leidėją, spaustuvininką arba platintoją.

Šiame skunde remiamasi 1981 m. liepos 30 d. įstatymo dėl atsakomybės įvykdžius tam tikrus rasistinio ar ksenofobinio pobūdžio veiksmus 1 straipsnio 3 dalies 2 punktu.

Minėtajame laikraščio Vlaams Belang straipsnyje kalbama apie pasipiktinimą, kilusį dėl 2005 m. kovo 29 d. – balandžio 5 d. Terekeno kapinėse išniekintų antkapių, ir laikraštyje Vlaams Belang atkreipiamas dėmesys į tai, jog įtariama, kad dėl šių veiksmų kalti kitataučiai jaunuoliai.

Šiame straipsnyje žodis „kitataučiai“ siejamas su tvirtinimu, kad „(...) kultūra, kurioje neberodoma jokios pagarbos mirusiesiems ir kito tikėjimo simboliams, yra degradavusi kultūra (...)“; straipsnyje taip pat teigiama, kad būtų neteisinga nekreipti dėmesio į šiuos veiksmus.

Tikrieji kaltininkai pasirodė esą ne užsieniečiai, nustatyta, kad tai buvo keturi vietiniai nepilnamečiai iš dviejų flamandiškų šeimų.

2005 m. birželio 30 d. Sint Niklaso miesto savivaldos vadovas pateikė oficialų skundą Lygių galimybių ir kovos su rasizmu centrui.

2005 m. rugsėjo 30 d. Lygių galimybių ir kovos su rasizmu centras pateikė savo nuomonę šiuo klausimu Sint Niklaso miesto savivaldos vadovui ir, remiantis šia nuomone, buvo nuspręsta pateikti skundą Dendermondės miesto prokuratūrai.

Dendermondės miesto prokuratūra pradėjo tyrimą, ypač remdamasi bendrosios Belgijos Konstitucijos 25 straipsnyje įtvirtintu regresinės (ne jungtinės, o alternatyvios) atsakomybės principu.

Iš pradžių buvo neįmanoma nustatyti straipsnio autoriaus, spaustuvės ir platintojo.

Pavyko nustatyti, kad Frank Vanhecke yra atsakingas redaktorius arba leidėjas, tačiau iš pradžių jis nenorėjo pateikti jokio pareiškimo dėl vykdomo tyrimo.

Atsižvelgiant į tai, pirminis Dendermondės miesto prokuratūros pasiūlymas buvo pradėti tik Franko Vanheckės baudžiamąjį persekiojimą, ir tyrimas buvo baigtas 2006 m. lapkričio 21 d.

Vis dėlto 2006 m. lapkričio 27 d. Dendermondės miesto prokuratūra gavo Franko Vanheckės advokato laišką, kuriame prašoma atlikti papildomą tyrimą ir išreiškiamas pasirengimas bendradarbiauti.

Praktiškai tuo pat metu Dendermondės miesto prokuratūra taip pat gavo federalinės kriminalinių tyrimų tarnybos pranešimą, kuriame nurodoma, jog jiems buvo pateikta informacija, kad minėto straipsnio autorius pasirengęs duoti parodymus.

2006 m. lapkričio 27 d. Dendermondės miesto prokuratūros potvarkyje nurodoma, kad, atsižvelgiant į minėtuosius faktus, bus atliekamas tolesnis tyrimas.

Vykstant tolesniam tyrimui paaiškėjo, kad straipsnio autoriumi prisistatė asmuo, pavarde Marc Van De Velde. Atlikus jo apklausą ir ištyrus jo kompiuterį buvo rasta įrodymų, iš dalies patvirtinančių jo teiginį, kad jis yra straipsnio dalies autorius. Tačiau ketvirtoji ir penktoji straipsnio pastraipos ir šio straipsnio antraštė buvo parašyti ne jo.

Toliau vykstant tyrimui buvo neįmanoma tiksliai nustatyti, kas parašė tekstą, dėl kurio buvo pradėtas baudžiamasis tyrimas, t. y. ketvirtąją ir penktąją straipsnio pastraipas ir straipsnio antraštę, įskaitant šį sakinį: „(...) vis dėlto žmonėms nebuvo leista sužinoti, kad pažeidėjai (visi jie paaugliai) buvo kitataučiai (...)“.

Dendermondės miesto prokuratūros nuomone, pagal baudžiamosios teisės nuostatas Frankui Vanheckei, kaip atsakingajam redaktoriui arba leidėjui, vis tiek tenka atsakomybė už šį tekstą.

Atsižvelgdama į tai, Dendermondės miesto prokuratūra siūlo, kad būtų priimtas potvarkis, pagal kurį Frank Vanhecke būtų šaukiamas atvykti į magistratų teismą remiantis šio pranešimo pradžioje nurodytu straipsniu (žr. taip pat pridedamą šaukimo į teismą projektą).

Atsižvelgiant į Franko Vanheckės statusą, šie baudžiamojo proceso veiksmai būtų įmanomi tik tuo atveju, jei būtų atšauktas jo, kaip Parlamento nario, imunitetas.

F. Vanheckės pateikta informacija

Klausymo metu F. Vanhecke pareiškė, kad esama fumus persecutionis požymių. Pirma, miesto meras yra socialistas, o baudžiamąjį tyrimą paskatino pradėti priešiškumas asmenims, kurie remia Belgijos valstybės susiskaldymą. Antra, baudžiamasis tyrimas buvo atliekamas itin greitai atsižvelgiant į Belgijos standartus. Trečia, frankofoniškame laikraštyje, kalbant apie šią bylą, buvo pareikšta, kad jei Europos Parlamentas nuspręstų neatšaukti F. Vanheckės imuniteto, tyrimas būtų nutrauktas (nepaisant to, jog straipsnio autorius žinomas).

F. Vanhecke taip pat pareiškė, kad pagal Belgijos Konstitucijos 25 straipsnį(1), jis, kaip atsakingas redaktorius, negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, jei straipsnio autorius žinomas ir gyvena Belgijoje. Jis neparašė šio straipsnio, jo nekeitė ir niekam nedavė nurodymų to daryti. Jis yra atsakingas beveik 200 vietos laikraščių redaktorius. Minimo straipsnio autorius ir asmuo, atsakingas už jo pakeitimus, yra žinomi ir gyvena Belgijoje. F. Vanhecke taip pat nurodė, kad jis paskelbė ir išplatino straipsnyje nurodytos informacijos paneigimą.

Įvertinimas

Visų pirma manoma, kad šiai bylai netaikoma Protokolo 9 straipsnio nuostatos, nes į EP nario pareigas neįeina nacionalinio partijos leidžiamo laikraščio atsakingo leidėjo pareigos. Taigi klausimą reikėtų svarstyti remiantis 10 straipsniu, t. y. pagal Belgijos nacionalinę teisę ir pagal Teisės reikalų komiteto konsoliduotą praktiką.

Belgijos Konstitucijos 58 straipsnis netaikomas tokiu pačiu pagrindu, kaip ir Protokolo 9 straipsnis. Taigi svarbu įvertinti, ar imunitetas gali būti atšauktas remiantis kuriuo nors F. Vanheckės nurodytu pagrindu.

Pirma, reikia pabrėžti, kad nebuvo pateikta pakankamai įrodymų dėl fumus persecutionis. Įprasta, kad už laikraščio turinį atsako vyriausiasis redaktorius, o tai, kad miesto meras yra socialistas, dar nėra įrodymas, jog pateiktas kaltinimas turėjo politinio atspalvio.

Antra, pažymėtina, kad jei minėtą straipsnį parašę ir pakeitę asmenys yra iš tikrųjų žinomi ir gyvena Belgijoje, tikėtina, jog pagal Belgijos įstatymus F. Vanheckei suteikiama visiška teisinė apsauga. Be to, pasirodo, kad F. Vanhecke paskelbė ir išplatino straipsnyje nurodytos informacijos paneigimą. Visgi norima atkreipti dėmesį į tai, kad Teisės reikalų komiteto kompetencijai nepriklauso tirti faktų ar vertinti kaltinimo teisėtumo. Darbo tvarkos taisyklių 7 straipsnio 7 dalyje aiškiai nustatyta, kad „komitetas (...) jokiais atvejais neišsako nuomonės dėl Parlamento nario kaltumo ar nekaltumo ir dėl to, ar nuomonės ir veiksmai, kuriais jis yra kaltinamas, užtraukia jam baudžiamąją atsakomybę, net jei nagrinėdamas prašymą komitetas galėjo išsamiai susipažinti su šia byla.“

Išvada

Atsižvelgdamas į pirmiau išvardytas aplinkybes ir remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 7 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Teisės reikalų komitetas, apsvarstęs argumentus dėl imuniteto atšaukimo (neatšaukimo), siūlo Europos Parlamentui atšaukti Parlamento nario Franko Vanheckės imunitetą.

(1)

Belgijos Konstitucijos 25 straipsnis:

„Suteikiama spaudos laisvė; draudžiama taikyti cenzūrą; negalima reikalauti garantijų iš autorių, leidėjų ar spaustuvininkų.

Kai autorius yra žinomas ir gyvena Belgijoje, leidėjas, spaustuvininkas ar platintojas negali būti traukiami baudžiamojon atsakomybėn.“


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

3.11.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

10

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Renate Weber

Atnaujinta: 2008 m. lapkričio 10 d.Teisinis pranešimas