MIETINTÖ     ***I
PDF 400kWORD 503k
29. huhtikuuta 2013
PE 480.855v02-00 A7-0150/2013

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten

(COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Timothy Kirkhope

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten

(COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2011)0032),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan, 82 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan d alakohdan ja 87 artiklan 2 kohdan a alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0039/2011),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon Bulgarian parlamentin, Tšekin tasavallan senaatin, Saksan liittoneuvoston, Italian senaatin, Alankomaiden parlamentin ylähuoneen, Itävallan kansallisneuvoston, Portugalin parlamentin ja Romanian senaatin kannanotot säädösesitykseen,

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 5. toukokuuta 2011 antaman lausunnon(1),

–   ottaa huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun 25. maaliskuuta 2011 antaman lausunnon(2),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston 14. kesäkuuta 2011 antaman lausunnon,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön ja ulkoasiainvaliokunnan sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnot (A7-0150/2013),

1.  hylkää komission ehdotuksen;

2.  pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksensa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)

EUVL C 218, 23.7.2011, s. 107.

(2)

EUVL C 181, 22.6.2011, s. 24.


ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO (25.4.2012)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten

(COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD))

Valmistelija: Sarah Ludford

LYHYET PERUSTELUT

Matkustajarekisteri- eli PNR-tiedot ovat matkustajien antamia tietoja, joita lentoyhtiöt keräävät ja käyttävät lipunmyynti-, varaus- ja lähtöselvitysjärjestelmissään. PNR-tiedot sisältävät kaupallisen luonteensa vuoksi monenlaisia tietoja, jotka ulottuvat nimistä, osoitteista, passin numeroista ja luottokorttitiedoista tietoihin, jotka koskevat muita matkustajia, matkareittejä ja matkatoimistoja.

Samalla kun parlamentti muistutti, että se on sitoutunut terrorismin torjuntaan keskeisenä osana EU:n ulkosuhteita sekä toteuttamaan ennakoivaa politiikkaa, se ilmaisi myös tarpeen suojella perusoikeuksia ja varmistaa EU:n kansalaisten yksityisyyden suojan kunnioittaminen tietosuojaa koskevien EU:n standardien ja normien mukaisesti.

Yhdysvaltain, Kanadan ja Australian kanssa tehdyt sopimukset PNR-tietojen vaihdosta ovat nostaneet esiin kysymyksiä, jotka koskevat tietojen käytön rajoittamista pyydettyyn tarkoitukseen, profilointia, tietojen säilytysaikaa ja suhteellisuuden tarvetta, vaikka nämä kysymykset onkin Australian tapauksessa ratkaistu tyydyttävästi.

Euroopan parlamentti on lukuisissa päätöslauselmissa korostanut tarvetta varmistaa, että kolmansien maiden kanssa tehtävät sopimukset noudattavat erityistä kehystä, joka koskee tällaisten henkilötietojen suojelua, ja että terrori-iskujen ja järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisemisestä vastaavat elimet käyttävät tietoja siten, että taataan, että kansalaisten perusoikeutta yksityisyyteen ei rikota, ja että PNR-tietoja käytetään ainoastaan lainvalvonta- ja turvallisuustarkoituksiin terrorismirikosten ja ylikansallisen rikollisuuden tapauksessa ja estetään kaikissa olosuhteissa PNR-tietojen käyttö tietojen louhintaan ja profilointiin.

Vaikka direktiiviehdotuksessa on joukko puutteita, jotka liittyvät näihin Euroopan parlamentin vaatimiin perustavoitteisiin, valmistelija on katsonut parhaaksi keskittyä tarkistuksissaan niihin näkökohtiin, jotka liittyvät suoraan AFET-valiokunnan toimivaltaan osana panosta, jonka se antaa asiasta vastaavan valiokunnan työhön siten, että valiokunnat eivät tee päällekkäistä työtä.

Hän on erityisesti pyrkinyt varmistamaan, että direktiivin tavoitteita ei heikennetä kansainvälisillä sopimuksilla, jotka sallisivat alemmat standardit.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 a viite (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a) ottavat huomioon tietosuojavaltuutetun 25 päivänä maaliskuuta 2011 antaman lausunnon sekä 29 artiklan mukaisen työryhmän 5 päivänä huhtikuuta 2011 antaman lausunnon 10/2011 erityisesti niiltä osin kuin niissä kyseenalaistetaan komission ehdotuksen tarpeellisuus, suhteellisuus ja soveltamisala,

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että lentoliikenteen harjoittajat pystyvät täyttämään tämän direktiivin mukaiset velvollisuutensa. Jäsenvaltioiden olisi säädettävä varoittavia, tehokkaita ja oikeasuhteisia seuraamuksia, myös taloudellisia seuraamuksia, niille lentoliikenteen harjoittajille, jotka eivät täytä PNR-tietojen toimittamista koskevia velvollisuuksiaan. Jos ilmenee toistuvia vakavia rikkomisia, jotka voivat haitata tämän direktiivin perustavoitteiden saavuttamista, näihin seuraamuksiin voi poikkeustapauksissa kuulua esimerkiksi kuljetusvälineen lentokieltoon asettaminen, takavarikko ja menetetyksi tuomitseminen tai liikenneluvan väliaikainen tai pysyvä peruuttaminen.

(17) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että lentoliikenteen harjoittajat pystyvät täyttämään tämän direktiivin mukaiset velvollisuutensa. Jäsenvaltioiden olisi säädettävä varoittavia, tehokkaita ja oikeasuhteisia seuraamuksia, myös taloudellisia seuraamuksia, niille lentoliikenteen harjoittajille, jotka eivät täytä PNR-tietojen toimittamista koskevia velvollisuuksiaan. Puutteellisen teknisen arkkitehtuurin tapauksessa komission olisi harkittava vaihtoehtoja, jotka varmistavat kansainvälisen lentoliikenteen sujuvan toiminnan ja estävät yksittäisiä jäsenvaltioita määräämästä kohtuuttomia seuraamuksia. Jos ilmenee toistuvia vakavia rikkomisia, jotka voivat haitata tämän direktiivin perustavoitteiden saavuttamista, näihin seuraamuksiin voi poikkeustapauksissa kuulua esimerkiksi kuljetusvälineen lentokieltoon asettaminen, takavarikko ja menetetyksi tuomitseminen tai liikenneluvan väliaikainen tai pysyvä peruuttaminen.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24) Kun otetaan huomioon oikeus henkilötietojen suojaan, olisi PNR-tietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröityjen oikeudet, kuten heidän oikeutensa tutustua omiin tietoihinsa, oikaista niitä, poistaa ne tai kieltää niiden käyttö tietokannassa sekä oikeus vahingonkorvaukseen ja oikeudelliseen muutoksenhakuun määriteltävä puitepäätöksen 2008/977/YOS mukaisesti.

(24) Kun otetaan huomioon oikeus henkilötietojen suojaan, olisi PNR-tietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröityjen oikeudet, kuten heidän oikeutensa tutustua omiin tietoihinsa, oikaista niitä, poistaa ne tai kieltää niiden käyttö tietokannassa sekä oikeus vahingonkorvaukseen ja oikeudelliseen muutoksenhakuun määriteltävä puitepäätöksen 2008/977/YOS mukaisesti. Näitä oikeuksia olisi sovellettava samalla tavoin unionin kansalaisiin ja kolmannen maan kansalaisiin.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(28 a) Jotta voidaan turvata oikeusvarmuus ja tämän direktiivin sujuva täytäntöönpano ja vältetään vahingoittamasta unionin suhteita kolmansien maiden lentoliikenteen harjoittajiin ja näiden lippuvaltioihin, on tärkeää, että unioni hyväksyy PNR-tietojen antamista koskevat toimivat siirtymäsäännökset. Näin ollen sisäisten lentojen mukaan ottaminen tässä ensimmäisessä vaiheessa saattaisi aiheuttaa toimintojen ylikuormittumisen, joka johtaisi PNR-järjestelmän täytäntöönpanon tehottomuuteen.

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(32 a) Unionin tekemissä kansainvälisissä sopimuksissa olisi määrättävä tämän direktiivin vaatimuksia vastaavista suojakeinoista.

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h) 'vakavalla rikollisuudella' neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja kansallisessa laissa rikoksiksi määriteltyjä tekoja, jos niistä voidaan määrätä vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus tai turvaamistoimenpide, jonka enimmäiskesto on jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaan vähintään kolme vuotta; jäsenvaltiot voivat kuitenkin sulkea pois ne vähäisemmät rikokset, joiden yhteydessä tämän direktiivin mukainen PNR-tietojen käsittely ei olisi suhteellisuusperiaatteen mukaista, kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden rikosoikeuden järjestelmät;

h) 'vakavalla rikollisuudella' neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja kansallisessa laissa rikoksiksi määriteltyjä tekoja, jos niistä voidaan määrätä vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus tai turvaamistoimenpide, jonka enimmäiskesto on jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaan vähintään viisi vuotta; jäsenvaltioiden on kuitenkin suljettava pois rikokset, joiden yhteydessä tämän direktiivin mukainen PNR-tietojen käsittely ei olisi suhteellisuusperiaatteen mukaista, kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden rikosoikeuden järjestelmät;

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i) 'vakavalla kansainvälisellä rikollisuudella' neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja kansallisessa laissa rikoksiksi määriteltyjä tekoja, jos niistä voidaan määrätä vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus tai turvaamistoimenpide, jonka enimmäiskesto on jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaan vähintään kolme vuotta, ja jos:

i) 'vakavalla kansainvälisellä rikollisuudella' neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja kansallisessa laissa rikoksiksi määriteltyjä tekoja, jos niistä voidaan määrätä vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus tai turvaamistoimenpide, jonka enimmäiskesto on jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaan vähintään viisi vuotta, ja jos:

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jäsenvaltion matkustajatietoyksikön on toimitettava PNR-tiedot tai 2 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti tunnistettujen henkilöiden PNR-tietojen käsittelyn tulokset lisätutkimuksia varten saman jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille. Tällaiset tiedonsiirrot on aina tehtävä tapauskohtaisesti.

4. Jäsenvaltion tai jäsenvaltioiden ryhmän matkustajatietoyksikön on toimitettava PNR-tiedot tai 2 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti tunnistettujen henkilöiden PNR-tietojen käsittelyn tulokset lisätutkimuksia varten saman jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille. Tällaiset tiedonsiirrot on aina tehtävä tapauskohtaisesti.

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköillä on oikeus tarvittaessa pyytää minkä tahansa toisen jäsenvaltion matkustajatietoyksikköä toimittamaan sen tietokantaan 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti talletetut PNR-tiedot ja tarvittaessa myös PNR-tietojen käsittelyn tulos. Matkustajatietoyksikkö voi pyytää saada tutustua määrättyihin toisen jäsenvaltion matkustajatietoyksikön hallussa oleviin PNR-tietoihin kokonaisuudessaan ja peittämättöminä vain poikkeustilanteissa, kun kyseessä on terrorismirikoksiin tai vakavaan rikollisuuteen liittyvä erityinen uhka tai tutkinta tai erityiset syytetoimet.

3. Jäsenvaltioiden tai jäsenvaltioiden ryhmien matkustajatietoyksiköillä on oikeus tarvittaessa pyytää minkä tahansa toisen jäsenvaltion matkustajatietoyksikköä toimittamaan sen tietokantaan 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti talletetut PNR-tiedot ja tarvittaessa myös PNR-tietojen käsittelyn tulos. Matkustajatietoyksikkö voi pyytää saada tutustua määrättyihin toisen jäsenvaltion matkustajatietoyksikön hallussa oleviin PNR-tietoihin kokonaisuudessaan ja peittämättöminä vain poikkeustilanteissa, kun kyseessä on terrorismirikoksiin tai vakavaan rikollisuuteen liittyvä erityinen uhka tai tutkinta tai erityiset syytetoimet.

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltio voi siirtää PNR-tiedot ja niiden käsittelyn tuloksen kolmanteen maahan vain tapauskohtaisesti ja edellyttäen, että

Jäsenvaltio voi siirtää PNR-tiedot ja niiden käsittelyn tuloksen kolmanteen maahan vain tapauskohtaisesti ja edellyttäen, että

 

-a) unioni on tehnyt kansainvälisen sopimuksen kyseisen kolmannen maan kanssa tai on yhdessä kyseisen kolmannen maan kanssa sopimuspuolena kansainvälisessä yleissopimuksessa, jossa määrätään tämän direktiivin vaatimuksia vastaavista suojakeinoista;

 

-b) tällaisessa kansainvälisessä sopimuksessa määrätään tai kyseinen kolmas maa nimenomaisesti sopii tietojen siirtämisestä muulle kolmannelle maalle, kun

 

i) kolmas maa on esittänyt perusteet sille, että siirto on tarpeen tämän direktiivin soveltamiseksi 1 artiklan 2 kohdassa määriteltyä tarkoitusta varten,

 

ii) kohdemaan tarjoamat suojakeinot vastaavat tämän direktiivin vaatimuksia,

 

iii) jäsenvaltio on antanut etukäteen nimenomaisen suostumuksen; ja

a) neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS 13 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät;

a) neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS 13 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

b) siirto on tarpeen tämän direktiivin soveltamiseksi 1 artiklan 2 kohdassa määriteltyä tarkoitusta varten; ja

 

c) kyseinen kolmas maa suostuu siihen, että se siirtää tiedot toiseen kolmanteen maahan vain jos se on tarpeen tämän direktiivin soveltamiseksi 1 artiklan 2 kohdassa määriteltyä tarkoitusta varten ja vain kyseisen jäsenvaltion nimenomaisella suostumuksella.

 

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) tarkastelee tämän direktiivin toimintaa ja esittää sitä koskevan kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle neljän vuoden kuluessa 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta ajankohdasta. Tarkastelussa käydään läpi kaikki direktiivin osa-alueet ja kiinnitetään erityistä huomiota henkilötietojen suojelua koskevien sääntöjen noudattamiseen, tietojen säilytysaikaan ja arviointien laatuun. Kertomuksessa esitetään myös 18 artiklan nojalla kerätyt tilastotiedot.

b) tarkastelee tämän direktiivin toimintaa ja esittää sitä koskevan kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle neljän vuoden kuluessa 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta ajankohdasta. Tarkastelussa käydään läpi kaikki direktiivin osa-alueet ja kiinnitetään erityistä huomiota henkilötietojen suojelua koskevien sääntöjen noudattamiseen myös tapauksissa, joissa tietoja siirretään kolmansiin maihin, tietojen säilytysaikaan ja arviointien laatuun. Kertomuksessa tarkastellaan myös 16 artiklan siirtymäsäännöksiä ja annetaan neuvoja mahdollisista ongelmista, jotka liittyvät siihen, että lentoliikenteen harjoittajat antavat PNR-tietoja tarjontamenetelmällä (push), mukaan luettuina vaikutukset kolmansien maiden lentoliikenteen harjoittajiin ja niiden lippuvaltioihin, ja siinä esitetään 18 artiklan nojalla kerätyt tilastotiedot.

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on laadittava matkustajatietoyksiköille annetuista PNR-tiedoista määrättyjä tilastotietoja. Näissä tilastotiedoissa on mainittava ainakin niiden 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti tunnistettujen henkilöiden lukumäärä, jotka saattavat olla osallisina terrorismirikoksissa tai vakavassa rikollisuudessa, ja PNR-tietojen käytön perusteella toteutettujen lainvalvontatoimien lukumäärä lentoliikenteen harjoittajaa ja lentojen määräasemaa kohti.

1. Jäsenvaltioiden on laadittava matkustajatietoyksiköille annetuista PNR-tiedoista määrättyjä tilastotietoja. Näissä tilastotiedoissa on mainittava ainakin niiden 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti tunnistettujen henkilöiden lukumäärä, jotka saattavat olla osallisina terrorismirikoksissa tai vakavassa rikollisuudessa, ja PNR-tietojen käytön perusteella toteutettujen lainvalvontatoimien lukumäärä lentoliikenteen harjoittajaa ja lentojen määräasemaa kohti sekä kuinka monessa tapauksessa tietoja on 8 artiklan mukaisesti siirretty kolmansiin maihin jaoteltuna maita sekä 1 artiklan 2 kohdassa määriteltyjä tarkoituksia kohden.

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi

19 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1. Kun unioni tekee kahdenvälisiä sopimuksia kolmansien maiden kanssa tai monenvälisiä yleissopimuksia, joista aiheutuu velvoitteita ja sitoumuksia, sen on varmistettava, että nämä sopimukset tarjoavat tämän direktiivin vaatimusten mukaiset suojakeinot.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Matkustajarekisteritietojen (EU-PNR) käyttö

Viiteasiakirjat

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

14.2.2011

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Baroness Sarah Ludford

11.1.2012

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

24.4.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

46

2

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Elmar Brok, Mário David, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Kristiina Ojuland, Justas Vincas Paleckis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Marek Siwiec, Charles Tannock, Inese Vaidere, Kristian Vigenin

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Laima Liucija Andrikienė, Andrew Duff, Tanja Fajon, Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Antonio López-Istúriz White, Carmen Romero López, Marietje Schaake, Indrek Tarand, Alejo Vidal-Quadras, Renate Weber


LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO (14.12.2011)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten

(KOM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD))

Valmistelija: Eva Lichtenberger

LYHYET PERUSTELUT

Matkustajatietojen arviointia koskeva komission direktiiviehdotus on seurausta siitä, että Lissabonin sopimuksen tultua voimaan asiaa koskevan puitepäätöksen lainsäädäntömenettely on rauennut.

Osa vuonna 2008 tehtyä ehdotusta kohtaan esitetystä arvostelusta on otettu huomioon. Toimenpiteen tarpeellisuutta ja oikeasuhteisuutta kohtaan esitetään edelleen tuntuvaa arvostelua, kuten ovat tehneet esimerkiksi Euroopan tietosuojavaltuutettu(1), EU:n perusoikeusvirasto(2) ja neuvoston oikeudellinen yksikkö(3). Ehdotusta on muutettava niin, että tarpeellisuus ja oikeasuhteisuus toteutuvat. Kuten Romanian perustuslakituomioistuimen antama tuomio tietojen säilyttämisestä on osoittanut(4), ei ole varmaa, että unionin lainsäädäntöä voidaan ylipäätään toteuttaa jäsenvaltioissa kajoamalla tällä tavoin kiistanalaisesti perusoikeuksiin. Saksan perustuslakituomioistuin varoitti tietojen säilyttämisestä antamassaan tuomiossa(5) selvästi siitä, että uudet rekisteröintitoimet – myös EU:n tasolla toteutetut – saattavat helposti ylittää absoluuttisen kumulatiivisen rajan, jonka jälkeen perusoikeuksien vastainen valvontatilanne koskisi myös täysin epäilysten ulkopuolella olevia väestönosia.

Matkustajatietojen arvioinnista aiheutuu huomattavat kustannukset. Komissio arvioi vuonna 2007, että kaikille jäsenvaltioille aiheutuu perustamiskustannuksia (ilman seurannaiskustannuksia) 614 833 187 euroa. EU:n lentoyhtiöille (siis ilman kolmansien maiden lentoyhtiöitä) aiheutuisi yhteensä 11 647 116 euron perustamiskustannukset ja vuosittaiset käyttökustannukset olisivat 2 250 080 euroa käytettäessä tarjontamenetelmää (push) kaksi kertaa matkustajaa kohti.

Valmistelija ehdottaa, että komissiolle annetaan tehtäväksi laatia selvitys kustannuksista ja ehdottaa tarvittaessa toimenpiteitä.

Valmistelija ehdottaa direktiivin oikeasuhteisuuden varmistamiseksi soveltamisalan supistamista:

•   PNR-tietojen arviointi on käynnistettävä ainoastaan terrorismirikosten ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten. Terrorismirikosten määritelmästä on tehtävä tarkempi ja se on rajattava puitepäätöksen 2002/475/YOS 1 artiklassa tarkoitettuun tunnusmerkistöön. Puitepäätöksen 2–4 artiklassa tarkoitettuja rikoksia ei ole syytä ottaa mukaan. Terrorismiteon ehkäiseminen kattaa joka tapauksessa tällaisen rikoksen valmistelun, organisoimisen jne.

•   Matkustajatietoja ei pitäisi arvioida myöskään "vakavan rikollisuuden" perusteella, koska sen määritelmä on aivan liian laaja. Se kattaa petoksen kaltaiset nk. tavalliset rikokset sekä vähäisemmät rikokset, joiden mukaan ottaminen olisi komissionkin mielestä suhteetonta (ks. 2 artiklan h alakohta).

•   Lisäksi tietojen käsittelytapa olisi määriteltävä tarkemmin (4 artikla).

•   Tietojen edelleen siirtäminen (7 ja 8 artikla) olisi rajattava tapauksiin, joissa se on tarpeen konkreettisen terrorismirikoksen ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten, ja siirtäminen kolmansiin maihin ainoastaan tapauksiin, joissa annetaan vastaavat takeet tietosuojasta.

•   Tietojen säilyttämisaikaa on lyhennettävä selvästi. Ehdotetulla 30 vuorokauden säilytysajalla otetaan huomioon edellä mainitut perusoikeuksia koskevat epäilyt. Sen pitäisi riittää kiireellisiä epäilyjä tai kiireellistä vaaran torjuntaa varten. Vanhempien tietojen osalta kansalliset viranomaiset voivat aina perusteltujen epäilyjen kyseessä ollessa ja oikeusvaltion menettelyjä noudattaen turvautua lentoyhtiöiden tai varausjärjestelmien tietoihin, joita säilytetään useita kuukausia. Tähän ei tarvita uutta oikeusperustaa.

•   Tietojen luottamuksellisuutta ja turvallisuutta, niihin tutustumista, niiden oikaisemista, poistamista ja käytön kieltämistä sekä vahingonkorvauksia ja oikeudellista muutoksenhakua koskevia matkustajien oikeuksia olisi vahvistettava. Etenkin puitepäätöksessä tiukasti rajattua oikeutta tutustua tietoihin on parannettava. Valmistelija ehdottaa, että PNR-tietojen käsittelyyn sovelletaan direktiiviin 95/46/EY perustuvia kansallisia säännöksiä, vaikka kyseinen direktiivi ei periaatteessa sovellu jäsenvaltioiden poliisi- ja oikeuslaitosten yhteistyöhön rikosasioissa (ks. direktiivin 3 artikla). Lopuksi tähän problematiikkaan tarvitaan vielä soveltuva tietosuojaratkaisu oikeus- ja sisäasioiden alalla Lissabonin sopimuksen tultua voimaan.

•   Olisi syytä lähettää vain tietoja, joita tarvitaan tämän direktiivin tarkoituksiin.

TARKISTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetulla neuvoston direktiivillä 2004/82/EY säännellään ennalta annettavien matkustajatietojen (API-tiedot) siirtämistä toimivaltaisille kansallisille viranomaisille lentoliikenteen harjoittajien toimesta rajavalvonnan parantamiseksi ja laittoman maahanmuuton torjumiseksi.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Matkustajarekisteritietoja (PNR-tiedot) tarvitaan, jotta voidaan tehokkaasti ehkäistä, paljastaa ja tutkia terrorismirikoksia ja vakavia rikoksia ja nostaa niiden perusteella syytteitä ja siten parantaa sisäistä turvallisuutta.

(5) Matkustajarekisteritiedot (PNR-tiedot) voivat olla hyödyllinen keino tehokkaasti ehkäistä, paljastaa ja tutkia terrorismirikoksia ja tietyntyyppisiä luonteeltaan kansainvälisiä vakavia rikoksia ja nostaa niiden perusteella syytteitä ja siten parantaa sisäistä turvallisuutta.

Perustelu

"Vakavat kansainväliset rikokset" ja erityisesti ihmiskauppa sekä laiton huume- ja asekauppa ovat myös relevantteja ja vakavia rikostyyppejä, joiden ehkäisemistä PNR-tietojen käyttö voi auttaa. Jos direktiivin soveltamisalaa kavennetaan poistamalla "vakavat rikokset", PNR-tietojen käytössä keskitytään kansainvälisiin rikoksiin, joissa nämä tiedot ovat tärkeimpiä ja vaikuttavimpia.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) PNR-tietojen avulla lainvalvontaviranomaiset voivat ehkäistä, paljastaa ja tutkia vakavia rikoksia, kuten terroritekoja, ja nostaa niiden perusteella syytteitä vertailemalla tietoja erilaisiin etsittyjä henkilöitä ja esineitä koskeviin tietokantoihin saadakseen tällä tavoin todisteita ja tarvittaessa paljastaakseen rikollisten apureita ja rikollisverkostoja.

(6) PNR-tiedot voivat auttaa lainvalvontaviranomaisia ehkäisemään, paljastamaan ja tutkimaan vakavia kansainvälisiä rikoksia, kuten terroritekoja, ja nostamaan niiden perusteella syytteitä vertailemalla tietoja erilaisiin etsittyjä henkilöitä ja esineitä koskeviin tietokantoihin löytääkseen tällä tavoin tarvittavia todisteita ja tarvittaessa paljastaakseen rikollisten apureita ja rikollisverkostoja.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) PNR-tietojen avulla lainvalvontaviranomaiset voivat yksilöidä henkilöitä, jotka eivät ole viranomaisille ennestään tuttuja, koska heitä ei aiemmin ole epäilty osallisuudesta vakaviin rikoksiin ja terrorismiin, mutta jotka PNR-tietojen analyysin perusteella saattavat olla osallisina tällaisiin rikoksiin, minkä vuoksi toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä heidän suhteensa lisätutkimuksia. PNR-tietojen avulla lainvalvontaviranomaiset voivat puuttua vakavan rikollisuuden ja terrorismin uhkaan eri tavoin kuin muuntyyppisiä henkilötietoja käsittelemällä. Jotta voitaisiin kuitenkin varmistaa, että sellaisten henkilöiden tietoja, jotka eivät ole syyllistyneet mihinkään ja joita ei epäillä mistään, käsitellään mahdollisimman vähän, arviointikriteerien laatimiseen ja soveltamiseen liittyvää PNR-tietojen käyttöä olisi edelleen rajoitettava niin, että se kattaa ainoastaan sellaiset vakavat rikokset, jotka ovat luonteeltaan valtioiden rajat ylittäviä, eli jotka liittyvät erottamattomasti matkustamiseen ja sitä kautta myös sen yhteydessä käsiteltäviin tietoihin.

Poistetaan.

Perustelu

Valmistelija ehdottaa kaikkia matkustajia koskevien PNR-tietojen käytön rajoittamista terrorismirikosten ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten vertaamalla niitä erityisesti etsittyjä henkilöitä koskeviin tietokantoihin (4 artiklan 2 kohdan b alakohta) tai toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä erityisissä tapauksissa (4 artiklan 2 kohdan c alakohta).

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Lentoliikenteen harjoittajat keräävät ja käsittelevät jo matkustajien PNR-tietoja omia kaupallisia tarkoituksiaan varten. Tällä direktiivillä ei pitäisi velvoittaa lentoliikenteen harjoittajia keräämään tai säilyttämään mitään uusia matkustajatietoja eikä velvoittaa matkustajia antamaan mitään uusia tietoja lentoliikenteen harjoittajille nykyään annettavien tietojen lisäksi.

(11) Lentoliikenteen harjoittajat keräävät ja käsittelevät jo matkustajien PNR-tietoja omia kaupallisia tarkoituksiaan varten. Tällä direktiivillä ei pitäisi velvoittaa lentoliikenteen harjoittajia keräämään tai säilyttämään mitään uusia matkustajatietoja eikä velvoittaa matkustajia antamaan mitään uusia tietoja lentoliikenteen harjoittajille nykyään annettavien tietojen lisäksi. Jos lentoliikenteen harjoittajat eivät kerää tietoja rutiininomaisesti tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä kaupallisiin tarkoituksiin, niitä ei pitäisi vaatia luomaan prosesseja, joilla tällaisia tietoja kerätään.

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Terrorismirikosten määritelmä olisi otettava terrorismin torjunnasta tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS 1–4 artiklasta. Vakavan rikollisuuden määritelmä olisi otettava eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklasta. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sulkea pois ne vähäisemmät rikokset, joiden yhteydessä tämän direktiivin mukainen PNR-tietojen käsittely ei olisi suhteellisuusperiaatteen mukaista, kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden rikosoikeuden järjestelmät. Vakavan kansainvälisen rikollisuuden määritelmä olisi otettava neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklasta ja kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisesta Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksesta.

(12) Terrorismirikosten määritelmä olisi otettava terrorismin torjunnasta tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS 1–4 artiklasta. Vakavan kansainvälisen rikollisuuden määritelmä olisi otettava neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklasta ja kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisesta Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksesta. Jäsenvaltioiden on suljettava pois rikokset, joiden yhteydessä tämän direktiivin mukainen PNR-tietojen käsittely ei olisi suhteellisuusperiaatteen mukaista, kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden rikosoikeuden järjestelmät.

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Laadittaessa matkustajatietoyksikölle toimitettavien PNR-tietojen luetteloja olisi otettava huomioon terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa koskevat viranomaisten oikeutetut vaatimukset, jotta voidaan parantaa unionin sisäistä turvallisuutta ja suojata kansalaisten perusoikeuksia, erityisesti oikeutta yksityisyyden ja henkilötietojen suojaan. Näissä luetteloissa ei pitäisi esittää sellaisia henkilötietoja, joista voi käydä ilmi asianomaisen henkilön rotu tai etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys tai jokin terveyttä tai sukupuolielämää koskeva tieto. PNR-tietojen tulisi sisältää matkustajan varausta ja matkareittiä koskevia yksityiskohtia, joiden avulla toimivaltaiset viranomaiset voivat yksilöidä ne lentomatkustajat, jotka muodostavat riskin sisäiselle turvallisuudelle.

(14) Laadittaessa tämän direktiivin liitteessä lueteltujen matkustajatietoyksikölle toimitettavien PNR-tietojen sisältöä olisi otettava huomioon terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa koskevat viranomaisten oikeutetut vaatimukset, jotta voidaan parantaa unionin sisäistä turvallisuutta ja suojata henkilöiden perusoikeuksia, erityisesti oikeutta yksityisyyden ja henkilötietojen suojaan. Näihin tietoihin ei pitäisi sisältyä sellaisia henkilötietoja, joista voi käydä ilmi asianomaisen henkilön rotu tai etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys tai jokin terveyttä tai sukupuolielämää koskeva tieto. PNR-tietojen tulisi sisältää matkustajan varausta ja matkareittiä koskevia yksityiskohtia, joiden avulla toimivaltaiset viranomaiset voivat yksilöidä ne lentomatkustajat, jotka muodostavat riskin sisäiselle turvallisuudelle.

Perustelu

Englanninkielisen version sana "required" voisi olla hämmentävä, koska lentoliikenteen harjoittajat kokoavat PNR-tietoja niiden tietojen joukosta, joita ne ovat keränneet tavanomaisen liiketoimintansa yhteydessä. Niitä ei pitäisi pakottaa toimittamaan tai säilyttämään mitään matkustajia koskevia lisätietoja, eikä matkustajille pitäisi asettaa mitään velvoitetta antaa enemmän tietoja kuin ne, jotka lentoliikenteen harjoittajat normaalisti pyytävät tavanomaisen liiketoimintansa yhteydessä.

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Mahdollisia tietojen siirtämistapoja on kaksi: "kysyntämenetelmässä" tietoja pyytävän jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat päästä lentoliikenteen harjoittajan varausjärjestelmään ("välitön pääsy") ja saada (pull) jäljennöksen tarvittavista tiedoista, ja "tarjontamenetelmässä" lentoliikenteen harjoittajat siirtävät (push) tarvittavat PNR-tiedot niitä pyytäville viranomaisille, jolloin lentoliikenteen harjoittajilla on valta valvoa, mitä tietoja toimitetaan. "Tarjontamenetelmän" katsotaan takaavan korkeamman tietosuojan tason, ja sen olisi oltava pakollinen kaikille lentoliikenteen harjoittajille.

(15) Mahdollisia tietojen siirtämistapoja on kaksi: "kysyntämenetelmässä" tietoja pyytävän jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat päästä lentoliikenteen harjoittajan varausjärjestelmään ("välitön pääsy") ja saada (pull) jäljennöksen tarvittavista tiedoista, ja "tarjontamenetelmässä" lentoliikenteen harjoittajat siirtävät (push) PNR-tiedot niitä pyytäville viranomaisille, jolloin lentoliikenteen harjoittajilla on valta valvoa, mitä tietoja toimitetaan. "Tarjontamenetelmä" takaa korkeamman tietosuojan tason, ja siitä olisi kaksi vuotta direktiivin voimaantulon jälkeen tultava pakollinen kaikille lentoliikenteen harjoittajille, jotka jo keräävät ja käsittelevät PNR-tietoja kaupallisia tarkoituksia varten ja jotka suorittavat kansainvälisiä lentoja jäsenvaltioihin tai jäsenvaltioista. Jos tietokoneistetun varauspalvelun tarjoajat käsittelevät PNR-tietoja, sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 80/2009 mukaisia tietokonepohjaisia paikanvarausjärjestelmiä (TPJ) koskevia käytännesääntöjä.

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että lentoliikenteen harjoittajat pystyvät täyttämään tämän direktiivin mukaiset velvollisuutensa. Jäsenvaltioiden olisi säädettävä varoittavia, tehokkaita ja oikeasuhteisia seuraamuksia, myös taloudellisia seuraamuksia, niille lentoliikenteen harjoittajille, jotka eivät täytä PNR-tietojen toimittamista koskevia velvollisuuksiaan. Jos ilmenee toistuvia vakavia rikkomisia, jotka voivat haitata tämän direktiivin perustavoitteiden saavuttamista, näihin seuraamuksiin voi poikkeustapauksissa kuulua esimerkiksi kuljetusvälineen lentokieltoon asettaminen, takavarikko ja menetetyksi tuomitseminen tai liikenneluvan väliaikainen tai pysyvä peruuttaminen.

(17) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että lentoliikenteen harjoittajat pystyvät täyttämään tämän direktiivin mukaiset velvollisuutensa. Jäsenvaltioiden olisi säädettävä varoittavia, tehokkaita ja oikeasuhteisia seuraamuksia, myös taloudellisia seuraamuksia, niille lentoliikenteen harjoittajille, jotka eivät täytä PNR-tietojen toimittamista koskevia velvollisuuksiaan.

Perustelu

Joissakin tapauksissa vastuu ei ole lentoliikenteen harjoittajilla vaan kolmansilla mailla, jotka eivät välitä edelleen hallussaan olevia PNR-tietoja. Seuraamusten pitäisi olla varoittavia, tehokkaita ja oikeasuhteisia, kuten johdanto-osan kappaleen alkuosassa todetaan. Näin toinen osa voisi olla epäsuhtainen tai jopa ristiriitainen suhteessa ensimmäiseen osaan, joka käsittää kaikenlaiset seuraamukset.

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20) Jäsenvaltioiden olisi jaettava saamansa PNR-tiedot muiden jäsenvaltioiden kanssa silloin kun tietojen siirto on tarpeen terrorismirikosten tai vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai syytteeseenpanoa varten. Tämän direktiivin säännökset eivät saisi vaikuttaa muihin poliisi- ja oikeusviranomaisten välistä tietojenvaihtoa koskeviin unionin säädöksiin, joihin kuuluvat muun muassa Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta 6 päivänä huhtikuuta 2009 tehty neuvoston päätös 2009/371/YOS ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta 18 päivänä syyskuuta 2006 tehty neuvoston puitepäätös 2006/960/YOS. Tällaista PNR-tietojen vaihtoa lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten välillä olisi säänneltävä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

(20) Jäsenvaltioiden olisi jaettava saamansa PNR-tiedot muiden jäsenvaltioiden kanssa silloin kun tietojen siirto on tarpeen terrorismirikosten tai tässä direktiivissä määritellyn vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai syytteeseenpanoa varten. Tämän direktiivin säännökset eivät saisi vaikuttaa muihin poliisi- ja oikeusviranomaisten välistä tietojenvaihtoa koskeviin unionin säädöksiin, joihin kuuluvat muun muassa Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta 6 päivänä huhtikuuta 2009 tehty neuvoston päätös 2009/371/YOS ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta 18 päivänä syyskuuta 2006 tehty neuvoston puitepäätös 2006/960/YOS. Tällaista PNR-tietojen vaihtoa lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten välillä olisi säänneltävä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21) PNR-tietojen säilytysajan olisi oltava oikeassa suhteessa siihen, mikä on tarpeen terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten. PNR-tietojen luonteen ja niiden käyttötarkoitusten vuoksi tietoja on tarpeen säilyttää riittävän kauan, jotta niitä voidaan käyttää analyysien laatimisessa ja tutkimuksissa. Suhteettoman käytön välttämiseksi tiedot on määrätyn ajan kuluttua anonymisoitava, minkä jälkeen ne ovat saatavilla vain hyvin tiukkojen ja rajoitettujen edellytysten täyttyessä.

(21) PNR-tietojen säilytysajan olisi oltava oikeassa suhteessa siihen, mikä on tarpeen terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten. PNR-tietojen luonteen ja niiden käyttötarkoitusten vuoksi tietoja on tarpeen säilyttää riittävän kauan, jotta niitä voidaan käyttää analyysien laatimisessa ja tutkimuksissa. Suhteettoman käytön välttämiseksi matkustajan tunnistamisen mahdollistavat tiedot on määrätyn ajan kuluttua erotettava PNR-tiedoista, minkä jälkeen ne ovat saatavilla vain hyvin tiukkojen ja rajoitettujen edellytysten täyttyessä.

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23) Kussakin jäsenvaltiossa matkustajatietoyksikön ja toimivaltaisten viranomaisten toimesta tapahtuvaan PNR-tietojen käsittelyyn olisi sovellettava henkilötietojen suojaa koskevan kansallisen lain normeja, jotka ovat rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta 27 päivänä marraskuuta 2008 tehdyn puitepäätöksen 2008/977/YOS mukaiset.

(23) Kussakin jäsenvaltiossa matkustajatietoyksikön ja toimivaltaisten viranomaisten toimesta tapahtuvaan PNR-tietojen käsittelyyn olisi sovellettava henkilötietojen suojaa koskevan kansallisen lain normeja, jotka ovat rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta 27 päivänä marraskuuta 2008 tehdyn puitepäätöksen 2008/977/YOS ja yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY1 mukaiset.

 

____________

 

1EYVL L 281, 23.11.95, s. 31.

Perustelu

Koska kaikki matkustajia koskevat tiedot kerätään, olisi sovellettava tiukimpia tietosuojanormeja.

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24) Kun otetaan huomioon oikeus henkilötietojen suojaan, olisi PNR-tietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröityjen oikeudet, kuten heidän oikeutensa tutustua omiin tietoihinsa, oikaista niitä, poistaa ne tai kieltää niiden käyttö tietokannassa sekä oikeus vahingonkorvaukseen ja oikeudelliseen muutoksenhakuun määriteltävä puitepäätöksen 2008/977/YOS mukaisesti.

(24) Kun otetaan huomioon oikeus henkilötietojen suojaan, olisi PNR-tietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröityjen oikeudet, kuten heidän oikeutensa tutustua omiin tietoihinsa, oikaista niitä, poistaa ne tai kieltää niiden käyttö tietokannassa sekä oikeus vahingonkorvaukseen ja oikeudelliseen muutoksenhakuun määriteltävä puitepäätöksen 2008/977/YOS ja direktiivin 95/46/EY mukaisesti.

Perustelu

Koska kaikki matkustajia koskevat tiedot kerätään, olisi sovellettava tiukimpia tietosuojanormeja.

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 a) Jäsenvaltioiden olisi huolehdittava siitä, että PNR-tietojen käyttöön liittyvistä toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset eivät siirry matkustajien maksettaviksi.

Tarkistus  15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28) Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden mahdollisuuteen säätää kansallisessa laissaan PNR-tietojen keräämistä ja käsittelyä koskevasta järjestelmästä muita kuin tässä direktiivissä mainittuja tarkoituksia varten tai näiden tietojen keräämisestä muilta kuin direktiivissä mainituilta liikenteenharjoittajilta sisäisten lentojen osalta asiaa koskevia tietosuojasäännöksiä noudattaen, kunhan kyseinen kansallinen laki on unionin säännöstön mukainen. Sisäisiin lentoihin liittyvien PNR-tietojen keräämistä olisi pohdittava erikseen myöhemmin.

Poistetaan.

Perustelu

Jäsenvaltioiden ei pitäisi kerätä muita PNR-tietoja kuin tässä asetuksessa määriteltyjä PNR-tietoja, jotta luotaisiin oikeusvarmuutta sekä matkustajatietojen suojan että toimijoiden taloudellisten etujen suhteen.

Tarkistus  16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 28 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(28 b) PNR-tietojen edelleen siirtäminen olisi rajattava tapauksiin, joissa se on tarpeen konkreettisen terrorismirikoksen ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja oikeudenkäyntimenettelyä varten, ja siirtämisen kolmansiin maihin olisi oltava sallittua vain tapauksissa, joissa vastaavat tietosuojatoimet ovat käytössä.

Tarkistus  17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32) Erityisesti direktiivin soveltamisalaa on rajoitettu mahdollisimman pitkälle niin, että PNR-tietoja voidaan säilyttää enintään 5 vuotta, minkä jälkeen tiedot on poistettava, ja tiedot on anonymisoitava hyvin lyhyen ajan jälkeen, ja arkaluonteisten tietojen kerääminen ja käyttö on kielletty. Jotta voidaan varmistaa toiminnan tehokkuus ja tietosuojan korkea taso, jäsenvaltioiden on varmistettava, että riippumaton kansallinen valvontaviranomainen on vastuussa PNR-tietojen käsittelyyn liittyvästä neuvonnasta ja valvonnasta. Kaikesta PNR-tietojen käsittelystä on laadittava loki tai muu dokumentaatio, jotta voidaan varmistaa tietojenkäsittelyn lainmukaisuus ja omavalvonta ja taata tietojen eheys ja tietojenkäsittelyn turvallisuus. Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että matkustajille ilmoitetaan selkeästi ja yksityiskohtaisesti PNR-tietojen keräämisestä ja heidän oikeuksistaan.

(32) Erityisesti direktiivin soveltamisalaa on rajoitettu mahdollisimman pitkälle niin, että PNR-tietoja voidaan säilyttää enintään kolme kuukautta, minkä jälkeen tiedot on poistettava; tiedot on hyvin lyhyen ajan jälkeen peitettävä ja asetettava kaikkien käyttäjien ulottumattomille lukuun ottamatta hyvin suppeaa ja rajoitettua valtuutetun henkilöstön määrää, ja arkaluonteisten tietojen kerääminen ja käyttö on kielletty. Jotta voidaan varmistaa toiminnan tehokkuus ja tietosuojan korkea taso, jäsenvaltioiden on varmistettava, että riippumaton kansallinen valvontaviranomainen on vastuussa PNR-tietojen käsittelyyn liittyvästä neuvonnasta ja valvonnasta. Kaikesta PNR-tietojen käsittelystä on laadittava loki tai muu dokumentaatio, jotta voidaan varmistaa tietojenkäsittelyn lainmukaisuus ja omavalvonta ja taata tietojen eheys ja tietojenkäsittelyn turvallisuus. Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että matkustajille ilmoitetaan selkeästi ja yksityiskohtaisesti PNR-tietojen keräämisestä ja heidän oikeuksistaan.

Tarkistus  18

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a) terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäiseminen, paljastaminen, tutkiminen ja syytteeseenpano 4 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdan mukaisesti; ja

(a) terrorismirikosten ja 2 artiklan i alakohdassa määritellyn vakavan kansainvälisen rikollisuuden tiettyjen muotojen ehkäiseminen, paljastaminen, tutkiminen ja syytteeseenpano 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

Tarkistus  19

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b) terrorismirikosten ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäiseminen, paljastaminen, tutkiminen ja syytteeseenpano 4 artiklan 2 kohdan a ja d alakohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Perustelu

Sisältyy muutettuun 1 artiklan 2 kohdan a alakohtaan.

Tarkistus  20

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Tämän direktiivin mukaisesti kerättyjä PNR-tietoja ei voida käyttää, kun kyseessä ovat vähäisemmät rikokset, joista voidaan määrätä vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus tai turvaamistoimenpide, jonka enimmäiskesto on jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaan alle kolme vuotta.

Tarkistus  21

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Tätä direktiiviä ei sovelleta unionin sisäisiin lentoihin eikä muihin liikennevälineisiin kuin ilma-aluksiin.

Tarkistus  22

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) 'kansainvälisellä lennolla' mitä tahansa lentoliikenteen harjoittajan reitti- tai tilauslentoa, jonka on määrä saapua kolmannesta maasta jäsenvaltion alueelle tai lähteä jäsenvaltion alueelta kolmannessa maassa sijaitsevaan lopulliseen määränpäähän, siirtymä- tai kauttalennot kummassakin tapauksessa mukaan lukien;

b) 'kansainvälisellä lennolla' mitä tahansa lentoliikenteen harjoittajan reitti- tai tilauslentoa, jonka on määrä saapua kolmannesta maasta jäsenvaltion alueelle tai lähteä jäsenvaltion alueelta kolmannessa maassa sijaitsevaan lopulliseen määränpäähän;

Perustelu

Siirtymä- ja kauttalentojen sisällyttäminen tähän merkitsee EU:n sisäisten lentojen saattamista direktiivin soveltamisalaan.

1) S'agissant des vols de transfert: étant donné que les transmissions PNR concernent la totalité des vols et non les passagers, les demandes visant à inclure les vols de transfer équivalent à demander des transmissions PNR pour pratiquement tous les vols intra communautaires. 2) S'agissant des vols de transit: les données PNR sont envoyées aux autorités des aéroports d'où les passagers débarquent de vols, (et non les autorités des aéroports de transit, où par définition, les passagers "n'attérissent" pas dans les contrôles de l'immigration). L'itinéraire d'un passager ne correspondra pas toujours au point de transit, ainsi cette clause ne permet pas de satisfaire le système des conditions de demande.

Tarkistus  23

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) 'matkustajarekisteritiedoilla' eli 'PNR-tiedoilla' kunkin matkustajan matkustustiedot sisältävää rekisteriä, joka sisältää kaikki ne tiedot, jotka lippuvarauksia tekevät sekä kuljetukseen osallistuvat lentoliikenteen harjoittajat tarvitsevat varausten käsittelyä ja valvontaa varten kunkin matkan osalta, jonka henkilö on varannut tai joka on varattu hänen puolestaan, riippumatta siitä, sisältyvätkö nämä tiedot varausjärjestelmään, lähtöselvitysjärjestelmään vai muuhun vastaavaan järjestelmään, jolla on samat toiminnot;

c) 'matkustajarekisteritiedoilla' eli 'PNR-tiedoilla' kunkin matkustajan matkustustiedot sisältävää rekisteriä, jonka lentoliikenteen harjoittajat kokoavat ja tallentavat sähköisesti tavanomaisen liiketoimintansa yhteydessä ja joka sisältää kaikki ne tiedot, jotka lippuvarauksia tekevät sekä kuljetukseen osallistuvat lentoliikenteen harjoittajat tarvitsevat varausten käsittelyä ja valvontaa varten kunkin matkan osalta, jonka henkilö on varannut tai joka on varattu hänen puolestaan, riippumatta siitä, sisältyvätkö nämä tiedot varausjärjestelmään, lähtöselvitysjärjestelmään vai muuhun vastaavaan järjestelmään, jolla on samat toiminnot;

Perustelu

Vältetään uusia ja kalliita lentoliikenteen harjoittajiin kohdistuvia rasitteita, jotka puolestaan muuttuisivat matkustajille/kuluttajille aiheutuviksi kustannuksiksi.

Tarkistus  24

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f) 'tarjontamenetelmällä (push)' menetelmää, jossa lentoliikenteen harjoittajat siirtävät tarvittavat PNR-tiedot niitä pyytävän viranomaisen tietokantaan;

f) 'tarjontamenetelmällä (push)' menetelmää, jossa lentoliikenteen harjoittajat siirtävät keräämänsä tämän direktiivin liitteessä luetellut PNR-tiedot niitä pyytävän viranomaisen tietokantaan;

Tarkistus  25

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a) 'kysyntämenetelmällä (pull)' menetelmää, jossa tietoja pyytävä viranomainen pääsee suoraan lentoliikenteen harjoittajan varausjärjestelmän tietokantaan ja kopioi matkustajatiedot;

Perustelu

"Kysyntämenetelmän" määrittäminen vaikuttaa tarpeelliselta, koska menetelmä mainitaan komission ehdotuksessa monta kertaa.

Tarkistus  26

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h) 'vakavalla rikollisuudella' neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja kansallisessa laissa rikoksiksi määriteltyjä tekoja, jos niistä voidaan määrätä vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus tai turvaamistoimenpide, jonka enimmäiskesto on jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaan vähintään kolme vuotta; jäsenvaltiot voivat kuitenkin sulkea pois ne vähäisemmät rikokset, joiden yhteydessä tämän direktiivin mukainen PNR-tietojen käsittely ei olisi suhteellisuusperiaatteen mukaista, kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden rikosoikeuden järjestelmät;

Poistetaan.

Tarkistus  27

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – i alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

i) 'vakavalla kansainvälisellä rikollisuudella' neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja kansallisessa laissa rikoksiksi määriteltyjä tekoja, jos niistä voidaan määrätä vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus tai turvaamistoimenpide, jonka enimmäiskesto on jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaan vähintään kolme vuotta, ja jos:

i) 'vakavalla kansainvälisellä rikollisuudella' seuraavia neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja kansallisessa laissa rikoksiksi määriteltyjä tekoja: ihmiskauppa, huumausaineiden laiton kauppa ja aseiden, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden laiton kauppa, jos niistä voidaan määrätä vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus tai turvaamistoimenpide, jonka enimmäiskesto on jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaan vähintään kolme vuotta, ja jos:

Tarkistus  28

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava tai nimettävä viranomainen, jolla on terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai syytteeseenpanoa koskeva toimivalta, tai tällaisen viranomaisen yksikkö toimimaan matkustajatietoyksikkönä, joka vastaa PNR-tietojen keräämisestä lentoliikenteen harjoittajilta sekä tietojen säilyttämisestä, analysoinnista ja analyysin tulosten toimittamisesta 5 artiklassa tarkoitetuille toimivaltaisille viranomaisille. Yksikön henkilöstön jäsenet voivat olla toimivaltaisten viranomaisten lähettämiä työntekijöitä.

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava tai nimettävä viranomainen, jolla on terrorismirikosten ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai syytteeseenpanoa koskeva toimivalta, tai tällaisen viranomaisen yksikkö toimimaan matkustajatietoyksikkönä, joka vastaa PNR-tietojen keräämisestä lentoliikenteen harjoittajilta sekä tietojen säilyttämisestä, analysoinnista ja analyysin tulosten toimittamisesta 5 artiklassa tarkoitetuille toimivaltaisille viranomaisille. Yksikön henkilöstön jäsenet voivat olla toimivaltaisten viranomaisten lähettämiä työntekijöitä.

Tarkistus  29

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Kansainvälisten lentojen matkustajien PNR-tietojen tallennus, käsittely ja analysointi voidaan suorittaa vain unionin alueella. Näin voidaan varmistaa, että näihin menettelyihin sovelletaan henkilötietojen suojaa koskevaa unionin lainsäädäntöä.

Tarkistus  30

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Jäsenvaltiot vastaavat PNR-tietojen kokoamisesta, käsittelystä ja edelleen toimittamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Tarkistus  31

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a) matkustajien arviointi ennen kuin he saapuvat kyseiseen jäsenvaltioon tai lähtevät sieltä, jotta voidaan tunnistaa henkilöt, jotka saattavat olla osallisina terrorismirikoksessa tai vakavassa kansainvälisessä rikoksessa ja joista 5 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä lisätutkimuksia. Tällaisen arvioinnin laatimista varten matkustajatietoyksikkö voi käsitellä PNR-tietoja vertaamalla niitä ennalta määritettyihin kriteereihin. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tällaisen automaattisen tietojenkäsittelyn tuloksena saatavat osumat tarkistetaan yksittäin ei-automaattisen käsittelyn keinoin, jotta voidaan arvioida, onko 5 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen tarpeen toteuttaa toimenpiteitä;

Poistetaan.

Tarkistus  32

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b) matkustajien arviointi ennen kuin he saapuvat kyseiseen jäsenvaltioon tai lähtevät sieltä, jotta voidaan tunnistaa henkilöt, jotka saattavat olla osallisina terrorismirikoksessa tai vakavassa rikollisuudessa ja joista 5 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä lisätutkimuksia. Tällaisten arvioiden laatimista varten matkustajatietoyksikkö voi vertailla PNR-tietoja asianmukaisiin tietokantoihin, myös kansainvälisiin tai kansallisiin tietokantoihin tai EU:n tietokantojen kansallisiin kopioihin, jos sellaisia on perustettu EU:n lainsäädännön nojalla etsityistä tai etsintäkuulutetuista henkilöistä tai esineistä, tällaisiin tiedostoihin sovellettavien unionin, kansainvälisten ja kansallisten sääntöjen mukaisesti. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tällaisen automaattisen tietojenkäsittelyn tuloksena saatavat osumat tarkistetaan yksittäin ei-automaattisen käsittelyn keinoin, jotta voidaan arvioida, onko 5 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen tarpeen toteuttaa toimenpiteitä;

(b) matkustajia koskeva lisäarviointi, jonka 5 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset voivat suorittaa ennen kuin matkustajat saapuvat kyseiseen jäsenvaltioon tai lähtevät sieltä, kun tosiasioiden pohjalta on aihetta epäillä, että he saattavat olla osallisina terrorismirikoksessa tai vakavassa kansainvälisessä rikollisuudessa. Tällaisten arvioiden laatimista varten matkustajatietoyksikkö voi vertailla PNR-tietoja asianmukaisiin tietokantoihin, myös kansainvälisiin tai kansallisiin tietokantoihin tai EU:n tietokantojen kansallisiin kopioihin, jos sellaisia on perustettu EU:n lainsäädännön nojalla etsityistä tai etsintäkuulutetuista henkilöistä tai esineistä, tällaisiin tiedostoihin sovellettavien unionin, kansainvälisten ja kansallisten sääntöjen mukaisesti. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tällaisen automaattisen tietojenkäsittelyn tuloksena saatavat osumat tarkistetaan yksittäin ei-automaattisen käsittelyn keinoin, jotta voidaan arvioida, onko 5 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen tarpeen toteuttaa toimenpiteitä;

Tarkistus  33

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c) vastaaminen tapauskohtaisesti toimivaltaisten viranomaisten asianmukaisesti perusteltuihin pyyntöihin toimittaa PNR-tietoja ja käsitellä PNR-tietoja yksittäisissä tapauksissa terrorismirikosten tai vakavien rikosten ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten, ja tällaisen käsittelyn tulosten toimittaminen toimivaltaisille viranomaisille; ja

(c) vastaaminen tapauskohtaisesti toimivaltaisten viranomaisten asianmukaisesti perusteltuihin pyyntöihin toimittaa PNR-tietoja ja käsitellä PNR-tietoja yksittäisissä tapauksissa terrorismirikosten tai vakavien kansainvälisten rikosten ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten, ja tällaisen käsittelyn tulosten toimittaminen toimivaltaisille viranomaisille; ja

Tarkistus  34

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d) PNR-tietojen analysointi arviointikriteerien päivittämistä tai uusien kriteerien luomista varten, jotta voidaan tunnistaa henkilöt, jotka saattavat olla osallisina a alakohdassa tarkoitetussa terrorismirikoksessa tai vakavassa kansainvälisessä rikoksessa.

Poistetaan.

Tarkistus  35

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. PNR-tietoja voidaan käsitellä vain matkustajatietoyksikön pyynnöstä jäsenvaltion toimivaltaisen tuomioistuimen määräyksellä. Ainoastaan jos matkustajatietoyksikkö arvioi viivytyksen olevan vaaraksi ("periculum in mora"), se voi itse antaa valtuutuksen tällaiseen käsittelyyn.

Tarkistus  36

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jäsenvaltion matkustajatietoyksikön on toimitettava PNR-tiedot tai 2 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti tunnistettujen henkilöiden PNR-tietojen käsittelyn tulokset lisätutkimuksia varten saman jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille. Tällaiset tiedonsiirrot on aina tehtävä tapauskohtaisesti.

4. Jäsenvaltion matkustajatietoyksikön on toimitettava PNR-tiedot tai 2 kohdan b alakohdan mukaisesti tunnistettujen henkilöiden PNR-tietojen käsittelyn tulokset lisätutkimuksia varten saman jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille. Tällaiset tiedonsiirrot on aina tehtävä tapauskohtaisesti.

Tarkistus  37

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on laadittava luettelo toimivaltaisista viranomaisista, joilla on oikeus pyytää tai ottaa vastaan matkustajatietoyksiköltä PNR-tietoja tai PNR-tietojen käsittelyn tuloksia tehdäkseen niitä koskevia lisätutkimuksia tai toteuttaakseen tarvittavat toimenpiteet terrorismirikosten ja vakavien rikosten ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten.

1. Kunkin jäsenvaltion on laadittava luettelo toimivaltaisista viranomaisista, joilla on oikeus pyytää tai ottaa vastaan matkustajatietoyksiköltä PNR-tietoja tai PNR-tietojen käsittelyn tuloksia tehdäkseen niitä koskevia lisätutkimuksia tai toteuttaakseen tarvittavat toimenpiteet terrorismirikosten ja vakavien kansainvälisten rikosten ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten.

Tarkistus  38

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Toimivaltaisten viranomaisten on oltava viranomaisia, joilla on toimivalta ehkäistä, paljastaa ja tutkia terrorismirikoksia ja vakavia rikoksia tai nostaa syyte niiden perusteella.

2. Toimivaltaisten viranomaisten on oltava viranomaisia, joilla on toimivalta ehkäistä, paljastaa ja tutkia terrorismirikoksia ja vakavia kansainvälisiä rikoksia tai nostaa syyte niiden perusteella.

Tarkistus  39

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat käsitellä matkustajatietoyksikön vastaanottamia matkustajien PNR-tietoja tai PNR-tietojen käsittelyn tuloksia edelleen vain terrorismirikosten tai vakavien rikosten ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai syytteeseenpanoa varten.

4. Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat käsitellä matkustajatietoyksikön vastaanottamia matkustajien PNR-tietoja tai PNR-tietojen käsittelyn tuloksia edelleen vain terrorismirikosten tai vakavien kansainvälisten rikosten ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai syytteeseenpanoa varten.

Tarkistus  40

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että lentoliikenteen harjoittajat toimittavat (push) 2 artiklan c alakohdassa määritellyt ja liitteessä täsmennetyt PNR-tiedot, siltä osin kuin ne ovat jo keränneet nämä tiedot, sen jäsenvaltion kansallisen matkustajatietoyksikön tietokantaan, jonka alueelle kansainvälisen lennon on määrä laskeutua tai jonka alueelta lento lähtee. Jos kyseessä on yhden tai useamman lentoliikenteen harjoittajan yhteistunnuksin suorittama lento, velvollisuus toimittaa kaikkien lennon matkustajien PNR-tiedot koskee sitä lentoliikenteen harjoittajaa, joka vastaa lennon toteuttamisesta. Jos lentoon kuuluu yksi tai useampia välilaskuja jäsenvaltioiden lentokentille, lentoliikenteen harjoittajien on toimitettava PNR-tiedot kaikkien asianomaisten jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköille.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että lentoliikenteen harjoittajat, jotka jo keräävät matkustajistaan PNR-tietoja, toimittavat (push) 2 artiklan c alakohdassa määritellyt ja liitteessä täsmennetyt PNR-tiedot, siltä osin kuin ne keräävät näitä tietoja tavanomaisen liiketoimintansa yhteydessä, sen jäsenvaltion kansallisen matkustajatietoyksikön tietokantaan, jonka alueelle kansainvälisen lennon on määrä laskeutua tai jonka alueelta lento lähtee. Jos kyseessä on yhden tai useamman lentoliikenteen harjoittajan yhteistunnuksin suorittama lento, velvollisuus toimittaa kaikkien lennon matkustajien PNR-tiedot koskee sitä lentoliikenteen harjoittajaa, joka vastaa lennon toteuttamisesta. Jos lentoon kuuluu yksi tai useampia välilaskuja jäsenvaltioiden lentokentille, lentoliikenteen harjoittajien on toimitettava PNR-tiedot vain viimeisen saapumisjäsenvaltion matkustajatietoyksiköille.

 

1 a. Jäsenvaltiot eivät saa edellyttää lentoliikenteen harjoittajilta sellaisten PNR-tietojen keräämistä, joita ne eivät jo kerää. Lentoliikenteen harjoittajat eivät saa siirtää muita PNR-tietoja kuin 2 artiklan c alakohdassa määriteltyjä ja liitteessä täsmennettyjä PNR-tietoja. Lentoliikenteen harjoittajat eivät ole vastuussa matkustajien toimittamien tietojen tarkkuudesta ja täydellisyydestä, paitsi silloin kun ne eivät ole toteuttaneet kohtuullisia toimenpiteitä varmistaakseen, että matkustajilta kootut tiedot ovat tarkkoja ja oikeellisia.

2. Lentoliikenteen harjoittajien on toimitettava PNR-tiedot sähköisesti käyttäen yhteistä yhteyskäytäntöä ja tuettuja tietomuotoja, jotka vahvistetaan 13 ja 14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti, tai teknisten ongelmien sattuessa käyttäen mitä tahansa muuta soveltuvaa tapaa, joka takaa asianmukaisen tietoturvan tason:

2. Lentoliikenteen harjoittajien on toimitettava PNR-tiedot sähköisesti käyttäen yhteistä yhteyskäytäntöä ja tuettuja tietomuotoja, jotka vahvistetaan 13 ja 14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti, tai lentoliikenteen harjoittajien teknisten ongelmien sattuessa käyttäen mitä tahansa muuta soveltuvaa tapaa, joka takaa asianmukaisen tietoturvan tason:

a) 24–48 tuntia ennen lennon suunniteltua lähtöaikaa;

a) kerran 24–48 tuntia ennen lennon suunniteltua lähtöaikaa;

ja

ja

b) välittömästi lennolle pääsyn sulkeuduttua, eli heti kun matkustajat ovat nousseet ilma-alukseen lähtöön valmistautumista varten eikä ilma-alukseen enää oteta lisää matkustajia.

b) kerran välittömästi lennolle pääsyn sulkeuduttua, eli heti kun matkustajat ovat nousseet ilma-alukseen lähtöön valmistautumista varten eikä ilma-alukseen enää oteta lisää matkustajia.

3. Jäsenvaltiot voivat sallia, että lentoliikenteen harjoittajat rajoittavat 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut siirrot 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen siirtojen päivityksiin.

3. Jäsenvaltioiden on sallittava, että lentoliikenteen harjoittajat rajoittavat 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut siirrot 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen siirtojen päivityksiin.

4. Lentoliikenteen harjoittajien on toimitettava PNR-tiedot tapauskohtaisesti, matkustajatietoyksikön kansallisen lainsäädännön nojalla esittämästä pyynnöstä, jos tiedot on tarpeen saada käyttöön aikaisemmin kuin 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuna ajankohtana, jotta niiden avulla voidaan reagoida terrorismirikoksiin tai vakavaan rikollisuuteen liittyvään määrättyyn ja konkreettiseen uhkaan.

4. Lentoliikenteen harjoittajien on toimitettava PNR-tiedot tapauskohtaisesti, matkustajatietoyksikön kansallisen lainsäädännön nojalla esittämästä pyynnöstä, jos tiedot on tarpeen saada käyttöön aikaisemmin kuin 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuna ajankohtana, jotta niiden avulla voidaan reagoida terrorismirikoksiin tai vakavaan kansainväliseen rikollisuuteen liittyvään määrättyyn ja konkreettiseen uhkaan.

Tarkistus  41

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että matkustajatietoyksikkö toimittaa 4 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan nojalla tunnistamiensa henkilöiden PNR-tietojen käsittelyn tulokset muiden jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköille, jos se katsoo, että tietojen siirtäminen on tarpeen terrorismirikosten tai vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai syytteeseenpanoa varten. Vastaanottavien jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköiden on toimitettava tällaiset PNR-tiedot tai niiden käsittelyn tulos toimivaltaisille viranomaisilleen.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että matkustajatietoyksikkö toimittaa 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla tunnistamiensa henkilöiden PNR-tietojen käsittelyn tulokset muiden jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköille, jos se katsoo, että tietojen siirtäminen on tarpeen terrorismirikosten tai vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai syytteeseenpanoa varten. Tällaiset siirtämiset on rajattava tiukasti tietoihin, joita tarvitaan erityistapauksessa terrorismirikoksen tai vakavan kansainvälisen rikoksen ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai syytteeseenpanoa varten, ja siirtämiset on perusteltava kirjallisesti. Vastaanottavien jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköiden on toimitettava tällaiset PNR-tiedot tai niiden käsittelyn tulos toimivaltaisille viranomaisilleen.

2. Jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköillä on oikeus tarvittaessa pyytää minkä tahansa toisen jäsenvaltion matkustajatietoyksikköä toimittamaan sen tietokantaan 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti talletetut PNR-tiedot ja tarvittaessa myös PNR-tietojen käsittelyn tulos. Tällaisia tietoja koskeva pyyntö voi perustua mihin tahansa yksittäiseen tietoelementtiin tai niiden yhdistelmään, sen mukaan minkä pyytävä matkustajatietoyksikkö katsoo olevan tarpeen terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai syytteeseenpanoa varten. Matkustajatietoyksiköiden on toimitettava pyydetyt tiedot niin pian kuin mahdollista, ja lisäksi niiden on toimitettava PNR-tietojen käsittelyn tulos, jos se on jo laadittu 4 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköillä on oikeus tarvittaessa pyytää minkä tahansa toisen jäsenvaltion matkustajatietoyksikköä toimittamaan sen tietokantaan 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti talletetut PNR-tiedot ja tarvittaessa myös PNR-tietojen käsittelyn tulos. Tällaisia tietoja koskeva pyyntö on rajattava tiukasti erityistapauksessa tarvittaviin tietoihin. Pyyntö voi perustua mihin tahansa yksittäiseen tietoelementtiin tai niiden yhdistelmään, sen mukaan minkä pyytävä matkustajatietoyksikkö katsoo olevan tarpeen terrorismirikosten tai vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai syytteeseenpanoa varten, ja pyyntö on perusteltava kirjallisesti. Matkustajatietoyksiköiden on toimitettava pyydetyt tiedot niin pian kuin mahdollista, ja lisäksi niiden on toimitettava PNR-tietojen käsittelyn tulos, jos se on jo laadittu 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti.

3. Jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköillä on oikeus tarvittaessa pyytää minkä tahansa toisen jäsenvaltion matkustajatietoyksikköä toimittamaan sen tietokantaan 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti talletetut PNR-tiedot ja tarvittaessa myös PNR-tietojen käsittelyn tulos. Matkustajatietoyksikkö voi pyytää saada tutustua määrättyihin toisen jäsenvaltion matkustajatietoyksikön hallussa oleviin PNR-tietoihin kokonaisuudessaan ja peittämättöminä vain poikkeustilanteissa, kun kyseessä on terrorismirikoksiin tai vakavaan rikollisuuteen liittyvä erityinen uhka tai tutkinta tai erityiset syytetoimet.

3. Jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköillä on oikeus tarvittaessa pyytää minkä tahansa toisen jäsenvaltion matkustajatietoyksikköä toimittamaan sen tietokantaan 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti talletetut PNR-tiedot ja tarvittaessa myös PNR-tietojen käsittelyn tulos. Matkustajatietoyksikkö voi pyytää saada tutustua määrättyihin toisen jäsenvaltion matkustajatietoyksikön hallussa oleviin PNR-tietoihin kokonaisuudessaan ja peittämättöminä vain poikkeustilanteissa, kun kyseessä on terrorismirikoksiin tai vakavaan kansainväliseen rikollisuuteen liittyvä erityinen uhka tai tutkinta tai erityiset syytetoimet. Tällainen pyyntö on perusteltava kirjallisesti.

4. Vain silloin kun on tarpeen ehkäistä yleiseen turvallisuuteen kohdistuva välitön ja vakava uhka, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää suoraan minkä tahansa toisen jäsenvaltion matkustajatietoyksikköä toimittamaan PNR-tiedot, joita säilytetään sen tietokannassa 9 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti. Tällaisten pyyntöjen tulee liittyä määrättyyn terrorismirikoksia tai vakavaa rikollisuutta koskevaan tutkintaan tai syytetoimiin, ja ne on perusteltava. Matkustajatietoyksiköiden on vastattava tällaisiin pyyntöihin kiireellisesti. Kaikissa muissa tapauksissa toimivaltaisten viranomaisten on ohjattava pyyntönsä oman jäsenvaltionsa matkustajatietoyksikön kautta.

4. Vain silloin kun on tarpeen ehkäistä yleiseen turvallisuuteen kohdistuva välitön ja vakava uhka, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää suoraan minkä tahansa toisen jäsenvaltion matkustajatietoyksikköä toimittamaan PNR-tiedot, joita säilytetään sen tietokannassa 9 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti. Tällaisten pyyntöjen tulee liittyä määrättyyn terrorismirikoksia tai vakavaa kansainvälistä rikollisuutta koskevaan tutkintaan tai syytetoimiin, ja ne on perusteltava. Matkustajatietoyksiköiden on vastattava tällaisiin pyyntöihin kiireellisesti. Kaikissa muissa tapauksissa toimivaltaisten viranomaisten on ohjattava pyyntönsä oman jäsenvaltionsa matkustajatietoyksikön kautta.

5. Poikkeuksellisesti, jos tietoihin on voitava tutustua hyvissä ajoin terrorismirikoksia tai vakavaa rikollisuutta koskevaan määrättyyn ja konkreettiseen uhkaan vastaamiseksi, jäsenvaltion matkustajatietoyksiköllä on oikeus milloin tahansa pyytää toisen jäsenvaltion matkustajatietoyksikköä toimittamaan sille PNR-tiedot lennoista, jotka laskeutuvat viimeksi mainitun jäsenvaltion alueelle tai nousevat sieltä.

5. Poikkeuksellisesti, jos tietoihin on voitava tutustua hyvissä ajoin terrorismirikoksia tai vakavaa kansainvälistä rikollisuutta koskevaan määrättyyn ja konkreettiseen uhkaan vastaamiseksi, jäsenvaltion matkustajatietoyksiköllä on oikeus milloin tahansa pyytää toisen jäsenvaltion matkustajatietoyksikköä toimittamaan sille PNR-tiedot lennoista, jotka laskeutuvat viimeksi mainitun jäsenvaltion alueelle tai nousevat sieltä. Tällaiset pyynnöt on rajattava tiukasti tietoihin, joita tarvitaan erityistapauksessa terrorismirikoksen tai vakavan kansainvälisen rikoksen ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai syytteeseenpanoa varten, ja pyynnöt on perusteltava kirjallisesti.

6. Tämän artiklan mukainen tietojenvaihto voi tapahtua minkä tahansa lainvalvontaviranomaisten väliseen kansainväliseen yhteistyöhön tarkoitetun kanavan kautta. Pyynnöt esitetään ja tietojenvaihto tapahtuu kanavan käyttökielellä. Kun jäsenvaltiot antavat 3 artiklan 3 kohdan mukaiset ilmoituksensa, niiden on samalla ilmoitettava komissiolle myös niiden yhteyspisteiden yhteystiedot, joille kiireelliset pyynnöt voidaan lähettää. Komissio antaa saamansa ilmoitukset tiedoksi jäsenvaltioille.

6. Tämän artiklan mukainen tietojenvaihto voi tapahtua minkä tahansa lainvalvontaviranomaisten väliseen eurooppalaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön tarkoitetun kanavan kautta, mikä koskee erityisesti Europolia ja kansallisia viranomaisia 6 päivänä huhtikuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/371/YOS 8 artiklan mukaisesti. Pyynnöt esitetään ja tietojenvaihto tapahtuu kanavan käyttökielellä. Kun jäsenvaltiot antavat 3 artiklan 3 kohdan mukaiset ilmoituksensa, niiden on samalla ilmoitettava komissiolle myös niiden yhteyspisteiden yhteystiedot, joille kiireelliset pyynnöt voidaan lähettää. Komissio antaa saamansa ilmoitukset tiedoksi jäsenvaltioille.

Perustelu

Kaikkia matkustajia koskevia henkilötietoja ei pitäisi jakaa rutiininomaisesti. Tietojenvaihtoa olisi rajattava tiukasti erityistapauksiin, jotka koskevat terrorismirikosten ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai syytteeseenpanoa, ja pyynnöt olisi perusteltava kirjallisesti todentamista varten.

Tietojen vaihtoon olisi käytettävä olemassa olevia kanavia. Siksi Europol on mainittava nimenomaisesti.

Tarkistus  42

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltio voi siirtää PNR-tiedot ja niiden käsittelyn tuloksen kolmanteen maahan vain tapauskohtaisesti ja edellyttäen, että

Jäsenvaltio voi siirtää PNR-tiedot ja niiden käsittelyn tuloksen kolmanteen maahan vain unionin ja kyseisen kolmannen maan välisen kansainvälisen sopimuksen nojalla, vain tapauskohtaisesti ja edellyttäen, että

 

-a) kaikki 7 artiklassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät soveltuvin osin;

a) neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS 13 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät;

a) neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS 13 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät;

b) siirto on tarpeen tämän direktiivin soveltamiseksi 1 artiklan 2 kohdassa määriteltyä tarkoitusta varten; ja

b) siirto on tarpeen tämän direktiivin soveltamiseksi 1 artiklan 2 kohdassa määriteltyä tarkoitusta varten; ja

c) kyseinen kolmas maa suostuu siihen, että se siirtää tiedot toiseen kolmanteen maahan vain jos se on tarpeen tämän direktiivin soveltamiseksi 1 artiklan 2 kohdassa määriteltyä tarkoitusta varten ja vain kyseisen jäsenvaltion nimenomaisella suostumuksella.

c) kyseinen kolmas maa takaa, että se käyttää tietoja vain jos se on tarpeen tämän direktiivin soveltamiseksi 1 artiklan 2 kohdassa määriteltyä tarkoitusta varten. Kyseiseltä kolmannelta maalta kielletään tietojen siirtäminen toiseen kolmanteen maahan.

 

d) kolmas maa antaa unionin kansalaisille ilman aiheetonta viivästystä tai kustannuksia unionissa noudatettavan käytännön mukaisen oikeuden tutustua PNR-tietoihin, oikaista niitä tai poistaa ne sekä oikeuden mahdolliseen vahingonkorvaukseen;

 

e) kolmas maa varmistaa riittävän ja vastaavan PNR-tietojen suojan tason.

Perustelu

PNR-tiedot olisi lähetettävä kolmansiin maihin vain, jos tietosuojasta saadaan riittävät takeet.

Tarkistus  43

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Kun 1 kohdassa tarkoitettu 30 päivän määräaika PNR-tietojen siirtämisestä matkustajatietoyksikölle on umpeutunut, tietoja on säilytettävä matkustajatietoyksikössä vielä viiden vuoden ajan. Tämän jakson aikana on peitettävä kaikki tietoelementit, joiden avulla saattaisi olla mahdollista tunnistaa matkustaja, johon PNR-tiedot liittyvät. Pääsy näihin anonymisoituihin PNR-tietoihin saa olla vain määrätyillä matkustajatietoyksikön henkilöstön jäsenillä, joilla on erillinen valtuutus analysoida PNR-tietoja ja laatia arviointikriteerejä 4 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti. Oikeuden tutustua kaikkiin PNR-tietoihin voi myöntää vain matkustajatietoyksikön päällikkö 4 artiklan 2 kohdan c alakohdassa mainittuja tarkoituksia varten, kun voidaan kohtuudella olettaa, että on tarpeen suorittaa tutkimus, jotta voidaan vastata määrättyyn ja konkreettiseen uhkaan tai riskiin, tai määrätyn tutkimuksen tai syytetoimien perusteella.

Poistetaan.

Perustelu

Storing all PNR data for longer periods of time even without any initial suspicion is disproportionate. National constitutional courts in several rulings on telecommunications data retention as based on directive 2006/24/EC as well as the ECHR in its ruling on retention of DNA samples (S. and Marper vs UK) have made this clear and have also warned that the cumulative effects of retention of several types data may be close to the absolute constitutional threshold. Neither the Legal Service of the Council nor the EU Fundamental Rights Agency have been convinced by the necessity and proportionality of the retention of data about all passengers. (Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus  44

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että PNR-tiedot poistetaan sen jälkeen kun 2 kohdassa tarkoitettu ajanjakso on päättynyt. Tämä velvoite ei koske tapauksia, joissa määrätyt PNR-tiedot on siirretty toimivaltaiselle viranomaiselle käytettäväksi määrätyissä rikostutkimuksissa tai syytetoimissa; tällaisten tietojen säilyttämiseen toimivaltaisen viranomaisen toimesta sovelletaan kyseisen jäsenvaltion kansallista lakia.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että PNR-tiedot poistetaan sen jälkeen kun 1 kohdassa tarkoitettu ajanjakso on päättynyt. Tämä velvoite ei koske tapauksia, joissa määrätyt PNR-tiedot on siirretty toimivaltaiselle viranomaiselle käytettäväksi määrätyissä, tiettyyn henkilöön tai tiettyyn henkilöryhmään kohdistuvissa rikostutkimuksissa tai syytetoimissa; tällaisten tietojen säilyttämiseen toimivaltaisen viranomaisen toimesta sovelletaan kyseisen jäsenvaltion kansallista lakia.

Perustelu

Olisi ehdottomasti velvoitettava tietojen poistamiseen viiden vuoden jälkeen. Tämän kohdan mukainen poikkeus on mielekäs, mutta olisi selvennettävä, että tietojen säilyttäminen viiden vuoden jälkeen sallittaisiin vain tiettyyn henkilöön tai tiettyyn henkilöryhmään kohdistuvissa rikostutkimuksissa tai syytetoimissa. Komission ehdotuksessa mainitut "määrätyt rikostutkimukset tai syytetoimet" voisivat koskea myös kooltaan määrittelemätöntä henkilöjoukkoa.

Tarkistus  45

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Matkustajatietoyksikön on säilytettävä 4 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettu osumatulos vain niin kauan, että osumasta voidaan ilmoittaa toimivaltaisille viranomaisille. Jos automaattisen haun tuloksena saatu osuma osoittautuu ei-automaattisin keinoin tehdyn yksilöllisen tarkistuksen jälkeen negatiiviseksi, tulos on kuitenkin talletettava myöhempien virheosumien välttämiseksi enintään kolmen vuoden ajaksi, paitsi jos tuloksen taustalla olevia tietoja ei ole vielä poistettu 3 kohdan mukaisesti viiden vuoden säilytysajan jälkeen; tällaisessa tapauksessa lokitiedot on säilytettävä niin kauan, että taustalla olevat tiedot on poistettu.

Matkustajatietoyksikön on säilytettävä 4 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu osumatulos vain niin kauan, että osumasta voidaan ilmoittaa toimivaltaisille viranomaisille. Jos automaattisen haun tuloksena saatu osuma osoittautuu ei-automaattisin keinoin tehdyn yksilöllisen tarkistuksen jälkeen negatiiviseksi, taustalla olevat tiedot on korjattava tai poistettava kyseisestä tietokannasta.

Tarkistus  46

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, että lentoliikenteen harjoittajille voidaan määrätä varoittavia, tehokkaita ja oikeasuhteisia seuraamuksia, myös taloudellisia seuraamuksia, jos ne eivät toimita tämän direktiivin mukaisesti vaadittuja tietoja, vaikka ovat jo keränneet ne, tai jos ne eivät toimita tietoja vaaditussa muodossa tai jos ne muulla tavoin rikkovat tämän direktiivin mukaisesti hyväksyttyjä kansallisia säännöksiä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, että lentoliikenteen harjoittajille voidaan määrätä varoittavia, tehokkaita ja oikeasuhteisia seuraamuksia, myös taloudellisia seuraamuksia, jos ne eivät toimita tämän direktiivin mukaisesti vaadittuja tietoja, vaikka ovat jo keränneet ne, tai jos ne eivät toimita tietoja PNR-tietoja koskevien Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön suuntaviivojen mukaisessa vaaditussa muodossa tai jos ne muulla tavoin rikkovat tämän direktiivin mukaisesti hyväksyttyjä kansallisia säännöksiä. Lentoliikenteen harjoittajiin ei voida kohdistaa seuraamuksia, jos kolmannen maan viranomaiset eivät salli PNR-tietojen siirtämistä.

Perustelu

On käytettävä muotoa, josta on sovittu maailmanlaajuisesti ja jonka Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö (asiakirja 9944) ja Maailman tullijärjestö ovat tunnustaneet.

Tarvitaan selvennystä, koska tietojen siirtämistä voivat kolmansissa maissa koskea erilaiset säännökset.

Tarkistus  47

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on säädettävä, että neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS 21 ja 22 artiklan täytäntöönpanoa varten annettuja kansallisia säännöksiä, jotka koskevat tietojenkäsittelyn luottamuksellisuutta ja tietoturvaa, sovelletaan myös kaikkeen tämän direktiivin nojalla tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn.

2. Kunkin jäsenvaltion on säädettävä, että neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS 21 ja 22 artiklan täytäntöönpanoa varten annettuja kansallisia säännöksiä, jotka koskevat tietojenkäsittelyn luottamuksellisuutta ja tietoturvaa, sovelletaan myös kaikkeen tämän direktiivin nojalla tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn. Lentoliikenteen harjoittajat, jotka saavat matkustajien yhteystiedot matkatoimiston kautta, eivät saa käyttää näitä tietoja kaupallisiin tarkoituksiin.

Tarkistus  48

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Jos direktiivin 95/46/EY täytäntöön panemiseksi annetun kansallisen lainsäädännön säännöksissä annetaan matkustajalle paremmat oikeudet tietoihin tutustumiseen, niiden oikaisemiseen, poistamiseen ja käytön kieltämiseen, vahingonkorvaukseen, oikeudelliseen muutoksenhakuun, käsittelyn luottamuksellisuuteen ja tietoturvaan kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa säännöksissä, sovelletaan ensin mainittuja säännöksiä.

Perustelu

Tiettyjä rekisteröidyn oikeuksia, erityisesti rekisteröityä koskevia tiedottamisvaatimuksia, käsitellään asianmukaisemmin direktiivissä 95/46/EY.

Tarkistus  49

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. PNR-tietojen käsittely, joka saattaa paljastaa henkilön rodun tai etnisen alkuperän, uskonnollisen tai filosofisen vakaumuksen, poliittiset mielipiteet, ammattiliiton jäsenyyden tai jonkin terveydentilaa tai sukupuolielämää koskevan tiedon, on kielletty. Jos matkustajatietoyksikkö vastaanottaa PNR-tietoja, joista käy ilmi jokin tällainen tieto, kyseiset tiedot on välittömästi poistettava.

3. Sellainen PNR-tietojen käsittely matkustajatietoyksiköissä, joka saattaa paljastaa henkilön rodun tai etnisen alkuperän, uskonnollisen tai filosofisen vakaumuksen, poliittiset mielipiteet, ammattiliiton jäsenyyden tai jonkin terveydentilaa tai sukupuolielämää koskevan tiedon, on kielletty. Jos matkustajatietoyksikkö vastaanottaa PNR-tietoja, joista käy ilmi jokin tällainen tieto, kyseiset tiedot on välittömästi poistettava.

Perustelu

Terrorismin ja muiden vakavien rikosten ehkäisemisen, paljastamisen ja tutkimisen yhteydessä PNR-tietojen suodattamisesta ja käsittelystä eivät vastaa lentoliikenteen harjoittajat vaan matkustajatietoyksiköt.

Lentoliikenteen harjoittajilla on tällaisia tietoja, koska ne saavat tiedot lentomatkustajilta.

Tarkistus  50

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Matkustajatietoyksikön ja toimivaltaisten viranomaisten on laadittava loki tai muu dokumentaatio kaikesta lentoliikenteen harjoittajien suorittamasta PNR-tietojen käsittelystä, kaikista matkustajatietoyksikön suorittamista PNR-tietojen siirroista ja kaikista toimivaltaisten viranomaisten tai muiden jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköiden tai kolmansien maiden esittämistä tietopyynnöistä, myös hylätyistä, jotta voidaan varmistaa tietojenkäsittelyn lainmukaisuus ja omavalvonta ja taata tietojen eheys ja tietojenkäsittelyn turvallisuus erityisesti kansallisten tietosuojaviranomaisten toimesta. Nämä lokitiedot on säilytettävä viiden vuoden ajan, paitsi jos taustalla olevia tietoja ei ole vielä poistettu 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti tämän viiden vuoden ajanjakson päättyessä; siinä tapauksessa lokitiedot on säilytettävä kunnes taustalla olevat tiedot poistetaan.

4. Matkustajatietoyksikön ja toimivaltaisten viranomaisten on laadittava loki tai muu dokumentaatio kaikesta PNR-tietojen käsittelystä, kaikista matkustajatietoyksikön suorittamista PNR-tietojen siirroista ja kaikista toimivaltaisten viranomaisten tai muiden jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköiden tai kolmansien maiden esittämistä tietopyynnöistä, myös hylätyistä, jotta voidaan varmistaa tietojenkäsittelyn lainmukaisuus ja omavalvonta ja taata tietojen eheys ja tietojenkäsittelyn turvallisuus erityisesti kansallisten tietosuojaviranomaisten toimesta. Nämä lokitiedot on säilytettävä viiden vuoden ajan, paitsi jos taustalla olevia tietoja ei ole vielä poistettu 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti tämän viiden vuoden ajanjakson päättyessä; siinä tapauksessa lokitiedot on säilytettävä kunnes taustalla olevat tiedot poistetaan.

Perustelu

Tämä kohta koskee matkustajatietoyksiköiden välittämiä PNR-tietoja eikä lentoliikenteen harjoittajien välittämiä PNR-tietoja.

Tarkistus  51

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Kaikkien tietojen suojaan on sovellettava erityisen korkeaa turvallisuuden tasoa, joka vastaa asiantuntijakeskustelujen mukaista tietosuoja-alan uusinta kehitystä ja jossa otetaan jatkuvasti huomioon uudet tiedot ja näkemykset. Taloudelliset näkökohdat otetaan huomioon korkeintaan toissijaisina, kun päätetään sovellettavista turvallisuusnormeista.

 

Erityisesti on käytettävä sellaista ajanmukaista salausmenetelmää, jonka avulla

 

– estetään tietojenkäsittelyjärjestelmien käyttö asiattomilta tahoilta,

 

– taataan, että tahot, joilla on oikeus käyttää tietojenkäsittelyjärjestelmää, voivat käsitellä vain käyttöoikeutensa mukaisia tietoja ja että henkilötietoja ei niiden käsittelyn tai käytön yhteydessä ja säilyttämisen jälkeen voida lukea, kopioida, muuttaa tai poistaa ilman asianmukaista lupaa,

 

– taataan, että henkilötietoja ei sähköisen siirron, kuljetuksen tai tietovälineelle tallennuksen aikana voida lukea, kopioida, muuttaa tai poistaa ilman lupaa ja että voidaan tarkistaa ja todeta, mihin laitosten on tarkoitus siirtää henkilötietoja.

 

On taattava, että jälkikäteen voidaan tarkistaa ja todeta, kuka mahdollisesti on lisännyt henkilötietoja tietojenkäsittelyjärjestelmiin tai muuttanut tai poistanut niitä.

 

On taattava, että toimeksiannosta käsiteltäviä henkilötietoja saa käsitellä vain toimeksiantajan ohjeiden mukaisesti.

 

On taattava, että henkilötiedot suojataan vahingossa tapahtuvalta tuhoamiselta tai häviämiseltä.

 

On taattava, että eri tarkoituksiin kerätyt tiedot käsitellään erikseen.

Tarkistus  52

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lentoliikenteen harjoittajat, niiden käyttämät matkatoimistot ja muut lentolippujen myyjät ilmoittavat kansainvälisten lentojen matkustajille lennon varauksen ja lipunoston yhteydessä selkeästi ja täsmällisesti PNR-tietojen toimittamisesta matkustajatietoyksikölle sekä tietojen käsittelyn tarkoitukset, säilytysajan ja sen, että niitä voidaan käyttää terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten ja että tietoja voidaan vaihtaa ja jakaa; lisäksi matkustajille on ilmoitettava heidän tietosuojaoikeuksistaan, erityisesti oikeudesta tehdä kantelu valitsemalleen kansalliselle tietosuojaviranomaiselle. Jäsenvaltioiden on annettava nämä tiedot myös suurelle yleisölle.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lentoliikenteen harjoittajat, niiden käyttämät matkatoimistot ja muut lentolippujen myyjät ilmoittavat kansainvälisten lentojen matkustajille lennon varauksen ja lipunoston yhteydessä selkeästi ja täsmällisesti PNR-tietojen toimittamisesta matkustajatietoyksiköille sekä tietojen käsittelyn tarkoitukset, säilytysajan ja sen, että niitä voidaan käyttää terrorismirikosten ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten ja että tietoja voidaan vaihtaa ja jakaa; lisäksi matkustajille on ilmoitettava heidän tietosuojaoikeuksistaan, kuten oikeudesta tietoihin tutustumiseen, niiden korjaamiseen, poistamiseen ja käytön kieltämiseen sekä oikeudesta tehdä kantelu valitsemalleen kansalliselle tietosuojaviranomaiselle. Jäsenvaltioiden on annettava nämä tiedot myös suurelle yleisölle.

Perustelu

Tarkennetaan henkilötietojen suojaa koskevia toimenpiteitä.

Tarkistus  53

Ehdotus direktiiviksi

12 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a artikla

 

Kustannukset

 

Komissio antaa viimeistään …* Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin rahoitusvaikutuksista. Kertomuksessa on keskityttävä erityisesti matkustajille, lentoliikenteen harjoittajille ja lentolippujen myyjille aiheutuviin kustannuksiin. Kertomukseen liitetään tarvittaessa säädösehdotus, jolla pyritään yhdenmukaistamaan taloudellisen rasituksen jakaantuminen koko unionin viranomaisten ja lentoliikenteen harjoittajien kesken.

 

_____________

 

* EUVL: lisätään päivämäärä, joka on kaksi vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.

Perustelu

Asetuksessa olisi käsiteltävä kustannuksia.

Tarkistus  54

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään kahden vuoden kuluttua sen voimaantulosta. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään kahden vuoden kuluttua sen voimaantulosta. Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on noudatettava unionin lainsäädännön yleisiä periaatteita sekä tarpeellisuuden ja oikeasuhteisuuden vaatimuksia. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Tarkistus  55

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna ajankohtana eli kahden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta PNR-tiedot kerätään vähintään 30 prosentista kaikista 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista lennoista. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kahden vuoden kuluttua 15 artiklassa mainitusta ajankohdasta PNR-tiedot kerätään vähintään 60 prosentista kaikista 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista lennoista. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että neljän vuoden kuluttua 15 artiklassa mainitusta ajankohdasta PNR-tiedot kerätään kaikista 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista lennoista.

Poistetaan.

Tarkistus  56

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) arvioi, onko mahdollista ja tarpeen sisällyttää tämän direktiivin soveltamisalaan sisäiset lennot, kun otetaan huomioon niiden jäsenvaltioiden kokemukset, jotka keräävät sisäisiä lentoja koskevia PNR-tietoja. Komissio esittää tätä koskevan kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle kahden vuoden kuluessa 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta ajankohdasta;

Poistetaan.

Tarkistus  57

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on laadittava matkustajatietoyksiköille annetuista PNR-tiedoista määrättyjä tilastotietoja. Näissä tilastotiedoissa on mainittava ainakin niiden 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti tunnistettujen henkilöiden lukumäärä, jotka saattavat olla osallisina terrorismirikoksissa tai vakavassa rikollisuudessa, ja PNR-tietojen käytön perusteella toteutettujen lainvalvontatoimien lukumäärä lentoliikenteen harjoittajaa ja lentojen määräasemaa kohti.

1. Jäsenvaltioiden on laadittava matkustajatietoyksiköille annetuista PNR-tiedoista määrättyjä tilastotietoja. Näissä tilastotiedoissa on mainittava ainakin niiden 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti tunnistettujen henkilöiden lukumäärä, jotka saattavat olla osallisina terrorismirikoksissa tai vakavassa kansainvälisessä rikollisuudessa, ja PNR-tietojen käytön perusteella toteutettujen lainvalvontatoimien lukumäärä lentoliikenteen harjoittajaa ja lentojen määräasemaa kohti.

Tarkistus  58

Ehdotus direktiiviksi

Liite – 12 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(12) Yleiset huomautukset (mukaan lukien kaikki saatavilla olevat tiedot alle 18-vuotiaista ilman huoltajaa matkustavista alaikäisistä, kuten alaikäisen nimi ja sukupuoli, ikä, kieli tai kielet, jo(i)ta hän puhuu, lähdön yhteydessä huoltajana olleen henkilön nimi ja yhteystiedot sekä tieto siitä, mikä on hänen suhteensa alaikäiseen, saapumisen yhteydessä huoltajana olleen henkilön nimi ja yhteystiedot sekä tieto siitä, mikä on hänen suhteensa alaikäiseen, asiamies lähdön ja saapumisen yhteydessä)

(12) Saatavilla olevat tiedot alle 18-vuotiaista ilman huoltajaa matkustavista alaikäisistä

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Matkustajarekisteritietojen (EU-PNR) käyttö

Viiteasiakirjat

KOM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

14.2.2011

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Eva Lichtenberger

21.3.2011

 

 

 

Valiokuntakäsittely

11.7.2011

10.10.2011

21.11.2011

 

Hyväksytty (pvä)

22.11.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

25

15

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Philip Bradbourn, Michel Dantin, Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen, Sabine Wils

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Pablo Zalba Bidegain

(1)

Ks. http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-03-25_PNR_EN.pdf

(2)

Ks. http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-PNR-Opinion-June2011.pdf

(3)

Lausuntoa ei ole julkaistu, mutta se on saatavissa muun muassa tässä osoitteessa: http://gruen-digital.de/wp-content/uploads/2011/05/Gutachten-JD-Rat-PNR.pdf

(4)

Päätös nro 1258, 8. lokakuuta 2009, http:///www.ccr.ro/decisions/pdf/ro/2009/D1258_09.pdf

(5)

Maaliskuun 2. päivänä 2010 annettu päätös, 1 BvR 256/08, 1 BvR 263/08, 1 BvR 586/08, http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20100302_1bvr025608.html


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Matkustajarekisteritietojen (EU-PNR) käyttö

Viiteasiakirjat

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

2.2.2011

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

14.2.2011

TRAN

14.2.2011

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Timothy Kirkhope

16.3.2011

 

 

 

Valiokuntakäsittely

16.6.2011

13.7.2011

7.11.2011

27.2.2012

 

25.4.2012

24.4.2013

 

 

Hyväksytty (pvä)

24.4.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

25

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier, Hubert Pirker, Raül Romeva i Rueda, Manfred Weber

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Philip Bradbourn, Jörg Leichtfried, Sabine Lösing, Britta Reimers, Olle Schmidt

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

29.4.2013

Päivitetty viimeksi: 30. toukokuuta 2013Oikeudellinen huomautus