Procedūra : 2006/0084(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0225/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0225/2013

Debates :

PV 02/07/2013 - 21
CRE 02/07/2013 - 21

Balsojumi :

PV 03/07/2013 - 8.1
CRE 03/07/2013 - 8.1

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0308

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM     ***II
PDF 173kWORD 97k
2013. gada 19. jūnija
PE 508.011v02-00 A7-0225/2013

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999

(17427/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD))

Budžeta kontroles komiteja

Referente: Ingeborg Gräßle

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS
 PASKAIDROJUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999

(17427/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

-    ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (17427/1/2012 – C7-0051/2013),

–    ņemot vērā Revīzijas palātas 2011. gada 12. jūlija atzinumu(1),

-    ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā(2) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2006)0244),

–    ņemot vērā grozīto Komisijas priekšlikumu (COM(2011)0135),

-    ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

-    ņemot vērā Reglamenta 72. pantu,

-    ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A7-0225/2013),

1.   apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2.   apstiprina Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgo paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

3.   pieņem zināšanai Komisijas paziņojumus, kas pievienoti šai rezolūcijai;

4.   konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

5.   uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

6.   uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

7.   uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1)

OV C 254, 30.8.2011., 1. lpp.

(2)

OV C 16 E, 22.1.2010., 201. lpp.


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas paziņojums

„Katru reizi, kad Eiropas Parlaments, Padome un Komisija ieceļ jaunus Uzraudzības komitejas locekļus, tie ieceļ arī tos locekļus, kuri stāsies amatā nākamajā komitejas locekļu daļējas nomaiņas reizē.”

Komisijas paziņojums

„Komisija apstiprina, ka Birojs ir paziņojis, ka tas vienmēr rīkosies saskaņā ar 7. protokolu par privilēģijām un imunitātēm [imunitāti] Eiropas Savienībā un Eiropas Parlamenta deputātu nolikumu, pilnībā ievērojot nolikuma 2. pantā deputātiem paredzēto brīvību un neatkarību.”

Komisijas paziņojums

„Komisija ir paredzējusi saglabāt Eiropas [B]iroja krāpšanas apkarošanai ģenerāldirektora pašreizējās pilnvaras noteikt nosacījumus un sīki izstrādātu kārtību darbā pieņemšanai Birojā, jo īpaši attiecībā uz līgumu ilgumu un to atjaunošanu.”


PASKAIDROJUMS

Komisijas priekšlikuma mērķis

1.   Grozītais Komisijas priekšlikums, lai grozītu Regulu (EK) Nr. 1073/1999 par izmeklēšanu, ko veic OLAF, ir vērsts uz to, lai nostiprinātu OLAF izmeklējamo personu procesuālās tiesības un uzlabotu OLAF izmeklēšanas efektivitāti, kā arī uzlabotu sadarbību ar partneriem (ES iestādēm un struktūrām, dalībvalstīm, starptautiskām organizācijām). Šā priekšlikuma mērķis ir arī precizēt OLAF Uzraudzības komitejas lomu un iedibināt viedokļu apmaiņu ar iestādēm politiskā līmenī, lai pārrunātu OLAF politikas prioritātes.

Papildu piezīmes par neseniem notikumiem saistībā ar OLAF izmeklēšanas darbībām

Referente

2.   atzinīgi vērtē Padomes, Komisijas un Parlamenta konstruktīvo sadarbību, gatavojot OLAF reformu;

3.   uzsver, ka pēc trīspusējo sanāksmju veiksmīgās pabeigšanas tika iegūta jauna informācija;

4.   norāda, ka OLAF Uzraudzības komiteja pauž šaubas par to, vai tiek ņemtas vērā tās uzraudzības tiesības un tiek ievērotas personu tiesības administratīvas izmeklēšanas laikā;

5.   pauž nožēlu par to, ka Budžeta kontroles komitejai nav nodrošināta pieeja OLAF Uzraudzības komitejas ziņojumam, kas sagatavots saskaņā ar OLAF regulas 11. pantu un 2013. gada 29. janvārī nosūtīts Parlamentam, Padomei un Komisijai, un kas, pēc visa spriežot, satur piezīmes par OLAF izmeklēšanas procedūrām;

6.   aicina priekšsēdētāju nekavējoties un piemērotā veidā nodrošināt Budžeta kontroles komitejas locekļiem pieeju šim ziņojumam;

7.   vērš uzmanību uz OLAF Uzraudzības komitejas locekļa Herbert Bösch publisko paziņojumu Budžeta kontroles komitejas 2013. gada 19. marta sanāksmē, brīdinot par iespējamiem pamattiesību pārkāpumiem OLAF administratīvas izmeklēšanas laikā un aicinot komitejas locekļus iepazīties ar ziņojumu, ko OLAF Uzraudzības komiteja 2013. gada 29. janvārī iesniedza Parlamentam, Padomei un Komisijai(1);

8.   atzinīgi vērtē OLAF Uzraudzības komitejas 2012. gada darbības pārskata publicēšanu 2013. gada 22. aprīlī;

9.   pievērš uzmanību Budžeta kontroles komitejas 2013. gada 23. aprīļa sanāksmei, kurā OLAF Uzraudzības komitejas locekļi OLAF ģenerāldirektora klātbūtnē iepazīstināja Budžeta kontroles komitejas locekļus ar šo pārskatu;

10. atgādina OLAF Uzraudzības komitejas locekļu šajā sanāksmē paustās bažas par OLAF darbību izmeklēšanas jomā, kas turklāt ir īsi izklāstītas OLAF Uzraudzības komitejas 2012. gada darbības pārskata 3. pielikumā, cita starpā atsaucoties uz:

a.    izmeklēšanas pasākumiem, kurus OLAF ir tiesīgs veikt;

b.   procesuālo garantiju un pamattiesību ievērošanu un OLAF Uzraudzības komitejas lomu šajā sakarā;

c.    OLAF izmeklēšanas darbību likumības pārbaudi un dalībvalstu tiesību aktu ievērošanu;

d.   OLAF ģenerāldirektora tiešo iesaistīšanos izmeklēšanas darbībās;

11. vēlas pārliecināties, ka pārskatītajā OLAF regulā ir ietvertas visas vajadzīgās administratīvās procedūras un aizsardzības mehānismi, lai aizsargātu OLAF Uzraudzības komitejas lomu un indivīdu tiesības administratīvas izmeklēšanas laikā;

12. aicina Padomi un Komisiju sadarboties ar Parlamentu, lai panāktu iespējami labāku OLAF reformas iznākumu;

Vispārīga informācija

13. Komisija 2006. gada 4. jūlijā iesniedza Parlamentam un Padomei priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1073/1999 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)(2);

14. Eiropas Parlaments 2008. gada 20. novembrī pieņēma nostāju pirmajā lasījumā un tai pievienoto normatīvo rezolūciju(3);

15. Komisija 2010. gada 6. jūlijā publicēja pārdomu dokumentu par OLAF reformu(4) nolūkā konstatēt vienojošus un atšķirīgus punktus Eiropas Parlamenta un Padomes paustajā nostājā attiecībā uz Komisijas sākotnējo priekšlikumu un panākt vienprātību galvenajos jautājumos;

16. pēc rūpīgām apspriedēm Krāpniecības apkarošanas darba grupā Padome 2010. gada 6. decembrī nāca klajā ar secinājumiem par Komisijas pārdomu dokumentu(5);

17. pēc minētā pārdomu procesa Komisija 2011. gada 18. martā iesniedza grozītu priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1073/1999 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999(6);

18. Eiropas Parlaments, vēlreiz apstiprinot savu nostāju pirmajā lasījumā par Komisijas sākotnējo priekšlikumu, noteica pilnvaras sarunām par Komisijas grozīto priekšlikumu;

19. atzinumu sniedza Eiropas Savienības Revīzijas palāta (2011. gada 12. jūlijā)(7) un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (2011. gada 1. jūnijā)(8);

20. saskaņā ar 16.–18. punktu Kopīgajā deklarācijā par koplēmuma procedūras praktiskajiem aspektiem(9) prezidentvalsts, rīkojoties saskaņā ar Pastāvīgo pārstāvju komitejas piešķirtajām pilnvarām(10), neoficiālās trīspusējās apspriedēs, kuras notika laikā no 2011. gada oktobra līdz 2012. gada jūnijam, sazinājās ar Eiropas Parlamentu, lai panāktu vienošanos jau Padomes pirmajā lasījumā;

21. trīspusējās sanāksmes tika veiksmīgi pabeigtas 2012. gada 8. jūnijā;

22. Pastāvīgo pārstāvju komiteja 2012. gada 25. jūlijā apstiprināja kompromisa tekstu, par kuru tika panākta vienošanās pēdējā neoficiālajā trialogā 2012. gada 8. jūnijā; šo vienošanos 2012. gada 8. oktobrī apstiprināja arī Eiropas Parlamenta Budžeta kontroles komiteja (CONT), šīs komitejas priekšsēdētājam nosūtot vēstuli Pastāvīgo pārstāvju komitejas priekšsēdētājam, kurā viņš apliecināja, ka ieteiks plenārsēdē pieņemt Padomes nostāju pirmajā lasījumā bez grozījumiem, ja Padome pieņems minēto tekstu;

23. vēlāk Padome 2012. gada 4. decembra sanāksmē apstiprināja politisko vienošanos par saskaņoto tekstu, kā tas izklāstīts dokumentā 16546/12 un 12735/12 ADD1;

24. Padome 2013. gada 25. februārī pieņēma grozīto Komisijas priekšlikumu kopā ar diviem Komisijas paziņojumiem un Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgo paziņojumu;

25. Komisija 2013. gada 8. marta paziņojumā Eiropas Parlamentam apstiprināja tās priekšlikumā izdarītos grozījumus(11);

26. par Padomes pirmā lasījuma rezultātiem Budžeta kontroles komitejai tika paziņots tās 2013. gada 18. un 19. marta sanāksmē.

(1)

       http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20130319-0900-COMMITTEE-CONT

(2)

      COM(2006)0244.

(3)

       OV C 16 E, 22.1.2010., 201. lpp.

(4)

       SEC(2010)0859.

(5)

       Dokuments 16833/10.

(6)

      COM(2011)0135.

(7)

       OV C 254, 30.8.2011., 1. lpp.

(8)

      OV C 279, 23.9.2011., 11. lpp.

(9)

      OV C 145, 30.6.2007., 5. lpp.

(10)

      Dokuments 12140/11 ADD1.

(11)

     COM(2013)0140.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Regulas (EK) Nr. 1073/1999 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), grozīšana

Atsauces

17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD)

EP 1. lasījuma datums – P numurs

20.11.2008                     T6-0553/2008

Komisijas priekšlikums

COM(2006)0244 - C6-0228/2006

Komisijas grozītais priekšlikums

COM(2011)0135

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par Padomes nostājas saņemšanu pirmajā lasījumā

14.3.2013

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CONT

14.3.2013

 

 

 

Referente

       Iecelšanas datums

Ingeborg Gräßle

27.3.2007

 

 

 

Pieņemšanas datums

18.6.2013

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

16

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Ingeborg Gräßle, Jan Mulder, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Michael Theurer

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Cornelis de Jong, Esther de Lange, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Vasilica Viorica Dăncilă, Verónica Lope Fontagné, Janusz Władysław Zemke

Iesniegšanas datums

19.6.2013

Pēdējā atjaunošana - 2013. gada 24. jūnijaJuridisks paziņojums