SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 438kWORD 604k
29 kwietnia 2013
PE 480.855v02-00 A7-0150/2013

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystania danych dotyczących przelotu pasażera w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania

(COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Timothy Kirkhope

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych
 OPINIA Komisji Transportu i Turystyki
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystania danych dotyczących przelotu pasażera w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania

(COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0032),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 82 ust. 1 akapit drugi lit. d) oraz art. 87 ust. 2 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0039/2011),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając uwagi przedstawione przez bułgarskie Zgromadzenie Narodowe, czeski Senat, niemiecki Bundesrat, włoski Senat, niderlandzki Senat, austriacką Radę Narodową, portugalskie Zgromadzenie Republiki i rumuński Senat na temat projektu aktu ustawodawczego;

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 5 maja 2011 r.(1),

–   uwzględniając opinię Europejskiego Inspektora Ochrony Danych z dnia 25 marca 2011 r.(2),

–   uwzględniając opinię Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 14 czerwca 2011 r.,

–   uwzględniając art.55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinie Komisji Spraw Zagranicznych, jak również Komisji Transportu i Turystyki (A7-0150/2013),

1.  odrzuca wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o wycofanie wniosku;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1)

Dz.U. C 218 z 23.7.2011, s. 107.

(2)

Dz.U. C 181 z 22.6.2011, s. 24.


OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych (25.4.2012)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystania danych dotyczących przelotu pasażera w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania

(COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Sarah Ludford

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Dane dotyczące przelotu pasażera (dane PNR) są udostępniane przez pasażerów, a następnie gromadzone i wykorzystywane przez przewoźników lotniczych w systemach dystrybucji biletów, rezerwacji i odprawy. Z uwagi na ich komercyjny charakter dane PNR obejmują kilka rodzajów informacji, takich jak imię i nazwisko, adres, numer paszportu, informacje o karcie kredytowej, informacje o innych pasażerach, trasie podróży czy biurze podróży.

Podczas gdy Parlament przypomniał o swej determinacji do walki z terroryzmem, którego zwalczanie stanowi kluczowy element europejskich działań zewnętrznych, a także by kontynuować czynną politykę prewencji, wyraził on również potrzebę ochrony podstawowych praw i zapewniania poszanowania prywatności obywateli UE zgodnie ze stosownymi normami UE dotyczącymi ochrony danych.

Zawarcie ze Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Australią umów dotyczących wymiany danych PNR budzi obawy co do ograniczenia celu, tworzenia profili, okresu przechowywania danych, konieczności i proporcjonalności, choć obawy te zostały w sposób satysfakcjonujący rozwiane w przypadku Australii.

W kilku rezolucjach Parlament Europejski podkreślił konieczność zapewnienia spójności umów zawieranych z państwami trzecimi z konkretnymi ramami ochrony danych osobowych tego typu i ich przetwarzania przez organy powołane do zapobiegania atakom terrorystycznym i przestępczości zorganizowanej. Jest to niezbędne do zagwarantowania, że podstawowe prawa obywateli nie zostaną naruszone, a dane PNR będą wykorzystywane wyłącznie do celów ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa w przypadku przestępstw terrorystycznych i przestępczości transgranicznej, a także do zagwarantowania bezwzględnego zakazu korzystania z danych PNR w celu eksploracji danych i tworzenia profili.

Chociaż w projekcie dyrektywy szereg kwestii związanych z podstawowymi celami postulowanymi przez Parlament Europejski wymaga wciąż lepszego opracowania, sprawozdawczyni wolała jednak skupić się w swoich poprawkach na aspektach bezpośrednio związanych z uprawnieniami komisji AFET, aby uzupełnić prace komisji przedmiotowo właściwej, a nie powielać ich.

W szczególności jej zamierzeniem było zapewnienie, by celom dyrektywy nie zaszkodziły umowy międzynarodowe dopuszczające mniej wymagające normy.

POPRAWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Odniesienie 6 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) uwzględniając opinię Inspektora Ochrony Danych z dnia 25 marca 2011 r. oraz opinię 10/2011 Grupy Roboczej Art. 29 z dnia 5 kwietnia 2011 r., w szczególności punkty tych opinii, w których postawiono pytania dotyczące konieczności, proporcjonalności i zakresu wniosku Komisji;

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Państwa członkowskie powinny podjąć wszystkie niezbędne środki, aby umożliwić przewoźnikom lotniczym wypełnienie obowiązków nałożonych na podstawie niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie powinny przewidzieć odstraszające, skuteczne i proporcjonalne kary, w tym finansowe, dla przewoźników lotniczych, którzy nie wypełnią tych obowiązków w zakresie przekazywania danych PNR. W razie powtarzających się poważnych naruszeń, które mogłyby podważyć realizację podstawowych celów niniejszej dyrektywy, kary te mogą, w wyjątkowych przypadkach, obejmować środki takie jak unieruchomienie, zajęcie i konfiskata środków transportu, lub tymczasowe zawieszenie lub odebranie koncesji.

(17) Państwa członkowskie powinny podjąć wszystkie niezbędne środki, aby umożliwić przewoźnikom lotniczym wypełnienie obowiązków nałożonych na podstawie niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie powinny przewidzieć odstraszające, skuteczne i proporcjonalne kary, w tym finansowe, dla przewoźników lotniczych, którzy nie wypełnią tych obowiązków w zakresie przekazywania danych PNR. Jednakże w przypadku niedostatecznej struktury technicznej Komisja powinna rozważyć możliwości zapewnienia sprawnego funkcjonowania międzynarodowego ruchu lotniczego i uniknięcia wprowadzania przez państwa członkowskie zróżnicowanych kar. W razie powtarzających się poważnych naruszeń, które mogłyby podważyć realizację podstawowych celów niniejszej dyrektywy, kary te mogą, w wyjątkowych przypadkach, obejmować środki takie jak unieruchomienie, zajęcie i konfiskata środków transportu, lub tymczasowe zawieszenie lub odebranie koncesji.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24) Uwzględniając prawo do ochrony danych osobowych, prawa podmiotów, których dotyczą dane, dotyczące przetwarzania ich własnych danych PNR, takie jak prawo do wglądu, poprawienia, usunięcia i zablokowania, jak również prawo do odszkodowania i sądowych środków ochrony prawnej, powinny być zgodne z decyzją ramową 2008/977/WSiSW.

(24) Uwzględniając prawo do ochrony danych osobowych, prawa podmiotów, których dotyczą dane, dotyczące przetwarzania ich własnych danych PNR, takie jak prawo do wglądu, poprawienia, usunięcia i zablokowania, jak również prawo do odszkodowania i sądowych środków ochrony prawnej, powinny być zgodne z decyzją ramową 2008/977/WSiSW. Takie prawa powinny w równym stopniu przysługiwać obywatelom Unii i krajów trzecich.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 28 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(28a) Z myślą o zagwarantowaniu pewności prawnej i sprawnego wdrażania niniejszej dyrektywy, a także w celu niedopuszczenia do zaszkodzenia stosunkom Unii z przewoźnikami z krajów trzecich oraz z odnośnymi krajami trzecimi, niezbędne jest, by Unia przyjęła realne przepisy przejściowe dotyczące dostarczania danych PNR. W tym kontekście włączenie lotów wewnętrznych na tym pierwszym etapie może doprowadzić do przeciążenia operacyjnego, które skutkować może nieskutecznym wdrożeniem systemu PNR.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 32 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(32a) Umowy międzynarodowe zawierane przez Unię powinny obejmować gwarancje spełniające wymogi niniejszej dyrektywy.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h) „poważna przestępczość” oznacza przestępstwa przewidziane w prawie krajowym, o których mowa w art. 2 ust. 2 decyzji ramowej 2002/584/WSiSW, jeżeli na mocy prawa krajowego państwa członkowskiego może zostać w ich następstwie orzeczona kara pozbawienia wolności lub środek zabezpieczający na okres, którego maksymalna długość wynosi co najmniej trzy lata, jednakże państwa członkowskie mogą wyłączyć lżejsze przestępstwa, w przypadku których, biorąc pod uwagę system wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych tych państw, przetwarzanie danych PNR na mocy niniejszej dyrektywy byłoby niezgodne z zasadą proporcjonalności;

h) „poważna przestępczość” oznacza przestępstwa przewidziane w prawie krajowym, o których mowa w art. 2 ust. 2 decyzji ramowej Rady 2002/584/WSiSW, jeżeli na mocy prawa krajowego państwa członkowskiego może zostać w ich następstwie orzeczona kara pozbawienia wolności lub środek zabezpieczający na okres, którego maksymalna długość wynosi co najmniej pięć lat, jednakże państwa członkowskie wyłączają przestępstwa, w przypadku których, biorąc pod uwagę system wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych tych państw, przetwarzanie danych PNR na mocy niniejszej dyrektywy byłoby niezgodne z zasadą proporcjonalności;

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera i) (nagłówek)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i) „poważna przestępczość transgraniczna” oznacza przestępstwa przewidziane w prawie krajowym, o których mowa w art. 2 ust. 2 decyzji ramowej 2002/584/WSiSW, jeżeli na mocy prawa krajowego państwa członkowskiego może zostać w ich następstwie orzeczona kara pozbawienia wolności lub środek zabezpieczający na okres, którego maksymalna długość wynosi co najmniej trzy lata; oraz

i) „poważna przestępczość transgraniczna” oznacza przestępstwa przewidziane w prawie krajowym, o których mowa w art. 2 ust. 2 decyzji ramowej Rady 2002/584/WSiSW, jeżeli na mocy prawa krajowego państwa członkowskiego może zostać w ich następstwie orzeczona kara pozbawienia wolności lub środek zabezpieczający na okres, którego maksymalna długość wynosi co najmniej pięć lat; oraz

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Jednostka do spraw informacji o pasażerach przekazuje dane PNR lub wyniki przetwarzania danych PNR osób zidentyfikowanych zgodnie z ust. 2 lit. a) i b) do dalszej analizy odpowiednim właściwym organom danego państwa członkowskiego. Przekazywanie to odbywa się na zasadzie indywidualnej oceny danego przypadku.

4. Jednostka do spraw informacji o pasażerach państwa członkowskiego lub grupy państw członkowskich przekazuje dane PNR lub wyniki przetwarzania danych PNR osób zidentyfikowanych zgodnie z ust. 2 lit. a) i b) do dalszej analizy odpowiednim właściwym organom danego państwa członkowskiego. Przekazywanie to odbywa się na zasadzie indywidualnej oceny danego przypadku.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Jednostka do spraw informacji o pasażerach państwa członkowskiego ma prawo, w razie potrzeby, zwrócić się do jednostki do spraw informacji o pasażerach innego państwa członkowskiego o dostarczenie jej danych PNR przechowywanych w bazie danych tej drugiej jednostki zgodnie z art. 9 ust. 2 oraz, w razie potrzeby, także wyników przetwarzania danych PNR. Jednostka do spraw informacji o pasażerach może wystąpić o udostępnienie określonych danych PNR przechowywanych przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach innego państwa członkowskiego w ich pełnej formie bez maskowania wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach, w reakcji na konkretne zagrożenie lub konkretne postępowanie przygotowawcze lub sądowe związane z przestępstwem terrorystycznym lub poważnym przestępstwem.

3. Jednostka do spraw informacji o pasażerach państwa członkowskiego lub grupy państw członkowskich ma prawo, w razie potrzeby, zwrócić się do jednostki do spraw informacji o pasażerach innego państwa członkowskiego o dostarczenie jej danych PNR przechowywanych w bazie danych tej drugiej jednostki zgodnie z art. 9 ust. 2 oraz, w razie potrzeby, także wyników przetwarzania danych PNR. Jednostka do spraw informacji o pasażerach może wystąpić o udostępnienie określonych danych PNR przechowywanych przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach innego państwa członkowskiego w ich pełnej formie bez maskowania wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach, w reakcji na konkretne zagrożenie lub konkretne postępowanie przygotowawcze lub sądowe związane z przestępstwem terrorystycznym lub poważnym przestępstwem.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwo członkowskie może przekazywać dane PNR i wyniki przetwarzania danych PNR państwu trzeciemu wyłącznie na zasadzie oceny każdego indywidualnego przypadku i jeżeli

Państwo członkowskie może przekazywać dane PNR i wyniki przetwarzania danych PNR państwu trzeciemu wyłącznie na zasadzie oceny każdego indywidualnego przypadku i jeżeli

 

-a) Unia zawarła międzynarodową umowę z tym krajem trzecim lub jest wraz z tym krajem stroną międzynarodowej konwencji, która obejmuje gwarancje spełniające wymogi niniejszej dyrektywy,

 

-b) taka umowa międzynarodowa przewiduje lub kraj trzeci wyraźnie zgadza się na przekazywanie danych innemu krajowi trzeciemu w przypadku gdy:

 

(i) kraj trzeci uzasadnił konieczność takiego przekazania danych do celów niniejszej dyrektywy określonych w art. 1 ust. 2,

 

(ii) gwarancje zapewnione przez kraj, w którym znajduje się ostateczny cel, spełniają wymogi niniejszej dyrektywy,

 

(iii) państwo członkowskie wydało uprzednio wyraźną zgodę;

a) warunki ustanowione w art. 13 decyzji ramowej Rady 2008/977/WSiSW zostały spełnione,

a) warunki ustanowione w art. 13 decyzji ramowej Rady 2008/977/WSiSW zostały spełnione.

b) przekazanie jest konieczno do celów niniejszej dyrektywy określonych w art. 1 ust. 2 oraz

 

c) państwo trzecie zgodzi się przekazywać dane do innego państwa trzeciego wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do celów niniejszej dyrektywy określonych w art. 1 ust. 2 oraz jedynie za wyraźną zgodą państwa członkowskiego.

 

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) dokonuje przeglądu funkcjonowania niniejszej dyrektywy oraz przedkłada sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w terminie czterech lat od daty wymienionej w art. 15 ust. 1. Przegląd ten obejmuje wszystkie elementy niniejszej dyrektywy, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii przestrzegania norm ochrony danych osobowych, długości okresu zatrzymania danych oraz jakości ocen. Zawiera on również informacje statystyczne zebrane na podstawie art. 18.

b) dokonuje przeglądu funkcjonowania niniejszej dyrektywy oraz przedkłada sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w terminie czterech lat od daty wymienionej w art. 15 ust. 1. Przegląd ten obejmuje wszystkie elementy niniejszej dyrektywy, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii przestrzegania norm ochrony danych osobowych, w tym w przypadku przekazania danych krajowi trzeciemu, długości okresu zatrzymania danych oraz jakości ocen. Zawiera on również przegląd przepisów przejściowych zawartych w art. 16 oraz porady dotyczące wszelkich problemów związanych z przekazywaniem przez przewoźników lotniczych danych PNR zgodnie z metodą dostarczania w trybie „push” oraz informacje dotyczące wpływu na przewoźników z krajów trzecich oraz na odnośne kraje trzecie, a także informacje statystyczne zebrane na podstawie art. 18.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie przygotowują zestaw informacji statystycznych dotyczących danych PNR przekazanych do jednostek do spraw informacji o pasażerach. Statystyki te obejmują co najmniej liczbę zidentyfikowanych osób, które mogą być zamieszane w przestępstwo terrorystyczne lub poważne przestępstwo, zgodnie z art. 4 ust. 2, oraz liczbę następczych działań organów ścigania podjętych z wykorzystaniem danych PNR, na każdego przewoźnika i cel lotu.

1. Państwa członkowskie przygotowują zestaw informacji statystycznych dotyczących danych PNR przekazanych do jednostek do spraw informacji o pasażerach. Statystyki te obejmują co najmniej liczbę zidentyfikowanych osób, które mogą być zamieszane w przestępstwo terrorystyczne lub poważne przestępstwo, zgodnie z art. 4 ust. 2, oraz liczbę następczych działań organów ścigania podjętych z wykorzystaniem danych PNR, na każdego przewoźnika i cel lotu oraz liczbę spraw w podziale na kraj oraz określony w art. 1 ust. 2 cel przekazania danych krajom trzecim zgodnie z art. 8.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1. Przy zawieraniu dwustronnych umów z krajami trzecimi lub wielostronnych konwencji wprowadzających obowiązki i zobowiązania, Unia zapewnia, by umowy te obejmowały gwarancje spełniające wymogi niniejszej dyrektywy.

PROCEDURA

Tytuł

Wykorzystanie danych dotyczących przelotu pasażera (UE PNR)

Odsyłacze

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

14.2.2011

 

 

 

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Baroness Sarah Ludford

11.1.2012

 

 

 

Data przyjęcia

24.4.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

46

2

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Elmar Brok, Mário David, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Kristiina Ojuland, Justas Vincas Paleckis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Marek Siwiec, Charles Tannock, Inese Vaidere, Kristian Vigenin

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Laima Liucija Andrikienė, Andrew Duff, Tanja Fajon, Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Antonio López-Istúriz White, Carmen Romero López, Marietje Schaake, Indrek Tarand, Alejo Vidal-Quadras, Renate Weber


OPINIA Komisji Transportu i Turystyki (14.12.2011)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania

(COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD))

Sprawozdawczyni: Eva Lichtenberger

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja przedkłada wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera, ponieważ w wyniku wejścia w życie Traktatu z Lizbony procedura ustawodawcza dotycząca odnośnej decyzji ramowej została unieważniona.

Pod uwagę wzięto kilka punktów krytykowanych we wniosku z 2008 r. Wciąż jednak pozostaje wiele wątpliwości co do konieczności i proporcjonalności tego środka, wyrażanych m.in. przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych(1), Europejską Agencję Praw Podstawowych(2) i Służbę Prawną Rady(3). Wniosek należy zmienić w taki sposób, aby zagwarantować przestrzeganie zasady konieczności i proporcjonalności. Jak pokazało np. orzeczenie rumuńskiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zatrzymywania danych(4), nie jest pewne, czy prawo unijne ingerujące w tak kontrowersyjny sposób w prawa podstawowe może w ogóle zostać wdrożone w państwach członkowskich. Niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny wyraźnie ostrzegł w swoim orzeczeniu w sprawie zatrzymywania danych(5), że dalsze działania z zakresu zatrzymywania danych – również na szczeblu UE – mogą z łatwością doprowadzić do przekroczenia absolutnej kumulatywnej granicy, od której zaczyna się sprzeczna z prawami podstawowymi inwigilacja także tej części społeczeństwa, która nie budzi jakichkolwiek podejrzeń.

Koszty analizowania danych o pasażerach są ogromne. W 2007 r. Komisja szacowała, że koszty wdrożenia systemu dla wszystkich państw członkowskich wyniosą jednorazowo (bez kosztów jego prowadzenia) 614 833 187 EUR. Dla unijnych przewoźników lotniczych (nie licząc przewoźników lotniczych z krajów trzecich) koszty początkowe wyniosłyby łącznie 11 647 116 EUR, natomiast roczne koszty operacyjne wyniosłyby 2 250 080 EUR przy dwukrotnym zebraniu danych od każdego pasażera.

Sprawozdawczyni proponuje, aby Komisja wykonała analizę kosztów i w razie potrzeby przedłożyła wnioski.

Z myślą o zapewnieniu proporcjonalności dyrektywy sprawozdawczyni proponuje ograniczenie zakresu jej stosowania:

· Dane PNR powinny być wykorzystywane jedynie do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania. Należy doprecyzować definicję tych przestępstw terrorystycznych i ograniczyć ją do czynności wymienionych w art. 1 decyzji ramowej 2002/475/WSiSW. Nie ma potrzeby włączania przestępstw wymienionych w art. 2–4 tej decyzji ramowej. Pojęcie „zapobiegania” przestępstwom terrorystycznym obejmuje już przygotowanie czy zorganizowanie takich przestępstw.

· Nie należy wykorzystywać danych pasażerów w odniesieniu do tzw. poważnej przestępczości, ponieważ jej definicja jest zbyt ogólna. Obejmuje ona zarówno „zwykłe” przestępstwa (np. oszustwa), jak i drobne wykroczenia, których uwzględnianie byłoby nieproporcjonalne również zdaniem Komisji (zob. art. 2 lit. h).

· Ponadto należy dokładniej zdefiniować sposób przetwarzania danych (art. 4).

· Przekazywanie danych (art. 7–8) należy ograniczyć do przypadków, w których jest to konieczne ze względu na zapobieganie konkretnemu przestępstwu terrorystycznemu, jego wykrywanie, prowadzenie dochodzenia w jego sprawie i jego ściganie, a w przypadku państw trzecich tylko wtedy, jeżeli istnieją odpowiednie gwarancje ochrony danych.

· Należy znacznie skrócić okres zatrzymywania danych. Proponowany 30-dniowy okres zatrzymywania danych uwzględnia wymienione wyżej wątpliwości dotyczące praw podstawowych. Okres ten powinien być wystarczający w przypadkach pilnego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub pilnej ochrony przed zagrożeniem. W przypadku starszych danych krajowe organy mogą w każdej chwili – w razie uzasadnionego podejrzenia i w ramach obowiązujących procedur prawnych – sięgnąć po dane przechowywane przez wiele miesięcy przez linie lotnicze lub systemy rezerwacji biletów. W tym celu nie jest konieczna nowa podstawa prawna.

· Należy wzmocnić prawa pasażerów w zakresie poufności i bezpieczeństwa danych, a także prawo do wglądu, poprawienia, usunięcia i zablokowania oraz do odszkodowania i do sądowych środków ochrony prawnej. Szczególnie należy zadbać o prawo do wglądu, które zostało mocno ograniczone w decyzji ramowej. Sprawozdawczyni proponuje, by w odniesieniu do przetwarzania danych PNR zastosować krajowe przepisy opierające się na dyrektywie 95/46/WE, mimo że dyrektywa ta zasadniczo nie ma zastosowania do współpracy policyjnej i sądowej państw członkowskich w sprawach karnych (zob. jej art. 3). Ponadto po wejściu w życie Traktatu z Lizbony niezbędna w tym kontekście jest odpowiednia ochrona danych w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

· Należy przekazywać jedynie dane konieczne do celów dyrektywy.

POPRAWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, właściwej dla tej sprawy, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Dyrektywa Rady 2004/82/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zobowiązania przewoźników do przekazywania danych pasażerów reguluje przekazywanie przez przewoźników lotniczych z wyprzedzeniem danych pasażera właściwym organom krajowym, w celu poprawy kontroli granicznej i zwalczania nielegalnej migracji.

poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Dane PNR są niezbędne do skutecznego zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, a tym samym poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego.

(5) Dane PNR mogą być przydatne do skutecznego zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i określonym rodzajom poważnej przestępczości o charakterze transgranicznym, a tym samym poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego.

Uzasadnienie

„Poważna przestępczość transgraniczna”, a w szczególności handel ludźmi oraz nielegalny handel narkotykami i bronią, również obejmuje istotne i poważne rodzaje przestępstw, których zapobieżenie może wspomóc wykorzystanie danych PNR. Wskutek zawężenia zakresu dyrektywy poprzez usunięcie „poważnej przestępczości” wykorzystywanie danych PNR koncentruje się na przestępstwach transgranicznych, w przypadku których dane te są najistotniejsze i najskuteczniejsze.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Dane PNR pomagają organom ścigania w zapobieganiu poważnym przestępstwom, w tym przestępstwom terrorystycznym, oraz ich wykrywaniu, prowadzeniu dochodzeń w ich sprawie i ich ściganiu, poprzez porównywanie tych danych z różnymi bazami danych poszukiwanych osób i przedmiotów, by uzyskać dowody oraz, w odpowiednich przypadkach, odnaleźć inne osoby zamieszane w przestępstwo a także ujawnić sieci przestępcze.

(6) Dane PNR mogą pomóc organom ścigania w zapobieganiu poważnym przestępstwom transgranicznym, w tym przestępstwom terrorystycznym, oraz ich wykrywaniu, prowadzeniu dochodzeń w ich sprawie i ich ściganiu, poprzez porównywanie tych danych z różnymi bazami danych poszukiwanych osób i przedmiotów, by znaleźć niezbędne dowody oraz, w odpowiednich przypadkach, odnaleźć inne osoby zamieszane w przestępstwo a także ujawnić sieci przestępcze.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Dane PNR umożliwiają organom ścigania identyfikację osób, które były uprzednio „nieznane”, tzn. osób, które nie były wcześniej podejrzewane o udział w poważnym przestępstwie oraz działalności terrorystycznej, lecz w odniesieniu do których dane sugerują, że mogą być zamieszane w taką działalność przestępczą i dlatego właściwe organy powinny się nimi bliżej zainteresować. Dzięki wykorzystaniu danych PNR organy ścigania mogą reagować na zagrożenie poważną przestępczością i terroryzmem z innej perspektywy niż w przypadku przetwarzania innych kategorii danych osobowych. Jednak by zagwarantować, że przetwarzanie danych niewinnych i nie podejrzewanych osób zostanie maksymalnie ograniczone, aspekty wykorzystania danych PNR dotyczące tworzenia i stosowania kryteriów oceny powinny zostać jeszcze bardziej ograniczone do poważnych przestępstw, które mają także wymiar transgraniczny, tzn. nierozerwalnie wiążą się z podróżowaniem, a tym samym z rodzajem przetwarzanych danych.

skreślony

Uzasadnienie

Sprawozdawca proponuje ograniczyć korzystanie z danych PNR wszystkich pasażerów do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania poprzez porównywanie z bazami danych, zwłaszcza zawierającymi informacje o osobach poszukiwanych (art. 4 lit. b), lub na wniosek właściwych organów w określonych przypadkach (art. 4 lit. c).

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Przewoźnicy lotniczy gromadzą już i przetwarzają dane PNR swoich pasażerów do celów prowadzonej działalności. Niniejsza dyrektywa nie powinna nakładać na przewoźników lotniczych obowiązku gromadzenia lub zatrzymywania jakichkolwiek dodatkowych danych ani nakładać na pasażerów obowiązku dostarczania jakichkolwiek danych poza tymi, które już obecnie przekazują przewoźnikom lotniczym.

(11) Przewoźnicy lotniczy gromadzą już i przetwarzają dane PNR swoich pasażerów do celów prowadzonej działalności. Niniejsza dyrektywa nie powinna nakładać na przewoźników lotniczych obowiązku gromadzenia lub zatrzymywania jakichkolwiek dodatkowych danych ani nakładać na pasażerów obowiązku dostarczania jakichkolwiek danych poza tymi, które już obecnie przekazują przewoźnikom lotniczym. Jeżeli przewoźnicy lotniczy nie pozyskują tych danych w sposób rutynowy w toku normalnej działalności do celów handlowych, nie powinno się ich zobowiązywać do opracowywania procesów służących do pozyskiwania tego typu danych.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Definicja przestępstw terrorystycznych powinna zostać zaczerpnięta z art. 1–4 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu. Definicja poważnych przestępstw powinna zostać zaczerpnięta z art. 2 decyzji ramowej Rady 2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi. Jednak państwa członkowskie mogą wykluczyć te lżejsze przestępstwa, w związku z którymi, w świetle ich systemu sprawiedliwości w sprawach karnych, przetwarzanie danych na mocy niniejszej dyrektywy nie byłoby zgodne z zasadą proporcjonalności. Definicja poważnych przestępstw transgranicznych powinna zostać zaczerpnięta z art. 2 decyzji ramowej Rady 2002/584/WSiSW oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej.

(12) Definicja przestępstw terrorystycznych powinna zostać zaczerpnięta z art. 1–4 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu. Definicja poważnych przestępstw transgranicznych powinna zostać zaczerpnięta z art. 2 decyzji ramowej Rady 2002/584/WSiSW oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Państwa członkowskie muszą wykluczyć te przestępstwa, w związku z którymi, w świetle ich systemu sprawiedliwości w sprawach karnych, przetwarzanie danych na mocy niniejszej dyrektywy nie byłoby zgodne z zasadą proporcjonalności.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Wszelkie wykazy wymaganych danych PNR, które mają być uzyskiwane przez jednostki ds. informacji o pasażerach, powinny być sporządzane w celu odzwierciedlenia zasadnych wymogów organów publicznych dążących do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania, poprawiając tym samym bezpieczeństwo w ramach Unii, jak również chroniąc podstawowe prawa obywateli, w szczególności do prywatności i ochrony danych osobowych. Wykazy takie nie powinny zawierać danych osobowych, które mogłyby ujawniać pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, wierzenia religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych ani informacji dotyczących zdrowia lub życia seksualnego danych osób. Dane PNR zawierają szczegółowe informacje dotyczące rezerwacji i planu podróży danego pasażera, które umożliwiają właściwym organom identyfikację pasażerów lotniczych stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego.

(14) Zbiory danych PNR, które mają być uzyskiwane przez jednostki ds. informacji o pasażerach i które są wyszczególnione w załączniku do niniejszej dyrektywy, powinny być sporządzane w celu odzwierciedlenia zasadnych wymogów organów publicznych dążących do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania, poprawiając tym samym bezpieczeństwo w ramach Unii, jak również chroniąc podstawowe prawa osób, w szczególności do prywatności i ochrony danych osobowych. Takie zbiory danych nie powinny zawierać danych osobowych, które mogłyby ujawniać pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, wierzenia religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych ani informacji dotyczących zdrowia lub życia seksualnego danych osób. Dane PNR zawierają szczegółowe informacje dotyczące rezerwacji i planu podróży danego pasażera, które umożliwiają właściwym organom identyfikację pasażerów lotniczych stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego.

Uzasadnienie

Słowo „wymagane” znajdujące się w angielskiej wersji językowej może prowadzić do nieporozumień, ponieważ przewoźnicy lotniczy gromadzą dane PNR w normalnym toku swojej działalności. Nie należy nakładać na nich obowiązku zbierania i przechowywania dodatkowych danych dotyczących pasażerów, a na pasażerów nie należy nakładać obowiązku udostępniania większej ilości danych niż te, które przewoźnicy lotniczy zwykle uzyskują od nich do celów swojej działalności.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Obecnie istnieją dwa sposoby przekazywania danych: metoda „pobierania” (pull), polegająca na tym, że właściwe organy państw członkowskich chcące otrzymać dane mają dostęp do systemów rezerwacji przewoźników lotniczych i mogą pozyskać („pobrać”) z nich wymagane dane; oraz metoda „dostarczania” (push), polegająca na tym, że przewoźnicy lotniczy przekazują („dostarczają”) wymagane dane PNR na wniosek właściwych organów, co pozwala przewoźnikom lotniczym zachować kontrolę nad tym, jakie dane są przekazywane. Uznaje się, że metoda „dostarczania” zapewnia wyższy stopień ochrony danych i dlatego powinna być obowiązkowa dla wszystkich przewoźników lotniczych.

(15) Obecnie istnieją dwa sposoby przekazywania danych: metoda „pobierania” (pull), polegająca na tym, że właściwe organy państw członkowskich chcące otrzymać dane mają dostęp do systemów rezerwacji przewoźników lotniczych i mogą pozyskać („pobrać”) z nich wymagane dane; oraz metoda „dostarczania” (push), polegająca na tym, że przewoźnicy lotniczy przekazują („dostarczają”) dane PNR na wniosek właściwych organów, co pozwala przewoźnikom lotniczym zachować kontrolę nad tym, jakie dane są przekazywane. Metoda „dostarczania” zapewnia wyższy stopień ochrony danych i powinna stać się obowiązkowa po upływie dwóch lat od wejścia w życie niniejszej dyrektywy dla wszystkich przewoźników lotniczych, którzy zbierają już i przetwarzają dane PNR w celach handlowych i obsługują loty międzynarodowe z miejscem lądowania lub odlotu na terytorium państw członkowskich. Jeżeli dane PNR obsługiwane są przez operatorów komputerowych systemów rezerwacji, obowiązuje kodeks postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji (rozporządzenie (WE) nr 80/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady).

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Państwa członkowskie powinny podjąć wszystkie niezbędne środki, aby umożliwić przewoźnikom lotniczym wypełnienie obowiązków nałożonych na podstawie niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie powinny przewidzieć odstraszające, skuteczne i proporcjonalne kary, w tym finansowe, dla przewoźników lotniczych, którzy nie wypełnią tych obowiązków w zakresie przekazywania danych PNR. W razie powtarzających się poważnych naruszeń, które mogłyby podważyć realizację podstawowych celów niniejszej dyrektywy, kary te mogą, w wyjątkowych przypadkach, obejmować środki takie jak unieruchomienie, zajęcie i konfiskata środków transportu, lub tymczasowe zawieszenie lub odebranie koncesji.

(17) Państwa członkowskie powinny podjąć wszystkie niezbędne środki, aby umożliwić przewoźnikom lotniczym wypełnienie obowiązków nałożonych na podstawie niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie powinny przewidzieć odstraszające, skuteczne i proporcjonalne kary, w tym finansowe, dla przewoźników lotniczych, którzy nie wypełnią tych obowiązków w zakresie przekazywania danych PNR.

Uzasadnienie

W pewnych przypadkach to nie przewoźnicy lotniczy ponoszą odpowiedzialność, ale państwa trzecie, które nie udostępniają danych PNR znajdujących się w ich posiadaniu. Zgodnie z pierwszą częścią punktu preambuły kary powinny być odstraszające, skuteczne i proporcjonalne. W związku z tym druga część może wydawać się niewspółmierna do pierwszej, która dotyczy wszystkich rodzajów kar, lub pozostawać z nią w sprzeczności.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Państwa członkowskie powinny dzielić się z innymi państwami członkowskimi danymi, które otrzymały, jeżeli takie przekazywanie jest niezbędne do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania. Przepisy niniejszej dyrektywy powinny obowiązywać bez uszczerbku dla innych unijnych instrumentów dotyczących wymiany informacji między policją i organami sądowymi, w tym decyzji Rady 2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiającej Europejski Urząd Policji (Europol) oraz decyzji ramowej Rady 2006/690/WSiSW z dnia 18 września 2006 r. w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej. Taka wymiana danych PNR między organami ścigania i organami sądowymi powinna być regulowana przepisami o współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości.

(20) Państwa członkowskie powinny dzielić się z innymi państwami członkowskimi danymi, które otrzymały, jeżeli takie przekazywanie jest niezbędne do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub poważnej przestępczości transgranicznej, określonym w niniejszej dyrektywie, a także ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania. Przepisy niniejszej dyrektywy powinny obowiązywać bez uszczerbku dla innych unijnych instrumentów dotyczących wymiany informacji między policją i organami sądowymi, w tym decyzji Rady 2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiającej Europejski Urząd Policji (Europol) oraz decyzji ramowej Rady 2006/690/WSiSW z dnia 18 września 2006 r. w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej. Taka wymiana danych PNR między organami ścigania i organami sądowymi powinna być regulowana przepisami o współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21) Okres, przez który dane PNR mają być zatrzymywane powinien być proporcjonalny do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, oraz ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ścigania. Ze względu na charakter danych i rodzaje ich wykorzystania, istotne jest zatrzymanie danych PNR przez okres wystarczający do prowadzenia analiz i wykorzystania ich w dochodzeniach. Dla zapobieżenia nadmiernemu wykorzystywaniu danych niezbędne jest, by, po upływie początkowego okresu, były one anonimizowane i dostępne wyłącznie na bardzo rygorystycznych i restrykcyjnych warunkach.

(21) Okres, przez który dane PNR mają być zatrzymywane powinien być proporcjonalny do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, oraz ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ścigania. Ze względu na charakter danych i rodzaje ich wykorzystania, istotne jest zatrzymanie danych PNR przez okres wystarczający do prowadzenia analiz i wykorzystania ich w dochodzeniach. Dla zapobieżenia nadmiernemu wykorzystywaniu danych niezbędne jest, by, po upływie początkowego okresu, były one depersonalizowane i dostępne wyłącznie na bardzo rygorystycznych i restrykcyjnych warunkach.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23) Przetwarzanie danych PNR na szczeblu krajowym w każdym państwie członkowskim przez jednostki ds. informacji o pasażerach oraz przez właściwe organy powinno podlegać normom ochrony danych wynikających z ich prawa krajowego, zgodnych z decyzją ramową 2008/977/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych („decyzja ramowa 2008/977/WSiSW”).

(23) Przetwarzanie danych PNR na szczeblu krajowym w każdym państwie członkowskim przez jednostki ds. informacji o pasażerach oraz przez właściwe organy powinno podlegać normom ochrony danych wynikających z ich prawa krajowego, zgodnych z decyzją ramową 2008/977/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych („decyzja ramowa 2008/977/WSiSW”) oraz z dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych1.

 

____________

 

1 Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę fakt, że gromadzone są dane wszystkich pasażerów lotniczych, powinny obowiązywać najwyższe standardy ochrony danych.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24) Uwzględniając prawo do ochrony danych osobowych, prawa podmiotów, których dotyczą dane, dotyczące przetwarzania ich własnych danych PNR, takie jak prawo do wglądu, poprawienia, usunięcia i zablokowania, jak również prawo do odszkodowania i sądowych środków ochrony prawnej, powinny być zgodne z decyzją ramową 2008/977/WSiSW.

(24) Uwzględniając prawo do ochrony danych osobowych, prawa podmiotów, których dotyczą dane, dotyczące przetwarzania ich własnych danych PNR, takie jak prawo do wglądu, poprawienia, usunięcia i zablokowania, jak również prawo do odszkodowania i sądowych środków ochrony prawnej, powinny być zgodne z decyzją ramową 2008/977/WSiSW oraz dyrektywą 95/46/WE.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę fakt, że gromadzone są dane wszystkich pasażerów lotniczych, powinny obowiązywać najwyższe standardy ochrony danych.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 25 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(25a) Państwa członkowskie zobowiązane są dopilnować, aby koszty wynikające z działań mających na celu wykorzystanie danych PNR nie zostały przeniesione na pasażerów.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28) Niniejsza dyrektywa nie wpływa na możliwość ustanowienia przez państwa członkowskie, w swoim prawie krajowym, systemu gromadzenia danych PNR i zarządzania tymi danymi do celów innych niż te określone w niniejszej dyrektywie lub gromadzenia danych pochodzących od innych dostawców usług transportowych niż ci określeni w niniejszej dyrektywie, w odniesieniu do lotów wewnętrznych, pod warunkiem przestrzegania odpowiednich przepisów o ochronie danych, o ile takie wewnętrzne przepisy respektują dorobek prawny Unii. Kwestia gromadzenia danych PNR dotyczących lotów wewnętrznych powinna być przedmiotem szczególnej refleksji w przyszłości.

skreślony

Uzasadnienie

Mając na uwadze zagwarantowanie pewności prawa, zarówno w odniesieniu do ochrony danych pasażerów, jak i interesów gospodarczych przewoźników, państwa członkowskie nie powinny gromadzić innych danych PNR niż te określone w przedmiotowym rozporządzeniu.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 28 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(28 b) Przekazywanie danych PNR należy ograniczyć do przypadków, w których jest to konieczne ze względu na zapobieżenie konkretnemu przestępstwu terrorystycznemu, jego wykrycie, prowadzenie dochodzenia w jego sprawie i jego ściganie, a w przypadku państw trzecich przekazywać je tylko wówczas, jeżeli istnieją odpowiednie środki ochrony danych.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32) W szczególności zakres dyrektywy został ograniczony, na tyle, na ile było to możliwe, umożliwia on zatrzymanie danych na okres nieprzekraczający 5 lat, po czym muszą one zostać usunięte, dane muszą zostać zanonimizowane po bardzo krótkim okresie oraz zakazane jest gromadzenie i wykorzystywanie danych szczególnie chronionych. W celu zagwarantowania skuteczności i wysokiego poziomu ochrony danych, od państw członkowskich wymaga się zagwarantowania, by niezależny krajowy organ nadzoru odpowiadał za doradztwo w zakresie przetwarzania danych oraz monitorował sposób ich przetwarzania. Wszelkie operacje przetwarzania danych muszą być rejestrowane lub dokumentowane na potrzeby weryfikacji zgodności z prawem przetwarzania danych, monitorowania własnej działalności oraz zagwarantowania odpowiedniej integralności danych i bezpieczeństwa przetwarzania danych. Państwa członkowskie muszą również zapewnić, by pasażerowi byli w sposób jasny i dokładny informowani o gromadzeniu danych PNR i przysługujących im prawach.

(32) W szczególności zakres dyrektywy został ograniczony, na tyle, na ile było to możliwe: umożliwia on zatrzymanie danych na okres nieprzekraczający trzech miesięcy, po czym muszą one zostać usunięte; dane muszą zostać zamaskowane po bardzo krótkim okresie i mogą zostać udostępnione wyłącznie bardzo ograniczonej liczbie upoważnionych pracowników oraz zakazane jest gromadzenie i wykorzystywanie danych szczególnie chronionych. W celu zagwarantowania skuteczności i wysokiego poziomu ochrony danych, od państw członkowskich wymaga się zagwarantowania, by niezależny krajowy organ nadzoru odpowiadał za doradztwo w zakresie przetwarzania danych oraz monitorował sposób ich przetwarzania. Wszelkie operacje przetwarzania danych muszą być rejestrowane lub dokumentowane na potrzeby weryfikacji zgodności z prawem przetwarzania danych, monitorowania własnej działalności oraz zagwarantowania odpowiedniej integralności danych i bezpieczeństwa przetwarzania danych. Państwa członkowskie muszą również zapewnić, by pasażerowi byli w sposób jasny i dokładny informowani o gromadzeniu danych PNR i przysługujących im prawach.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) zapobieganie przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywanie, prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i ich ściganie, zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. b) i c); oraz

a) zapobieganie przestępstwom terrorystycznym i określonym rodzajom poważnej przestępczości transgranicznej, zdefiniowanej w art. 2 lit. i), oraz ich wykrywanie, prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i ich ściganie, zgodnie z art. 4 ust. 2;

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) zapobieganie przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości transgranicznej, ich wykrywanie, prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i ich ściganie, zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. a) i d).

skreślona

Uzasadnienie

Ta treść została uwzględniona w poprawce art. 1 ust. 2 lit. a).

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Dane PNR zgromadzone zgodnie z niniejszą dyrektywą nie mogą być przetwarzane w odniesieniu do lżejszych przestępstw, jeżeli na mocy prawa krajowego państwa członkowskiego może zostać w ich następstwie orzeczona kara pozbawienia wolności lub środek zabezpieczający na okres, którego maksymalna długość wynosi mniej niż trzy lata.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do lotów wewnątrz Unii ani do środków transportu innych niż samoloty.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) „lot międzynarodowy” oznacza regularny lub nieregularny lot obsługiwany przez przewoźnika lotniczego, rozpoczynający się w państwie trzecim z lądowaniem zaplanowanym na terytorium państwa członkowskiego, albo rozpoczynający się w państwie członkowskim, ale którego ostateczny cel znajduje się w państwie trzecim, co obejmuje, w obu przypadkach, loty transferowe lub tranzytowe;

b) „lot międzynarodowy” oznacza regularny lub nieregularny lot obsługiwany przez przewoźnika lotniczego, rozpoczynający się w państwie trzecim z lądowaniem zaplanowanym na terytorium państwa członkowskiego, albo rozpoczynający się w państwie członkowskim, ale którego ostateczny cel znajduje się w państwie trzecim;

Uzasadnienie

Uwzględnienie lotów transferowych i tranzytowych oznacza dodanie do zakresu przedmiotowej dyrektywy wewnętrznych lotów unijnych.

1) S'agissant des vols de transfert: étant donné que les transmissions PNR concernent la totalité des vols et non les passagers, les demandes visant à inclure les vols de transfer équivalent à demander des transmissions PNR pour pratiquement tous les vols intra communautaires.2)S'agissant des vols de transit: les données PNR sont envoyées aux autorités des aéroports d'où les passagers débarquent de vols, (et non les autorités des aéroports de transit, où par définition, les passagers "n'attérissent" pas dans les contrôles de l'immigration). L'itinéraire d'un passager ne correspondra pas toujours au point de transit, ainsi cette clause ne permet pas de satisfaire le système des conditions de demande.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) „dane dotyczące przelotu pasażera” lub „dane PNR” oznaczają zbiór danych dotyczących podróży każdego pasażera, zawierający informacje niezbędne do przetwarzania rezerwacji i jej weryfikacji przez przewoźników lotniczych obsługujących rezerwację i lot, w przypadku każdego przelotu zarezerwowanego przez jakąkolwiek osobę, niezależnie od tego, czy został on wprowadzony do systemów rezerwacji, systemów odpraw pasażerskich lub równorzędnych systemów zapewniających te same funkcje;

c) „dane dotyczące przelotu pasażera” lub „dane PNR” oznaczają zbiór danych dotyczących podróży każdego pasażera, pozyskanych i przechowywanych w formie elektronicznej przez przewoźników lotniczych w toku normalnej działalności, zawierający informacje niezbędne do przetwarzania rezerwacji i jej weryfikacji przez przewoźników lotniczych obsługujących rezerwację i lot, w przypadku każdego przelotu zarezerwowanego przez jakąkolwiek osobę, niezależnie od tego, czy został on wprowadzony do systemów rezerwacji, systemów odpraw pasażerskich lub równorzędnych systemów zapewniających te same funkcje;

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest uniknięcie kosztownych obciążeń nakładanych na przewoźników lotniczych, co z kolei przełożyłoby się na zmniejszenie kosztów, jakie ponoszą pasażerowie/konsumenci.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) „metoda dostarczania” (push method) oznacza metodę polegającą na przekazywaniu przez przewoźników lotniczych wymaganych danych PNR do baz danych organów, które zwróciły się o przekazanie tych danych;

f) „metoda dostarczania” (push method) oznacza metodę polegającą na przekazywaniu przez przewoźników lotniczych zgromadzonych przez nich danych PNR wyszczególnionych w załączniku do niniejszej dyrektywy do baz danych organów, które zwróciły się o przekazanie tych danych;

Poprawka  25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa) metoda „pobierania” (pull method) oznacza metodę polegającą na tym, że organ, który zwrócił się o przekazanie danych, uzyskuje bezpośredni dostęp do bazy danych systemu rezerwacji linii lotniczych i pobiera dane pasażerów;

Uzasadnienie

Uwzględnienie definicji systemu „pull” wydaje się niezbędne, ponieważ we wniosku Komisji Europejskiej kilkakrotnie poczyniono do niego odniesienie.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h) „poważna przestępczość” oznacza przestępstwa przewidziane w prawie krajowym, o których mowa w art. 2 ust. 2 decyzji ramowej 2002/584/WSiSW, jeżeli na mocy prawa krajowego państwa członkowskiego może zostać w ich następstwie orzeczona kara pozbawienia wolności lub środek zabezpieczający na okres, którego maksymalna długość wynosi co najmniej trzy lata, jednakże państwa członkowskie mogą wyłączyć lżejsze przestępstwa, w przypadku których, biorąc pod uwagę system wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych tych państw, przetwarzanie danych PNR na mocy niniejszej dyrektywy byłoby niezgodne z zasadą proporcjonalności;

skreślona

Poprawka  27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera i) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i) „poważna przestępczość transgraniczna” oznacza przestępstwa przewidziane w prawie krajowym, o których mowa w art. 2 ust. 2 decyzji ramowej 2002/584/WSiSW, jeżeli na mocy prawa krajowego państwa członkowskiego może zostać w ich następstwie orzeczona kara pozbawienia wolności lub środek zabezpieczający na okres, którego maksymalna długość wynosi co najmniej trzy lata; oraz:

i) „poważna przestępczość transgraniczna” oznacza następujące przestępstwa przewidziane w prawie krajowym, o których mowa w art. 2 ust. 2 decyzji ramowej 2002/584/WSiSW: handel ludźmi oraz nielegalny handel narkotykami, bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, jeżeli na mocy prawa krajowego państwa członkowskiego może zostać w ich następstwie orzeczona kara pozbawienia wolności lub środek zabezpieczający na okres, którego maksymalna długość wynosi co najmniej trzy lata; oraz:

Poprawka  28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia lub wyznacza organ odpowiedzialny za zapobieganie przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywanie, prowadzenie dochodzeń w ich sprawie lub ich ściganie, albo dział takiego organu, do pełnienia roli „jednostki do spraw informacji o pasażerach”, odpowiedzialnej za gromadzenia danych PNR od przewoźników, przechowywanie ich, analizowanie i przekazywanie wyników analizy właściwym organom, o których mowa w art. 5. Pracownicy jednostek mogą być oddelegowani z właściwych organów publicznych.

1. Każde państwo członkowskie ustanawia lub wyznacza organ odpowiedzialny za zapobieganie przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości transgranicznej, ich wykrywanie, prowadzenie dochodzeń w ich sprawie lub ich ściganie, albo dział takiego organu, do pełnienia roli „jednostki do spraw informacji o pasażerach”, odpowiedzialnej za gromadzenia danych PNR od przewoźników, przechowywanie ich, analizowanie i przekazywanie wyników analizy właściwym organom, o których mowa w art. 5. Pracownicy jednostek mogą być oddelegowani z właściwych organów publicznych.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Gromadzenie, przetwarzanie i analiza danych PNR pasażerów lotów międzynarodowych odbywa się wyłącznie na terytorium Unii. Prawem właściwym dla tych procedur jest zatem prawo Unii dotyczące ochrony danych osobowych;

Poprawka  30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Koszty związane z gromadzeniem, przetwarzaniem i przenoszeniem danych PNR ponoszą państwa członkowskie.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) przeprowadzenie oceny pasażerów przed ich planowym przylotem lub odlotem z państwa członkowskiego w celu identyfikacji osób, które mogą być zamieszane w przestępstwo terrorystyczne lub poważne przestępstwo transgraniczne, i które wymagają dalszej analizy przez właściwe organy, o których mowa w art. 5. Przeprowadzając taką ocenę jednostka do spraw informacji o pasażerach może przetwarzać dane PNR na podstawie wcześniej ustalonych kryteriów. Państwa członkowskie zapewniają, by wszystkie przypadki skojarzenia danych wynikające z takiego automatycznego przetwarzania były indywidualnie analizowane w sposób niezautomatyzowany w celu sprawdzenia, czy właściwy organ, o którym mowa w art. 5, powinien podjąć działania;

skreślona

Poprawka  32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) przeprowadzenie oceny pasażerów przed ich planowanym przylotem lub odlotem z państwa członkowskiego w celu identyfikacji osób, które mogą być zamieszane w przestępstwo terrorystyczne lub poważne przestępstwo, i które wymagają dalszej analizy przez właściwe organy, o których mowa w art. 5. Przeprowadzając taką ocenę jednostka do spraw informacji o pasażerach może porównywać dane PNR z innymi właściwymi bazami danych, w tym bazami międzynarodowymi lub krajowymi, lub krajowymi odpowiednikami baz unijnych, jeżeli bazy te zostały ustanowione na podstawie prawa unijnego i zawierają informacje o osobach lub przedmiotach poszukiwanych, lub których dotyczą wpisy, zgodnie z przepisami unijnymi, międzynarodowymi i krajowymi mającymi zastosowanie do takich akt. Państwa członkowskie zapewniają, by wszystkie przypadki skojarzenia danych wynikające z takiego automatycznego przetwarzania były indywidualnie analizowane w sposób niezautomatyzowany w celu sprawdzenia, czy właściwy organ, o którym mowa w art. 5, powinien podjąć działania;

b) dalsza ocena pasażerów, w przypadku których istniejące fakty uzasadniają podejrzenie ich o to, że mogą być oni zamieszani w przestępstwo terrorystyczne lub poważne przestępstwo transgraniczne, którą to analizę można przeprowadzić przed ich planowanym przylotem lub odlotem z państwa członkowskiego. Przeprowadzając taką ocenę jednostka do spraw informacji o pasażerach może porównywać dane PNR z innymi właściwymi bazami danych, w tym bazami międzynarodowymi lub krajowymi, lub krajowymi odpowiednikami baz unijnych, jeżeli bazy te zostały ustanowione na podstawie prawa unijnego i zawierają informacje o osobach lub przedmiotach poszukiwanych, lub których dotyczą wpisy, zgodnie z przepisami unijnymi, międzynarodowymi i krajowymi mającymi zastosowanie do takich akt. Państwa członkowskie zapewniają, by wszystkie przypadki skojarzenia danych wynikające z takiego automatycznego przetwarzania były indywidualnie analizowane w sposób niezautomatyzowany w celu sprawdzenia, czy właściwy organ, o którym mowa w art. 5, powinien podjąć działania;

Poprawka  33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) odpowiadanie, na podstawie oceny każdego indywidualnego przypadku, na należycie uzasadnione wnioski właściwych organów o dostarczenie danych PNR i przetwarzanie ich w określonych przypadkach do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania, oraz przekazywanie właściwym organom wyników takiego przetwarzania; oraz

c) odpowiadanie, na podstawie oceny każdego indywidualnego przypadku, na należycie uzasadnione wnioski właściwych organów o dostarczenie danych PNR i przetwarzanie ich w określonych przypadkach do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości transgranicznej, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania, oraz przekazywanie właściwym organom wyników takiego przetwarzania; oraz

Poprawka  34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) analizowanie danych PNR do celów aktualizacji lub tworzenia nowych kryteriów dokonywania ocen umożliwiających identyfikację osób, które mogą być zamieszane w przestępstwo terrorystyczne lub poważne przestępstwo transgraniczne, na mocy lit. a).

skreślona

Poprawka  35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Nakaz przetwarzania danych PNR może wydać właściwy organ sądowy państwa członkowskiego wyłącznie na wniosek jednostki do spraw informacji o pasażerach. Wyłącznie w przypadku, gdy jednostka ds. informacji o pasażerach stwierdzi niebezpieczeństwo w zwłoce („periculum in mora”), może ona sama wydać tego typu nakaz.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Jednostka do spraw informacji o pasażerach przekazuje dane PNR lub wyniki przetwarzania danych PNR osób zidentyfikowanych zgodnie z ust. 2 lit. a) i b) do dalszej analizy odpowiednim właściwym organom danego państwa członkowskiego. Przekazywanie to odbywa się na zasadzie indywidualnej oceny danego przypadku.

4. Jednostka do spraw informacji o pasażerach przekazuje dane PNR lub wyniki przetwarzania danych PNR osób zidentyfikowanych zgodnie z ust. 2 lit. b) do dalszej analizy odpowiednim właściwym organom danego państwa członkowskiego. Przekazywanie to odbywa się na zasadzie indywidualnej oceny danego przypadku.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Każde państwo członkowskie przyjmuje wykaz właściwych organów uprawnionych do występowania o dane PNR lub otrzymywania danych PNR lub wyników przetwarzania danych PNR od jednostek do spraw informacji o pasażerach, w celu dalszej analizy tych informacji lub podjęcia odpowiednich działań w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania.

1. Każde państwo członkowskie przyjmuje wykaz właściwych organów uprawnionych do występowania o dane PNR lub otrzymywania danych PNR lub wyników przetwarzania danych PNR od jednostek do spraw informacji o pasażerach, w celu dalszej analizy tych informacji lub podjęcia odpowiednich działań w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości transgranicznej, ich wykrywania, prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Właściwe organy składają się z organów odpowiedzialnych za zapobieganie przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywanie, prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i ich ściganie.

2. Właściwe organy składają się z organów odpowiedzialnych za zapobieganie przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości transgranicznej, ich wykrywanie, prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i ich ściganie.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Dane PNR pasażerów oraz wyniki przetwarzania danych PNR otrzymanych przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach mogą być poddane dalszemu przetwarzaniu przez właściwe organy państw członkowskich wyłącznie do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania.

4. Dane PNR pasażerów oraz wyniki przetwarzania danych PNR otrzymanych przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach mogą być poddane dalszemu przetwarzaniu przez właściwe organy państw członkowskich wyłącznie do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości transgranicznej, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zapewnienia, by przewoźnicy lotniczy przekazywali („dostarczali”) dane PNR zdefiniowane w art. 2 lit. c) i określone w załączniku, w zakresie w jakim gromadzą już oni takie dane, do bazy danych krajowej jednostki do spraw informacji o pasażerach państwa członkowskiego, na terytorium którego lot międzynarodowy będzie miał lądowanie lub z którego terytorium nastąpi odlot. W przypadku gdy lot odbywa się pod wspólnym kodem z udziałem jednego lub większej liczby przewoźników lotniczych, obowiązek przekazania danych PNR wszystkich pasażerów uczestniczących w locie spoczywa na przewoźniku lotniczym obsługującym lot. Jeżeli lot odbywa się z jednym lub większą liczbą postojów na lotniskach państw członkowskich, przewoźnicy lotniczy przekazują dane PNR do jednostek do spraw informacji o pasażerach wszystkich zainteresowanych państw członkowskich.

1. Państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zapewnienia, by przewoźnicy lotniczy, którzy zbierają już dane PNR od swoich pasażerów, przekazywali (np. w oparciu o metodę dostarczania”) dane PNR zdefiniowane w art. 2 lit. c) i określone w załączniku, w zakresie w jakim gromadzą oni takie dane w toku normalnej działalności, do bazy danych krajowej jednostki do spraw informacji o pasażerach państwa członkowskiego, na terytorium którego lot międzynarodowy będzie miał lądowanie lub z którego terytorium nastąpi odlot. W przypadku gdy lot odbywa się pod wspólnym kodem z udziałem jednego lub większej liczby przewoźników lotniczych, obowiązek przekazania danych PNR wszystkich pasażerów uczestniczących w locie spoczywa na przewoźniku lotniczym obsługującym lot. Jeżeli lot odbywa się z jednym lub większą liczbą postojów na lotniskach państw członkowskich, przewoźnicy lotniczy przekazują dane PNR wyłącznie jednostce do spraw informacji o pasażerach w państwie członkowskim będącym ostatecznym celem podróży. .

 

1a. Państwa członkowskie nie nakładają na przewoźników lotniczych obowiązku gromadzenia jakichkolwiek innych danych PNR niż te, które przewoźnicy już gromadzą. Przewoźnicy lotniczy nie przekazują żadnych innych danych PNR niż dane zdefiniowane w art. 2 lit. c) i określone w załączniku. Przewoźnicy lotniczy nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność danych dostarczonych przez pasażerów, z wyjątkiem sytuacji, kiedy nie dołożyli należytych starań w celu zapewnienia dokładności i prawidłowości danych uzyskanych od pasażerów.

2. Przewoźnicy lotniczy przekazują dane PNR drogą elektroniczną z wykorzystaniem wspólnych protokołów i obsługiwanych formatów danych, które mają zostać przyjęte zgodnie z procedurami art. 13 i 14, lub, w przypadku awarii technicznej, innymi właściwymi środkami zapewniającymi odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych.

2. Przewoźnicy lotniczy przekazują dane PNR drogą elektroniczną z wykorzystaniem wspólnych protokołów i obsługiwanych formatów danych, które mają zostać przyjęte zgodnie z procedurami art. 13 i 14, lub, w przypadku awarii technicznej po stronie przewoźnika lotniczego, innymi właściwymi środkami zapewniającymi odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych.

a) 24 do 48 godzin przez planowym odlotem;

a) jednorazowo, 24 do 48 godzin przez planowym odlotem;

oraz

oraz

b) niezwłocznie po zakończeniu odprawy, czyli bezpośrednio po wejściu pasażerów na pokład samolotu przygotowującego się do odlotu, kiedy inni pasażerowie nie mogą już wejść na pokład.

b) jednorazowo niezwłocznie po zakończeniu odprawy, czyli bezpośrednio po wejściu pasażerów na pokład samolotu przygotowującego się do odlotu, kiedy inni pasażerowie nie mogą już wejść na pokład.

3. Państwa członkowskie mogą zezwolić przewoźnikom lotniczym na ograniczenie przekazywania danych, o którym mowa w ust. 2 lit. b) do aktualizacji przekazanych danych, o których mowa w ust. 2 lit. a).

3. Państwa członkowskie zezwalają przewoźnikom lotniczym na ograniczenie przekazywania danych, o którym mowa w ust. 2 lit. b) do aktualizacji przekazanych danych, o których mowa w ust. 2 lit. a).

4. W indywidualnych przypadkach, na wniosek jednostki do spraw informacji o pasażerach zgodnie z prawem krajowym, przewoźnicy lotniczy przekazują dane PNR, do których dostęp potrzebny jest wcześniej niż określono w ust. 2 lit. a), w celu reakcji na konkretne, faktyczne zagrożenie związane z przestępstwem terrorystycznym lub poważnym przestępstwem.

4. W indywidualnych przypadkach, na wniosek jednostki do spraw informacji o pasażerach zgodnie z prawem krajowym, przewoźnicy lotniczy przekazują dane PNR, do których dostęp potrzebny jest wcześniej niż określono w ust. 2 lit. a), w celu reakcji na konkretne, faktyczne zagrożenie związane z przestępstwem terrorystycznym lub poważnym przestępstwem transgranicznym.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by w odniesieniu do osób zidentyfikowanych przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. a) i b), wyniki przetwarzania danych PNR były przekazywane przez tę jednostkę do spraw informacji o pasażerach do jednostek do spraw informacji o pasażerach innych państw członkowskich, jeżeli dana jednostka do spraw informacji o pasażerach uznaje takie dane za potrzebne do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania Jednostki do spraw informacji o pasażerach odbierających państw członkowskich przekazują takie dane PNR lub wyniki przetwarzania danych PNR swoim odpowiednim właściwym organom.

1. Państwa członkowskie zapewniają, by w odniesieniu do osób zidentyfikowanych przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. b), wyniki przetwarzania danych PNR były przekazywane przez tę jednostkę do spraw informacji o pasażerach do jednostek do spraw informacji o pasażerach innych państw członkowskich, jeżeli dana jednostka do spraw informacji o pasażerach uznaje takie dane za potrzebne do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości transgranicznej, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania. Przekazywanie takich danych jest ściśle ograniczone do danych koniecznych w określonym przypadku do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub poważnym przestępstwom transgranicznym, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania, a także wymaga pisemnego uzasadnienia. Jednostki do spraw informacji o pasażerach odbierających państw członkowskich przekazują takie dane PNR lub wyniki przetwarzania danych PNR swoim odpowiednim właściwym organom.

2. Jednostka do spraw informacji o pasażerach państwa członkowskiego ma prawo, w razie potrzeby, zwrócić się do jednostki do spraw informacji o pasażerach innego państwa członkowskiego o dostarczenie jej danych PNR przechowywanych w bazie danych tej drugiej jednostki zgodnie z art. 9 ust. 1 oraz, w razie potrzeby, także wyników przetwarzania danych PNR. Wniosek o przekazanie takich danym może dotyczyć jednego elementu danych lub połączenia takich elementów, w zależności do tego, co wnioskująca jednostka do spraw informacji o pasażerach uważa w konkretnym przypadku za konieczne do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania. Jednostka do spraw informacji o pasażerach dostarcza danych będących przedmiotem wniosku tak szybko, jak jest to możliwe, dostarczając również wyniki przetwarzania danych PNR, jeżeli zostały one już przygotowane na mocy art. 4 ust. 2 lit. a) i b).

2. Jednostka do spraw informacji o pasażerach państwa członkowskiego ma prawo, w razie potrzeby, zwrócić się do jednostki do spraw informacji o pasażerach innego państwa członkowskiego o dostarczenie jej danych PNR przechowywanych w bazie danych tej drugiej jednostki zgodnie z art. 9 ust. 1 oraz, w razie potrzeby, także wyników przetwarzania danych PNR. Wniosek o przekazanie takich danych jest ściśle ograniczony do danych koniecznych w określonym przypadku. Może on dotyczyć jednego elementu danych lub połączenia takich elementów, w zależności od tego, co wnioskująca jednostka do spraw informacji o pasażerach uważa w konkretnym przypadku za konieczne do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości transgranicznej, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania; ponadto wniosek ten wymaga pisemnego uzasadnienia. Jednostka do spraw informacji o pasażerach dostarcza danych będących przedmiotem wniosku tak szybko, jak jest to możliwe, dostarczając również wyniki przetwarzania danych PNR, jeżeli zostały one już przygotowane na mocy art. 4 ust. 2 lit. b).

3. Jednostka do spraw informacji o pasażerach państwa członkowskiego ma prawo, w razie potrzeby, zwrócić się do jednostki do spraw informacji o pasażerach innego państwa członkowskiego o dostarczenie jej danych PNR przechowywanych w bazie danych tej drugiej jednostki zgodnie z art. 9 ust. 2 oraz, w razie potrzeby, także wyników przetwarzania danych PNR. Jednostka do spraw informacji o pasażerach może wystąpić o udostępnienie określonych danych PNR przechowywanych przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach innego państwa członkowskiego w ich pełnej formie bez maskowania wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach, w reakcji na konkretne zagrożenie lub konkretne postępowanie przygotowawcze lub sądowe związane z przestępstwem terrorystycznym lub poważnym przestępstwem.

3. Jednostka do spraw informacji o pasażerach państwa członkowskiego ma prawo, w razie potrzeby, zwrócić się do jednostki do spraw informacji o pasażerach innego państwa członkowskiego o dostarczenie jej danych PNR przechowywanych w bazie danych tej drugiej jednostki zgodnie z art. 9 ust. 2 oraz, w razie potrzeby, także wyników przetwarzania danych PNR. Jednostka do spraw informacji o pasażerach może wystąpić o udostępnienie określonych danych PNR przechowywanych przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach innego państwa członkowskiego w ich pełnej formie bez maskowania wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach, w reakcji na konkretne zagrożenie lub konkretne postępowanie przygotowawcze lub sądowe związane z przestępstwem terrorystycznym lub poważnym przestępstwem transgranicznym. Taki wniosek wymaga pisemnego uzasadnienia.

4. Właściwe organy państwa członkowskiego mogą wystąpić bezpośrednio do jednostki do spraw informacji o pasażerach innego państwa członkowskiego o przekazanie im danych PNR przechowywanych w bazie danych tej drugiej zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 wyłącznie w przypadkach, w których jest to niezbędne do zapobieżenia bezpośredniemu, poważnemu zagrożeniu dla bezpieczeństwa publicznego. Takie wnioski dotyczą konkretnego postępowania przygotowawczego lub sądowego w sprawie przestępstwa terrorystycznego lub poważnego przestępstwa i muszą zawierać uzasadnienie. Jednostki do spraw informacji o pasażerach odpowiadają na takie wnioski w pierwszej kolejności. W pozostałych przypadkach właściwe organy kierują swoje wnioski za pośrednictwem jednostki do spraw informacji o pasażerach swojego państwa członkowskiego.

4. Właściwe organy państwa członkowskiego mogą wystąpić bezpośrednio do jednostki do spraw informacji o pasażerach innego państwa członkowskiego o przekazanie im danych PNR przechowywanych w bazie danych tej drugiej zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 wyłącznie w przypadkach, w których jest to niezbędne do zapobieżenia bezpośredniemu, poważnemu zagrożeniu dla bezpieczeństwa publicznego. Takie wnioski dotyczą konkretnego postępowania przygotowawczego lub sądowego w sprawie przestępstwa terrorystycznego lub poważnego przestępstwa transgranicznego i muszą zawierać uzasadnienie. Jednostki do spraw informacji o pasażerach odpowiadają na takie wnioski w pierwszej kolejności. W pozostałych przypadkach właściwe organy kierują swoje wnioski za pośrednictwem jednostki do spraw informacji o pasażerach swojego państwa członkowskiego.

5. W wyjątkowych przypadkach, gdy niezbędny jest wcześniejszy dostęp, by zareagować na konkretne i faktyczne zagrożenie związane z przestępstwem terrorystycznym lub poważnym przestępstwem, jednostka do spraw informacji o pasażerach państwa członkowskiego ma prawo w każdym momencie wystąpić do jednostki do spraw informacji o pasażerach innego państwa członkowskiego o dostarczenie jej danych PNR dotyczących lotów z miejscem lądowania lub odlotu na terytorium tego drugiego państwa członkowskiego.

5. W wyjątkowych przypadkach, gdy niezbędny jest wcześniejszy dostęp, by zareagować na konkretne i faktyczne zagrożenie związane z przestępstwem terrorystycznym lub poważnym przestępstwem transgranicznym, jednostka do spraw informacji o pasażerach państwa członkowskiego ma prawo w każdym momencie wystąpić do jednostki do spraw informacji o pasażerach innego państwa członkowskiego o dostarczenie jej danych PNR dotyczących lotów z miejscem lądowania lub odlotu na terytorium tego drugiego państwa członkowskiego. Wnioski o dostarczenie danych są ściśle ograniczone do danych koniecznych w określonym przypadku do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnym przestępstwom transgranicznym, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania, a także wymaga pisemnego uzasadnienia.

6. Wymiana informacji na mocy niniejszego artykułu może odbywać się z wykorzystaniem istniejących kanałów międzynarodowej współpracy organów ścigania. Przekazywanie wniosków i wymiana informacji odbywają się w języku, który obowiązuje w wykorzystywanym kanale. Państwa członkowskie dokonujące notyfikacji zgodnie z art. 3 ust. 3 informują także Komisję o tym komu należy przesyłać wnioski w pilnych przypadkach. Komisja przekazuje państwom członkowskim otrzymane notyfikacje.

6. Wymiana informacji na mocy niniejszego artykułu może odbywać się z wykorzystaniem istniejących kanałów europejskiej i międzynarodowej współpracy organów ścigania, w szczególności Europolu lub organów krajowych, o których mowa w art. 8 decyzji Rady 2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. Przekazywanie wniosków i wymiana informacji odbywają się w języku, który obowiązuje w wykorzystywanym kanale. Państwa członkowskie dokonujące notyfikacji zgodnie z art. 3 ust. 3 informują także Komisję o tym komu należy przesyłać wnioski w pilnych przypadkach. Komisja przekazuje państwom członkowskim otrzymane notyfikacje.

Uzasadnienie

Nie należy prowadzić rutynowej wymiany danych osobowych wszystkich pasażerów lotniczych. Wymiana danych powinna być ściśle ograniczona, związana z konkretnym przypadkiem zapobiegania przestępstwom terrorystycznym, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania. Aby umożliwić weryfikację, wnioski powinny zawierać pisemne uzasadnienie.

Należy wykorzystać istniejące kanały wymiany informacji. Z tego względu należy wyraźnie wspomnieć o Europolu.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwo członkowskie może przekazywać dane PNR i wyniki przetwarzania danych PNR państwu trzeciemu wyłącznie na zasadzie oceny każdego indywidualnego przypadku i jeżeli:

Państwo członkowskie może przekazywać dane PNR i wyniki przetwarzania danych PNR państwu trzeciemu wyłącznie na podstawie umowy międzynarodowej zawartej między Unią a tym państwem trzecim, wyłącznie na zasadzie oceny każdego indywidualnego przypadku i jeżeli:

 

-a) wszystkie warunki określone w art. 7 zostały odpowiednio spełnione,

a) warunki ustanowione w art. 13 decyzji ramowej Rady 2008/977/WSiSW zostały spełnione,

a) warunki ustanowione w art. 13 decyzji ramowej Rady 2008/977/WSiSW zostały spełnione,

b) przekazanie jest konieczno do celów niniejszej dyrektywy określonych w art. 1 ust. 2 oraz

b) przekazanie jest konieczno do celów niniejszej dyrektywy określonych w art. 1 ust. 2 oraz

c) państwo trzecie zgodzi się przekazywać dane do innego państwa trzeciego wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do celów niniejszej dyrektywy określonych w art. 1 ust. 2 oraz jedynie za wyraźną zgodą państwa członkowskiego.

c) państwo trzecie zapewnia, że dane będą wykorzystywane wyłącznie do celów niniejszej dyrektywy określonych w art. 1 ust. 2; zabrania się temu państwu trzeciemu przekazywania danych innemu państwu trzeciemu,

 

d) państwo trzecie zagwarantuje obywatelom Unii – bez nadmiernych opóźnień lub wydatków – te same prawa do wglądu, poprawiania, usuwania i odszkodowania w odniesieniu do danych PNR jakie obowiązują w Unii Europejskiej,

 

e) państwo trzecie zapewni odpowiedni i porównywalny poziom ochrony danych PNR.

Uzasadnienie

Dane PNR powinny być przekazywane krajom trzecim tylko wtedy, gdy zagwarantuje się wystarczający poziom ochrony danych.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Po upływie 30 dni od przekazania danych PNR do jednostki do spraw informacji o pasażerach, o której mowa w ust. 1, dane są przechowywane przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach przez dalsze pięć lat. W tym okresie wszystkie elementy danych, które mogłyby posłużyć do identyfikacji pasażerów, których dotyczą dane PNR, są maskowane. Takie zanonimizowane dane są dostępne wyłącznie dla ograniczonej liczby pracowników jednostki do spraw informacji o pasażerach specjalnie upoważnionych do prowadzenia analizy danych PNR oraz opracowywania kryteriów oceny na mocy art. 4 ust. 2 lit. d). Zezwolenie na dostęp do pełnych danych PNR uzyskuje jedynie dyrektor jednostki do spraw informacji o pasażerach, do celów art. 4 ust. 2 lit. c), w przypadkach, w których można zasadnie uznać, że jest to niezbędne do prowadzenia dochodzenia, w odpowiedzi na konkretne i faktyczne zagrożenie lub ryzyko lub konkretne postępowanie przygotowawcze lub sądowe przed sądem karnym.

skreślony

Uzasadnienie

Storing all PNR data for longer periods of time even without any initial suspicion is disproportionate. National constitutional courts in several rulings on telecommunications data retention as based on directive 2006/24/EC as well as the ECHR in its ruling on retention of DNA samples (S. and Marper vs UK) have made this clear and have also warned that the cumulative effects of retention of several types data may be close to the absolute constitutional threshold. Neither the Legal Service of the Council nor the EU Fundamental Rights Agency have been convinced by the necessity and proportionality of the retention of data about all passengers.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają, by dane PNR były usuwane po upływie okresu wyznaczonego w ust. 2. Obowiązek ten pozostaje bez uszczerbku dla możliwości wykorzystania danych w przypadkach, w których konkretne dane PNR zostały przekazane właściwemu organowi i są wykorzystywane w konkretnych postępowaniach przygotowawczych lub postępowań sądowych przed sądem karnym, w którym to przypadku zatrzymanie takich danych przez właściwy organ regulowane jest prawem krajowym danego państwa członkowskiego.

3. Państwa członkowskie zapewniają, by dane PNR były usuwane po upływie okresu wyznaczonego w ust. 1. Obowiązek ten pozostaje bez uszczerbku dla możliwości wykorzystania danych w przypadkach, w których konkretne dane PNR zostały przekazane właściwemu organowi i są wykorzystywane w konkretnych postępowaniach przygotowawczych lub postępowaniach sądowych przed sądem karnym prowadzonych przeciwko konkretnej osobie lub konkretnej grupie osób, w którym to przypadku zatrzymanie takich danych przez właściwy organ regulowane jest prawem krajowym danego państwa członkowskiego.

Uzasadnienie

Obowiązek usunięcia danych po upływie pięciu lat powinien być określony definitywnie. Przewidziany tutaj wyjątek co prawda ma sens, lecz należy wyraźnie zaznaczyć, że zatrzymanie danych przez okres dłuższy niż pięć lat jest dopuszczalne wyłącznie w postępowaniach przeciwko konkretnym osobom lub konkretnym grupom ludzi. „Konkretne postępowania przygotowawcze lub postępowania sądowe”, zgodnie ze sformułowaniem we wniosku Komisji, mogłyby również odnosić się do nieokreślonej liczby osób.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wyniki porównania, o którym mowa w art. 4 ust. 2 lit. a) i b), są przechowywane przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach jedynie przez okres potrzebny do poinformowania właściwych organów o skojarzeniu danych. Jeżeli po indywidualnej analizie w sposób niezautomatyzowany wynik automatycznego porównania okazał się negatywny, jest on mimo to przechowywany, by uniknąć przyszłych „nieprawidłowych” skojarzeń maksymalnie przez okres trzech lat, chyba że dane bazowe nie zostały jeszcze usunięte zgodnie z ust. 3 po upływie pięciu lat, w którym to przypadku odpowiedni wpis przechowywany jest do czasu usunięcia danych bazowych.

Wyniki porównania, o którym mowa w art. 4 ust. 2 lit. b), są przechowywane przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach jedynie przez okres potrzebny do poinformowania właściwych organów o skojarzeniu danych. Jeżeli po indywidualnej analizie w sposób niezautomatyzowany wynik automatycznego porównania okazał się negatywny, dane bazowe w odpowiedniej bazie danych należy poprawić lub usunąć.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, zgodnie ze swoim prawem krajowym, by przewoźnicy, którzy nie przekazują danych wymaganych na mocy niniejszej dyrektywy – o ile gromadzą już te dane – lub nie przekazują ich we właściwym formacie lub w inny sposób naruszają przepisy krajowe przyjęte na podstawie niniejszej dyrektywy, podlegali odstraszającym, skutecznym i proporcjonalnym karom, w tym karom finansowym.

Państwa członkowskie zapewniają, zgodnie ze swoim prawem krajowym, by przewoźnicy, którzy nie przekazują danych wymaganych na mocy niniejszej dyrektywy – o ile gromadzą już te dane – lub nie przekazują ich w wymaganym formacie zgodnym z wytycznymi ICAO w sprawie danych PNR lub w inny sposób naruszają przepisy krajowe przyjęte na podstawie niniejszej dyrektywy, podlegali odstraszającym, skutecznym i proporcjonalnym karom, w tym karom finansowym. Nie nakłada się żadnych kar na przewoźników lotniczych w przypadku, gdy władze państw trzecich nie zezwalają im na przekazywanie danych PNR.

Uzasadnienie

Właściwym formatem powinien być format uzgodniony na szczeblu światowym i uznawany przez ICAO (dok. 9944) oraz przez Światową Organizację Celną.

Należy wyjaśnić rozbieżności w przepisach dotyczących przekazywania danych w państwach trzecich.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Każde państwo członkowskie stanowi, że przepisy przyjęte w prawie krajowym w ramach wdrażania art. 21 i 22 decyzji ramowej Rady 2008/977/WSiSW dotyczące poufności przetwarzania i bezpieczeństwa danych miały zastosowanie także do wszelkich operacji przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej dyrektywy.

2. Każde państwo członkowskie stanowi, że przepisy przyjęte w prawie krajowym w ramach wdrażania art. 21 i 22 decyzji ramowej Rady 2008/977/WSiSW dotyczące poufności przetwarzania i bezpieczeństwa danych miały zastosowanie także do wszelkich operacji przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej dyrektywy. Przewoźnicy lotniczy, którzy uzyskują dane kontaktowe pasażerów od biur podróży, nie mogą wykorzystywać tych danych do celów handlowych.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Jeżeli przepisy przyjęte na mocy prawa krajowego w ramach wdrażania dyrektywy 95/46/WE dają pasażerowi większe prawa do wglądu, poprawiania, usuwania i blokowania danych, a także do odszkodowania, dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, poufności przetwarzania i bezpieczeństwa danych niż przepisy, o których mowa w ust. 1–2, przepisy te mają zastosowanie.

Uzasadnienie

Niektóre prawa podmiotów danych zostały lepiej uwzględnione w dyrektywie 95/46/WE. Dotyczy to zwłaszcza wymogów z zakresu informowania podmiotów danych.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Zakazuje się jakiegokolwiek przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne osób, ich wierzenia religijne lub filozoficzne, poglądy polityczne, przynależność do związków zawodowych albo zdrowie lub życie seksualne. W przypadku otrzymania takich danych PNR przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach, są one niezwłocznie usuwane.

3. Zakazuje się jakiegokolwiek przetwarzania przez jednostki ds. informacji o pasażerach danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne osób, ich wierzenia religijne lub filozoficzne, poglądy polityczne, przynależność do związków zawodowych albo zdrowie lub życie seksualne. W przypadku otrzymania takich danych PNR przez jednostkę do spraw informacji o pasażerach, są one niezwłocznie usuwane.

Uzasadnienie

W ramach zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości oraz w ramach ich wykrywania filtrowanie i przetwarzanie danych PNR nie należą do linii lotniczych, lecz do jednostek ds. informacji o pasażerach.

Przewoźnicy lotniczy mają takie informacje, ponieważ są one im przekazywane przez pasażerów.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Wszelkie operacje przetwarzania danych PNR przez przewoźników lotniczych, wszelkie transfery danych PNR przez jednostki do spraw informacji o pasażerach oraz wszelkie wnioski właściwych organów lub jednostek do spraw informacji o pasażerach innych państw członkowskich i państw trzecich, nawet w przypadku odmowy ich realizacji, są rejestrowane lub dokumentowane przez jednostki do spraw informacji o pasażerach i właściwe organy do celów weryfikacji zgodności z prawem przetwarzania danych, monitorowania własnej działalności oraz zagwarantowania odpowiedniej integralności danych i bezpieczeństwa przetwarzania danych, w szczególności przez krajowe organy ochrony danych osobowych. Odpowiednie wpisy przechowywane są przez okres pięciu lat, chyba że dane bazowe nie zostały jeszcze usunięte zgodnie z art. 9 ust. 3 po upływie tych pięciu lat, w którym to przypadku wpisy są przechowywane do czasu usunięcia danych bazowych.

4. Wszelkie operacje przetwarzania danych PNR, wszelkie transfery danych PNR przez jednostki do spraw informacji o pasażerach oraz wszelkie wnioski właściwych organów lub jednostek do spraw informacji o pasażerach innych państw członkowskich i państw trzecich, nawet w przypadku odmowy ich realizacji, są rejestrowane lub dokumentowane przez jednostki do spraw informacji o pasażerach i właściwe organy do celów weryfikacji zgodności z prawem przetwarzania danych, monitorowania własnej działalności oraz zagwarantowania odpowiedniej integralności danych i bezpieczeństwa przetwarzania danych, w szczególności przez krajowe organy ochrony danych osobowych. Odpowiednie wpisy przechowywane są przez okres pięciu lat, chyba że dane bazowe nie zostały jeszcze usunięte zgodnie z art. 9 ust. 3 po upływie tych pięciu lat, w którym to przypadku wpisy są przechowywane do czasu usunięcia danych bazowych.

Uzasadnienie

Ten ustęp odnosi się do danych PNR, które zostały przekazanie jednostkom do spraw informacji o pasażerach, a nie do danych PNR znajdujących się w posiadaniu przewoźników lotniczych.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. W odniesieniu do ochrony wszystkich danych należy stosować szczególnie wysokie standardy bezpieczeństwa; odzwierciedlające najnowsze wyniki fachowych dyskusji na temat ochrony danych oraz na bieżąco aktualizowane z uwzględnieniem nowej wiedzy i nowych wniosków. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących standardów bezpieczeństwa, jakie mają być stosowane, względy ekonomiczne należy brać pod uwagę co najwyżej w dalszej kolejności.

 

W szczególności należy stosować najnowocześniejszy proces szyfrowania, tak aby:

 

– zapobiec możliwości wykorzystywania systemów przetwarzania danych przez osoby nieupoważnione,

 

– osoby upoważnione do korzystania z systemów przetwarzania danych miały dostęp wyłącznie do tych danych, które podlegają rzeczonemu uprawnieniu dostępu, oraz aby podczas przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych dane te nie mogły być w nieuprawniony sposób odczytywane, kopiowane, zmieniane lub usuwane,

 

– podczas przekazywania danych osobowych drogą elektroniczną lub podczas ich transportowania lub przechowywania na nośnikach danych nie mogły one być w nieuprawniony sposób odczytywane, kopiowane, zmieniane lub usuwane oraz aby istniała możliwość weryfikacji i stwierdzenia, do jakich miejsc mają zostać przekazane dane osobowe za pośrednictwem urządzeń transmisji danych.

 

Należy zapewnić o możliwość późniejszej weryfikacji i stwierdzenia, czy oraz przez kogo dane osobowe zostały wprowadzone do systemów przetwarzania danych, zmienione lub usunięte.

 

Należy zadbać o to, aby dane osobowe, które są przetwarzane na zlecenie, mogły być przetwarzane wyłącznie zgodnie z instrukcjami zleceniodawcy.

 

Należy zadbać o ochronę danych osobowych przed przypadkowym zniszczeniem lub przypadkową utratą.

 

Należy zapewnić możliwość oddzielnego przetwarzania danych zgromadzonych do różnych celów.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Państwa członkowskie zapewniają, by przewoźnicy lotniczy, ich przedstawiciele lub inni sprzedawcy biletów na lotniczy przewóz pasażerów wyraźnie i dokładnie informowali pasażerów lotów międzynarodowych w momencie rezerwacji lotu oraz w momencie nabycia biletu o dostarczaniu danych PNR do jednostki do spraw informacji o pasażerach, celach przetwarzania tych danych, okresie zatrzymania danych, ich potencjalnym wykorzystaniu do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania, możliwości wymiany i udostępnienia takich danych oraz przysługujących pasażerom prawach do ochrony danych, w szczególności prawie do wniesienia skargi do wybranego krajowego organu ochrony danych. Te same informacje są udostępniane publicznie przez państwa członkowskie.

5. Państwa członkowskie zapewniają, by przewoźnicy lotniczy, ich przedstawiciele lub inni sprzedawcy biletów na lotniczy przewóz pasażerów wyraźnie i dokładnie informowali pasażerów lotów międzynarodowych w momencie rezerwacji lotu oraz w momencie nabycia biletu o dostarczaniu danych PNR do jednostek do spraw informacji o pasażerach, celach przetwarzania tych danych, okresie zatrzymania danych, ich potencjalnym wykorzystaniu do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości transgranicznej, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania, możliwości wymiany i udostępnienia takich danych oraz przysługujących pasażerom prawach do ochrony danych, takich jak prawo do wglądu do danych, ich poprawiania, usuwania i blokowania, a także o prawie do wniesienia skargi do wybranego krajowego organu ochrony danych. Te same informacje są udostępniane publicznie przez państwa członkowskie.

Uzasadnienie

Uściślenie dotyczące ochrony danych prywatnych.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 12a

 

Koszty

 

Do dnia … Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z finansowych skutków niniejszej dyrektywy. Sprawozdanie dotyczy w szczególności kosztów poniesionych przez pasażerów, przewoźników lotniczych i sprzedawców biletów. W stosownych przypadkach sprawozdaniu towarzyszy wniosek legislacyjny mający na celu ujednolicenie podziału obciążeń finansowych między organami publicznymi a przewoźnikami lotniczymi w całej Unii.

 

_____________

 

* Dz.U.: Proszę wstawić datę: 2 lata od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Rozporządzenie powinno regulować kwestię kosztów.

Poprawka  54

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej po dwóch latach od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej po dwóch latach od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy. Przyjmując te przepisy, państwa członkowskie przestrzegają ogólnych zasad prawa unijnego oraz wymogów konieczności i proporcjonalności. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Poprawka  55

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, by po upływie okresu, o którym mowa w art. 15 ust. 1, czyli dwa lata po wejściu w życie niniejszej dyrektywy, gromadzone były dane PNR dotyczące co najmniej 30% wszystkich lotów, o których mowa w art. 6 ust. 1. Państwa członkowskie zapewniają, by do czasu upływu dwóch lat od daty, o której mowa w art. 15, gromadzone były dane PNR dotyczące co najmniej 60% wszystkich lotów, o których mowa w art. 6 ust. 1. Państwa członkowskie zapewniają, by po upływie czterech lat od daty, o której mowa w art. 15, gromadzone były dane PNR dotyczące wszystkich lotów, o których mowa w art. 6 ust. 1.

skreślony

Poprawka  56

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) ponownie bada potrzebę i możliwość włączenia lotów wewnętrznych do zakresu niniejszej dyrektywy , w świetle doświadczeń zdobytych przez te państwa członkowskie, które gromadzą dane PNR dotyczące lotów wewnętrznych. Komisja przedkłada sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w terminie dwóch lat od daty wymienionej w art. 15 ust. 1;

skreślona

Poprawka  57

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie przygotowują zestaw informacji statystycznych dotyczących danych PNR przekazanych do jednostek do spraw informacji o pasażerach. Statystyki te obejmują co najmniej liczbę zidentyfikowanych osób, które mogą być zamieszane w przestępstwo terrorystyczne lub poważne przestępstwo, zgodnie z art. 4 ust. 2, oraz liczbę następczych działań organów ścigania podjętych z wykorzystaniem danych PNR, na każdego przewoźnika i cel lotu.

1. Państwa członkowskie przygotowują zestaw informacji statystycznych dotyczących danych PNR przekazanych do jednostek do spraw informacji o pasażerach. Statystyki te obejmują co najmniej liczbę zidentyfikowanych osób, które mogą być zamieszane w przestępstwo terrorystyczne lub poważne przestępstwo transgraniczne, zgodnie z art. 4 ust. 2, oraz liczbę następczych działań organów ścigania podjętych z wykorzystaniem danych PNR, na każdego przewoźnika i cel lotu.

Poprawka  58

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik I – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Uwagi ogólne (w tym wszelkie dostępne informacje o małoletnich bez opieki w wieku poniżej 18 lat, takie jak imię i nazwisko, płeć, wiek, języki, którymi włada, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe opiekuna w momencie odlotu oraz rodzaj więzi łączącej go z małoletnim, imię i nazwisko opiekuna w momencie lądowania oraz rodzaj więzi łączącej go z małoletnim, przedstawiciel obecny przy odlocie i przylocie)

(12) dostępne informacje o małoletnich bez opieki w wieku poniżej 18 lat

PROCEDURA

Tytuł

Wykorzystanie danych dotyczących przelotu pasażera (UE-PNR)

Odsyłacze

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

14.2.2011

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Eva Lichtenberger

21.3.2011

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

11.7.2011

10.10.2011

21.11.2011

 

Data przyjęcia

22.11.2011

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

25

15

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Philip Bradbourn, Michel Dantin, Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen, Sabine Wils

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Pablo Zalba Bidegain

(1)

Zob. http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-03-25_PNR_EN.pdf

(2)

Zob. http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-PNR-Opinion-June2011.pdf

(3)

Orzeczenie nie zostało opublikowane, jest jednak dostępne m.in. pod następującym adresem: http://gruen-digital.de/wp-content/uploads/2011/05/Gutachten-JD-Rat-PNR.pdf

(4)

Orzeczenie nr 1258 z dnia 8 października 2009 r., http://www.ccr.ro/decisions/pdf/ro/2009/D1258_09.pdf

(5)

Orzeczenie z dnia 2 marca 2010 r., 1 BvR 256/08, 1 BvR 263/08, 1 BvR 586/08, http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20100302_1bvr025608.html


PROCEDURA

Tytuł

Wykorzystanie danych dotyczących przelotu pasażera (UE-PNR)

Odsyłacze

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Data przedstawienia w PE

2.2.2011

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

14.2.2011

TRAN

14.2.2011

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Timothy Kirkhope

16.3.2011

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

16.6.2011

13.7.2011

7.11.2011

27.2.2012

 

25.4.2012

24.4.2013

 

 

Data przyjęcia

24.4.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

25

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier, Hubert Pirker, Raül Romeva i Rueda, Manfred Weber

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Philip Bradbourn, Jörg Leichtfried, Sabine Lösing, Britta Reimers, Olle Schmidt

Data złożenia

29.4.2013

Ostatnia aktualizacja: 30 maja 2013Informacja prawna